Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

3 Αυγούστου 2016
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 141

NOMO Σ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4410

Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέμηση του Λαθρεμπορίου, εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την Απόφαση 2009/917/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2009 για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία των άρθρων 15, 16 και 18 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών - μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΡΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΠΝΩΝ, ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 15, 16 ΚΑΙ 18 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/40/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 3ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2001/37/ΕΚ
`Αρθρο 1
`Αρθρο 2
`Αρθρο 3
`Αρθρο 4 ( άρθρο 18 της Οδηγίας )
`Αρθρο 5
`Αρθρο 6 Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου σε προϊόντα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ.
`Αρθρο 7 Διοικητικές παραβάσεις - Ποινικές κυρώσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΛΟΙΠΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
`Αρθρο 9 Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 53Α του Ν. 2960/2001
`Αρθρο 10 Τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 29 και 147 του Ν. 2960/2001
`Αρθρο 11 Τροποποιήσεις της παρ. 5 του άρθρου 87 του Ν. 3842/2010 (Α΄ 58)
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/917/ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ (L. 323/23 10.12.2009)
`Αρθρο 12 Σκοπός
`Αρθρο 13 Αντικείμενο (`Αρθρα 1 και 15 παρ. 2 της Απόφασης 2009/917/ΔΕΥ)
`Αρθρο 14 Ορισμοί (`Αρθρο 2 της Απόφασης 2009/917/ΔΕΥ)
`Αρθρο 15 Κατηγορίες δεδομένων του Τελωνειακού Συστήματος Πληροφοριών (`Αρθρο 3 παρ. 1 της Απόφασης 2009/917/ΔΕΥ)
`Αρθρο 16 Στοιχεία που καταχωρίζονται στο Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών (`Αρθρο 4 της Απόφασης 2009/917/ΔΕΥ)
`Αρθρο 17 Χρήση των δεδομένων του Τελωνειακού Συστήματος Πληροφοριών (`Αρθρο 5 της Απόφασης 2009/917/ΔΕΥ)
`Αρθρο 18 Πληροφορίες που διαβιβάζονται μέσω του Τελωνειακού Συστήματος Πληροφοριών (`Αρθρο 6 της Απόφασης 2009/917/ΔΕΥ)
`Αρθρο 19 Εθνικές αρχές αρμόδιες για την πρόσβαση στο Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών (`Αρθρο 7 της Απόφασης 2009/917/ΔΕΥ)
`Αρθρο 20 Όροι χρησιμοποίησης και διαβίβασης των δεδομένων του Τελωνειακού Συστήματος Πληροφοριών (`Αρθρο 8 παράγραφοι 1, 2 και 4 της Απόφασης 2009/917/ΔΕΥ)
`Αρθρο 21 (`Αρθρο 9 της Απόφασης 2009/917/ΔΕΥ)
`Αρθρο 22 Ορισμός αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής (`Αρθρο 10 της Απόφασης 2009/917/ΔΕΥ)
`Αρθρο 23 Συνεργασία της Europol με την Ελληνική Δημοκρατία για πληροφορίες που καταχωρίζονται στο Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών (`Αρθρο 11 παράγραφοι 2,3 και 4 της Απόφασης 2009/917/ΔΕΥ)
`Αρθρο 24 Συνεργασία της Eurojust με την Ελληνική Δημοκρατία για πληροφορίες που καταχωρίζονται στο Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών (`Αρθρο 12 παρ. 2 της Απόφασης 2009/917/ΔΕΥ)
`Αρθρο 25 Τροποποίηση δεδομένων (`Αρθρο 13 της Απόφασης 2009/917/ΔΕΥ)
`Αρθρο 26 Διατήρηση δεδομένων (`Αρθρο 14 της Απόφασης 2009/917/ΔΕΥ)
`Αρθρο 27 Δημιουργία Αρχείου Φακέλων Τελωνειακών Ερευνών (`Αρθρο 15 παράγραφοι 1, 3 και 4 της Απόφασης 2009/917/ΔΕΥ)
`Αρθρο 28 Λειτουργία και Χρήση του Αρχείου Φακέλων Τελωνειακών Ερευνών (`Αρθρο 16 της Απόφασης 2009/917/ΔΕΥ)
`Αρθρο 29 (`Αρθρο 17 της Απόφασης 2009/917/ΔΕΥ)
`Αρθρο 30 (`Αρθρο 18 της Απόφασης 2009/917/ΔΕΥ)
`Αρθρο 31 Περίοδος διατήρησης των δεδομένων στο Αρχείο Φακέλων Τελωνειακών Ερευνών ( `Αρθρο 19 της Απόφασης 2009/917/ΔΕΥ)
`Αρθρο 32 Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (`Αρθρο 21 παράγραφοι 1, 2, 3 και 5 της Απόφασης 2009/917/ΔΕΥ)
`Αρθρο 33 ( `Αρθρο 23 Απόφασης 2009/917/ ΔΕΥ )
`Αρθρο 34 (`Αρθρο 24 της Απόφασης 2009/917/ΔΕΥ)
`Αρθρο 35 Ασφάλεια του Τελωνειακού Συστήματος Πληροφοριών (`Αρθρο 28 παράγραφοι 1 και 2 της Απόφασης 2009/917/ΔΕΥ)
`Αρθρο 36 (`Αρθρο 29 της Απόφασης 2009/917/ΔΕΥ)
`Αρθρο 37 Ευθύνες και υποχρεώσεις (`Αρθρο 30 της Απόφασης 2009/917/ΔΕΥ)
`Αρθρο 38 (`Αρθρο 32 της Απόφασης 2009/917/ΔΕΥ)
`Αρθρο 39 Τελικές διατάξεις (`Αρθρο 34 της Απόφασης 2009/917/ΔΕΥ)
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 40 Τροποποιήσεις Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013)
`Αρθρο 41 Τροποποιήσεις του Ν. 4308/2014
`Αρθρο 42 Τροποποιήσεις του άρθρου 9 του Ν. 3943/2011 για τη δημοσιοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
`Αρθρο 43 Τροποποιήσεις του άρθρου 9 του Ν. 4171/1961
`Αρθρο 44 Συμμετοχή της Ελλάδας στον Ενδοευρωπαϊκό Οργανισμό Φορολογικών Διοικήσεων (ΙΟΤΑ)
`Αρθρο 45 Παράταση προθεσμίας του άρθρου 7 του Ν. 4337/2015
`Αρθρο 46 Τροποποιήσεις του άρθρου 20 του Ν. 2948/2001
`Αρθρο 47 Αναμόρφωση του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ αγροτών
`Αρθρο 48 Τροποποίηση του άρθρου 167 του Ν. 4099/2012
`Αρθρο 49 Τροποποιήσεις του Ν. 3427/2005 και του Ν. 4223/2013
`Αρθρο 50 Τροποποίηση του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ
`Αρθρο 51 Τροποποιήσεις του άρθρου 58Α του Ν. 4174/2013 (Α΄ 170)
`Αρθρο 52
`Αρθρο 53
`Αρθρο 54 Τροποποίηση του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013
`Αρθρο 55 Τροποποίηση του άρθρου 132 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (Ν. 2960/2001)
`Αρθρο 56 Τροποποιήσεις των άρθρων 6A και 72 του Ν. 4174/2013 σχετικά με το Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό
`Αρθρο 57 Τροποποιήσεις της παρ. 2 τον άρθρου 61 του Ν. 4342/2015
`Αρθρο 58 Τροποποίηση του άρθρου 17 του Ν. 4177/2013
`Αρθρο 59 Τροποποιήσεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 4172/2013
`Αρθρο 60 Τροποποιήσεις των άρθρων 121 και 123 του Εθνικού Τελωνειακοί Κώδικα (Ν. 2960/2001)
`Αρθρο 61
`Αρθρο 62 Ρυθμίσεις για τις επιλογές προϊσταμένων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
`Αρθρο 63 Τροποποιήσεις του άρθρου 31 του Ν. 2778/1999
`Αρθρο 64 Ρυθμίσεις για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.
`Αρθρο 65
`Αρθρο 66
`Αρθρο 67 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4336/2015
`Αρθρο 68
`Αρθρο 69 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου

του Κράτους.

Αθήνα, 2 Αυγούστου 2016
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2016
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: