Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
20 Μαρτίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 68

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44, σε συνδυασμό προς τις παραγράφους 1, 4 και 5 του άρθρου 5, την παράγραφο 3 του άρθρου 18, την παράγραφο 4 του άρθρου 25, την παράγραφο 3 του άρθρου 21, την παράγραφο 1 του άρθρου 22 και τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 106 του Συντάγματος.

2. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων, προκειμένου να διασφαλισθεί η στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και η ομαλή λειτουργία της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης, καθώς και για την προστασία των εθνικών και ενωσιακών συνόρων.

3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

ΜΕΡΟΣ A: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
`Αρθρο πρώτο Μείωση συντελεστή ΦΠΑ για είδη ατομικής υγιεινής και προστασίας
`Αρθρο δεύτερο Μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κύριας κατοικίας
`Αρθρο τρίτο Επιτάχυνση επιστροφών φόρου εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας
`Αρθρο τέταρτο Παράταση προθεσμίας για υποβολή γνώμης δημοτικών συμβουλίων
`Αρθρο πέμπτο Παράταση προθεσμίας καταβολής και αναστολής είσπραξης
`Αρθρο έκτο Χρηματοδότηση δράσεων ενίσχυσης των επιχειρήσεων
`Αρθρο έβδομο Στήριξη ανέργων
`Αρθρο όγδοο Μέτρα στήριξης ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και ιδιοκτητών ατομικών επιχειρήσεων
`Αρθρο ένατο Λειτουργία επιχειρήσεων με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας
`Αρθρο δέκατο Μεταφορά προσωπικού σε επιχειρήσεις εντός του ιδίου ομίλου
`Αρθρο ενδέκατο Ακυρότητα καταγγελιών σύμβασης εργασίας
`Αρθρο δωδέκατο Αναστολή απαγόρευσης πολιτικής επιστράτευσης και κάθε μορφής επίταξης κατά τη διάρκεια απεργίας
`Αρθρο δέκατο τρίτο Διατάξεις για την άσκηση καθηκόντων ιατρού εργασίας σε επιχειρήσεις
`Αρθρο δέκατο τέταρτο Δημόσιες συμβάσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
`Αρθρο δέκατο πέμπτο Παράταση προθεσμιών υποβολής προτάσεων έργων (πράξεων) ΕΣΠΑ και παράταση υλοποίησης των εν εξελίξει πράξεων ΕΣΠΑ ως προς το φυσικό και οικονομικό τους αντικείμενο
`Αρθρο δέκατο έκτο Ένταξη των ωφελουμένων του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» στο Επίδομα Στέγασης
ΜΕΡΟΣ B: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
`Αρθρο δέκατο έβδομο Μέγιστες ποσότητες διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής στους καταναλωτές
`Αρθρο δέκατο όγδοο Ωράριο εμπορικών καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων
`Αρθρο δέκατο ένατο Προϊόντα δειγματισμού
`Αρθρο εικοστό Τροφοδοσία καταστημάτων και αγορών -Επίταξη ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων
`Αρθρο εικοστό πρώτο Περιορισμοί ως προς την πώληση αγαθών
`Αρθρο εικοστό δεύτερο Πρόστιμα και αρμοδιότητα ελέγχου
`Αρθρο εικοστό τρίτο Εισαγωγή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης
ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
`Αρθρο εικοστό τέταρτο Έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης
`Αρθρο εικοστό πέμπτο Τρόποι αυθεντικοποίησης για χρήση υπηρεσιών της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης
`Αρθρο εικοστό έκτο Αιτήσεις πολιτών μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης
`Αρθρο εικοστό έβδομο Ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση
`Αρθρο εικοστό όγδοο Ηλεκτρονική εξουσιοδότηση
`Αρθρο εικοστό ένατο Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στα Κ.Ε.Π.
`Αρθρο τριακοστό Μέθοδοι ταυτοποίησης
`Αρθρο τριακοστό πρώτο Νομική ισχύς ηλεκτρονικών υπογραφών και σφραγίδων
`Αρθρο τριακοστό δεύτερο Αναστολή διοικητικών διαδικασιών
`Αρθρο τριακοστό τρίτο Δυνατότητα τηλεδιάσκεψης
`Αρθρο τριακοστό τέταρτο Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
`Αρθρο τριακοστό πέμπτο Χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ
`Αρθρο τριακοστό έκτο `Αυλη λειτουργία συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων
`Αρθρο τριακοστό έβδομο Κατεπείγουσες διατάξεις λειτουργίας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
`Αρθρο τριακοστό όγδοο Ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού δημόσιου τομέα
`Αρθρο τριακοστό ένατο Προσωρινή αναστολή λειτουργίας Υπηρεσιών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
`Αρθρο τεσσαρακοστό Λειτουργία υγειονομικών επιτροπών
`Αρθρο τεσσαρακοστό πρώτο `Αδεια ειδικού σκοπού εργαζόμενων γονέων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα
`Αρθρο τεσσαρακοστό δεύτερο Κάλυψη αναγκών καθαριότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης
`Αρθρο τεσσαρακοστό τρίτο Διαμόρφωση αρχείων μισθοδοσίας φορέων Κεντρικής Διοίκησης, ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ. - Πληρωμή μισθοδοσίας, πρόσθετων αμοιβών Κεντρικής Διοίκησης και συντάξεων Δημοσίου
ΜΕΡΟΣ Δ: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
`Αρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ΄ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού-COVID-19.
`Αρθρο τεσσαρακοστό έκτο Πρόσληψη ιατρικού προσωπικού άνευ ειδικότητας
`Αρθρο τεσσαρακοστό έβδομο Παράταση θητείας συλλογικών οργάνων του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων αυτού
`Αρθρο τεσσαρακοστό όγδοο Παράταση συμβάσεων εξειδικευόμενων ιατρών - Μετακίνηση επικουρικού προσωπικού
`Αρθρο τεσσαρακοστό ένατο Διαδικασία επανέκδοσης συνταγών στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης
`Αρθρο πεντηκοστό Διαδικασία συνέχισης αγωγής για φάρμακα του Σ.Η.Π.
`Αρθρο πεντηκοστό πρώτο Διαδικασία αποστολής φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες και σε ασθενείς που βρίσκονται σε περιορισμό
`Αρθρο πεντηκοστό δεύτερο Διατάξεις για την πληρωμή και εκκαθάριση λογαριασμών ιδιωτικών φαρμακείων και δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών υγείας
`Αρθρο πεντηκοστό τρίτο Διαδικασία επανέκδοσης γνωματεύσεων στο πληροφορικό σύστημα υποβολής δαπανών του ΕΟΠΥΥ e-dapy
`Αρθρο πεντηκοστό τέταρτο `Αποροι και ανασφάλιστοι ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
`Αρθρο πεντηκοστό πέμπτο Παρέκταση χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού
`Αρθρο πεντηκοστό έκτο Διαδικασία αντιμετώπισης αδυναμίας διενέργειας της διαδικασίας εκκαθάρισης, ενταλματοποίησης ή πληρωμής των ιδιωτών παρόχων
`Αρθρο πεντηκοστό έβδομο Παράταση προθεσμιών Ε.Κ.Π.Υ.
`Αρθρο πεντηκοστό όγδοο Διαδικασία χρηματικών δωρεών για απευθείας προμήθεια νοσοκομειακού εξοπλισμού για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
`Αρθρο πεντηκοστό ένατο Ανάθεση υπηρεσιών από τον ΕΟΔΥ για την εξέταση δειγμάτων
ΜΕΡΟΣ Ε΄: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
`Αρθρο εξηκοστό Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων
`Αρθρο εξηκοστό πρώτο Πρόσθετοι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων σε εργοτάξια
ΜΕΡΟΣ ΣΤ: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
`Αρθρο εξηκοστό δεύτερο Κατεπείγουσες διατάξεις για την ενημέρωση του κοινού για θέματα προστασίας της δημόσιας υγείας και λοιπά ζητήματα κοινωνικού ενδιαφέροντος
`Αρθρο εξηκοστό τρίτο Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Μητρώο Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου
`Αρθρο εξηκοστό τέταρτο Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
ΜΕΡΟΣ Ζ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
`Αρθρο εξηκοστό πέμπτο Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΜΕΡΟΣ Η: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
`Αρθρο εξηκοστό έκτο Έγκριση καταστατικών και εγγραφή δασικών συνεταιρισμών στα οικεία Μητρώα
ΜΕΡΟΣ Θ: ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΟΥ
`Αρθρο εξηκοστό έβδομο Επαναπατρισμός Ελλήνων πολιτών
`Αρθρο εξηκοστό όγδοο Πρόσθετα μέτρα αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
`Αρθρο εξηκοστό ένατο Μηχανισμοί ελέγχου μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού και διοικητικές κυρώσεις
ΜΕΡΟΣ Ι: ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο εβδομηκοστό Αξιοποίηση θωρακισμένων στρατιωτικών οχημάτων για τη διασφάλιση της προστασίας των συνόρων
`Αρθρο εβδομηκοστό πρώτο Κατασκευή τεχνητού εμποδίου στο χερσαίο τμήμα της ελληνοτουρκικής μεθορίου στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου
ΜΕΡΟΣ ΙΑ: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
`Αρθρο εβδομηκοστό δεύτερο Έναρξη ισχύος

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2020
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ο Πρωθυπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: