Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
23 Ιουλίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 142

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4710

Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 1 Σκοπός
`Αρθρο 2 Ορισμοί
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ
`Αρθρο 3 Δημιουργία δωρεάν θέσεων στάθμευσης για Η/Ο
`Αρθρο 4 Κίνητρα αδειοδότησης μονάδων παραγωγής Η/Ο και αγαθών ή ειδών Η/Ο - Προσθήκη άρθρου 25Α στον Ν. 3982/2011
`Αρθρο 5 Επιβολή περιβαλλοντικού τέλους και απαγόρευσης εισαγωγής σε παλαιά, ρυπογόνα μεταχειρισμένα οχήματα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ
`Αρθρο 6 Απαλλαγές από το εισόδημα για δαπάνες ή παραχώρηση οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO 2/χλμ. - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 14 του Κ.Φ.Ε.
`Αρθρο 7 Προσαυξημένη έκπτωση για συγκεκριμένες δαπάνες οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων που αφορούν στους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις και την προστασία του περιβάλλοντος - Τροποποίηση του άρθρου 22Β του Κ.Φ.Ε.
`Αρθρο 8 Φορολογικές αποσβέσεις στα μέσα μεταφοράς μηδενικών ή χαμηλών ρύπων -Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 24 του Κ.Φ.Ε.
`Αρθρο 9 Εξαίρεση αγοράς αυτοκινήτου μηδενικών ρύπων από την ετήσια αντικειμενική δαπάνη και δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων -Τροποποίηση του άρθρου 33 του Κ.Φ.Ε.
`Αρθρο 10 Κίνητρα σε επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου
`Αρθρο 11 Έναρξη ισχύος - Συμπλήρωση του άρθρου 72 του Κ.Φ.Ε.
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ Η/Ο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ
`Αρθρο 12 Οργάνωση της αγοράς φόρτισης Η/Ο -Τροποποίηση του άρθρου 134Β του Ν. 4001/2011
`Αρθρο 13 Μητρώο Υποδομών και Φορέων Αγοράς Ηλεκτροκίνησης (Μ.Υ.Φ.Α.Η.)
`Αρθρο 14 Υποχρεώσεις γνωστοποίησης στοιχείων μέσω του Μ.Υ.Φ.Α.Η.
`Αρθρο 15 Τιμολόγηση υπηρεσιών επαναφόρτισης
`Αρθρο 16 Ανάπτυξη δημοσίως προσβάσιμων υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
`Αρθρο 17 Χωροθέτηση σημείων στάθμευσης και επαναφόρτισης Η/Ο από Ο.Τ.Α.
`Αρθρο 18 Χωροθέτηση χώρων στάσης / στάθμευσης (πιάτσες) Ε.Δ.Χ. - ΤΑΞΙ οχημάτων με σημεία επαναφόρτισης Η/Ο
`Αρθρο 19 Χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης Η/Ο για ΑμεΑ
`Αρθρο 20 Σήμανση θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναφόρτισης Η/Ο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ Η/Ο ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡ. 2 ΕΩΣ 7 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2010/31/ ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (L 153), ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2018/844 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2018 (L 156)
`Αρθρο 21 Εγκατάσταση υποδομών επαναφόρτισης Η/Οσε νέα κτίρια (παρ. 2, 5 και 6 του άρθρου 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/844)
`Αρθρο 22 Εγκατάσταση υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο σε υφιστάμενα κτίρια (παρ. 2, 3, 5 και 6 του άρθρου 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/844)
`Αρθρο 23 Εγκατάσταση υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο σε χώρους όπου στεγάζονται φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (παρ. 2, 3, 5 και 6 του άρθρου 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/844)
`Αρθρο 24 Προϋποθέσεις εγκατάστασης σημείων επαναφόρτισης Η/Ο σε κτίρια (παρ. 7 του άρθρου 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/844)
`Αρθρο 25 Εξαίρεση από την έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας - Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 4495/2017
`Αρθρο 26 Μέτρα πυροπροστασίας - Τροποποίηση του άρθρου 6 του π.δ. 41/2018
`Αρθρο 27 Προδιαγραφές ηλεκτρικής εγκατάστασης σημείων επαναφόρτισης Η/Ο - Σύνδεση στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΤΩΝ Η/Ο ΚΑΙ ΚΤΕΟ
`Αρθρο 28 Όροι λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων -Τροποποίηση άρθρων 21 και 28 του π.δ. 455/1976
`Αρθρο 29 Λειτουργία των συνεργείων επισκευής και συντήρησης οχημάτων υψηλής τάσης
`Αρθρο 30 `Ασκηση του επαγγέλματος του τεχνίτη για τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων υψηλής τάσης
`Αρθρο 31 Τεχνικός έλεγχος Η/Ο
`Αρθρο 32 Διαχείριση συσσωρευτών Η/Ο
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ Ν. 3982/2011 (Α΄ 143) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/1161 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 «ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/33/ΕΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» (L188) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 33 Αντικείμενο και στόχοι - Τροποποίηση του άρθρου 65 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143) (παρ. 2 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1161)
`Αρθρο 34 Πεδίο εφαρμογής - Τροποποίηση του άρθρου 66 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143) (παρ. 4 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1161)
`Αρθρο 35 Ορισμοί - Τροποποίηση του άρθρου 67 του Ν. 3982/2011 (Α΄ 143) (παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1161)
`Αρθρο 36 Εξαιρέσεις - Τροποποίηση του άρθρου 68 του Ν. 3982/2011 (παρ. 3 και 4 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1161)
`Αρθρο 37 Ελάχιστοι στόχοι προμηθειών - Τροποποίηση του άρθρου 69 του ν. 3982/2011 (παρ. 6 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1161)
`Αρθρο 38 Παράρτημα - Τροποποίηση του άρθρου 71 του Ν. 3982/2011 (παρ. 11 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1161)
`Αρθρο 39 Μέτρα εφαρμογής της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1161 και υποβολή εκθέσεων -Προσθήκη άρθρου 71Α στον ν. 3982/2011 (παρ. 10 άρθρου 1 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1161)
ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 40 Σύσταση Αυτοτελούς Τμήματος Ηλεκτροκίνησης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Τροποποίηση Οργανισμού Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
`Αρθρο 41 Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων -Τροποποίηση του άρθρου 44 του π.δ. 132/2017 (Α΄ 160)
`Αρθρο 42 Σύσταση Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για την ηλεκτροκίνηση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
`Αρθρο 43 Αξιολόγηση εφαρμογής - Εθνικό Σχέδιο για την Ηλεκτροκίνηση
ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 44 Διαδικαστικά ζητήματα της διαιτησίας του άρθρου 21 του ν. 4664/2020
`Αρθρο 45 Χρηματοδότηση αντικατάστασης θέρμανσης από φυσικό αέριο - Τροποποίηση του άρθρου 28 του Ν. 4304/2014
`Αρθρο 46 Όριο Ενεργειακών Κοινοτήτων σε κορεσμένα δίκτυα - Τροποποίηση του άρθρου 60 του ν. 4546/2018
`Αρθρο 47 Συμμετοχή των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχουν συνάψει Σ.Ε.Δ.Π. στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας - Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 4414/2016
`Αρθρο 48 Επαναφορά ισχύος άδειας παραγωγής Α.Π.Ε. σε κορεσμένο δίκτυο - Τροποποίηση του άρθρου 125 του ν. 4685/2020
`Αρθρο 49 Επιβολή κυρώσεων σε Ενεργειακούς Επιθεωρητές - Τροποποίηση του άρθρου 56 του ν. 4409/2016
`Αρθρο 50 Ρυθμίσεις για την κατασκευή σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. της περ. γ΄ του άρθρου 7 του ν. 3468/2006
`Αρθρο 51 Παρατάσεις προθεσμιών τακτοποίησης αυθαιρέτων και υποβολής δικαιολογητικών
`Αρθρο 52 Παρατάσεις οικοδομικών αδειών
`Αρθρο 53 Αγροτικές χρήσεις
`Αρθρο 54 Διαχείριση προγραμμάτων περιβαλλοντικού χαρακτήρα
`Αρθρο 55 Αποκατάσταση ανενεργών λατομείων
`Αρθρο 56 Δαπάνες προς Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ
`Αρθρο 57 Παράταση αναστολής εξέτασης των ενστάσεων του άρθρου 7 του Ν. 2308/1995
`Αρθρο 58 Παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του άρθρου 2 του Ν. 2308/1995 για τις Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου και Λήμνου
`Αρθρο 59 Ανέγερση Ιερών Ναών
`Αρθρο 60 Δυνατότητα αδειοδότησης ενδεικτικών πινακίδων σε πολυϊατρεία και διαγνωστικά εργαστήρια από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο
`Αρθρο 61 Έκδοση βεβαιώσεων απαλλαγής από περιβαλλοντική αδειοδότηση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από φωτοβολταϊκά ή ηλιοθερμικά εγκαταστημένης ηλεκτρικής ισχύος μεγαλύτερης από 0,5 MW και μικρότερης ή ίσης του 1MW για φ/β σταθμούς ισχύος >0,5 MW, οι οποίες εκδόθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4685/2020 (Α΄ 92)
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 62 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 63 Μεταβατικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 64 Καταργούμενες διατάξεις
`Αρθρο 65 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2020
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2020
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: