Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Έγγρ. 41430/751/2-10-2017 Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφαλ. και Κοιν. Αλληλεγγύης

Παροχή πληροφοριών σχετικά με την εκ περιτροπής απασχόληση.

Το άρθρο 38 του Ν. 1892/90 (Α΄ 101) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.2639/98 (Α΄ 205) και στη συνέχεια με το άρθρο 2 του Ν.3846/10 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» (Α΄ 66) και μετά την τροποποίηση του με τις παρ. 1 , 2 και 3 του άρθρου 17 του Ν.3899/10 (Α΄ 212), προβλέπει τα εξής:

«Κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας η κατά τη διάρκεια της ο εργοδότης και ο μισθωτός μπορούν με έγγραφη ατομική σύμβαση να συμφωνήσουν κάθε μορφή απασχόλησης εκ περιτροπής.

Εκ περιτροπής απασχόληση θεωρείται η απασχόληση κατά λιγότερες ημέρες την εβδομάδα ή κατά λιγότερες εβδομάδες το μήνα ή κατά λιγότερους μήνες το έτος ή συνδυασμός αυτών κατά πλήρες ημερήσιο ωράριο εργασίας...

Οι συμφωνίες ή αποφάσεις της παραγράφου αυτής γνωστοποιούνται μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την κατάρτιση ή τη λήψη τους στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας».

Περαιτέρω, για την εκ περιτροπής απασχόληση, η οποία συμφωνά με την αριθ. πρωτ. 35958/666/31-7-2017 εγκύκλιο της Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εντάσσεται στο θεσμό της μερικής απασχόλησης, η παρ. 11 του άρθρου 2 του Ν. 3846/10 , ορίζει ότι: «αν παραστεί ανάγκη για πρόσθετη εργασία πέρα από τη συμφωνηθείσα, ο μερικώς απασχολούμενος εργαζόμενος έχει υποχρέωση να την παράσχει, αν είναι σε θέση να το κάνει και η άρνηση του θα ήταν αντίθετη με την καλή πίστη. Ο μερικώς απασχολούμενος μισθωτός μπορεί να αρνηθεί την παροχή εργασίας πέραν της συμφωνημένης, όταν αυτή η πρόσθετη εργασία λαμβάνει χώρα κατά συνήθη τρόπο».

Η πρόσθετη εργασία που πραγματοποιείται καθ΄ υπέρβαση είτε του μικρότερου των 40 ωρών τυχόν καθορισμένου συμβατικού εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας και μέχρι τη συμπλήρωση 40 ωρών εβδομαδιαίας απασχολήσεως είτε του τυχόν καθορισμένου συμβατικού ημερήσιου ωραρίου εργασίας μέχρι τη συμπλήρωση του νομίμου ημερήσιου ωραρίου απασχόλησης και έως ότου συμπληρωθούν 40 ώρες εβδομαδιαίας εργασίας, αμείβεται με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο χωρίς επιπλέον προσαυξήσεις (ΑΠ 1188/90). Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση της εκ περιτροπής εργασίας δεν τίθεται θέμα πραγματοποίησης υπερεργασίας αφού η υπερεργασιακή απασχόληση σχετίζεται αποκλειστικά με την υπέρβαση του συμβατικού εβδομαδιαίου ωραρίου των 40 ωρών [Βλ. άρθρο 1 του Ν.3385/05 (Α΄ 210), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.3863/10 (Α΄ 115)].

Με το άρθρο 2 του ΠΔ 27-6/4-7-1932 (Α΄ 212) «περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως των περί οκταώρου εργασίας διατάξεων» καθιερώθηκε στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις και εργασίες, οι οποίες καθορίζονται περιοριστικά στο άρθρο 1 αυτού, οκτάωρη ημερήσια και σαρανταοκτάωρη εβδομαδιαία απασχόληση, ενώ με νεότερα νομοθετήματα καθορίστηκε το νόμιμο ημερήσιο ή και εβδομαδιαίο ωράριο για άλλες κατηγορίες επιχειρήσεων και εργαζομένων (για παράδειγμα, το ΝΔ 1037/71 που καθόρισε ημερήσιο ωράριο 8 ωρών και εβδομαδιαίο ωράριο 48 ωρών για τους μισθωτούς των καταστημάτων κ.α). Περαιτέρω, το συμβατικό ωράριο εβδομαδιαίας εργασίας που έχει καθορισθεί από το 1984, για τους εργαζόμενους όλης της χώρας, που απασχολούνται σε οποιοδήποτε εργοδότη με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ανέρχεται σύμφωνα με το άρθρο 6 της από 14-2-84 ΕΓΣΕΕ, σε 40 ώρες.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι εφόσον παραστεί έκτακτη, μη προβλεπόμενη και πρόσκαιρη ανάγκη για απασχόληση των μερικώς ή εκ περιτροπής απασχολούμενων εργαζομένων πέρα από τη συμφωνηθείσα, δύναται να απασχοληθούν σε εργασία πέραν της προβλεπομένης, υπό τις εξής δύο προϋποθέσεις:

1. οι εργαζόμενοι να συναινέσουν στην παροχή αυτής της πρόσθετης εργασίας (αν είναι σε θέση να το κάνουν και η άρνηση τους θα ήταν αντίθετη με την καλή πίστη) και

2. η παροχή της πρόσθετης εργασίας να μην λαμβάνει χώρα κατά συνήθη τρόπο.

Ανώτατο όριο της πρόσθετης αυτής εργασίας, σε ημερήσια βάση, και σε ό,τι αφορά το σύστημα της εκ περιτροπής απασχόλησης, αποτελεί το νόμιμο ημερήσιο ωράριο (8ωρο).

Τέλος, σε ό,τι αφορά την υποχρέωση υποβολής πίνακα στο ΕΡΓΑΝΗ, επισημαίνονται τα εξής: Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 55 του Ν.4310/14 (Α΄ 258) [η οποία εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται από το άρθρο 36 του Ν.4488/17 (Α΄ 137)], σε περίπτωση αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρεί στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» της υποπαραγράφου ΙΑ.3 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του Ν.4152/13 (Α΄ 107), συμπληρωματικούς πίνακες προσωπικού ως προς τα μεταβληθέντα στοιχεία, το αργότερο ως και την ίδια ημέρα της αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: