Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 80
1 Απριλίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 4251

Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 1 Ορισμοί
`Αρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ
`Αρθρο 3 Σημεία εισόδου - εξόδου - `Ασκηση ελέγχου εισόδου - εξόδου
`Αρθρο 4 `Αρνηση εισόδου
`Αρθρο 5 Θεώρηση εισόδου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ
`Αρθρο 6 Γενικές προϋποθέσεις δικαιώματος διαμονής
`Αρθρο 7 Κατηγορίες αδειών διαμονής
`Αρθρο 8 Χορήγηση `Αδειας Διαμονής
`Αρθρο 9 Ανανέωση `Αδειας Διαμονής
`Αρθρο 10 Διαδικασία Επιδόσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
`Αρθρο 11 Διαδικασία καθορισμού όγκου εισδοχής για εργασία
`Αρθρο 12 Αίτηση μετάκλησης πολιτών τρίτης χώρας για εξαρτημένη εργασία
`Αρθρο 13 Αίτηση μετάκλησης πολιτών τρίτης χώρας για εποχική εργασία
`Αρθρο 14 Αίτηση μετάκλησης πολιτών τρίτης χώρας για αλιεργάτες
`Αρθρο 15 Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία
`Αρθρο 16 Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα
`Αρθρο 17 Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής ειδικού σκοπού
`Αρθρο 18 Προσωρινή Διαμονή - Απασχόληση με εθνική θεώρηση εισόδου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥΣ Η΄ ΑΛΛΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
`Αρθρο 19 Χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους
`Αρθρο 20 Λοιποί λόγοι χορήγησης άδειας διαμονής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
`Αρθρο 21 Κοινά δικαιώματα πολιτών τρίτων χωρών
`Αρθρο 22 Υποχρεώσεις πολιτών τρίτων χωρών
`Αρθρο 23 Κυρώσεις πολιτών τρίτων χωρών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΑΠΟΡΡΙΨΗ- ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
`Αρθρο 24 Απόρριψη - Ανάκληση άδειας διαμονής
`Αρθρο 25 Διαδικαστικές εγγυήσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΩΝ
`Αρθρο 26 Υποχρεώσεις υπηρεσιών και υπαλλήλων - Κυρώσεις
`Αρθρο 27 Υποχρεώσεις συμβολαιογράφων
`Αρθρο 28 Υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζόμενων πολιτών τρίτων χωρών - Κυρώσεις
`Αρθρο 29 Υποχρεώσεις ιδιωτών και υπαλλήλων - Κυρώσεις
`Αρθρο 30 Υποχρεώσεις μεταφορέων - Κυρώσεις
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΤΜΗΜΑ A΄ ΕΙΣΔΟΧΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2004/114 ΕΚ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 31 Πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 32 Γενικές προϋποθέσεις δικαιώματος διαμονής με σκοπό τις σπουδές ή την εθελοντική υπηρεσία
`Αρθρο 33 Χορήγηση άδειας διαμονής για λόγους σπουδών
`Αρθρο 34 Διάρκεια και ανανέωση της άδειας διαμονής για λόγους σπουδών
`Αρθρο 35 Κινητικότητα σπουδαστών
`Αρθρο 36 Επαγγελματική δραστηριότητα σπουδαστών πολιτών τρίτων χωρών
`Αρθρο 37 Ταχεία διαδικασία χορήγησης αδειών διαμονής σε μεταπτυχιακούς σπουδαστές
`Αρθρο 38 Χορήγηση άδειας διαμονής για εθελοντική υπηρεσία
`Αρθρο 39 Διάρκεια και ανανέωση της άδειας διαμονής για εθελοντική υπηρεσία
`Αρθρο 40 Ανάκληση ή άρνηση ανανέωσης της άδειας διαμονής για σπουδές ή εθελοντική υπηρεσία
`Αρθρο 41 Δικαιώματα και υποχρεώσεις
`Αρθρο 42
`Αρθρο 43
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 44 Επαγγελματική κατάρτιση
`Αρθρο 45 Συμμετοχή σε ειδικά προγράμματα
`Αρθρο 46 Σπουδές σε στρατιωτικές και παραγωγικές σχολές
`Αρθρο 47 Απόκτηση ιατρικής ειδικότητας
`Αρθρο 48 Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για φοίτηση στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία του Αγίου Όρους
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΕΙΣΔΟΧΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Ή ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2004/81/ΕΚ
`Αρθρο 49 Προθεσμία περίσκεψης
`Αρθρο 50 Ενημέρωση θυμάτων και ειδική μέριμνα για ανήλικους
`Αρθρο 51 Περίθαλψη και παροχές κατά την περίοδο περίσκεψης
`Αρθρο 52 Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής
`Αρθρο 53 Προϋποθέσεις χορήγησης και ανανέωσης άδειας διαμονής
`Αρθρο 54 Δικαιώματα
`Αρθρο 55 Ειδικοί λόγοι μη ανανέωσης και ανάκλησης της άδειας διαμονής
`Αρθρο 56 Αλλαγή σκοπού διαμονής
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2005/71/ΕΚ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 57 Πεδίο Εφαρμογής
`Αρθρο 58 Ευνοϊκότερες διατάξεις
`Αρθρο 59 Έγκριση ερευνητικού οργανισμού
`Αρθρο 60 Σύμβαση υποδοχής
`Αρθρο 61 Χορήγηση άδειας διαμονής ερευνητή
`Αρθρο 62 Διάρκεια και ανανέωση της άδειας διαμονής ερευνητή
`Αρθρο 63 `Αδεια διαμονής μελών οικογενείας ερευνητή
`Αρθρο 64 Δικαίωμα διαμονής και χορήγηση άδειας διαμονής, στην Ελλάδα, σε πολίτη τρίτης χώρας που έχει λάβει άδεια διαμονής ερευνητή σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
`Αρθρο 65 Ανάκληση ή μη ανανέωση της άδειας διαμονής
`Αρθρο 66 Διδασκαλία
`Αρθρο 67 Ίση μεταχείριση
`Αρθρο 68
ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΕΙΣΔΟΧΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2003/86/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 22ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2003
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 69 Πεδίο Εφαρμογής
`Αρθρο 70 Προϋποθέσεις για την οικογενειακή επανένωση
`Αρθρο 71 Υποβολή και εξέταση της αίτησης για έγκριση της οικογενειακής επανένωσης
`Αρθρο 72 Χορήγηση της άδειας διαμονής
`Αρθρο 73 Διάρκεια και ανανέωση άδειας διαμονής
`Αρθρο 74 Απόρριψη αίτησης, ανάκληση ή μη ανανέωση άδειας διαμονής
`Αρθρο 75 Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας
`Αρθρο 76 Αυτοτελής άδεια διαμονής μελών οικογένειας
`Αρθρο 77
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 78
`Αρθρο 79
`Αρθρο 80 Ρυθμίσεις οικογενειακής επανένωσης όταν η σύσταση της οικογένειας συντελείται στην Ελλάδα
`Αρθρο 81 Ρυθμίσεις μελών οικογένειας ομογενών
`Αρθρο 82 Είσοδος και διαμονή πολιτών τρίτων χωρών που είναι μέλη οικογένειας Έλληνα
`Αρθρο 83 Μόνιμη διαμονή
`Αρθρο 84 Προϋποθέσεις διατήρησης δικαιώματος διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, μελών οικογένειας Έλληνα
`Αρθρο 85 Γενικές διατάξεις περί Δελτίων Διαμονής, Μόνιμης Διαμονής και Προσωποπαγών Αδειών Διαμονής πολιτών τρίτης χώρας
`Αρθρο 86 Μη αναγνώριση δικαιώματος - Απώλεια δικαιώματος διαμονής
`Αρθρο 87 Γονείς και ανήλικα αδέλφια ημεδαπών
ΤΜΗΜΑ Ε΄ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2003/109/ΕΚ ΤΗΣ 25ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/51/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 11ης ΜΑΪΟΥ 2011 ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2003/109/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 88 Πεδίο Εφαρμογής
`Αρθρο 89 Προϋποθέσεις απόκτησης του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος
`Αρθρο 90 Απόκτηση του καθεστώτος και χορήγηση άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος
`Αρθρο 91 Διάρκεια και ανανέωση άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος
`Αρθρο 92 Απόρριψη αίτησης για την χορήγηση άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας
`Αρθρο 93 Ανάκληση ή απώλεια του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος
`Αρθρο 94 Επανάκτηση του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος
`Αρθρο 95 Επιστροφή - προστασία από την επιστροφή
`Αρθρο 96 Δικαίωμα προσφυγής
`Αρθρο 97 Δικαιώματα και υποχρεώσεις επί μακρόν διαμένοντος
`Αρθρο 98 Δικαίωμα διαμονής και χορήγηση άδειας διαμονής, στην Ελλάδα, σε πολίτη τρίτης χώρας με καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
`Αρθρο 99 Μέλη οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας που ασκεί το δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα ως επί μακρόν διαμένων σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
`Αρθρο 100 Απόρριψη αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής σε πολίτη τρίτης χώρας με καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα μέλη της οικογένειάς του, για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας
`Αρθρο 101 Δικαιώματα και υποχρεώσεις πολιτών τρίτης χώρας με καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι κάτοχοι άδειας διαμονής στην Ελλάδα
`Αρθρο 102 Ανάκληση της άδειας διαμονής και υποχρέωση επανεισδοχής
`Αρθρο 103 Απόκτηση καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος στην Ελλάδα στο πλαίσιο της άσκησης του δικαιώματος διαμονής ως επί μακρόν διαμένων σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
`Αρθρο 104 Σημείο επαφής
`Αρθρο 105 Ειδικές διατάξεις
`Αρθρο 106 Για όσα ζητήματα δεν ρυθμίζονται διαφορετικά στις διατάξεις των ως άνω άρθρων 88 έως και 105 ισχύουν οι ρυθμίσεις των άρθρων 1 έως 30 του παρόντος Κώδικα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 107 Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού για την απόκτηση του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος
`Αρθρο 108 `Αδεια διαμονής δεύτερης γενιάς
ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄ ΕΙΣΔΟΧΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2009/50/ΕΚ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 109 Πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 110 Ευνοϊκότερες διατάξεις
`Αρθρο 111 Προϋποθέσεις δικαιώματος διαμονής
`Αρθρο 112 Καθορισμός όγκου εισερχόμενων πολιτών τρίτων χωρών για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης
`Αρθρο 113 Υποβολή αίτησης για χορήγηση «Μπλε κάρτας της ΕΕ»
`Αρθρο 114 Χορήγηση και ανανέωση «Μπλε κάρτας της ΕΕ»
`Αρθρο 115 Απόρριψη αίτησης για χορήγηση «Μπλε κάρτας της ΕΕ»
`Αρθρο 116 Ανάκληση ή μη ανανέωση «Μπλε κάρτας της ΕΕ»
`Αρθρο 117 Πρόσβαση στην αγορά εργασίας
`Αρθρο 118 Προσωρινή ανεργία
`Αρθρο 119 Ίση μεταχείριση
`Αρθρο 120 Μέλη της οικογένειας
`Αρθρο 121 Καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος στην ΕΕ για τους κατόχους «Μπλε κάρτας της ΕΕ»
`Αρθρο 122 Δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα σε κάτοχο «Μπλε κάρτας της ΕΕ» από άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ
`Αρθρο 123 Διαμονή των μελών της οικογένειας κατόχου «Μπλε κάρτας της ΕΕ» που ασκεί το δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα
`Αρθρο 124 Σημείο επαφής
`Αρθρο 125
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 126 Ρύθμιση θεμάτων διαδικασίας όγκου εισερχόμενων πολιτών τρίτων χωρών για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης
`Αρθρο 127
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ-ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ
`Αρθρο 128 Πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 129 Βασικές αρχές κοινωνικής ένταξης Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
`Αρθρο 130 Επιτροπή Συντονισμού της Μεταναστευτικής Πολιτικής και της Κοινωνικής Ένταξης
`Αρθρο 131
`Αρθρο 132 Παράβολα-Αναπροσαρμογή προστίμων
`Αρθρο 133 Ενιαίο πληροφορικό σύστημα-Τήρηση μητρώου
`Αρθρο 134 Επιτροπές
`Αρθρο 135 Εποπτεία εφαρμογής
`Αρθρο 136 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
`Αρθρο 137 Κωδικοποίηση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
`Αρθρο 138
`Αρθρο 139 Καταργούμενες και διατηρούμενες διατάξεις
`Αρθρο 140
`Αρθρο 141
`Αρθρο 142 Θέματα ιθαγένειας
`Αρθρο 143
`Αρθρο 144
`Αρθρο 145
`Αρθρο 146
`Αρθρο 147
`Αρθρο 148 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: