Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
31 Δεκεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 5893

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 54397/Δ1/16087

Σύσταση Κλιμακίων - Ομάδων Εργασίας στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 8 του N. 2042/1992 «Αύξηση των συντάξεων και άλλες ασφαλιστικές διατάξεις» (Α΄ 75),

β. του άρθρου 16 του N. 3144/2003 «Κοινωνικός Διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 111),

γ. του άρθρου 21 του N. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 103 του N. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 256),

δ. του Ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 85), όπως ισχύει,

ε. του άρθρου 162 του Ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 166),

στ. του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 43),

ζ. του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),

η. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168),

θ. του π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)» (Α΄ 8), όπως ισχύει,

ι. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

2) Την υπό στοιχεία 529/Συν.45/29-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΤ7Ι46ΜΑΠΣ-Ξ79) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του e-ΕΦΚΑ.

3) Την υπ΄ αρ. 48053/2630/29-12-2020 εισήγηση του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με την παρ. 5(ε) του άρθρου 24 του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143).

4) Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

5) Την ανάγκη εκκαθάρισης των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης του e-ΕΦΚΑ και την αποπληρωμή των οφειλόμενων αναδρομικών ποσών που αφορούν σε αυτές, αποφασίζουμε:

Τη σύσταση συγκρότηση και λειτουργία στην Κεντρική Υπηρεσία και στις Περιφερειακές Οργανικές μονάδες του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), με σκοπό την επιτάχυνση της απονομής των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης και την αποπληρωμή των οφειλόμενων αναδρομικών ποσών που αφορούν σε αυτές:

α) Κλιμακίων - Ομάδων Εργασίας Διοίκησης για το συντονισμό και την υποστήριξη των Κλιμακίων -Ομάδων Εργασίας.

β) Κλιμακίων - Ομάδων Εργασίας Απονομής και Εκκαθάρισης Συντάξεων, Ανακεφαλαίωσης, Ελέγχου Καταβο­λής Εισφορών, Αναγνώρισης και Διαπίστωσης Χρόνων Ασφάλισης.

Τα Κλιμάκια - Ομάδες Εργασίας στελεχώνονται από τους υπαλλήλους που εργάζονται στα αρμόδια τμήματα του e-ΕΦΚΑ, κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής και ορίζονται με αποφάσεις Διοικητή του e-ΕΦΚΑ, υπό την προϋπόθεση ότι γνωρίζουν και επιτελούν αποκλειστικά τα εξής αντικείμενα: απονομή, ανακεφαλαίωση χρόνου ασφάλισης, έλεγχο καταβολής εισφορών, αναγνώριση και διαπίστωση χρόνων ασφάλισης.

Ι. Τα Κλιμάκια - Ομάδες Εργασίας συγκροτούνται ως εξής:

Α) Κλιμάκιο Διοίκησης Έργου, αποτελούμενο από:

- Τον Υποδιοικητή Γ΄ του e-ΕΦΚΑ, ως επικεφαλής του κλιμακίου.

- Τον Υποδιοικητή Δ΄ του e-ΕΦΚΑ, ως αναπληρωτή του επικεφαλής του κλιμακίου.

- Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων.

- Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα.

- Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Παροχών και Υγείας.

- Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών.

- Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης.

- Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων.

- Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

- Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

- Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικής και Ανάπτυξης.

- Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών και Διαχείρισης Λειτουργίας.

- Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών Συνεργασιών.

- Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών.

- Τη Συντονίστρια του ΚΕΑΟ.

- Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοίκησης.

Το έργο του Κλιμακίου Διοίκησης Έργου, περιλαμβάνει την εξασφάλιση της τήρησης των όρων συμμετοχής των μελών των Κλιμακίων - Ομάδων Εργασίας, την εξειδίκευση του αντικειμένου τους, το συντονισμό και τον έλεγχο της λειτουργίας τους, την αξιολόγηση της εργασίας των υπαλλήλων-μελών και τη διαπίστωση της επίτευξης του μηνιαίου ποσοτικού στόχου που τίθεται για κάθε ομάδα εργασίας.

Το Κλιμάκιο Διοίκησης Έργου κατά τη διάρκεια λειτουργίας των Κλιμακίων - Ομάδων Εργασίας, συντάσσει τρεις (3) εκθέσεις προόδου για την αποτίμηση του έργου κάθε κλιμακίου. Η πρώτη έκθεση προόδου αφορά στη χρονική περίοδο από τον Ιανουάριο 2021 έως τον Απρίλιο 2021, η δεύτερη στη χρονική περίοδο από τον Μάιο 2021 έως τον Αύγουστο 2021 και η τρίτη από τον Σεπτέμβριο 2021 έως και τον Δεκέμβριο 2021.

Το Κλιμάκιο Διοίκησης Έργου διατηρεί το δικαίωμα επαναπροσδιορισμού των ανωτέρω στόχων, με βάση τις περιοδικές εκθέσεις προόδου του έργου κάθε Κλιμακίου - Ομάδας Εργασίας, καθώς και τη συνολική αποτίμηση του έργου στο τέλος του 2021.

Η επίτευξη των στόχων, ως προς την απονομή των οριστικών αποφάσεων συνταξιοδότησης, επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία που συγκεντρώνονται από τη Διεύθυνση Μελετών του e-ΕΦΚΑ, τα οποία αντλούνται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (πρωτόκολλο ροής εργασιών/workflow), από ειδικό σύστημα της Διεύθυνσης Πληροφορικής και από το Πληροφοριακό Σύστημα Συντάξεων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Β) Κλιμάκιο Συντονισμού των εργασιών των Κλιμακίων - Ομάδων Απονομής Συντάξεων, αποτελούμενο από:

- Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων, ως επικεφαλής του κλιμακίου συντονισμού.

- Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου, ως αναπληρωτή του επικεφαλής του κλιμακίου συντονισμού.

- Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Νομοθεσίας Ε.Ε. και ΔΣΚΑ.

- Τους Προϊστάμενους των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Παροχών και Υγείας.

- Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων.

- Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

- Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού.

- Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προμηθειών.

- Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μελετών.

- Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εκκαθάρισης και Πληρωμής Παροχών.

- Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Συντονισμού και Υποστήριξης Υπηρεσιών.

- Τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Γ) Κλιμάκιο Συντονισμού των εργασιών των Κλιμακίων - Ομάδων Ανακεφαλαίωσης, Ελέγχου Καταβολής Εισφορών, Αναγνώρισης και Διαπίστωσης Χρόνων Ασφάλισης, αποτελούμενο από:

- Τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών.

- Προϊσταμένους των Τμημάτων Ασφάλισης και Τμημάτων Εσόδων της Γενικής Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών, κατόπιν ορισμού.

Το έργο των ανωτέρω Β΄ και Γ΄ Κλιμακίων Συντονισμού περιλαμβάνει το συντονισμό των μελών των Περιφερειακών Κλιμακίων Συντονισμού και Κλιμακίων - Ομάδων Εργασίας των οργανικών μονάδων του e-ΕΦΚΑ κατ΄ αντικείμενο, στο ανατιθέμενο σε αυτά έργο, τη συλλογή των στοιχείων παραγωγικότητας κατ΄ αντικείμενο εργασίας και της απόδοσης όσων μετέχουν, την παρακολούθηση της πορείας των εργασιών και της επίτευξης των στόχων.

Δ) Κλιμάκιο Υποστήριξης της Σύστασης και Λειτουργίας των Κλιμακίων - Ομάδων Εργασίας, αποτελούμενο από:

- Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων.

- Υπαλλήλους, κατόπιν ορισμού:

• της Γενικής Διεύθυνσης Παροχών και Υγείας

• της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων

• της Διεύθυνσης Διοίκησης

• της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων

• της Διεύθυνσης Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων

• της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης

• της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού

• της Διεύθυνσης Προμηθειών

• της Διεύθυνσης Μελετών

• της Διεύθυνσης Συντονισμού και Υποστήριξης Υπηρεσιών

• του Τμήματος Μισθοδοσίας.

Το έργο του κλιμακίου Υποστήριξης της Λειτουργίας περιλαμβάνει την υποστήριξη των συμμετεχόντων στα Κλιμάκια - Ομάδες Εργασίας σε γνωστικά αντικείμενα όσο και σε διαδικαστικά θέματα, κατά την πορεία των εργασιών, την εκπαίδευση του προσωπικού του e-ΕΦΚΑ στην πιστοποίηση του χρόνου ασφάλισης και στην απονομή των συντάξεων, την κατάλληλη διάταξη του ανθρώπινου δυναμικού κατά την ένταξη των συμβασιούχων και συνταξιούχων στο μηχανισμό απονομής, την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού για τη λειτουργία με τηλεργασία και τη δημιουργία μηχανισμού συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων απόδοσης.

Ε) Περιφερειακά Κλιμάκια Συντονισμού

Τα Περιφερειακά Κλιμάκια Συντονισμού συστήνονται στο επίπεδο κάθε Περιφερειακής Υπηρεσίας Συντονισμού (ΠΥΣΥ) και αποτελούνται από:

- Τον Προϊστάμενο της ΠΥΣΥ ως επικεφαλής.

- Τους Προϊσταμένους Διεύθυνσης των οργανικών μονάδων, στις οποίες συστήνονται Κλιμάκια - Ομάδες Εργασίας.

Κάθε Περιφερειακό Κλιμάκιο Συντονισμού συντονίζει, κατευθύνει και εποπτεύει το έργο των Κλιμακίων -Ομάδων Εργασίας των οργανικών μονάδων της περιφέρειας του και φροντίζει για την παραγωγή έργου, ώστε τα Κλιμάκια - Ομάδες Εργασίας να δύνανται να πετύχουν τη μέγιστη δυνατή απόδοση και τους μηνιαίους στόχους, για την επίτευξη των οποίων είναι υπεύθυνο. Επίσης, συλλέγει στοιχεία παραγωγικότητας και συντάσσει μηνιαία αναφορά προόδου του έργου των Κλιμακίων - Ομάδων Εργασίας των εποπτευόμενων οργανικών μονάδων, τα οποία αποστέλλει στο Κλιμάκιο Διοίκησης.

ΣΤ) Κλιμάκια - Ομάδες Εργασίας σε κάθε οργανική μονάδα του e-ΕΦΚΑ

Έργο των Κλιμακίων - Ομάδων Εργασίας είναι ο προσδιορισμός και η πιστοποίηση του χρόνου ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ, ο έλεγχος καταβολής των εισφορών, η αναγνώριση χρόνων ασφάλισης και η απονομή των συντάξεων, επιδομάτων και εφάπαξ παροχών καθώς και η εκκαθάριση αυτών.

ΙΙ. Αναλυτικά οι ρόλοι των μελών και οι ποσοτικοί στόχοι που τίθενται για κάθε Κλιμάκιο - Ομάδα Εργασίας στις Περιφερειακές οργανικές μονάδες και στην Κεντρική Υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ διαμορφώνονται ως εξής:

Α. Κλιμάκια Προετοιμασίας/Ωρίμανσης Φακέλου

Κλιμάκιο/Μονάδα Απόδοσης

Τέως Φορέας

Ρόλος

Μηνιαία Ατομική Απόδοση

εκτός Κλιμακίου

εντός Κλιμακίου

Ανακεφαλαίωσης και Πιστοποίησης Χρόνων Ασφάλισης/ Ολοκληρωμένος Φάκελος Αρχικής Ανακεφαλαίωσης

τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τ. ΟΓΑ

Ανακεφαλαιωτή-Πιστοποιητή Χρόνων Ασφάλισης

120

120 με ελάχιστο 35

Ελεγκτή/Προϊστάμενος Τμήματος

360

360 με ελάχιστο 120

τ. ΟΑΕΕ, τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Ανακεφαλαιωτή-Πιστοποιητή Χρόνων Ασφάλισης

40

45 με ελάχιστο 12

Ελεγκτής/Προϊστάμενος Τμήματος

120

130 με ελάχιστο 35

τ. ΤΑΝ, τ. ΤΣΜΕΔΕ

Υπάλληλος Ελέγχου Καταβολής Εισφορών

120

130 με ελάχιστο 35

Ελεγκτής/Προϊστάμενος Τμήματος

360

360 με ελάχιστο 120

τ. ΤΣΑΥ

Υπάλληλος Ελέγχου Καταβολής Εισφορών

80

80 με ελάχιστο 35

Ελεγκτής/Προϊστάμενος Τμήματος

160

160 με ελάχιστο 80

τ. ΕΤΕΑΕΠ

Ανακεφαλαιωτή-Πιστοποιητή Χρόνων Ασφάλισης

40

40 με ελάχιστο 15

Ελεγκτής/Προϊστάμενος Τμήματος

150

200 με ελάχιστο 120

Υπάλληλος Ελέγχου Καταβολής Εισφορών

20

20 με ελάχιστο 6

Ελεγκτής/Προϊστάμενος Τμήματος

120

130 με ελάχιστο 35

Ελέγχου Καταβολής Εισφορών και Αναγνώρισης χρόνων/αναγνωρίσεις

τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τ. ΟΑΕΕ, τ. ΟΓΑ, τ. ΕΤΑΑ και τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Υπάλληλος Αναγνώρισης

90

90 με ελάχιστο 35

Ελεγκτής/Προϊστάμενος Τμήματος

270

270 με ελάχιστο 90

Β. Κλιμάκια - Ομάδες Εργασίας Απονομής Συντάξεων

Η μηναία ατομική απόδοση των υπαλλήλων του e-ΕΦΚΑ που ασχολούνται με την απονομή των κύριων, επικουρικών συντάξεων, και εφάπαξ ορίζεται σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί.

τ. Φορέας

ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΕΚΤΟΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ

ΕΝΤΟΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ

Σύνολο

Ελάχιστες Αρχικές

Στόχος Αρχικές

Ελάχιστες Αρχικές

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Κύριες και Επικουρικές)

70

35

40

15 κύριες

ΕΝΤΑΧΘΕΝΤΑ

70

35

40

20

ΟΑΕΕ

25

18

25

7

ΟΓΑ

55

30

40

15

ΕΤΑΑ

35

30

35

12

ΝΑΤ

70

40

40

12

ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

25

17

25

7

ΔΗΜΟΣΙΟ (Κύριες, Επικουρικές Εφάπαξ)

50

35

40

20 κύριες

ΔΗΜΟΣΙΟ (ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ)

70

60

20

τ. ΕΤΕΑΕΠ (Ιδιωτικού Τομέα)

50

25

45

15

Ειδικά για τους Προϊστάμενους τμημάτων/ελεγκτές του κλιμακίου - ομάδας, η απόδοση του ελέγχου ορίζεται ίση με το τριπλάσιο της απόδοσης υπαλλήλου του αντίστοιχου τέως Φορέα. Σε περίπτωση που η απόδοση δεν μπορεί να καλυφθεί, λόγω έλλειψης συμμετοχής ή μειωμένης απόδοσης του κλιμακίου που ελέγχουν, η απόδοση των Προϊσταμένων/ελεγκτών ορίζεται σε ελέγχους ίσους με το διπλάσιο της απόδοσης υπαλλήλου και σε απονομές αρχικών αιτημάτων ίσες με τις ελάχιστες του αντίστοιχου τ. Φορέα.

Προσωπικό της Διεύθυνσης Νομοθεσίας Συντάξεων και των τμημάτων ενστάσεων και προσφυγών μπορεί να εντάσσεται σε κλιμάκια με απόδοση, όπως αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα, χωρίς τις προϋποθέσεις απόδοσης εκτός κλιμακίου. Με τον ίδιο τρόπο μπορούν να εντάσσονται σε κλιμάκια υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ και των ΠΥΣΥ.

Για τον υπολογισμό της μηνιαίας απόδοσης χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι συντελεστές στάθμισης, ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας κάθε αιτήματος.

Γ. Κλιμάκια Παροχών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ-ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ

Απονομή Απλή Κύριας (Γήρατος, Αναπηρίας, Θανάτου)

1

Απονομή Απλή Επικουρικής (Γήρατος, Αναπηρίας, Θανάτου)

1

Απονομή Εφάπαξ

1

Διαδοχική (Κύρια/Επικουρική)

1,5

Διαδοχική ΟΓΑ

1,75

Διεθνείς

2

Διεθνείς με Διαδοχική

2,5

Συμμετοχή

0,8

Μεταβίβαση αιτία θανάτου (Κύρια/Επικουρική)

0,9

Τροποποίηση/Αναθεώρηση/ Λοιπές Μεταβολές (Δημόσιο)

0,9

Παράταση σύνταξης

0,5

Μονιμοποίηση σύνταξης

0,5

Εκτέλεση Εκκαθάριση Απόφασης (Δημόσιο)

0,5

Απονομή εξωιδρυματικού επιδόματος (παρατετραπληγίας)

0,5

Παράταση εξωιδρυματικού επιδόματος (παρατετραπληγίας)

0,5

Επιδόματα λόγω αναπηρίας (χορήγηση/ παράταση)

0,5

Καταχώρηση ελλειπόντων στοιχείων αιτήσεων στο ΠΣ «ΑΤΛΑΣ»

0,4

Τα μέλη του κλιμάκιου των παροχών έχουν τους ρόλους του Εισηγητή Απονομής Παραπληγικού Επιδόματος και του Ελεγκτή/Προϊσταμένου Τμήματος. Η μηνιαία απόδοση του Εισηγητή απονομής παραπληγικού επιδόματος στο κλιμάκιο ορίζεται σε 80 αιτήσεις με ελάχιστες τις 40. Η απόδοση εκτός κλιμακίου ορίζεται σε 80 ολοκληρωμένα αιτήματα αρμοδιότητας του τμήματος (επιδόματα ασθενείας, μητρότητας, εργατικό ατύχημα, έξοδα κηδείας). H απόδοση του Ελεγκτή/Προϊσταμένου τμήματος ορίζεται στο τριπλάσιο του υπαλλήλου και όπου αυτό δεν είναι εφικτό η απόδοση των Προϊσταμένων/ελεγκτών ορίζεται σε ελέγχους ίσους με το διπλάσιο της απόδοσης υπαλλήλου και σε απονομές αρχικών αιτημάτων ίσες με 40.

Δ. Κλιμάκια Εκκαθάρισης Συντάξεων

Τα μέλη του Κλιμακίου αυτού έχουν το ρόλο του Εκκαθαριστή Πληρωμής Συντάξεων. Η ατομική μηνιαία απόδοση κλιμακίου των Εκκαθαριστών Πληρωμής Συντάξεων αφορά στην καταχώρηση στοιχείων παλαιών αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ». Η μηνιαία απόδοση του Εκκαθαριστή προσδιορίζεται στην ολοκλήρωση της καταχώρησης 80 παλαιών αιτήσεων στο πλαίσιο του κλιμακίου με ελάχιστη απόδοση τις 40. Η απόδοση εκτός κλιμακίου ορίζεται ως η εκκαθάριση των οριστικών αποφάσεων συνταξιοδότησης οι οποίες εκδίδονται συνολικά κάθε μήνα από τις περι­φερειακές υπηρεσίες απονομής συντάξεων, τόσο κατά τη διάρκεια του τακτικού υπηρεσιακού ωραρίου και της υπερωριακής απασχόλησης, όσο και στο πλαίσιο της απόδοσης του κλιμακίου απονομής συντάξεων.

Ε. Κλιμάκια Γραμματείας Συντάξεων

Οι υπηρεσίες Γραμματείας Συντάξεων που υποστηρίζουν την αρχειοθέτηση των αιτημάτων και την ενημέρωση των ασφαλισμένων για την εξέλιξη της απονομής συμμετέχουν στα κλιμάκια. Οι στόχοι που τίθενται περιλαμβάνουν την άμεση καταχώρηση όλων των αιτημάτων στο workflow του ΟΠΣ ή του Πληροφοριακού Συστήματος Συντάξεων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και την αποτελεσματική ενημέρωση των ασφαλισμένων για την πρόοδο του αιτήματός τους.

Ποσοτικά τίθεται ως ελάχιστος στόχος, ο μέσος όρος της απόδοσης του προσωπικού που συμμετέχει στα κλιμάκια της Διεύθυνσης που υποστηρίζει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 80% της απόδοσης εκτός κλιμακίου και του 75% της απόδοσης κλιμακίου του ανωτέρω πίνακα.

Διευκρινίζεται ότι ο μέσος όρος προκύπτει από το άθροισμα της απόδοσης του συνόλου του προσωπικού που απασχολείται σε Τμήμα/Διεύθυνση διά του συνολικού πλήθους του προσωπικού που συμμετέχει στα κλιμάκια.

ΙΙΙ. Διάρκεια και Χρόνος λειτουργίας των Κλιμακίων -Ομάδων Εργασίας

Τα Κλιμάκια - Ομάδες Εργασίας λειτουργούν για δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή από 1-1-2021 μέχρι 31-12-2021, εκτός του κλιμακίου Δ΄ Υποστήριξης της Σύστασης Λειτουργίας των κλιμακίων - Ομάδων Εργασίας, το οποίο λειτουργεί για επτά μήνες, δηλαδή από 1-1-2021 μέχρι 31-07-2021.

Τα μέλη των Κλιμακίων - Ομάδων Εργασίας απασχολούνται με το έργο του Κλιμακίου εκτός του ωραρίου εργασίας και των ωρών υπερωριακής απασχόλησης.

IV. Μηνιαία αμοιβή των μελών των Κλιμακίων - Ομάδων Εργασίας Διοίκησης και των Κλιμακίων - Ομάδων Εργασίας

Κάθε μέλος του κλιμακίου - ομάδας εργασίας δικαιούται μηνιαία αμοιβή για την επίτευξη του 100% του στόχου των κλιμακίων Προετοιμασίας/Ωρίμανσης Φακέλου και των κλιμακίων Απονομής. Η αμοιβή για μικρότερες αποδόσεις υπολογίζεται σύμφωνα με τις παραμέτρους που περιγράφονται στη συνέχεια.

Τα μέλη του κλιμακίου Διοίκησης Έργου (εκτός του επικεφαλής και του αναπληρωτή του) και του κλιμακίου Σύστασης και Λειτουργίας των Κλιμακίων - Ομάδων Εργασίας λαμβάνουν μηναία αμοιβή εφόσον η μηναία απόδοση στην απονομή των συντάξεων, επιδομάτων και παροχών υπερβαίνει αθροιστικά για το σύνολο της χώρας αφενός το 80% της εκτός κλιμακίου απόδοσης και αφετέρου την ελάχιστη απόδοση του συνόλου των κλιμακίων απονομής προσαυξημένη κατά 35%. Εναλλακτικά, μέλη του κλιμακίου Διοίκησης λαμβάνουν μηνιαία αμοιβή εφόσον ο τομέας ευθύνης τους εμφανίζει αθροιστικά για το σύνολο της χώρας απόδοση που υπερβαίνει το 85% της εκτός κλιμακίου απόδοσης και το 75% της τιμής στόχου απόδοσης των κλιμακίων. Η αμοιβή είναι αναλογική του μηνιαίου ποσοστού επίτευξης του στόχου των ολοκληρώσεων των αιτημάτων.

Τα μέλη των Κλιμακίων:

- Συντονισμού των εργασιών των Κλιμακίων - Ομάδων Απονομής Συντάξεων

- Συντονισμού των εργασιών των Κλιμακίων - Ομάδων Ανακεφαλαίωσης, Ελέγχου Καταβολής Εισφορών, Αναγνώρισης και Διαπίστωσης Χρόνων Ασφάλισης

λαμβάνουν μηνιαία αμοιβή, εφόσον η μηναία συνολική απόδοση των αντίστοιχων κλιμακίων που εποπτεύουν/συντονίζουν ξεπερνά αθροιστικά το 40% της τιμής στόχου για την απόδοση των κλιμακίων. Η αμοιβή είναι αναλογική του μηνιαίου ποσοστού επίτευξης του στόχου των ολοκληρώσεων των αιτημάτων.

Τα μέλη των κλιμακίων Περιφερειακού Συντονισμού λαμβάνουν μηνιαία αμοιβή, εφόσον η μηνιαία συνολική απόδοση των Κλιμακίων - Ομάδων Εργασίας της περιφέρειας που συντονίζουν υπερβαίνει το 40% της τιμής στόχου. Εναλλακτικά Διευθυντές Οργανικών Μονάδων -μέλη των κλιμακίων Περιφερειακού Συντονισμού λαμβάνουν μηνιαία αμοιβή εφόσον η οργανική μονάδα που προΐστανται εμφανίζει απόδοση των κλιμακίων που λειτουργούν στη μονάδα που προΐστανται, η οποία υπερβαίνει το 50% της τιμής στόχου απόδοσης. Τα μέλη των:

- Κλιμάκιων - Ομάδων Εργασίας

- Κλιμάκιων Παροχών

- Κλιμάκιων Εκκαθάρισης Συντάξεων

που λειτουργούν στις οργανικές μονάδες του e-ΕΦΚΑ λαμβάνουν μηνιαία αμοιβή υπό τον όρο της επίτευξης των ατομικών στόχων που έχουν καθοριστεί για κάθε κατηγορία. Η αμοιβή είναι αναλογική του μηνιαίου ποσοστού επίτευξης του στόχου των ολοκληρώσεων των αιτημάτων. Στα μέλη των τριών (3) ανωτέρω κλιμακίων χορηγείται επιπλέον ανταμοιβή ίση με το 50% της αμοιβής κάθε μήνα του τριμήνου, εφόσον έχουν πετύχει στο 3μηνο τη μηνιαία απόδοση εκτός κλιμακίου και τουλάχιστον το 80% του στόχου της απόδοσης στο κλιμάκιο.

Τα μέλη των κλιμακίων Γραμματείας Συντάξεων λαμβάνουν μηνιαία αμοιβή, εφόσον η οργανική μονάδα που υποστηρίζουν εμφανίζει απόδοση των κλιμακίων απονομής που υπερβαίνει το 50% της τιμής στόχου απόδοσης.

V. Τα κλιμάκια συγκροτούνται με απόφαση του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ. Τα μέλη των Κλιμακίων - Ομάδων Εργασίας ορίζονται με απόφαση του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2020
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣΒΡΟΥΤΣΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: