Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΣΛΟΤ Αρ.Πρωτ.: 2601 ΕΞ/10.12.2019
Αθήνα, 10.12.2019

Αρ. Πρωτ.: 2601 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 2601/2019
ΘΕΜΑ:

Λογιστική παρακολούθηση χρηματικών διαθέσιμων υποκαταστημάτων.

ΕΡΩΤΗΜΑ

Παρακαλώ ενημερώστε με, αν είναι δυνατόν, σε μια επιχείρηση εμπορίας κρεάτων με πώληση χονδρική και λιανική και με υποκαταστήματα λιανικής πώλησης, να τηρείται το ταμείο σε έναν λογαριασμό και κάποιοι από τους άλλους λογαριασμούς όπως για παράδειγμα οι πωλήσεις, οι αγορές και κάποια από τα πιο κύρια έξοδα να τηρούνται κατά υποκατάστημα. Συνοπτικά δηλαδή θα μπορούν οι εγγραφές από όλες τις εισπράξεις από τα μαγαζιά - υποκαταστήματα να καταγράφονται σε έναν λογαριασμό, για να αποφύγω κινήσεις μεταφοράς χρημάτων, μέσω δοσοληπτικών λογαριασμών, από το ένα υποκατάστημα στο άλλο ή από το κεντρικό προς τα υποκαταστήματα και το αντίθετο;

Θέτω το ερώτημα γιατί υπάρχει περίπτωση να φανεί λογιστικό έλλειμμα ταμείου κάποια ημέρα, σε κάποιο υποκατάστημα, το οποίο όμως ουσιαστικά δεν θα υφίσταται αφού το ενιαίο ταμείο (από το κεντρικό και τα υποκαταστήματα) θα είναι θετικό και το ένα μαγαζί τροφοδοτεί χρηματικά το άλλο. Όσον αφορά τους λογαριασμούς τραπεζών, θα έχω έναν τραπεζικό λογαριασμό, από τον οποίο θα γίνονται οι πληρωμές προς προμηθευτές και εργαζόμενους και αντίστοιχα οι καταθέσεις από τους πελάτες ή θα πρέπει να ανοιχτούν ξεχωριστοί λογαριασμοί για κάθε υποκατάστημα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ως υποκατάστημα ορίζεται μια διαφορετική από την έδρα, επαγγελματική εγκατάσταση της οικονομικής οντότητας, όπου διενεργούνται συναλλαγές, δηλαδή πωλήσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών, ή πραγματοποιείται παραγωγική δραστηριότητα.

Από τις διατάξεις του ν. 4308/2014 (ΕΛΠ), δεν προκύπτει υποχρέωση τήρησης ιδιαίτερων λογιστικών αρχείων για τα υποκαταστήματα. Ωστόσο, η λογιστική παρακολούθησή τους, μπορεί να διενεργείται από το λογιστικό σύστημα της οικονομικής οντότητας, «σύμφωνα με τις καθιερωμένες λογιστικές πρακτικές» (παρ. 3.1, Λογιστικής Οδηγίας ΕΛΤΕ για την εφαρμογή του ν. 4308/2014). Ως «καθιερωμένες λογιστικές πρακτικές», νοείται η λογιστική οργάνωση των υποκαταστημάτων, είτε μέσω της εξαρτημένης λογιστικής παρακολούθησης, είτε στο πλαίσιο της αυτοτελούς λογιστικής.

Εφόσον επιλεγεί από την διοίκηση της οικονομικής οντότητας η τήρηση αυτοτελούς λογιστικής των υποκαταστημάτων, για την παρακολούθηση των συναλλαγών μεταξύ κεντρικού και υποκαταστημάτων, τηρούνται οι λογαριασμοί 48 «Λογαριασμοί συνδέσμου με υποκαταστήματα» στο σχέδιο λογαριασμών του ΕΓΛΣ ή οι λογαριασμοί 81 «Δοσοληπτικοί λογαριασμοί υποκαταστημάτων αυτοτελούς παρακολούθησης» στο σχέδιο λογαριασμών των ΕΛΠ (βλέπε και Γνωμ. ΣΛΟΤ ΑΠ 55/20.3.2018 ).

Εφόσον επιλεγεί από την διοίκηση της οικονομικής οντότητας η τήρηση εξαρτημένης λογιστικής των υποκαταστημάτων, δημιουργούνται ιδιαίτεροι υπολογαριασμοί στο λογιστικό σύστημα της έδρας, όπου παρακολουθούνται διακεκριμένα τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις, τα έσοδα και τα έξοδα, ανά υποκατάστημα, με στόχο να αντληθούν χρήσιμες οικονομικές πληροφορίες, σχετικά με τον βαθμό συμμετοχής τους στα συνολικά αποτελέσματα της οικονομικής οντότητας, ώστε να διαφανεί η αναγκαιότητα διατήρησης της λειτουργίας τους.

Παρόλο που το ΣΛΟΤ δεν έχει αρμοδιότητα να υποδεικνύει τον τρόπο οργάνωσης του λογιστηρίου μιας επιχείρησης, δεδομένου ότι αυτό αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη της διοίκησής της, κατά την γνώμη μας, για λόγους ορθής διαχείρισης, επιβάλλεται η, ανά υποκατάστημα, παρακολούθηση, τουλάχιστον, των λογαριασμών των αποθεμάτων και των ταμειακών διαθεσίμων. Εφόσον από τα υποκαταστήματα της οικονομικής οντότητας του ερωτήματος διενεργούνται λιανικές πωλήσεις με μετρητά, αλλά και πληρωμές εξόδων λειτουργίας τους, δεν μπορεί να αποφευχθεί η ύπαρξη και η παρακολούθηση των κινήσεων ταμείου (μετρητά) σε κάθε υποκατάστημα.

Αν οι επί μέρους εισπράξεις - πληρωμές των υποκαταστημάτων καταχωρίζονται απευθείας στον κεντρικό λογαριασμό του ταμείου (έδρα), εκτός από το γεγονός ότι το λογιστικό υπόλοιπό του δεν θα συμφωνεί, σε ενδεχόμενη φυσική καταμέτρηση, με τα πραγματικά χρηματικά ποσά, εγκυμονούνται κίνδυνοι διαχειριστικών ανωμαλιών και, εκ των πραγμάτων, μειώνεται η αξιοπιστία του λογιστικού συστήματος της οικονομικής οντότητας.

Όσον αφορά τους λογαριασμούς των τραπεζών, σημειώνεται ότι, δεν είναι απαραίτητο να τηρούνται ιδιαίτεροι λογαριασμοί για κάθε υποκατάστημα.

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

Ελένη Ρογδάκη - Χαραμή

Χαράλαμπος Ξένος

Διονύσιος Παπαγεωργακόπουλος

Χαράλαμπος Συρούνης

Νικόλαος Σγουρινάκης

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: