Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
23 Μαρτίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 992

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α.1055

Τροποποίηση της αριθμ. Α.1048/16-3-2020 (ΦΕΚ 910/Β΄/17-3-2020) απόφασης Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Δωρεάν διάθεση αιθυλικής αλκοόλης στο Υπουργείο Υγείας προς το σκοπό παρασκευής αντισηπτικού στο πλαίσιο των μέτρων για την πρόληψη της εμφάνισης και την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού».

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4675/2020 «Πρόληψη, προστασία και προαγωγή της υγείας - ανάπτυξη των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 54/Α΄/2020).

2. Τις διατάξεις του Ν. 2960/2001 περί Τελωνειακού Κώδικα (ΦΕΚ 265/Α΄/2001), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Ν. 2969/2001 (Α΄266), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 94/Α΄/2016).

5. Την αρ. 1 πράξη της 20-1-2016 του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 18, τ.Υ.Ο.Δ.Δ), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις αριθμ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και αριθμ. 5294 ΕΞ2020/17-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

6. Την από 11.03.2020 πράξη νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/2020).

7. Την αριθμ. Α. 1048/16-3-2020 (ΦΕΚ 910/Β/17.3.2020) απόφαση Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

8. Την αρ. Οικ.1632/13-3-2020 επιστολή του Υπουργού Υγείας.

9. Την αριθμ. Οικ 2058/16-3-2020 επιστολή του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

10. Την αριθμ. Οικ. 2288/19-3-2020 επιστολή του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας καθώς και το από 20-3-2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υπόψη Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αποφασίζουμε:

`Αρθρο 1

1. Η παρ. 1 του άρθρου 1 της αριθμ. Α. 1048/16-3-2020 (ΦΕΚ 910/Β΄/17-3-2020) απόφασης του Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Διαθέτουμε δωρεάν στο Υπουργείο Υγείας, ελεύθερη από φορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις, ποσότητα αιθυλικής αλκοόλης εκατόν είκοσι δύο τόνων και εξακοσίων κιλών (122,6 τόνοι), η οποία βρίσκεται υπό τη διαχείριση των Τελωνειακών Αρχών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με αλκοολικό τίτλο από 93,5% έως 96,5% vol. και πρόκειται να μεταφερθεί σταδιακά στις εγκαταστάσεις της 441-ΑΒΥΥ του Στρατού, καθώς και σε αυτές των φαρμακευτικών μονάδων παραγωγής ΕΛΠΕΝ Α.Ε., PHARMATHEN A.B.E.E., IASIS Pharmaceuticals HELLAS A.B.E.E., ΡΑΦΑΡΜ Α.Ε.Β.Ε., HELP ABEE, LAVIPHARM A.E., UNI-PHARMA Α.Β.Ε.Ε. προς τον σκοπό της παραγωγής αντισηπτικών ειδών για την κάλυψη έκτακτων αναγκών της δημόσιας υγείας».

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. Α. 1048/16-3-2020 (ΦΕΚ 910/Β΄/17-3-2020) απόφαση.

`Αρθρο 2

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2020
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: