Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
15 Μαΐου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 84

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4537

Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2015/2366/ΕΕ
ΤΙΤΛΟΣ I ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
`Αρθρο 1 Αντικείμενο - Σκοπός (άρθρο 1 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 2 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 3 Εξαιρέσεις (άρθρο 3 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 4 Ορισμοί (άρθρο 4 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
`Αρθρο 5 Αιτήσεις άδειας λειτουργίας (άρθρο 5 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 6 Έλεγχος συμμετοχής (άρθρο 6 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 7 Αρχικό κεφάλαιο (άρθρο 7 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 8 Ίδια κεφάλαια (άρθρο 8 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 9 Υπολογισμός ιδίων κεφαλαίων (άρθρο 9 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 10 Απαιτήσεις διασφάλισης (άρθρο 10 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 11 Χορήγηση άδειας λειτουργίας (άρθρο 11 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 12 Κοινοποίηση της απόφασης για την άδεια λειτουργίας (άρθρο 12 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 13 Ανάκληση της άδειας λειτουργίας (άρθρο 13 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 14 Μητρώο της Τράπεζας της Ελλάδος (άρθρο 14 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 15 Μητρώο της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (άρθρο 15 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 16 Διατήρηση άδειας λειτουργίας (άρθρο 16 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο17 Λογιστική και υποχρεωτικός έλεγχος (άρθρο 17 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 18 Δραστηριότητες (άρθρο 18 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
ΤΜΗΜΑ 2 ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
`Αρθρο 19 Ορισμός αντιπροσώπων και ίδρυση υποκαταστημάτων στην Ελλάδα από ίδρυμα πληρωμών που εδρεύει στην Ελλάδα (παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 7 και 8 του άρθρου 19 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 20 Εξωτερική ανάθεση δραστηριοτήτων σε τρίτους στην Ελλάδα από ίδρυμα πληρωμών που εδρεύει στην Ελλάδα (παράγραφοι 6 και 8 του άρθρου 19 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 21 Ευθύνη (άρθρο 20 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 22 Τήρηση αρχείου (άρθρο 21 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
ΤΜΗΜΑ 3 ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
`Αρθρο 23 Ορισμός αρμόδιας αρχής (άρθρο 22 και παρ. 1 του άρθρου 99 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 24 Εποπτεία (άρθρο 23 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 25 Επαγγελματικό απόρρητο (άρθρο 24 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 26 Δικαίωμα δικαστικής προστασίας (άρθρο 25 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 27 Ανταλλαγή πληροφοριών (άρθρο 26 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 28 Επίλυση διαφορών με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών-μελών (άρθρο 27 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 29 Παροχή υπηρεσιών με ή χωρίς εγκατάσταση και εξωτερική ανάθεση δραστηριοτήτων σε τρίτους σε άλλα κράτη - μέλη από ιδρύματα πληρωμών με έδρα στην Ελλάδα (άρθρο 28 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 30 Παροχή υπηρεσιών με ή χωρίς εγκατάσταση και εξωτερική ανάθεση δραστηριοτήτων σε τρίτους στην Ελλάδα από ιδρύματα πληρωμών με έδρα σε άλλα κράτη - μέλη (άρθρο 28 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 31 Αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος για την άσκηση εποπτείας ως αρμόδιας αρχής κράτους - μέλους προέλευσης και κράτους -μέλους υποδοχής (άρθρο 29 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 32 Μέτρα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης περιλαμβανομένων των προληπτικών μέτρων (άρθρο 30 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 33 Αιτιολόγηση και κοινοποίηση (άρθρο 31 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
ΤΜΗΜΑ 4 ΕΞΑΙΡΕΣΗ
`Αρθρο 34 Πάροχοι υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασμού (άρθρο 33 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 35 Πρόσβαση στα συστήματα πληρωμών (άρθρο 35 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 36 Πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών που τηρούνται σε πιστωτικό ίδρυμα (άρθρο 36 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 37 Απαγόρευση σε πρόσωπα πλην των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών να παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών και υποχρέωση γνωστοποίησης (άρθρο 37 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
`Αρθρο 38 Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 38 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 39 Λοιπές διατάξεις του ενωσιακού δικαίου (άρθρο 39 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 40 Χρέωση για παροχή πληροφοριών (άρθρο 40 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 41 Βάρος της απόδειξης όσον αφορά τις απαιτήσεις πληροφόρησης (άρθρο 41 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 42 Παρέκκλιση από τις απαιτήσεις πληροφόρησης για τα μέσα πληρωμών μικρής αξίας και το ηλεκτρονικό χρήμα (άρθρο 42 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
`Αρθρο 43 Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 43 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 44 Προηγούμενη γενική ενημέρωση (άρθρο 44 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 45 Πληροφορίες και όροι (άρθρο 45 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 46 Πληροφορίες που παρέχονται στον πληρωτή και τον δικαιούχο της πληρωμής μετά την εκκίνηση εντολής πληρωμής (άρθρο 46 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 47 Πληροφορίες που παρέχονται στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού του πληρωτή στην περίπτωση υπηρεσίας εκκίνησης πληρωμής (άρθρο 47 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 48 Πληροφορίες που παρέχονται στον πληρωτή μετά τη λήψη της εντολής πληρωμής (άρθρο 48 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 49 Πληροφορίες που παρέχονται στον δικαιούχο μετά την εκτέλεση της εντολής πληρωμής (άρθρο 49 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ
`Αρθρο 50 Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 50 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 51 Προηγούμενη γενική ενημέρωση (άρθρο 51 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 52 Πληροφορίες και όροι (άρθρο 52 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 53 Δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφορίες και στους συμβατικούς όρους της σύμβασης-πλαίσιο (άρθρο 53 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 54 Τροποποίηση των συμβατικών όρων της σύμβασης-πλαίσιο (άρθρο 54 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 55 Λύση της σύμβασης-πλαίσιο (άρθρο 55 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 56 Πληροφόρηση πριν από την εκτέλεση επιμέρους πράξης πληρωμής (άρθρο 56 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 57 Πληροφόρηση του πληρωτή για τις επιμέρους πράξεις πληρωμής (άρθρο 57 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 58 Πληροφόρηση του δικαιούχου για τις επιμέρους πράξεις πληρωμής (άρθρο 58 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 59 Νόμισμα και μετατροπή νομίσματος (άρθρο 59 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 60 Ενημέρωση σχετικά με τυχόν πρόσθετη επιβάρυνση ή έκπτωση (άρθρο 60 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
ΤΙΤΛΟΣ IV ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 61 Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 61 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 62 Επιβαλλόμενες επιβαρύνσεις (άρθρο 62 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 63 Παρέκκλιση για τα μέσα πληρωμών μικρής αξίας και το ηλεκτρονικό χρήμα (άρθρο 63 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
`Αρθρο 64 Συγκατάθεση και ανάκληση συγκατάθεσης (άρθρο 64 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 65 Επιβεβαίωση διαθεσιμότητας χρηματικών ποσών (άρθρο 65 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 66 Κανόνες για την πρόσβαση σε λογαριασμό πληρωμών στην περίπτωση υπηρεσίας εκκίνησης πληρωμής (άρθρο 66 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 67 Κανόνες για την πρόσβαση και χρήση πληροφοριών λογαριασμού πληρωμών στην περίπτωση χρήσης υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασμού (άρθρο 67 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 68 Περιορισμοί στη χρήση μέσου πληρωμών και στην πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (άρθρο 68 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 69 Υποχρεώσεις του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών αναφορικά με τα μέσα πληρωμών και τα εξατομικευμένα διαπιστευτήρια ασφαλείας (άρθρο 69 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 70 Υποχρεώσεις του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών αναφορικά με τα μέσα πληρωμών (άρθρο 70 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 71 Γνωστοποίηση και αποκατάσταση των πράξεων πληρωμής που δεν έχουν εγκριθεί ή εσφαλμένα έχουν εκτελεστεί (άρθρο 71 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 72 Στοιχεία που τεκμηριώνουν τη γνησιότητα και την εκτέλεση πράξεων πληρωμής (άρθρο 72 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 73 Ευθύνη του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών για μη εγκεκριμένες πράξεις πληρωμής (άρθρο 73 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 74 Ευθύνη του πληρωτή για μη εγκεκριμένες πράξεις πληρωμής (άρθρο 74 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 75 Πράξεις πληρωμής όπου το ποσό δεν είναι εκ των προτέρων γνωστό (άρθρο 75 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 76 Επιστροφή χρηματικών ποσών για πράξεις πληρωμής που εκκινούνται από τον δικαιούχο ή μέσω αυτού (άρθρο 76 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 77 Αίτημα επιστροφής χρηματικών ποσών για πράξεις πληρωμής που εκκινούνται από τον δικαιούχο ή μέσω αυτού (άρθρο 77 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΤΜΗΜΑ 1 ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ
`Αρθρο 78 Λήψη εντολών πληρωμής (άρθρο 78 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 79 `Αρνηση εντολών πληρωμής (άρθρο 79 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 80 Ανέκκλητο εντολής πληρωμής (άρθρο 80 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 81 Μεταφορά και λήψη χρηματικών ποσών (άρθρο 81 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
ΤΜΗΜΑ 2 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ
`Αρθρο 82 Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 82 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 83 Πράξεις πληρωμής προς λογαριασμό πληρωμών (άρθρο 83 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 84 Περιπτώσεις κατά τις οποίες ο δικαιούχος δεν διαθέτει λογαριασμό πληρωμών στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών (άρθρο 84 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 85 Μετρητά που τοποθετούνται σε λογαριασμό πληρωμών (άρθρο 85 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 86 Ημερομηνία αξίας και διαθεσιμότητα χρηματικών ποσών (άρθρο 87 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
ΤΜΗΜΑ 3 ΕΥΘΥΝΗ
`Αρθρο 87 Λανθασμένα αποκλειστικά μέσα ταυτοποίησης (άρθρο 88 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 88 Ευθύνη του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών για μη εκτέλεση, εσφαλμένη ή καθυστερημένη εκτέλεση πράξεων πληρωμής (άρθρο 89 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 89 Ευθύνη στην περίπτωση των υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμής για μη εκτέλεση, εσφαλμένη ή καθυστερημένη εκτέλεση πράξεων πληρωμής (άρθρο 90 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 90 Πρόσθετη οικονομική αποζημίωση (άρθρο 91 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 91 Δικαίωμα προσφυγής (άρθρο 92 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 92 Απουσία ευθύνης σε μη συνήθεις και μη προβλέψιμες περιστάσεις (άρθρο 93 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
`Αρθρο 93 Προστασία δεδομένων (άρθρο 94 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ, ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ
`Αρθρο 94 Διαχείριση των λειτουργικών κινδύνων και κινδύνων ασφαλείας (άρθρο 95 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 95 Αναφορά συμβάντων (άρθρο 96 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 96 Ταυτοποίηση (άρθρο 97 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (ΕΕΔ)
ΤΜΗΜΑ 1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ
`Αρθρο 97 Καταγγελίες (άρθρο 99 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 98 Αρμόδια αρχή (παράγραφοι 1 και 4 του άρθρου 100 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
ΤΜΗΜΑ 2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΕΔ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
`Αρθρο 99 Επίλυση διαφορών (άρθρο 101 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 100 Διαδικασίες ΕΕΔ (άρθρο 102 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 101 Κυρώσεις (άρθρο 103 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
ΤΙΤΛΟΣ V ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ
`Αρθρο 102 Υποχρέωση ενημέρωσης των καταναλωτών για τα δικαιώματά τους (άρθρο 106 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
ΤΙΤΛΟΣ VI ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 103 Αναγκαστικό δίκαιο (παρ. 3 του άρθρου 107 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 104 Μεταβατικές διατάξεις για τα ιδρύματα πληρωμών αναφορικά με την αδειοδότησή τους (παράγραφοι 1, 2 και 5 του άρθρου 109 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 105 Μεταβατικές διατάξεις (παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 115 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 106 Τροποποιήσεις του Ν. 2251/1994 (παρ. 5 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2002/65/ΕΚ, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 110 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 107 Τροποποιήσεις του Ν. 4021/2011 (άρθρα 3 και 18 της Οδηγίας 2009/110/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 111 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 108 Τροποποιήσεις του Ν. 4261/2014 (στοιχείο 4 του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 113 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 109 Καταργούμενες διατάξεις (άρθρο 114 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
`Αρθρο 110 Έναρξη ισχύος (παρ. 4 του άρθρου 115 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 111 Τροποποίηση της Δ.247/13/1988 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών
`Αρθρο 112 Φόρος μεταβίβασης ακινήτων επί μεταγραφής πράξεων συνεπεία ενέργειας τρίτου
`Αρθρο 113 Τροποποίηση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια
`Αρθρο 114 Τροποποίηση των άρθρων 14 και 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
`Αρθρο 115 Τροποποίηση των άρθρων 78 και 109 του Ν. 2960/2001
`Αρθρο 116 Τροποποίηση του άρθρου 100Γ του Ν. 2960/2001
`Αρθρο 117 Τροποποίηση των άρθρων 4 και 5 του Ν.1573/1985 και 121 και 123 του Ν. 2960/2001
`Αρθρο 118 Τροποποίηση της υποπαραγράφου Α.2 της παρ. Α΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 και του άρθρου 43 του Ν. 4174/2013
`Αρθρο 119 Μέτρα διαχείρισης των πλαστικών σακουλών μεταφοράς
`Αρθρο 120 Τροποποίηση του άρθρου 3Α του Ν. 2963/1922
`Αρθρο 121 Τροποποίηση του άρθρου 7 του Ν. 2969/2001
`Αρθρο 122 Τροποποίηση του άρθρου 15 του Ν. 2190/1994
`Αρθρο 123 Τροποποίηση των άρθρων 12 και 24 του Ν. 4389/2016
`Αρθρο 124 Τροποποίηση των άρθρων 25 και 38 του Ν. 4389/2016
`Αρθρο 125 Τροποποίηση του άρθρου 62 του Ν. 4389/2016
`Αρθρο 126 Τροποποίηση των άρθρων 4 και 4Α του Ν. 3864/2010
`Αρθρο 127 Τροποποίηση του άρθρου 9 του Ν. 4465/2017
`Αρθρο 128 Τροποποίηση του άρθρου 12 του Ν. 4438/2016
`Αρθρο 129 Αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 1286/2014
`Αρθρο 130 Διοικητικές κυρώσεις και άλλα μέτρα για την παράβαση του Κανονισμού (ΕΕ) 1286/2014
`Αρθρο 131 Τροποποίηση του άρθρου 22 του Ν. 4002/2011
`Αρθρο 132 Τροποποίηση του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013
`Αρθρο 133 Τροποποίηση του άρθρου 8 του Ν. 4270/2014
`Αρθρο 134 Τροποποίηση του άρθρου 16Α του Ν. 4173/2013
`Αρθρο 135 Τροποποίηση του άρθρου 384 του Ν. 4512/2018
`Αρθρο 136 Αρμοδιότητες διατάκτη του Υπουργείου Οικονομικών
`Αρθρο 137 Ρύθμιση θεμάτων Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών
`Αρθρο 138 Ρύθμιση θεμάτων Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων του Υπουργείου Οικονομικών
`Αρθρο 139 Τροποποίηση του άρθρου 4 του Ν. 2628/1998
`Αρθρο 140 Τροποποίηση του άρθρου 70 του Ν. 4484/2017
`Αρθρο 141
`Αρθρο 142 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
`Αρθρο 143 Τροποποίηση του άρθρου 132 του Ν. 2960/2001
`Αρθρο 144 Τροποποίηση του άρθρου 36 του Ν. 2093/1992
`Αρθρο 145 Τροποποίηση του άρθρου 54Α του Ν. 4174/2013
`Αρθρο 146
`Αρθρο 147 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 15 Μαΐου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 15 Μαΐου 2018
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: