Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2019

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Αρ.Πρωτ.:Ε.2191

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α.

ΤΜΗΜΑ Γ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Θέμα:

Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. Α.1421/12.11.2019 Απόφασης Υπουργού Οικονομικών για την καταστροφή αποθεμάτων παλαιών ενσήμων ταινιών φορολογίας καπνού.

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και άμεση εφαρμογή την ανωτέρω με αρ.πρωτ. Α.1421/12.11.2019 Α.Υ.Ο., με ΑΔΑ: ΨΨΚΔ46ΜΠ3Ζ-ΡΨ6, που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 4215/Β΄/19.11.2019, για την καταστροφή αποθεμάτων παλαιών ενσήμων ταινιών φορολογίας καπνού.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν.4583/2018 (Φ.Ε.Κ. 212/Α΄/18.12.2018), επήλθε τροποποίηση του άρθρου εικοστού ένατου του Ν.4411/2016 (Α΄ 142) και συγκεκριμένα προστέθηκε νέα παράγραφος 3, σύμφωνα με την οποία «Τα αποθέματα παλαιών ενσήμων ταινιών φορολογίας καπνού, τα οποία δεν διατέθηκαν έως τις 31.1.2017, καταστρέφονται με έξοδα του Δημοσίου, εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας παραγράφου, από επιτροπές οι οποίες συγκροτούνται σύμφωνα με όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.».

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως να ξεκινήσετε άμεσα τη διαδικασία καταστροφής των αποθεμάτων παλαιών ενσήμων ταινιών φορολογίας καπνού σύμφωνα με την ανωτέρω Α.Υ.Ο., προκειμένου να πραγματοποιηθεί μέσα στα καθορισμένα χρονικά περιθώρια του ως άνω νόμου.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: