Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
30 Μαρτίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 75

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44, σε συνδυασμό προς τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 5, το άρθρο 9Α, το άρθρο 16, την παράγραφο 3 του άρθρου 18, την παράγραφο 3 του άρθρου 21, τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 22, την παράγραφο 1 του άρθρου 24, την παράγραφο 4 του άρθρου 25, την παράγραφο 4 του άρθρου 101, την παράγραφο 5 του άρθρου 102 και τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 106 του Συντάγματος.

2. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη λήψης περαιτέρω μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, προκειμένου να αμβλυνθούν οι συνέπειές της στην ελληνική οικονομία και αγορά εργασίας, να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία της αγοράς για την προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης, να ενισχυθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας και να αντιμετωπισθούν περαιτέρω κατεπείγοντα ζητήματα που ανακύπτουν κατά το χρονικό διάστημα επέλευσης των συνεπειών της ανωτέρω πανδημίας και απαιτούν άμεση αντιμετώπιση, σε εναρμόνιση και προς τη συνταγματική υποχρέωση λήψης θετικών μέτρων για την προστασία των πολιτών.

3. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για το έτος 2020 του πάσης φύσεως προσωπικού των νοσοκομείων, κέντρων υγείας και άλλων δομών του Υπουργείου Υγείας, καθώς και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, λαμβανομένων υπόψη των όλως εξαιρετικών εργασιών που παρέχουν για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

4. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

ΜΕΡΟΣ Α ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
`Αρθρο πρώτο Έκπτωση 25% για δόσεις βεβαιωμένων οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων
`Αρθρο δεύτερο Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων
`Αρθρο τρίτο Προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής
`Αρθρο τέταρτο Έκτακτη οικονομική ενίσχυση προσωπικού νοσοκομείων, κέντρων υγείας και άλλων δομών του Υπουργείου Υγείας καθώς και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
`Αρθρο πέμπτο Αναστολή προθεσμιών διενέργειας διαδικαστικών πράξεων και καταβολής δόσεων
`Αρθρο έκτο Ρυθμίσεις για παράταση ή αναστολή προθεσμιών του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
`Αρθρο έβδομο Διαβίβαση στοιχείων δανειοληπτών
`Αρθρο όγδοο Παράταση προθεσμίας δημοσιοποίησης ετήσιων οικονομικών εκθέσεων
`Αρθρο ένατο Παράταση προθεσμιών ειδικού Μητρώου Ν. 4583/2018
`Αρθρο δέκατο Διαδικασία αποδοχής δωρεών
`Αρθρο ενδέκατο Μερική καταβολή μισθωμάτων
`Αρθρο δωδέκατο Αναστολή λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων»
`Αρθρο δέκατο τρίτο Ρύθμιση για την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε.
ΜΕΡΟΣ Β ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
`Αρθρο δέκατο τέταρτο Διατάξεις για τη λειτουργία υπεραγορών τροφίμων και λαϊκών αγορών
`Αρθρο δέκατο πέμπτο Περαιτέρω μέτρα εξασφάλισης της επάρκειας μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής, καθώς και της ενημέρωσης των καταναλωτών
`Αρθρο δέκατο έκτο Αποστολή δεδομένων τιμών
`Αρθρο δέκατο έβδομο Συνέχιση χρηματοδότησης πράξεων
ΜΕΡΟΣ Γ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
`Αρθρο δέκατο όγδοο Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)
`Αρθρο δέκατο ένατο Χρόνος καταβολής επιδόματος Πάσχα
`Αρθρο εικοστό Διενέργεια ελέγχων ΟΑΕΔ με ηλεκτρονικά μέσα
`Αρθρο εικοστό πρώτο Αντιμισθία ωρομίσθιων εκπαιδευτικών ΟΑΕΔ, επίδομα πρακτικής άσκησης ΕΠΑΣ και ΙΕΚ ΟΑΕΔ και επίδομα σε καταρτιζόμενα ΑμεΑ
`Αρθρο εικοστό δεύτερο Παράταση έναρξης ισχύος του Οργανισμού του ΟΑΕΔ
`Αρθρο εικοστό τρίτο Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών
`Αρθρο εικοστό τέταρτο Παράταση τακτικής επιδότησης ανεργίας, επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και βοηθήματος ανεργίας
`Αρθρο εικοστό πέμπτο Μέτρα στήριξης ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοτελώς απασχολούμενων και ιδιοκτητών ατομικών επιχειρήσεων
`Αρθρο εικοστό έκτο Συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών εποπτευόμενων φορέων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
`Αρθρο εικοστό έβδομο Εξ αποστάσεως διενέργεια προγραμμάτων για εργαζομένους και ανέργους
ΜΕΡΟΣ Δ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
`Αρθρο εικοστό όγδοο Σύσταση τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου Υλοποίησης Χρηματικών Δωρεών Ειδικού Λογαριασμού κορωνοϊού TOVID-19 της ΙΦΕΤ ΑΕ
`Αρθρο εικοστό ένατο Σύσταση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό OVID-19
`Αρθρο τριακοστό Μετατροπή χρήσης κλινών για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
`Αρθρο τριακοστό πρώτο Επίταξη σκαφών για τη διακομιδή ασθενών νοσούντων με κορωνοϊό COVID-19
`Αρθρο τριακοστό δεύτερο Πρόσληψη ιατρικού προσωπικού άνευ ειδικότητας
`Αρθρο τριακοστό τρίτο Πρόσληψη επικουρικού ιατρικού προσωπικού με εξειδίκευση
`Αρθρο τριακοστό τέταρτο Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.)
`Αρθρο τριακοστό πέμπτο Ειδικό εθελοντικό πρόγραμμα απασχόλησης ενήλικων πολιτών σε δομές δημόσιας υγείας, για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19
`Αρθρο τριακοστό έκτο Έγκριση χορήγησης φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων σε νοσούντες από τον κορωνοϊό COVID-19
`Αρθρο τριακοστό έβδομο Διαδικασία χορήγησης φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων σε νοσούντες από τον κορωνοϊό COVID-19 από θεράποντες ιατρούς
`Αρθρο τριακοστό όγδοο Χορήγηση φαρμάκων στο πλαίσιο κατεπείγουσας προσωρινής άδειας πρώιμης πρόσβασης σε μη εγκεκριμένα φάρμακα για πάσχοντες από τον κορωνοϊό COVID-19
`Αρθρο τριακοστό ένατο Φαρμακευτική αγωγή νοσούντων από τον κορωνοϊό COVID-19
ΜΕΡΟΣ Ε ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
`Αρθρο τεσσαρακοστό Κατεπείγουσες διατάξεις Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
`Αρθρο τεσσαρακοστό πρώτο Προσωπικό ΠΕ και ΔΕ Μεταφραστών Διερμηνέων
`Αρθρο τεσσαρακοστό δεύτερο Δυνατότητα τηλεδιάσκεψης
ΜΕΡΟΣ ΣΤ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
`Αρθρο τεσσαρακοστό τρίτο Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
`Αρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο Αντικατάσταση άρθρου 69 Ν. 4509/2017
`Αρθρο τεσσαρακοστό πέμπτο Ρυθμίσεις για την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών
`Αρθρο τεσσαρακοστό έκτο Κατεπείγοντα ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού δημόσιου τομέα
`Αρθρο τεσσαρακοστό έβδομο Λειτουργία κυλικείων και καταστημάτων ειδών πρώτης ανάγκης εντός ΚΥΤ και δομών φιλοξενίας
`Αρθρο τεσσαρακοστό όγδοο `Αδεια ειδικού σκοπού υπαλλήλων Καταστημάτων Κράτησης
ΜΕΡΟΣ Ζ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
`Αρθρο τεσσαρακοστό ένατο Νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών που υπηρετούν σε Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας εκτός ΕΕ
ΜΕΡΟΣ Η ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
`Αρθρο πεντηκοστό Κάλυψη αναγκών στέγασης λόγω απαγόρευσης λειτουργίας των φοιτητικών εστιών
`Αρθρο πεντηκοστό πρώτο Πρόσβαση σε ηλεκτρονικά συγγράμματα
`Αρθρο πεντηκοστό δεύτερο Προσωρινή αναστολή εφαρμογής του άρθρου 35 του Ν. 4559/2018
`Αρθρο πεντηκοστό τρίτο Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων χορήγησης άδειας
ΜΕΡΟΣ Θ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
`Αρθρο πεντηκοστό τέταρτο Παράταση ισχύος πολεοδομικών ρυθμίσεων
`Αρθρο πεντηκοστό πέμπτο Κατεπείγουσες ρυθμίσεις ενεργειακού τομέα
ΜΕΡΟΣ Ι ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
`Αρθρο πεντηκοστό έκτο Παράταση ισχύος εισιτηρίων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μνημείων και μουσείων
`Αρθρο πεντηκοστό έβδομο Επείγουσες ρυθμίσεις προσωπικού του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων
`Αρθρο πεντηκοστό όγδοο Παράταση της θητείας του διοικητικού συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού
`Αρθρο πεντηκοστό ένατο Παράταση θητείας οργάνων του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος
`Αρθρο εξηκοστό Παράταση θητείας καταστατικών οργάνων αθλητικών σωματείων και ενώσεων
ΜΕΡΟΣ ΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
`Αρθρο εξηκοστό πρώτο Παράταση θητείας μελών ΔΣ και Εποπτικών Συμβουλίων Αγροτικών Συνεταιρισμών
ΜΕΡΟΣ ΙΒ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
`Αρθρο εξηκοστό δεύτερο Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της ελάχιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών
`Αρθρο εξηκοστό τρίτο Μέτρα στήριξης ναυτικής εργασίας
`Αρθρο εξηκοστό τέταρτο Παράταση πιστοποιητικών ναυτικών
`Αρθρο εξηκοστό πέμπτο Παροχή εξ αποστάσεως ναυτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης από τις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού
`Αρθρο εξηκοστό έκτο Παράταση πιστοποιητικών πλοίων
`Αρθρο εξηκοστό έβδομο Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού Πλοηγικών Σταθμών
ΜΕΡΟΣ ΙΓ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
`Αρθρο εξηκοστό όγδοο Ρυθμίσεις ως προς τους κατόχους άδειας παρόχου περιεχομένου ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής
ΜΕΡΟΣ ΙΔ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
`Αρθρο εξηκοστό ένατο Έναρξη ισχύος

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2020
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ο Πρωθυπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: