Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2020

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Αρ.Πρωτ.:ΔΤΔ Γ 1039003 ΕΞ 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Γ

ΘΕΜΑ:

Εξαγωγή εξοπλισμού ατομικής προστασίας - Κοινοποίηση Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/402.

ΣΧΕΤ.: Το από 19/3/2020 ηλεκτρονικό μήνυμα του Ε.Ο.Φ.

Σας κοινοποιούμε, συνημμένα, για ενημέρωση και εφαρμογή τον Καν. (ΕΕ) 2020/402 της Επιτροπής της 14 Μαρτίου 2020, «για την εξάρτηση της εξαγωγής ορισμένων προϊόντων από την προϋπόθεση της προσκόμισης άδειας εξαγωγής». Συγκεκριμένα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Πεδίο εφαρμογής

Ο Κανονισμός εφαρμόζεται, σύμφωνα με το άρθρο 1 αυτού, για την εξαγωγή εκτός της Ένωσης εξοπλισμού ατομικής προστασίας που αναφέρεται στο Παράρτημα Ι αυτού, ανεξάρτητα αν εξοπλισμός αυτός είναι καταγωγής Ένωσης ή όχι.

Ο παρών Κανονισμός εφαρμόζεται ως τις 25 Απριλίου 2020.

2. `Αδεια Εξαγωγής

Η εξαγωγή εκτός Ένωσης των προϊόντων του Κανονισμού υπόκειται στην απαίτηση `Αδειας Εξαγωγής, σύμφωνα με το έντυπο του Παραρτήματος ΙΙ αυτού, που χορηγείται από τις αρμόδιες εθνικές Αρχές του κράτους μέλους που είναι εγκατεστημένος ο εξαγωγέας. Χωρίς την προσκόμιση τέτοιας `Αδειας Εξαγωγής η εξαγωγή απαγορεύεται.

3. TARIC

Το μέτρο που προβλέπεται από τον κοινοποιούμενο Κανονισμό για την εξαγωγή των εμπορευμάτων είναι ενσωματωμένο στο TARIC και συνδεδεμένο με τους κωδικούς εμπορευμάτων του πεδίου εφαρμογής του.

Κωδικός μέτρου CD 739: Για να εξαχθεί εκτός της Ένωσης εξοπλισμός ατομικής προστασίας που αναφέρεται στο παράρτημα Ι, ανεξάρτητα από το αν ο εξοπλισμός αυτός κατάγεται από την Ένωση ή όχι, απαιτείται άδεια εξαγωγής, που εκδίδεται σύμφωνα με το έντυπο που παρατίθεται στο παράρτημα II (Κανονισμός (ΕΕ) 2020/402))

Οι κωδικοί πιστοποιητικού που χρησιμοποιούνται για τη δήλωση στη θέση 44-1 της διασάφησης είναι, κατά περίπτωση, οι ακόλουθοι:

C086: `Αδεια εξαγωγής- Προστατευτικός εξοπλισμός (Κανονισμός (ΕΕ) 2020/402)

Υ975: Αγαθά άλλα από εκείνα που περιγράφονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) 2020/402

4. Αρμόδια Αργή έκδοσης της `Αδειας Εξαγωγής

Αρμόδια εθνική Αρχή για την έκδοση της `Αδειας Εξαγωγής, του Παραρτήματος ΙΙ του εν θέματι Κανονισμού είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, συγκεκριμένα η Διεύθυνση Εμπορικών Καθεστώτων και Μέτρων `Αμυνας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α
ΑΝΝΑ ΚΑΤΡΙΝΑΚΗ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: