Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΘΗΝΑ 10/2/2017

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αρ.Πρωτ.: οικ. 226

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ:

Διευκρινίσεις σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των παρ. 1γ και 2ιδ του αρθ. 3 του Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α΄/25-11-2011).

Μετά την από 1-1-2017 έναρξη ισχύος του Κεφ. ΣΤ «Τροποποίηση Διατάξεων ΕΤΕΑ και Ρυθμίσεις πρώην ΤΣΜΕΔΕ» του Ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού Συστήματος -Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 85/Α΄/12-5-2016) και λαμβάνοντας υπόψη ότι:

1. Σύμφωνα με την υπ΄ αρ. Δ17α/03/8/ΦΝ460/23-1-2012 Απόφαση Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι τιμές μονάδος επιφανείας οικοδομικών έργων (ΦΕΚ 56/Β΄/25-1-2012)

2. Σύμφωνα με το Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄/12-11-12) καταργείται η κράτηση 2% υπέρ ΤΕΕ

3. Σύμφωνα με την υποπαράγραφο ΙΑ3 της παρ. ΙΑ του αρθ. 1 του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α΄/7-4-2014) καταργείται η εισφορά ΤΣΜΕΔΕ του ιδιοκτήτη

4. Σύμφωνα με την παρ. 6α του αρθ. 2 του Ν.4393/2016 (ΦΕΚ 106/Α΄/6-6-2016), καταργούνται οι κρατήσεις επί των αμοιβών μηχανικών υπέρ ΤΣΜΕΔΕ,

διευκρινίζεται ότι τα απαιτούμενα αποδεικτικά καταβολής εισφορών και κρατήσεων του αρθ. 3 του Ν. 4030/2011 και της υπ΄ αρ. 7533/2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 251/Β΄/13-2-2012) για την έκδοση έγκρισης -άδειας δόμησης είναι τα κάτωθι:

• Αποδεικτικό κατάθεσης αμοιβής

• Συμφωνητικό αμοιβής

• Αναφορά αμοιβής στο ηλεκτρονικό σύστημα ΤΕΕ

• ΦΕΜ επί της συμφωνηθείσας αμοιβής

• Υπέρ ΕΜΠ (1% επί της νόμιμης αμοιβής)

• Φορολογικά ιδιοκτήτη:

- Υπέρ ΕΜΠ (Ο,5 %0 επί του προϋπολογισμού του έργου)

- Εισφορά ΚΗ ψηφίσματος

- Εισφορά ΙΚΑ

- Εισφορά ΤΕΕ

- Εισφορά Δήμου

- Παράβολο Δημοσίου

- Χαρτόσημο 2%

- Παράβολο νόμου 1041/80 αρθ. 77

- ΟΓΑ Χαρτοσήμου (20% επί παραβόλου)

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΚΛΑΜΠΑΤΣΕΑ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: