Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2008

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αρ.Πρωτ.: 1013351/7070/1174/Α0014

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΟΛ. 1021

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η Φ.Π.Α.

ΤΜΗΜΑTA: Α΄, Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΑ: Α΄, Β΄

Θέμα:

Οδηγίες για την εφαρμογή της Α.Υ.Ο ΠΟΛ. 1262/1993 και Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1073/2004.

Με αφορμή προβλήματα που διαπιστώθηκαν από τους αρμόδιους επιθεωρητές κατά την εφαρμογή των ανωτέρω υπουργικών αποφάσεων και για τη διασφάλιση του Δημοσίου αλλά και τη διευκόλυνση του έργου των υπαλλήλων των ΔΟΥ και των συναλλασσομένων επιχειρήσεων, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

1. Προσδιορισμός ορίου απαλλαγής από το ΦΠΑ που χορηγείται σύμφωνα με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1262/1993 (ΦΕΚ Β΄ 675/2.9.1993)

Με τη συγκεκριμένη απόφαση ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. για την παράδοση, ενδοκοινοτική απόκτηση και εισαγωγή αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση καθώς και για τις στενά συνδεόμενες με αυτές τις πράξεις, παροχές υπηρεσιών. Η συνολική αξία της χορηγούμενης απαλλαγής δεν μπορεί να υπερβαίνει τη συνολική αξία των εξαγωγών και των ενδοκοινοτικών παραδόσεων της προηγούμενης δωδεκάμηνης χρονικής ή διαχειριστικής περιόδου.

Περαιτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 4 της παραπάνω απόφασης ορίζεται ότι για να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας απαλλαγής η ενδιαφερόμενη επιχείρηση πρέπει, να υποβάλλει στην αρμόδια ΔΟΥ έντυπη αίτηση μαζί με το Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής καθώς και συγκεντρωτική κατάσταση με τα στοιχεία των διασαφήσεων εξαγωγής και των ενδοκοινοτικών παραδόσεων της προηγούμενης δωδεκάμηνης χρονικής ή διαχειριστικής περιόδου. Για την χρονική αυτή περίοδο το όριο απαλλαγής προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους συνόλων των τριμηνιαίων πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων καθώς και από το σύνολο από τις εκδοθείσες διασαφήσεις οριστικής εξαγωγής (αντίτυπο 3 του ΕΔΕ) ενώ δε λαμβάνονται σε καμία περίπτωση υπόψη οι απαλλασσόμενες πωλήσεις στο εσωτερικό της χώρας λόγω της χρήσης Ειδικού Διπλοτύπου Δελτίου Απαλλαγής από τους πελάτες των εν λόγω επιχειρήσεων.

Εξάλλου με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1075/1995 και την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1155/1995 συμπληρώθηκε η Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1262/1993 και ορίστηκαν οι προθεσμίες για την πραγματοποίηση της εξαγωγής ή της ενδοκοινοτικής παράδοσης (άρθρο 3). Επιπλέον ορίζεται ότι στην περίπτωση μη τήρησης των προθεσμιών αυτών ο αγοραστής εξαγωγέας υποχρεούται με τη λήξη των προθεσμιών να καταβάλλει στην αρμόδια για τη φορολογία του ΔΟΥ τον αναλογούντα ΦΠΑ με έκτακτη δήλωση διότι διαφορετικά επιβάλλονται οι από το νόμο οριζόμενες κυρώσεις.

2. Επιστροφή ΦΠΑ σύμφωνα με την ΑΥΟΟ ΠΟΛ . 1073/2004 ( ΦΕΚ 1164 Β 730-7-2004)

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1, 3 και 5 της ανωτέρω απόφασης προκύπτει ο τρόπος και ο χρόνος επιστροφής του πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ, το οποίο προκύπτει λόγω εξαγωγών και ενδοκοινοτικών παραδόσεων. Συγκεκριμένα, ορίζονται οι υποχρεώσεις των ΔΟΥ για διενέργεια προσωρινού ή τακτικού ελέγχου κατά περίπτωση ενώ προσδιορίζονται τα χρονικά περιθώρια για την ολοκλήρωση των εν λόγω ελεγκτικών διαδικασιών και την επιστροφή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. Εξάλλου, με το άρθρο 2 της εν λόγω απόφασης προσδιορίζεται το όριο του επιστρεφόμενου φόρου, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του φόρου που θα αναλογούσε εάν φορολογούνταν οι ενδοκοινοτικές παραδόσεις και εξαγωγές στις οποίες διατέθηκαν οι φορολογητέες εκροές.

3. Δεδομένου ότι παρατηρήθηκαν προβλήματα στην εφαρμογή των παραπάνω αποφάσεων και συγκεκριμένα διαπιστώθηκε:

• χορήγηση από κάποιες ΔΟΥ ορίου απαλλαγής σύμφωνα με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1262/93 μεγαλύτερου από το δικαιούμενο,

• ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν πραγματοποιήθηκαν εντός των οριζόμενων προθεσμιών οι εξαγωγές και οι ενδοκοινοτικές παραδόσεις που αντιστοιχούσαν σε απαλλασσόμενες αγορές με τη χρήση Ε.Δ.Δ.Α. και ότι δεν υπεβλήθησαν οι οριζόμενες στο άρθρο 3 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1075/1995 έκτακτες δηλώσεις για απόδοση του οφειλόμενου φόρου,

• ότι χορηγήθηκαν επιστροφές ΦΠΑ μεγαλύτερες των δικαιούμενων, εφιστούμε την προσοχή στις ΔΟΥ για την τήρηση των προβλεπόμενων στις εν λόγω αποφάσεις και ειδικότερα των απαιτούμενων ελεγκτικών διαδικασιών κατά την εφαρμογή της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1262/93 για την απαλλαγή από το ΦΠΑ κατά τα ανωτέρω, καθώς και της Α.Υ.Ο.O. ΠΟΛ. 1073/2004 για την πραγματοποίηση επιστροφών ΦΠΑ, προκειμένου να εκλείψουν τα παραπάνω φαινόμενα.

Ο Γενικός Γραμματέας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων

Ν. Ανδριανόπουλος

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: