Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

16 Αυγούστου 1953

Σύμβασις ΕΛΛΑΔΟΣ - ΗΝ. ΠΟΛΙΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ (Η.Π.Α.)
Περί κυρώσεως φορολογικής συμβάσεως μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, περί αποφυγής της διπλής φορολογίας και αποτροπής της φορολογικής διαφυγής εν σχέσει προς τους φόρους επί του εισοδήματος μετά του συμπληρωματικού αυτής πρωτοκόλλου (Φ.Ε.Κ. 231/27-8-1953, τ.Α΄).

Ανακοίνωσις «περί ανταλλαγής οργάνων επικυρώσεως συμβάσεως μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής» (Φ.Ε.Κ. 357/30-12-1953, τ.Α΄):

Tο Υπουργείον των Εξωτερικών ανακοινοί ότι μεταξύ του Υπουργού των Εξωτερικών και του εν Αθήναις Πρεσβευτού των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής έλαβε χώραν σήμερον εν τω Υπουργείω η ανταλλαγή των οργάνων επικυρώσεως της μεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδος και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής συμβάσεως, περί αποφυγής της διπλής φορολογίας και αποτροπής της φορολογικής διαφυγής εν σχέσει προς τον φόρον εισοδήματος, της υπογραφείσης εν Αθήναις την 20ην Φεβρουαρίου 1950 και του από 20ης Απριλίου 1953 συνημμένου εις αυτήν πρωτοκόλλου.

`Αρθρον μόνον

1. Κυρούται και έχει πλήρη και νόμιμον ισχύν η ως κάτωθι και εν Αθήναις υπογραφείσα τη 20η Φεβρουαρίου 1950 Σύμβασις μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής «περί αποφυγής της διπλής φορολογίας και αποτροπής της φορολογικής διαφυγής εν σχέσει προς τους φόρους επί του εισοδήματος» μετά του ως κάτωθι και εν Αθήναις υπογραφέντος την 20ήν Απριλίου 1953 συμπληρωματικού πρωτοκόλλου εν σχέσει προς την σύμβασιν ταύτην. (2)

2. Η ισχύς της μεν συμβάσεως άρχεται από 1 Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίον θέλει λάβει χώραν η ανταλλαγή των εγγράφων κυρώσεως, του δε συμπληρωματικού πρωτοκόλλου από της ημέρας καθ΄ ην η Κυβέρνησις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ήθελε λάβει επισήμως γνώσιν της παρ΄ ημών επικυρώσεως τούτου.

3. Ο Αν. Νόμος υπ΄ αριθ. 1413/1950 «περί κυρώσεως φορολογικών συμβάσεων μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής» καταργείται δια του παρόντος.

Εν Αθήναις τη 16 Αυγούστου 1953

(2) Ετέθη το ορθόν κείμενον. Βλ. διορθώσεις ημαρτημένων εις Φ.Ε.Κ. 333/16-11-1953, τ.Α΄.

ΣΥΜΒΑΣΙΣ
Μεταξύ της Ελλάδος και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής περί διπλής φορολογίας και φορολογικής διαφυγής εν σχέσει προς τον φόρον εισοδήματος.

Η Κυβέρνησις του Βασιλείου της Ελλάδος και η Κυβέρνησις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, επιθυμούσαι να συνάψουν σύμβαση αποσκοπούσαν την αποφυγήν της διπλής φορολογίας και την αποτροπήν της φορολογικής διαφυγής εν σχέσει προς τους φόρους επί του εισοδήματος, διόρισαν προς τον σκοπόν τούτον ως πληρεξουσίους των:

Η Κυβέρνησις του Βασιλείου της Ελλάδος: την Α.Ε. τον κ. Παναγιώτην Πιπινέλην, επί των Εξωτερικών Υπουργών και

Η Κυβέρνησις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής: την Α.Ε. τον κ. Ηenry F. Grady, Πρεσβευτήν των Ηνωμένων Πολιτειών εν Ελλάδι, οι οποίοι επιδείξαντες τα σχετικά πληρεξούσια των ευρεθέντα εν απολύτω τάξει, συνεφώνησαν ως ακολούθως:

`Αρθρο I
`Αρθρο II
`Αρθρον III
`Αρθρο IV
`Αρθρο V
`Αρθρο VI
`Αρθρον VII
`Αρθρον VIII
`Αρθρον IX
`Αρθρον Χ
`Αρθρον XI
`Αρθρον XII
`Αρθρον XIII
`Αρθρον XIV
`Αρθρον XV
`Αρθρον XVI
`Αρθρον XVII
`Αρθρον XVIII
`Αρθρο XIX
`Αρθρον XX
`Αρθρον XXI

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ

Εν σχέσει προς την σύμβασιν μεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδος και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής περί αποφυγής διπλής φορολογίας και παρεμποδίσεως της φορολογικής διαφυγής εν σχέσει προς τον φόρον εισοδήματος, υπογραφείσαν εν Αθήναις τη 20 Φεβρουαρίου 1950, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι η Α.Ε. ο κ. Στέφανος Στεφανόπουλος, Υπουργός επί των Εξωτερικών της Ελλάδος και η Α.Ε. ο κ. John E. Peurifoy, Πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής εν Ελλάδι, αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι παρά των αντιστοίχων Κυβερνήσεων, συνελθόντες επί τω αυτώ και λαβόντες υπ΄ όψιν ψήφισμα εγκριθέν υπό της Γερουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών εν σχέσει προς την παροχήν αμοιβαίας βοηθείας εν τη εισπράξει των φόρων, συνεφώνησαν ως ακολούθως:

«Εξυπονοείται ότι η εφαρμογή του άρθρου XIX της συμβάσεως θα περιορίζε­ται εις την παροχήν εξουσιοδοτήσεως εις έκαστον των Συμβαλλομένων Κρατών όπως εισπράττη εκ των επιβαλλομένων υπό του εταίρου των Συμβαλλομένων Κρατών φόρων μόνον εκείνους, οίτινες θα παρέχουν την εξασφάλισιν ότι της παρεχομένης υπό του Κράτους τούτου βάσει της παρούσης συμβάσεως απαλλαγής ή μειώσεως φορολογικών συντελεστών δεν θέλουσιν επωφεληθή πρόσωπα μη δικαιούμενα τοιούτων ευεργετημάτων».

Το πρωτόκολλον τούτο θεωρείται ως αναπόσπαστον μέρος της συμβάσεως ως αύτη υπεγράφη εν Αθήναις την 20ην Φεβρουαρίου 1950 και θέλει ισχύσει από της ημερομηνίας καθ΄ ην η Κυβέρνησις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ήθελεν ειδοποιηθή επισήμως περί της επικυρώσεως του παρόντος πρωτοκόλλου υπό της Βουλής του Βασιλείου της Ελλάδος.

Εφ΄ ω συνετάγη το παρόν πρωτόκολλον υπογραφέν υπό των αντιστοίχων Πληρεξουσίων ως έπεται.

Εγένετο εν Αθήναις εις διπλούν εις την ελληνικήν και αγγλικήν γλώσσαν, αμφοτέρων των κειμένων εχόντων την αυτήν ισχύν, σήμερον την 20ήν του μηνός Απριλίου 1993 (1).

(1) Ετέθη το ορθόν κείμενον. Βλ. διορθώσεις ημαρτημένων εις Φ.Ε.Κ. 333/16-11-1953, τ.Α΄)

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: