Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
20 Δεκεμβρίου 2023

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 211

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 5078

Αναμόρφωση επαγγελματικής ασφάλισης, εξορθολογισμός ασφαλιστικής νομοθεσίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, σύστημα διορισμού και προσλήψεων των εκπαιδευτικών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και λοιπές διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α΄ ΙΔΡΥΣΗ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2016/2341 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 14ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 1 Σκοπός
`Αρθρο 2 Αντικείμενο
`Αρθρο 3 Πεδίο εφαρμογής (άρθρα 2 και 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
`Αρθρο 4 Ορισμοί (άρθρο 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
`Αρθρο 5 Χορήγηση επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών στο πλαίσιο μιας επαγγελματικής δραστηριότητας
`Αρθρο 6 Σύσταση - Ίδρυση - Σκοπός - Δραστηριότητες -Μητρώο Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (άρθρα 7, 8 και 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
`Αρθρο 7 Έγκριση προσχώρησης επιχείρησης
`Αρθρο 8 Διαδικασία και όροι χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σε Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (άρθρο 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
`Αρθρο 9 Τύπος και ελάχιστο περιεχόμενο καταστατικού
`Αρθρο 10 Πρόγραμμα δραστηριοτήτων
`Αρθρο 11 Διασυνοριακές δραστηριότητες και διαδικασίες - Χρηματοδότηση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών άλλων κρατών μελών (άρθρο 11 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
`Αρθρο 12 Μεταβιβάσεις προγραμμάτων συνταξιοδοτικών παροχών (άρθρο 12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΣΚΟΠΟΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
`Αρθρο 13 Ελάχιστες προϋποθέσεις λήψης συνταξιοδοτικής παροχής
`Αρθρο 14 Υποχρέωση και προθεσμία καταβολής εισφορών
`Αρθρο 15 Δικαιώματα μελών και διαγραφή από Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης
`Αρθρο 16 Γενικές αρχές για τις πληροφορίες οι οποίες πρέπει να παρέχονται στα υποψήφια μέλη, μέλη και δικαιούχους (άρθρο 36 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
`Αρθρο 17 Γενικές πληροφορίες για το πρόγραμμα συνταξιοδοτικών παροχών (άρθρο 37 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
`Αρθρο 18 Γενικές διατάξεις για τη δήλωση συνταξιοδοτικών παροχών και τις συμπληρωματικές πληροφορίες (άρθρο 38 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
`Αρθρο 19 Δήλωση συνταξιοδοτικών παροχών (άρθρο 39 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
`Αρθρο 20 Συμπληρωματικές πληροφορίες (άρθρο 40 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
`Αρθρο 21 Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στα υποψήφια μέλη (άρθρο 41 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
`Αρθρο 22 Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στα μέλη κατά την προσυνταξιοδοτική φάση (άρθρο 42 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
`Αρθρο 23 Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους δικαιούχους κατά τη φάση πληρωμής (άρθρο 43 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
`Αρθρο 24 Πρόσθετες πληροφορίες που παρέχονται κατόπιν αιτήσεως σε μέλη και δικαιούχους (άρθρο 44 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
`Αρθρο 25 Διοικητικό Συμβούλιο - Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 20 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
`Αρθρο 26 Εποπτικό Συμβούλιο
`Αρθρο 27 Εξωτερική ανάθεση (άρθρο 31 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
`Αρθρο 28 Διαχείριση επενδύσεων (άρθρο 32 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
`Αρθρο 29 Ορισμός θεματοφύλακα (άρθρο 33 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
`Αρθρο 30 Φύλαξη περιουσιακών στοιχείων και ευθύνη του θεματοφύλακα (άρθρο 34 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
`Αρθρο 31 Καθήκοντα επίβλεψης (άρθρο 35 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
`Αρθρο 32 Γενικές απαιτήσεις διακυβέρνησης (άρθρο 21 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
`Αρθρο 33 Απαιτήσεις καταλληλότητας και αξιοπιστίας (άρθρο 22 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
`Αρθρο 34 Πολιτική αποδοχών (άρθρο 23 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
`Αρθρο 35 Διαχείριση καταγγελιών
`Αρθρο 36 Σύγκρουση συμφερόντων - Πολιτική σύγκρουσης συμφερόντων
`Αρθρο 37 Γενικές διατάξεις βασικών λειτουργιών Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (άρθρο 24 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
`Αρθρο 38 Διαχείριση κινδύνων (άρθρο 25 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
`Αρθρο 39 Λειτουργία εσωτερικού ελέγχου (άρθρο 26 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
`Αρθρο 40 Αναλογιστική λειτουργία (άρθρο 27 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
`Αρθρο 41 Ιδία αξιολόγηση κινδύνων (άρθρο 28 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
`Αρθρο 42 Ετήσιοι λογαριασμοί και ετήσιες εκθέσεις (άρθρο 29 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
`Αρθρο 43 Υποχρεώσεις των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων και των προσώπων που είναι επιφορτισμένα με τον έλεγχο των ετήσιων και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης -Καθήκοντα ελεγκτών
`Αρθρο 44 Δήλωση των Αρχών Επενδυτικής Πολιτικής (άρθρο 30 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ -ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
`Αρθρο 45 Τεχνικές προβλέψεις (άρθρο 13 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
`Αρθρο 46 Κάλυψη των τεχνικών προβλέψεων (άρθρο 14 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
`Αρθρο 47 Ίδια κεφάλαια για εποπτικούς σκοπούς (άρθρο 15 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
`Αρθρο 48 Διαθέσιμο περιθώριο φερεγγυότητας (άρθρο 16 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
`Αρθρο 49 Απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας για συνταξιοδοτικές παροχές, καθώς και για συμπληρωματικές παροχές που χορηγούνται λόγω θανάτου από οποιαδήποτε αιτία (άρθρο 17 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
`Αρθρο 50 Απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας για πρόσθετες παροχές που παρέχονται συμπληρωματικά προς τις συνταξιοδοτικές παροχές και καλύπτουν τους ασφαλιστικούς κινδύνους της ανικανότητας για εργασία, αναπηρίας, ασθένειας ή ατυχήματος, θανάτου συνεπεία ατυχήματος και διακοπής της εργασίας (άρθρο 18 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
`Αρθρο 51 Επενδυτικοί κανόνες (άρθρο 19 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ
`Αρθρο 52 Κύριος σκοπός της εποπτείας (άρθρο 45 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
`Αρθρο 53 Πεδίο εφαρμογής της εποπτείας (άρθρο 46 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
`Αρθρο 54 Γενικές αρχές εποπτείας (άρθρο 47 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
`Αρθρο 55 Εξουσίες παρέμβασης και καθήκοντα της Αρμόδιας Αρχής (άρθρο 48 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
`Αρθρο 56 Διοικητικές κυρώσεις
`Αρθρο 57 Ποινικές κυρώσεις
`Αρθρο 58 Διαδικασία εποπτικής αξιολόγησης (άρθρο 49 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
`Αρθρο 59 Πληροφορίες που παρέχονται στην Αρμόδια Αρχή (άρθρο 50 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
`Αρθρο 60 Διαφάνεια και λογοδοσία (άρθρο 51 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΜΕΤΡΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
`Αρθρο 61 Λήψη μέτρων εξυγίανσης
`Αρθρο 62 Προϋποθέσεις ενεργοποίησης των μέτρων εξυγίανσης
`Αρθρο 63 Διαδικασία ορισμού Διαχειριστή
`Αρθρο 64 Καθήκοντα του Διαχειριστή
`Αρθρο 65 Λήξη θητείας ή παύση Διαχειριστή
`Αρθρο 66 Τερματισμός προγράμματος συνταξιοδοτικών παροχών
`Αρθρο 67 Αναστολή δραστηριοτήτων Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης
`Αρθρο 68 Υποχρεωτική μεταβίβαση προγραμμάτων συνταξιοδοτικών παροχών
`Αρθρο 69 Αναστολή πληρωμών Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης
`Αρθρο 70 Δημοσίευση των αποφάσεων περί μέτρων εξυγίανσης
`Αρθρο 71 Θέση σε εκκαθάριση προγράμματος συνταξιοδοτικών παροχών
`Αρθρο 72 Ανάκληση άδειας Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης
`Αρθρο 73 Συνέπειες ανάκλησης άδειας και εκκαθάριση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης
`Αρθρο 74 Ειδικά θέματα εκκαθάρισης Τ.Ε.Α.
`Αρθρο 75 Διαδικασία εκκαθάρισης
`Αρθρο 76 Προνομιακή μεταχείριση προγραμμάτων του υπό εκκαθάριση Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης
`Αρθρο 77 Αναστολή εκτέλεσης
`Αρθρο 78 Περάτωση και λήξη εκκαθάρισης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
`Αρθρο 79 Επαγγελματικό απόρρητο (άρθρο 52 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
`Αρθρο 80 Χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών (άρθρο 52 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
`Αρθρο 81 Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρμόδιων αρχών (άρθρα 55, 56, 57 και 58 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
`Αρθρο 82 Εθνικές διατάξεις προληπτικής φύσεως (άρθρο 59 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
`Αρθρο 83 Συνεργασία μεταξύ της Αρμόδιας Αρχής, της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (άρθρο 60 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
`Αρθρο 84 Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 61 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
`Αρθρο 85 Αρμόδιες αρχές - Τροποποίηση περ. γ΄ παρ. 1 και περ. γ΄ παρ. 2 άρθρου 48 ν. 5042/2023
`Αρθρο 86 Αρμόδια αρχή παρακολούθησης συμμόρφωσης - Τροποποίηση άρθρου 99 ν. 4209/2013
`Αρθρο 87 Κυρώσεις Τράπεζας της Ελλάδος -Τροποποίηση άρθρου 103 ν. 4209/2013
`Αρθρο 88 Αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 - Τροποποίηση περ. α΄ και β΄ παρ. 1 άρθρου 69 ν. 4706/2020
`Αρθρο 89 Ρυθμίσεις περιπτώσεων μεταφοράς σε άλλο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης -Τροποποίηση άρθρου 7 ν. 4575/2018
`Αρθρο 90 Αρμόδιες αρχές και συνεργασία μεταξύ αυτών σύμφωνα με τα άρθρα 16, 17 και 18 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 - Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 100 ν. 4514/2018
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 91 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΚ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡ. 20 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ Ν. 3029/2002
`Αρθρο 92 Σκοπός
`Αρθρο 93 Αντικείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
`Αρθρο 94 Λειτουργία ταμείων υποχρεωτικής επαγγελματικής ασφάλισης
`Αρθρο 95 Εφαρμοστέες διατάξεις για τα ταμεία υποχρεωτικής επαγγελματικής ασφάλισης
`Αρθρο 96 Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σε μέλη και δικαιούχους
`Αρθρο 97 Διαδικασία τροποποίησης καταστατικού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΚ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
`Αρθρο 98 Λειτουργία εκ μετατροπής αλληλοβοηθητικών Ταμείων
`Αρθρο 99 Διακυβέρνηση και όροι λειτουργίας
`Αρθρο 100 Δυνατότητα λειτουργίας των εκ μετατροπής Αλληλοβοηθητικών Ταμείων ως Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
`Αρθρο 101 Εποπτεία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 102 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ
`Αρθρο 103 Σκοπός
`Αρθρο 104 Αντικείμενο
`Αρθρο 105 Ανώτατο ποσό εισφορών και ασφαλίστρων
`Αρθρο 106 Απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 14 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
`Αρθρο 107 Φορολογική μεταχείριση παροχών ομαδικών ασφαλιστήριων συνταξιοδοτικών συμβολαίων, Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και Αλληλοβοηθητικών Ταμείων - Τροποποίηση άρθρου 15 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
`Αρθρο 108 Παρακράτηση φόρου επί ασφαλίσματος στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων και επί συνταξιοδοτικής παροχής από Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης και Αλληλοβοηθητικά Ταμεία - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 62 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
`Αρθρο 109 Συντελεστές παρακράτησης φόρου επί ασφαλίσματος στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων και επί συνταξιοδοτικής παροχής από Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης και Αλληλοβοηθητικά Ταμεία - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 64 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 110 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 111 Καταργούμενες διατάξεις
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΜΕΡΟΣ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 112 Σκοπός
`Αρθρο 113 Αντικείμενο
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
`Αρθρο 114 Κίνητρα απασχόλησης συνταξιούχων -Αντικατάσταση άρθρου 20 ν. 4387/2016
`Αρθρο 115 Αύξηση ορίου οφειλών συνταξιοδότησης -Προσθήκη παρ. 5 και 6 στο άρθρο 61 του ν. 3863/2010
`Αρθρο 116 Ενοποίηση της απονομής επικουρικών συντάξεων - Προσθήκη άρθρου 96Α στον ν. 4387/2016
`Αρθρο 117 Επιτάχυνση της απονομής επικουρικών συντάξεων - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 48 και παρ. 1 άρθρου 49 ν. 4921/2022
`Αρθρο 118 Ενοποίηση διατάξεων υπολογισμού επικουρικής σύνταξης - Προσθήκη περ. γ) στην παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4052/2012
`Αρθρο 119 Σύνταξη λόγω θανάτου σε προστατευόμενα δικαιοδόχα τέκνα - Τροποποίηση περ. Β΄ παρ. 1 και υποπερ. γ) της περ. Α΄ της παρ. 4 άρθρου 12 ν. 4387/2016
`Αρθρο 120 Χορήγηση επικουρικής σύνταξης π. Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 13 ν. 2556/1997
`Αρθρο 121 Προϋποθέσεις ασφαλιστικού δεσμού μειωμένης σύνταξης για το έτος 2020
`Αρθρο 122 Εφάπαξ κληρικών - Προσθήκη περ. ε) στην παρ. 3 άρθρου 35 του ν. 4387/2016
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
`Αρθρο 123 Προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό του έτους 2024
`Αρθρο 124 Υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων -Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 33 ν. 4368/2016
`Αρθρο 125 Ασφάλιση ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων δυναμικότητας έως δέκα δωματίων - Τροποποίηση περ. β) παρ. 7 άρθρου 39, προσθήκη περ. ε) στην παρ. 5 του άρθρου 40, τροποποίηση περ. β) παρ. 1 άρθρου 36 ν. 4387/2016
`Αρθρο 126 Ασφάλιση φοιτητών κατά την πρακτική άσκηση - Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 69 ν. 4957/2022
`Αρθρο 127 Διακοπή ασφάλισης λόγω θέσης εταιρείας σε καθεστώς εκκαθάρισης
`Αρθρο 128 Ασφαλιστέες αποδοχές Προέδρων Δημοτικών Συμβουλίων - Τροποποίηση περ. γ΄παρ. 1 άρθρου 22 ν. 4488/2017
`Αρθρο 129 Τακτοποίηση χρόνου υπηρεσίας και ασφάλισης υπαλλήλων Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου
`Αρθρο 130 Ασφαλιστική εισφορά για τους ασφαλισμένους έμμισθους δικηγόρους, μισθωτούς μηχανικούς και υγειονομικούς των οικείων τομέων του κλάδου προνοίας του πρώην Ε.Τ.Α.Α. εφάπαξ για τα έτη 2017 και 2018 - Τροποποίηση περ. β΄ παρ. 2 άρθρου 35 Ν. 4387/2016
`Αρθρο 131 Κατάργηση της προθεσμίας εντός της οποίας έπρεπε να έχει υποβληθεί αίτηση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών - Τροποποίηση παρ. 44 άρθρου 66 Ν. 4646/2019
`Αρθρο 132 Διαγραφή ασφαλιστικών οφειλών πληγέντων από το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 60 Ν. 5039/2023
`Αρθρο 133 Αναστολή αύξησης επιτοκίου οφειλών προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης -Τροποποίηση άρθρου 34 ν. 5006/2022
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
`Αρθρο 134 Επέκταση μηχανισμού αναπροσαρμογής συντάξεων στις προσυνταξιοδοτικές παροχές -Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 73Α του ν. 4387/2016
`Αρθρο 135 Διαδικασία λήξης της ασφάλισης μη μισθωτών στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης - Τροποποίηση άρθρου 39Α ν. 4387/2016
`Αρθρο 136 Παράταση προθεσμίας κατάρτισης ισολογισμών - Τροποποίηση άρθρου 70 ν. 4387/2016
`Αρθρο 137 Ανανέωση εξουσιοδότησης για ενιαίους κανονισμούς του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης - Τροποποίηση άρθρου 49 ν. 4670/2020
`Αρθρο 138 Επιβράβευση κλιμακίων εκκαθάρισης συντάξεων για το έτος 2023 - Τροποποίηση παρ. 11 άρθρου 21 Ν. 4354/2015
`Αρθρο 139 Αποζημίωση ελεγκτικών οργάνων των Περιφερειακών Κέντρων Κοινωνικής Ασφάλισης του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης - Τροποποίηση παρ. Δ΄ άρθρου 2 ν. 4336/2015
`Αρθρο 140 Δυνατότητα παράτασης της παραμονής στην υπηρεσία των ασκούντων καθήκοντα Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
`Αρθρο 141 Ρυθμίσεις για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης από την «Εταιρεία Ακινήτων e-ΕΦΚΑ» - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 11 ν. 4892/2022
`Αρθρο 142 Διαδικασία μετακίνησης προσωπικού στην Εταιρεία Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης Μονοπρόσωπη Α.Ε. - Τροποποίηση άρθρου 19 ν. 4892/2022
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
`Αρθρο 143 Ασφαλιστέα πρόσωπα στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης - Τροποποίηση άρθρου 6 ν. 4826/2021
`Αρθρο 144 Προαιρετική υπαγωγή στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 37 Ν. 4052/2012
`Αρθρο 145 Ρυθμίσεις ζητημάτων στελέχωσης του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης -Τροποποίηση παρ. 3 και 6 και προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 39 του ν. 4826/2021
`Αρθρο 146 Παράταση της διάρκειας λειτουργίας της Μονάδας Υποστήριξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης -Τροποποίηση παρ. 11 και προσθήκη παρ. 12 στο άρθρο 69 ν. 4826/2021
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
`Αρθρο 147 Καταβολή δικαιώματος εγγραφής υπέρ Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων -Τροποποίηση άρθρου 25 π.δ. 422/1981
`Αρθρο 148 Διαλειτουργικότητα του Δημοσίου κατά την απονομή μερισμάτων από το Μετοχικό Ταμείο Δημοσίων Υπαλλήλων -Τροποποίηση άρθρου 17 Ν. 4670/2020
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
`Αρθρο 149 Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 30 Ν. 4892/2022
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
`Αρθρο 150 Επέκταση ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης σε όλες τις μισθωτές του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης - Τροποποίηση άρθρου 228 π.δ. 80/2022
`Αρθρο 151 Θέσπιση ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας για ελεύθερες επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες
`Αρθρο 152 Προπληρωμένη κάρτα πληρωμής επιδομάτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
`Αρθρο 153 Ρυθμίσεις για την εύρυθμη λειτουργία της Μονάδας Εμπειρογνωμόνων Απασχόλησης, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικών Υποθέσεων - Τροποποίηση παρ. 9 και παρ. 11 και προσθήκη παρ. 6Α στο άρθρο 80 του ν. 4826/2021
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ -ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 154 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
`Αρθρο 155 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 156 Καταργούμενες διατάξεις
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ΄ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α.) ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.ΥΠ.Α.
ΜΕΡΟΣ A΄ ΣΚΟΠΟΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
`Αρθρο 157 Σκοπός
`Αρθρο 158 Αντικείμενο
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
`Αρθρο 159 Επιλογή εκπαιδευτικών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης με σειρά προτεραιότητας
`Αρθρο 160 Προκήρυξη - τυπικά προσόντα υποψηφίων -κριτήρια επιλογής
`Αρθρο 161 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής και απαιτούμενων δικαιολογητικών
`Αρθρο 162 Κριτήρια κατάταξης
`Αρθρο 163 Όργανο επιλογής και αρχικοί προσωρινοί πίνακες κατάταξης
`Αρθρο 164 Διενέργεια ατομικής δομημένης συνέντευξης
`Αρθρο 165 Κατάρτιση τελικών προσωρινών και οριστικών πινάκων κατάταξης - Ενστάσεις
`Αρθρο 166 Αποκλεισμός από τη διαδικασία επιλογής
`Αρθρο 167 Διορισμός/πρόσληψη εκπαιδευτικών
`Αρθρο 168 Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης εκπαιδευτικών Δ.ΥΠ.Α.
`Αρθρο 169 Μητρώο προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών της Δ.ΥΠ.Α.
`Αρθρο 170 Λόγοι απένταξης από το Μητρώο και λόγοι προσωρινού αποκλεισμού από την πρόσληψη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
`Αρθρο 171 Ρυθμίσεις για τις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α. - Τροποποίηση άρθρων 9, 11Α, 15, προσθήκη άρθρου 11Β στον ν. 4763/2020
`Αρθρο 172 Αρμοδιότητα ελέγχου της τήρησης των υποχρεώσεων των εργοδοτών στο πλαίσιο των προγραμμάτων μάθησης σε εργασιακό χώρο
`Αρθρο 173 Καταχώρηση των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας και στο Πρόγραμμα «Προεργασία» στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» -Προσθήκη περ. η) στην παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4808/2021
`Αρθρο 174 Καταβολή συμπληρωματικής παροχής μητρότητας - Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 4 π.δ. 776/1977
`Αρθρο 175 Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης για επιδότηση ανεργίας - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 27 ν. δ. 2961/1954
`Αρθρο 176 Εισοδηματικές προϋποθέσεις για παροχές προς ανέργους και αναζητούντες εργασία -Τροποποίηση άρθρου 19 ν. 4921/2022
`Αρθρο 177 Εξαιρέσεις στο δηλούμενο εισόδημα του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος -Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 235 ν. 4389/2016
`Αρθρο 178 Ρυθμίσεις για τα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης
`Αρθρο 179 Ακατάσχετο και αφορολόγητο κοινωνικοασφαλιστικών παροχών Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 67 Ν. 4756/2020
`Αρθρο 180 Ρύθμιση ανεξόφλητων οικονομικών αξιώσεων - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 87 ν. 4706/2020
`Αρθρο 181 Σποραδική απασχόληση τακτικώς επιδοτούμενων ανέργων
`Αρθρο 182 Προστασία ατόμων με αναπηρία
`Αρθρο 183 Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας εκκαθάρισης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ολυμπιακό Χωριό Α.Ε.» -Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 35 Ν. 4144/2013
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 184 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
`Αρθρο 185 Καταργούμενες διατάξεις
ΕΝΟΤΗΤΑ Δ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΜΕΡΟΣ Α΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
`Αρθρο 186 Ρυθμίσεις για την εκκαθάριση εκκρεμοτήτων των προγραμμάτων του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών
`Αρθρο 187 Αύξηση του πόρου που αποδίδεται στον Ειδικό Λογαριασμό Επαγγελματικής Κατάρτισης με αντίστοιχη μείωση του πόρου που αποδίδεται στον ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και του πόρου που αποδίδεται στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης -Τροποποίηση άρθρου 15 ν. 4921/2022
`Αρθρο 188 Μεταβατική διάταξη για τη συγκρότηση της Επενδυτικής Επιτροπής της Εταιρείας Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας e-ΕΦΚΑ -Προσθήκη παρ. 2Α στο άρθρο 17 ν. 4892/2022
`Αρθρο 189 Κατάταξη - Εκπαίδευση Αξιωματικών ειδικότητας Ιατρών Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 3 Ν. 3079/2002
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
`Αρθρο 190 Υποχρεώσεις εργοδοτών και μετακαλούμενων πολιτών τρίτων χωρών και κυρώσεις -Τροποποίηση άρθρου 23 Κώδικα Μετανάστευσης
`Αρθρο 191 Εθνικός Συντονιστής Επιστροφών -Εθνικός Συντονιστής κατά της Παράνομης Διακίνησης Μεταναστών
`Αρθρο 192 Πρόσβαση των αιτούντων διεθνή προστασία στην αγορά εργασίας - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 57 Κώδικα Νομοθεσίας για την υποδοχή, τη διεθνή προστασία πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών και την προσωρινή προστασία σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων αλλοδαπών
`Αρθρο 193 Χορήγηση νέου τύπου άδειας διαμονής για εργασία σε πολίτες τρίτων χωρών
`Αρθρο 194 Δυνατότητα υπαγωγής των δικαιούχων προσωρινής προστασίας στις διατάξεις του Κώδικα Μετανάστευσης
ΕΝΟΤΗΤΑ Ε΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
`Αρθρο 195 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2023
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2023
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: