Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
16 Ιουνίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 113

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4941

Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, εκσυγχρονισμός Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ
`Αρθρο 1 Σκοπός
`Αρθρο 2 Εφαρμοστέες διατάξεις - Τροποποίηση άρθρου 1 του Ν. 3864/2010
`Αρθρο 3 Σκοπός, έδρα, διάρκεια - Τροποποίηση άρθρου 2 του Ν. 3864/2010
`Αρθρο 4 Κεφάλαιο, περιουσία - Τροποποίηση άρθρου 3 του Ν. 3864/2010
`Αρθρο 5 Όργανο διοίκησης - Αντικατάσταση άρθρου 4 του Ν. 3864/2010
`Αρθρο 6 Επιτροπή Επιλογής - Τροποποίηση άρθρου 4Α του Ν. 3864/2010
`Αρθρο 7 Προσωπικό - Τροποποίηση άρθρου 5 του Ν. 3864/2010
`Αρθρο 8 Χορήγηση της κεφαλαιακής ενίσχυσης -Έκδοση μετοχών - Τροποποίηση άρθρου 7 του Ν. 3864/2010
`Αρθρο 9 Δικαιώματα ψήφου - Τροποποίηση άρθρου 7Α του Ν. 3864/2010
`Αρθρο 10 Διάθεση ίδιας συμμετοχής -Τροποποίηση άρθρου 8 του Ν. 3864/2010
`Αρθρο 11 Ειδικά δικαιώματα του Ταμείου -Τροποποίηση άρθρου 10 του Ν. 3864/2010
`Αρθρο 12 Οικονομικές καταστάσεις -Έλεγχος - Τροποποίηση άρθρου 13 του Ν. 3864/2010
`Αρθρο 13 Εσωτερικός έλεγχος - Τροποποίηση άρθρου 14 του Ν. 3864/2010
`Αρθρο 14 Ευθύνη και αυτονομία του Ταμείου -Τροποποίηση άρθρου 16Α του Ν. 3864/2010
`Αρθρο 15 Σύγκρουση συμφερόντων και υποχρέωση πίστεως - Τροποποίηση άρθρου 16Β του Ν. 3864/2010
`Αρθρο 16 Ρυθμίσεις αναφορικά με τα όργανα διοίκησης του Ταμείου - Τροποποίηση άρθρου 16Γ του Ν. 3864/2010
`Αρθρο 17 Μεταβατική διάταξη Αρχική σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Χ.Σ. και ανάληψη καθηκόντων
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΓΓΥΗΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 18 Σκοπός
`Αρθρο 19 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 20 Ορισμοί
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΣΥΝΕΓΓΥΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
`Αρθρο 21 Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών - Φύση - Επωνυμία -Σκοπός
`Αρθρο 22 Διοικητικό Συμβούλιο και Διευθυντής Συνεγγυητικού
`Αρθρο 23 Οικονομικός έλεγχος και οικονομικές καταστάσεις
`Αρθρο 24 Ζητήματα οργανωτικής διάρθρωσης και προσωπικού
`Αρθρο 25 Επαγγελματικό απόρρητο, σύγκρουση συμφερόντων, υποχρέωση πίστεως και ευθύνη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΩΝ
`Αρθρο 26 Υποχρέωση συμμετοχής στο Συνεγγυητικό
`Αρθρο 27 Παύση συμμετοχής μέλους στο Συνεγγυητικό
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΟΡΙΟ, ΕΥΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ
`Αρθρο 28 Προϋποθέσεις παροχής αποζημίωσης από το Συνεγγυητικό
`Αρθρο 29 Έκταση αποζημίωσης
`Αρθρο 30 Όροι αποζημίωσης
`Αρθρο 31 Ενεργοποίηση και διαδικασία αναγγελίας απαιτήσεων
`Αρθρο 32 Διαδικασία καταγραφής και αξιολόγησης προβαλλόμενων απαιτήσεων αποζημίωσης επενδυτών - Επιτροπή Αποζημιώσεων
`Αρθρο 33 Καθορισμός ύψους καταβλητέας αποζημίωσης σε επενδυτές
`Αρθρο 34 Ανακοίνωση της απόφασης του Συνεγγυητικού περί αποζημίωσης επενδυτών
`Αρθρο 36 Απαιτήσεις Συνεγγυητικού έναντι επενδυτών σε περίπτωση αδικαιολογήτως καταβληθείσας αποζημίωσης
`Αρθρο 37 Υποκατάσταση στα δικαιώματα των επενδυτών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΤΩΝ
`Αρθρο 38 Καθορισμός ύψους ΣΚΕΥ
`Αρθρο 39 Ενεργητικό και διαθέσιμα του ΣΚΕΥ
`Αρθρο 40 Αρχική εισφορά ΣΚΕΥ
`Αρθρο 41 Τακτικές εισφορές προς το ΣΚΕΥ
`Αρθρο 42 Έκτακτες εισφορές προς το Συνεγγυητικό
`Αρθρο 43 Δανεισμός προς το Συνεγγυητικό
`Αρθρο 44 Γενικές διατάξεις περί του ΣΚΕΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
`Αρθρο 45 Διαθέσιμα και εισφορές του Σκέλους Εξυγίανσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΄Η ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
`Αρθρο 46 Δαπάνες αποζημίωσης ή εξυγίανσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΥΝΕΓΓΥΗΤΙΚΟΥ
`Αρθρο 47 Τοποθέτηση διαθεσίμων Συνεγγυητικού
`Αρθρο 48 Χρήση διαθεσίμων Συνεγγυητικού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙ
`Αρθρο 49 Υποχρέωση ενημέρωσης του Συνεγγυητικού από τα συμμετέχοντα μέλη αναφορικά με τις επενδυτικές υπηρεσίες
`Αρθρο 50 Υποχρέωση πληροφόρησης επενδυτών από τα συμμετέχοντα μέλη
`Αρθρο 51 Συνεργασία Συνεγγυητικού με άλλα συστήματα αποζημίωσης επενδυτών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
`Αρθρο 52 Μνημόνια συνεργασίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
`Αρθρο 53 Συνέπειες μη τήρησης υποχρεώσεων συμμετέχοντος μέλους και υποκαταστημάτων έναντι του Συνεγγυητικού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 54 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
`Αρθρο 55 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 56 Καταργούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
`Αρθρο 57 Σκοπός
`Αρθρο 58 Αντικείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
`Αρθρο 59 Λειτουργία
`Αρθρο 60 Αρμοδιότητες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΟΡΓΑΝΑ
`Αρθρο 61 Διοικητικό Συμβούλιο
`Αρθρο 62 Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
`Αρθρο 63 Σύγκληση και λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου
`Αρθρο 64 Γενικός Διευθυντής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ -ΠΟΡΟΙ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
`Αρθρο 65 Εσωτερική διάρθρωση
`Αρθρο 66 Οργανισμός
`Αρθρο 67 Πόροι και οικονομική διαχείριση
`Αρθρο 68 Συμβάσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
`Αρθρο 69 Προσωπικό
`Αρθρο 70 Διορισμός και υπηρεσιακή κατάσταση προσωπικού
`Αρθρο 71 Αποσπάσεις και μετατάξεις προσωπικού
`Αρθρο 72 Επιλογή προϊσταμένων
`Αρθρο 73 Απασχόληση φοιτητών και ασκούμενων δικηγόρων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 74 Δάνεια και τίτλοι - Τροποποίηση παρ. 1, 4 και 6 άρθρου 125 του Ν. 4270/2014
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 75 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
`Αρθρο 76 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 77 Καταργούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
`Αρθρο 78 Κίνητρο παραγωγικότητας εργαζομένων της ΕΑΒ ΑΕ
`Αρθρο 79 Κατάργηση φόρου πολυτελείας στα προϊόντα της δασμολογικής κλάσης 43.03 -Τροποποίηση άρθρου 17 του Ν. 3833/2010
`Αρθρο 80 Ειδικές ρυθμίσεις για το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων - Τροποποίηση άρθρου 20 του Ν. 4557/2018
`Αρθρο 81 Ρυθμίσεις για τα ακατάσχετα πράγματα -Τροποποίηση παρ. 1, 2 και κατάργηση παρ. 3 άρθρου 17 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.)
`Αρθρο 82 Κατάργηση υποχρέωσης σύνταξης έκθεσης εκτίμησης των εκποιουμένων από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και επισύναψής της στο Πρόγραμμα πλειστηριασμού - Τροποποίηση άρθρου 62 του Κ.Ε.Δ.Ε.
`Αρθρο 83 Αναθεώρηση των τρίτων προσώπων στα οποία κοινοποιούνται έγγραφα σε περίπτωση που το προς ο/η κοινοποίηση πρόσωπο είναι αγνώστου διαμονής ή κάτοικος εξωτερικού -Τροποποίηση άρθρου 84 του Κ.Ε.Δ.Ε.
`Αρθρο 84 Εφαρμογή διατάξεων Κ.Ε.Δ.Ε. και στους εγγυητές - Κατάργηση παρ. 2 και 3 άρθρου 86 του Κ.Ε.Δ.Ε.
`Αρθρο 85 Κατάργηση δικαιωμάτων μισθωτών -υπομισθωτών - Κατάργηση άρθρου 88 του Κ.Ε.Δ.Ε.
`Αρθρο 86 Χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για δαπάνες που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση -Προσθήκη άρθρου 22 Ε στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
`Αρθρο 87 Ειδικές περιπτώσεις παραχώρησης απλής χρήσης - Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 13Α του Ν. 2971/2001
`Αρθρο 88 Παραχώρηση δημοσίου ακινήτου και αλλαγή χρήσης γης για την ανέγερση Αρχαιολογικού Μουσείου Λευκάδας
`Αρθρο 89 Νομοτεχνική διόρθωση και επέκταση χρόνου αναγνώρισης οριστικών ζημιών για έκπτωση -Τροποποίηση περ. β΄ παρ. 18 άρθρου 66 του Ν. 4646/2019
`Αρθρο 90 Ρυθμίσεις σχετικά με τη φορολογητέα αξία ακινήτων μετά την έναρξη της διαδικασίας ένταξης μίας περιοχής στο αντικειμενικό σύστημα για τον υπολογισμό και την καταβολή του φόρου μεταβίβασης - Προσθήκη παρ. 2Α στο άρθρο 8 του α.ν. 1521/1950
`Αρθρο 91 Προσωρινή χρήση ταμειακών διαθεσίμων υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος -Τροποποίηση άρθρου 145 του Ν. 4261/2014
`Αρθρο 92 Εξαίρεση στον καθορισμό ανωτάτου ορίου αναπροσαρμογής μισθώματος για εμπορικές και επαγγελματικές μισθώσεις ακινήτων για το έτος 2022 - Προσθήκη περ. δ) στην παρ. 3 του άρθρου 121 του Ν. 4926/2022
`Αρθρο 93 Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στην εταιρεία «EMinair A.E.» δυνάμει του άρθρου 107 (2) (β) ΣΛΕΕ
`Αρθρο 94 Εκκρεμείς αιτήσεις εξωδικαστικού μηχανισμού του ν. 4469/2017
`Αρθρο 95 Διασύνδεση ηλεκτρονικών συστημάτων -Τροποποίηση άρθρου 214 του Ν. 4738/2020
`Αρθρο 96 Έναρξη προθεσμιών της παρ. 7 του άρθρου 17 του Ν. 4916/2022
`Αρθρο 97 Καταβολή αποζημιώσεων απόλυσης στους εργαζόμενους της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας δυνάμει του άρθρου 21 του ν. 4664/2020 και πρόβλεψη της δυνατότητας σύναψης συμβάσεων ορισμένου χρόνου -Δυνατότητα ένταξης σε ειδικές δράσεις/ ειδικά προγράμματα απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
`Αρθρο 98 Ρυθμίσεις θεμάτων δακοκτονίας -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 44 του Ν. 4325/2015
`Αρθρο 99 Διαδικασία αποδοχής δωρεών από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 144 του Ν. 4876/2021
ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
`Αρθρο 100 Αξιοποίηση δημοσίων εγγράφων και συγκριτικών στοιχείων για την επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής συντάξεων -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 51 του Ν. 4921/2022
`Αρθρο 101 Διεύρυνση περιπτώσεων θεμελίωσης υπολειπόμενου χρόνου ασφάλισης -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 53 του Ν. 4921/2022
`Αρθρο 102 Ρύθμιση βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών ειδικώς πιστοποιημένων φορέων του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας
`Αρθρο 103 Ανοικτό πρόγραμμα νέων θέσεων εργασίας για την πρώτη πρόσληψη νέων ηλικίας 18-29 ετών - «Πρώτο Ένσημο» - Τροποποίηση άρθρου 196 του Ν. 4855/2021
`Αρθρο 104 Πρόσβαση παιδιών προσχολικής ηλικίας, βρεφών και νηπίων, σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και φροντίδας, πρόσβαση παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης
`Αρθρο 105 Αποζημίωση μετακινούμενου ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού σε συγκεκριμένες δομές υγείας της ίδιας ή άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας, κατά τους μήνες Ιούλιο έως Σεπτέμβριο 2022
`Αρθρο 106 Παράταση σύμβασης υπηρεσίας φύλαξης του παραχωρημένου στο «ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ» ακινήτου
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
`Αρθρο 107 Έναρξη ισχύος

Αθήνα, 16 Ιουνίου 2022
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 16 Ιουνίου 2022
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: