Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2006

Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Αρ.Πρωτ.: 1095036/2681/ΔΟΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΟΛ. 1128

 

ΘΕΜΑ:

Φορολογική μεταχείριση των συντάξεων, παροχών και άλλων παρόμοιων αμοιβών, βάσει των αντίστοιχων διατάξεων των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.) του Εισοδήματος.

 

Με αφορμή ερωτήματα που τίθενται κατά καιρούς στην Υπηρεσία μας από τους ενδιαφερόμενους και διάφορους άλλους φορείς, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, αποστέλλουμε συνημμένα, για ενημέρωσή σας και εφαρμογή, αναλυτικό πίνακα, στον οποίο παρατίθεται με αλφαβητική σειρά «συλλογή» των σχετικών διατάξεων. Στον εν λόγω πίνακα αναλύονται τα σχετικά άρθρα που αναφέρονται στη φορολογική μεταχείριση των συντάξεων, παροχών και άλλων παρόμοιων αμοιβών, οι οποίες προέρχονται από πηγές ενός Συμβαλλόμενου Κράτους και καταβάλλονται σε κατοίκους Ελλάδας, αλλά και αυτών που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κατοίκους του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους.

 

Για πληρέστερη ενημέρωσή σας, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

I. Γενικά

Όπως είναι γνωστό η χώρα μας διαθέτει ένα εκτεταμένο διεθνές συμβατικό πλαίσιο για την αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος και του κεφαλαίου, το οποίο αποτυπώνεται στα κείμενα των διμερών Συμβάσεων Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας που έχουν συναφθεί με άλλα Κράτη.

Κάθε ΣΑΔΦ αποτελεί το προϊόν μιας διμερούς διαπραγματευτικής διαδικασίας, κατά την οποία λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ των άλλων, και στοιχεία της φορολογικής νομοθεσίας, του συνταξιοδοτικού συστήματος, της κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής των Συμβαλλομένων Κρατών. Η ξεχωριστή αυτή διαδικασία έχει ως αποτέλεσμα να διαφοροποιείται, σε πολλές περιπτώσεις, το περιεχόμενο ορισμένων διατάξεων, με τις οποίες καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για τη φορολογική μεταχείριση των συντάξεων, των παροχών και των παρόμοιων αμοιβών που λαμβάνουν κάτοικοι του ενός Κράτους από πηγές του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους.

 

ΙI. Πρότυπο Σύμβασης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)

Η Ελλάδα, ως μέλος του ΟΟΣΑ, στις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη Σ.Α.Δ.Φ με άλλα Κράτη μέλη ή μη μέλη του εν λόγω Οργανισμού, ακολουθεί το Πρότυπο Σύμβασής του, το οποίο αποτελείται από α) το κείμενο της ΣΑΔΦ και β) τα ερμηνευτικά σχόλια (Commentaries) που ερμηνεύουν και επεξηγούν τις διατάξεις των άρθρων του Προτύπου. Ειδικότερα, η φορολογική μεταχείριση των συντάξεων και των παρόμοιων αμοιβών προσδιορίζεται στα άρθρα 18 & 19 του Προτύπου. Με τις διατάξεις των εν λόγω άρθρων καθορίζονται οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη φορολόγηση των συντάξεων, είτε στο Κράτος Πηγής (δηλαδή στο Κράτος από το οποίο παρέχεται η σύνταξη), είτε στο Κράτος Κατοικίας του δικαιούχου, είτε σε ορισμένες περιπτώσεις και στα δυο Συμβαλλόμενα Κράτη.

Η σημασία του υποδείγματος του ΟΟΣΑ και των σχολίων που το συνοδεύουν, είναι σημαντική για την ερμηνεία μιας Σ.Α.Δ.Φ. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμη η αναφορά στα συγκεκριμένα άρθρα του κειμένου του Προτύπου ως, επίσης, και η ανάλυση όρων και εννοιών που απαντώνται στις Σ.Α.Δ.Φ., βάσει των ερμηνευτικών σχολίων του Προτύπου.

Όπως ορίζεται στο άρθρο 18 του ως άνω Προτύπου, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις (pensions) και άλλες παρόμοιες αμοιβές (similarremuneration) που καταβάλλονται σε κάτοικο ενός Συμβαλλόμενου Κράτους έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο σε αυτό το Κράτος (το Κράτος Κατοικίας του δικαιούχου).

Το άρθρο αυτό καλύπτει συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές που καταβάλλονται έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, συντάξεις που λαμβάνουν χήρες και ορφανά, καθώς και συντάξεις οι οποίες καταβάλλονται έναντι υπηρεσιών που παρασχέθηκαν σε ένα Κράτος ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού και δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 19 (περί Κυβερνητικών Συντάξεων).

Με τον όρο «σύνταξη» νοείται η περιοδική πληρωμή, ενώ ο όρος «παρόμοιες αμοιβές» έχει ευρύτερη έννοια και μπορεί να περιλαμβάνει και μη-περιοδικές πληρωμές. Π.χ. την περίπτωση κατά την οποία ένα πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να επιλέξει, κατά τη συνταξιοδότησή του, την εφάπαξ καταβολή της σύνταξης, αντί της περιοδικής καταβολής της. Αντίθετα, δεν αποτελεί «παρόμοια αμοιβή» η επιστροφή συνταξιοδοτικών εισφορών μετά από προσωρινή εργασία.

Επισημαίνεται ότι, το άρθρο 18 δεν καλύπτει συντάξειςπου καταβάλλονται λόγω προηγούμενων ανεξάρτητων προσωπικών υπηρεσιών. Οι συντάξεις αυτές εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 21 του Προτύπου του ΟΟΣΑ, στο οποίο προσδιορίζεται η φορολογική μεταχείριση των εισοδημάτων που δεν αναφέρονται στα προηγούμενα άρθρα της Σύμβασης. Υπογραμμίζεται, ωστόσο, ότι σε ορισμένες προγενέστερες του Προτύπου Συμβάσεις, το άρθρο που αναφέρεται στη φορολογική μεταχείριση των συντάξεων διαφοροποιείται και καλύπτει και τις συντάξεις που καταβάλλονται έναντι προηγούμενων ανεξάρτητων προσωπικών υπηρεσιών. Βλ. π.χ. τις Συμβάσεις Ελλάδας-ΗΠΑ, Ελλάδας - Ηνωμένου Βασιλείου, Ελλάδας-Ο.Δ. Γερμανίας κ.λ.π.

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις που τα Συμβαλλόμενα Κράτη επιθυμούσαν να διευρύνουν το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 18, συμφώνησαν και συμπεριέλαβαν τον όρο «παροχές (annuities)». Ο όρος καλύπτει π.χ.ορισμένα ποσά που καταβάλλονται από ασφαλιστικές εταιρείες ζωής.

Σε άλλες περιπτώσεις, τα Συμβαλλόμενα Κράτη υιοθετώντας τα ερμηνευτικά σχόλια του Προτύπου του ΟΟΣΑ, συμφώνησαν και συμπεριέλαβαν διάταξη με την οποία προβλέπεται ότι, συντάξεις και άλλα χρηματικά ποσά (πληρωμές) που καταβάλλονται σύμφωνα με την κοινωνική ασφαλιστική νομοθεσία ενός Συμβαλλόμενου Κράτους, μπορούν να φορολογούνται σε αυτό το Κράτος (το Κράτος Πηγής). Δίνεται, δηλαδή, το δικαίωμα και στο Κράτος Πηγής να φορολογήσει τις συντάξεις (π.χ. ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΤΣΑ κλπ) και τα χρηματικά ποσά (π.χ. επιδόματα ανεργίας, ανικανότητας, ατυχημάτων εργασίας, ασθενείας, καθώς και άλλα παρόμοιας φύσης επιδόματα) που καταβλήθηκαν σύμφωνα με την κοινωνική ασφαλιστική νομοθεσία του (π.χ. Σ.Α.Δ.Φ. Ελλάδας-Λουξεμβούργου).

Σε ορισμένες, ωστόσο, Συμβάσεις προβλέπεται ότι το δικαίωμα φορολόγησης ανήκει αποκλειστικά στο Κράτος Πηγής (π.χ. Σ.Α.Δ.Φ. Ελλάδας-Φινλανδίας). Επίσης, η εν λόγω διάταξη διαφοροποιείται σε κάποιες Συμβάσεις και καλύπτει μόνο συντάξεις (π.χ. Σ.Α.Δ.Φ. Ελλάδας-Αυστρίας), ενώ σε άλλες καλύπτει μόνο χρηματικά ποσά (πληρωμές) (π.χ. Σ.Α.Δ.Φ. Ελλάδας-Δανίας).

 

Περαιτέρω, οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 19 του Προτύπου Σύμβασης του ΟΟΣΑ, αναφέρονται στη φορολογική μεταχείριση των συντάξεων που σχετίζονται με Κυβερνητικές υπηρεσίες. Σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές που καταβάλλονται από ένα Κράτος ή από πολιτικές υποδιαιρέσεις ή από τοπικές αρχές αυτού (π.χ. ομόσπονδα κράτη, περιφέρειες, επαρχίες, δημοτικά διαμερίσματα, δήμοι κ.λ.π.) ή από ταμεία που συστάθηκαν από αυτά, σε ένα φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή τις πολιτικές υποδιαιρέσεις ή τις τοπικές αρχές αυτού, φορολογούνται μόνο στο Κράτος αυτό (το Κράτος Πηγής). Εντούτοις, οι ως άνω συντάξεις και παρόμοιες αμοιβές φορολογούνται μόνο στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος (το Κράτος Κατοικίας),αν το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος του Κράτους αυτού.

Επισημαίνεται ότι, σε ορισμένες Συμβάσεις, όπως π.χ. στη Σύμβαση Ελλάδας-Γαλλίας, δικαίωμα φορολόγησης της σύνταξης έχουν και τα δυο Συμβαλλόμενα Κράτη. Ωστόσο, η σύνταξη φορολογείται μόνο στο Κράτος Κατοικίας,αν το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος του Κράτους αυτού, χωρίς όμως να είναι υπήκοος του άλλου Κράτους. Για παράδειγμα, η σύνταξη που λαμβάνει κάτοικος και υπήκοος Ελλάδας από το Κράτος της Γαλλίας, θα φορολογηθεί μόνο στην Ελλάδα. Εάν, όμως, ο εν λόγω κάτοικος έχει και την γαλλική υπηκοότητα, η σύνταξή του θα φορολογηθεί και στα δυο Κράτη.

 

Ακολούθως, με τις διατάξεις της παρ.3 του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι, οι διατάξεις του άρθρου 18 εφαρμόζονται σε συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το Κράτος ή την πολιτική υποδιαίρεση ή την τοπική αρχή αυτού. Πρόκειται για τις περιπτώσεις που το Κράτος παρέχει υπηρεσίες μέσω Οργανισμών, όπως π.χ. οι Κρατικοί Σιδηρόδρομοι, τα Ταχυδρομεία, τα Κρατικά Θέατρα κ.λ.π., όταν η δραστηριότητά τους δεν εντάσσεται στον πυρήνα των κρατικών λειτουργιών, αλλά αποσκοπεί στην επίτευξη κέρδους.

 

III. Εφαρμογή-Διαδικασίες

Από όσα εκτίθενται παραπάνω προκύπτει ότι, είναι απαραίτητο να ανατρέχουμε σε κάθε περίπτωση στο αντίστοιχο άρθρο της εκάστοτε Σύμβασης και να εξετάζουμε με προσοχή τους όρους που αναφέρονται σε αυτή.

Επιπλέον, απαραίτητη προϋπόθεση για να αποφανθούμε σε ποια κατηγορία θα εντάξουμε μία σύνταξη, προκειμένου να τύχει της ανάλογης φορολογικής μεταχείρισης, σύμφωνα με την αντίστοιχη διάταξη της Σύμβασης, είναι η προσκόμιση στοιχείων σχετικά με i) το φορέα που καταβάλλει τη σύνταξη, ii) τον τομέα (δημόσιο ή ιδιωτικό) που εργάσθηκε ο συνταξιούχος και iii) το είδος της καταβαλλόμενης σύνταξης.

Α. Στην περίπτωση που κάτοικος Ελλάδας λαμβάνει σύνταξη από πηγές ενός Συμβαλλόμενου Κράτους και από τις διατάξεις της οικείας Σύμβασης αναγνωρίζεται δικαίωμα φορολόγησης της εν λόγω σύνταξης:

i) και στα δυο Συμβαλλόμενα Κράτη, δηλαδή στο Κράτος Κατοικίας (Ελλάδα) και στο Κράτος Πηγής (από όπου προέρχεται η σύνταξη), η διπλή φορολογία, που τυχόν θα προκύψει, θα αποφευχθεί με τις σχετικές διατάξεις της Σύμβασης εφαρμοζομένων των αντίστοιχων διατάξεων της εσωτερικής φορολογικής νομοθεσίας μας. Συνεπώς, ο φόρος που έχει παρακρατηθεί στο Κράτος Πηγής (με βεβαίωση από την αρμόδια αρχή) συμψηφίζεται από το Κράτος Κατοικίας του δικαιούχου (Ελλάδα), μέχρι του ποσού του φόρου που αναλογεί για το ίδιο εισόδημα στην Ελλάδα.

ii) μόνο στο Κράτος Κατοικίας (Ελλάδα), τότε προκειμένου να εφαρμοσθούν άμεσα οι διατάξεις της οικείας Σύμβασης και να μην παρακρατηθεί φόρος στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος (Κράτος Πηγής), θα πρέπει ο δικαιούχος να υποβάλει στις φορολογικές αρχές του άλλου Κράτους το Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας που εκδίδεται, ύστερα από αίτησή του, από την Υπηρεσία μας (Βλ. ΠΟΛ. 1130/01.06.1999). Εάν το Κράτος Πηγής (από όπου προέρχεται η σύνταξη) έχει παρακρατήσει φόρο κατά παρέκκλιση των διατάξεων της Σ.Α.Δ.Φ., ο εν λόγω φόρος δεν συμψηφίζεται έναντι του ελληνικού φόρου. Ο δικαιούχος της σύνταξης θα πρέπει να ζητήσει την επιστροφή του φόρου από την αλλοδαπή φορολογική αρχή, στην οποία θα πρέπει να υποβάλει το ως άνω Πιστοποιητικό.

iii) μόνο στο Κράτος Πηγής (από όπου προέρχεται η σύνταξη), τότε το Κράτος Κατοικίας (Ελλάδα) δεν θα επιβάλλει φόρο.

Β. Στην περίπτωση που κάτοικος Συμβαλλόμενου Κράτους λαμβάνει σύνταξη από πηγές Ελλάδας και από τις διατάξεις της οικείας Σύμβασης αναγνωρίζεται δικαίωμα φορολόγησης της εν λόγω σύνταξης:

i) μόνο στην Ελλάδα ή και στην Ελλάδα, τότε θα πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για κατοίκους εξωτερικού δήλωση φορολογίας εισοδήματος, όπου θα συμπεριλάβει το εν λόγω εισόδημα.

ii) μόνο στο Κράτος Κατοικίας, τότε για να μην παρακρατείται φόρος εισοδήματος από τη σύνταξή του στην Ελλάδα, θα πρέπει ο δικαιούχος να υποβάλει στην αρχή κάθε έτους στο συνταξιοδοτικό του φορέα την «Αίτηση για την Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας», δεόντως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη. Στην εν λόγω αίτηση είναι ενσωματωμένο και το «Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας», το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί, υπογραφεί και σφραγισθεί από την αρμόδια φορολογική αρχή της Κατοικίας του δικαιούχου. Το εν λόγω Πιστοποιητικό ισχύει μόνο για το ημερολογιακό έτος κτήσης του εισοδήματος. Στην περίπτωση που δεν υποβληθεί η ως άνω Αίτηση, θα πρέπει να εφαρμοσθούν οι διατάξεις της εσωτερικής νομοθεσίας μας (Κ.Φ.Ε. N. 2238/94). Προκειμένου να επιστραφεί ο φόρος στο δικαιούχο του εισοδήματος, αυτός οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία μας την «Ετήσια Αίτηση Επιστροφής Φόρου Εισοδήματος-Annual Claim to Refund of Income Tax», δεόντως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη. Στην εν λόγω αίτηση είναι ενσωματωμένο και το «Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας», το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί, υπογραφεί και σφραγισθεί από την αρμόδια φορολογική αρχή του Κράτους Κατοικίας του.

Έντυπα των «Αιτήσεων για την Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας» και των «Αιτήσεων Επιστροφής Φόρου Εισοδήματος-Annual Claim to Refund of Income Tax», μπορεί να αναζητήσει ο ενδιαφερόμενος είτε από την Υπηρεσία μας, είτε από τις Δ.Ο.Υ.

 

Διευκρινίζεται, τέλος, ότι στο εγγύς μέλλον θα υπάρξουν αλλαγές στο συνημμένο πίνακα δεδομένου ότι ορισμένες Συμβάσεις είναι στο στάδιο της αναθεώρησης ή επίκειται η υπογραφή νέων με άλλα Κράτη. Σε κάθε περίπτωση η Υπηρεσία μας θα προσπαθεί να επικαιροποιεί τον εν λόγω πίνακα, ενώ παράλληλα θα παραμείνει αρωγός σε οποιοδήποτε ερώτημα τυχόν προκύψει στις Δ.Ο.Υ. κατά την εφαρμογή των διατάξεων των Σ.Α.Δ.Φ.

 

Ακριβές Αντίγραφο

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η Προϊστάμενη της Γραμματείας

Α. ΜΠΕΖΑΣ

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

 

 

 

ΑΛΒΑΝΙΑ N. 2755/1999 Φ.Ε.Κ. 252/Α΄/1999

1) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Αλβανίας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας.

 

`Αρθρο 18

Τηρουμένων των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας σε αντάλλαγμα προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

 

`Αρθρο 19

παρ. 2 (α): Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από το Κράτος της Αλβανίας ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού ή από ταμεία (Funds) που συστάθηκαν από αυτά, σε ένα φυσικό πρόσωπο σχετικά με υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή προς την υποδιαίρεση ή προς την αρχή, φορολογείται μόνο στην Αλβανία.

παρ. 2 (β): Ωστόσο, η σύνταξη αυτή φορολογείται μόνο στην Ελλάδα, αν το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Ελλάδας.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις που καταβάλλονται για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.

 

2) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Αλβανίας.

 

`Αρθρο 18

Τηρουμένων των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές που καταβάλλονται σε κάτοικο Αλβανίας σε αντάλλαγμα προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στην Αλβανία.

 

`Αρθρο 19

παρ. 2 (α): Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από το Κράτος της Ελλάδας ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού ή από ταμεία (Funds) που συστάθηκαν από αυτά, σε ένα φυσικό πρόσωπο σχετικά με υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή προς την υποδιαίρεση ή προς την αρχή, φορολογείται μόνο στην Ελλάδα.

παρ. 2 (β): Ωστόσο, η σύνταξη αυτή φορολογείται μόνο στην Αλβανία, αν το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Αλβανίας.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις που καταβάλλονται για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.

 

 

ΑΡΜΕΝΙΑ N. 3014/2002 Φ.Ε.Κ. 103/Α΄/2002

1) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Αρμενίας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας.

 

`Αρθρο 18

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

 

`Αρθρο 19

παρ. 2 (α): Συντάξεις που καταβάλλονται από το Κράτος της Αρμενίας ή από τοπική αρχή αυτού, είτε από φορείς που έχουν συσταθεί από αυτά, σε φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή προς την τοπική αρχή, φορολογούνται μόνο στην Αρμενία.

παρ. 2 (β): Εάν, όμως, το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Ελλάδας, οι συντάξεις της παρ.2(α) φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις έναντι υπηρεσιών που παρασχέθηκαν σε σχέση με επαγγελματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή τοπική αρχή αυτού.

 

2) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Αρμενίας.

 

`Αρθρο 18

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές που καταβάλλονται σε κάτοικο Αρμενίας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στην Αρμενία.

 

`Αρθρο 19

παρ. 2 (α): Συντάξεις που καταβάλλονται από το Κράτος της Ελλάδας ή από τοπική αρχή αυτού, είτε από φορείς που έχουν συσταθεί από αυτά, σε φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή προς την τοπική αρχή, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

παρ. 2 (β): Εάν, όμως, το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Αρμενίας, οι συντάξεις της παρ.2(α) φορολογούνται μόνο στην Αρμενία.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις έναντι υπηρεσιών που παρασχέθηκαν σε σχέση με επαγγελματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή τοπική αρχή αυτού.

 

 

ΑΥΣΤΡΙΑ N.Δ. 994/1971 Φ.Ε.Κ. 210/Α΄/1971

1) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Αυστρίας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας.

 

`Αρθρο 18

Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 19, συντάξεις και της παρόμοιες πληρωμές που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, θα φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

 

`Αρθρο 19

παρ. 1: Αποζημιώσεις, περιλαμβανομένων και των συντάξεων που καταβάλλονται από κεφάλαια που δημιουργήθηκαν από το Κράτος της Αυστρίας ή πολιτικής υποδιαιρέσεως ή τοπικής αρχής αυτού ή οιουδήποτε νομικού προσώπου που έχει συσταθεί σύμφωνα με το ισχύον δίκαιον του Κράτους τούτου, σε κάτοικο Ελλάδας έναντι υπηρεσιών που παρασχέθηκαν της το Αυστριακό Κράτος ή την υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού ή νομικό πρόσωπο που έχει συσταθεί κατά το ισχύον δίκαιον του Αυστριακού Κράτους, κατά την άσκηση καθηκόντων κυβερνητικής φύσεως, θα φορολογούνται μόνο στην Αυστρία.

Επίσης, συντάξεις από οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της Αυστρίας θα φορολογούνται μόνο στην Αυστρία.

Παρ. 2: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις έναντι υπηρεσιών που παρασχέθηκαν σε σχέση με οποιοδήποτε εμπόριο ή εργασία διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού ή νομικού προσώπου που έχει συσταθεί σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία του Κράτους αυτού.

 

2) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Αυστρίας.

 

`Αρθρο 18

Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 19, συντάξεις και της παρόμοιες πληρωμές που καταβάλλονται σε κάτοικο Αυστρίας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, θα φορολογούνται μόνο στην Αυστρία.

 

`Αρθρο 19

παρ. 1: Αποζημιώσεις, περιλαμβανομένων και των συντάξεων που καταβάλλονται από κεφάλαια που δημιουργήθηκαν από το Κράτος της Ελλάδας ή πολιτικής υποδιαιρέσεως ή τοπικής αρχής αυτού ή οιουδήποτε νομικού προσώπου που έχει συσταθεί σύμφωνα με το ισχύον δίκαιον του Κράτους τούτου, σε κάτοικο Αυστρίας έναντι υπηρεσιών που παρασχέθηκαν της το Ελληνικό Κράτος ή την υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού ή νομικό πρόσωπο που έχει συσταθεί κατά το ισχύον δίκαιον του Ελληνικού Κράτους, κατά την άσκηση καθηκόντων κυβερνητικής φύσεως, θα φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

Επίσης, συντάξεις από οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της Ελλάδας θα φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα (πχ. ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΤΣΑ).

Παρ. 2: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις έναντι υπηρεσιών που παρασχέθηκαν σε σχέση με οποιοδήποτε εμπόριο ή εργασία διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού ή νομικού προσώπου που έχει συσταθεί σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία του Κράτους αυτού.

 

 

ΒΕΛΓΙΟ Ν. 3407/2005 Φ.Ε.Κ. 266/Α΄/2005

1) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Βελγίου και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας.

 

`Αρθρο 18

παρ. 1: Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

παρ. 2: Εντούτοις, συντάξεις και άλλες παροχές, περιοδικές ή μη, που καταβάλλονται σε εκτέλεση της ασφαλιστικής νομοθεσίας του Βελγίου, όπως π.χ. από το

• Εθνικό Γραφείο Συντάξεων του Βελγίου (Office National des Pensions)

• Δημόσιο Συνταξιοδοτικό Ταμείο Ανθρακωρύχων Βελγίου (Fonds Nationale de Retraite des Ouvriers Mineurs)

φορολογούνται και στα δυο Κράτη.

Η διάταξη εφαρμόζεται και για συντάξεις ή παροχές που καταβάλλονται στα πλαίσια ενός γενικού καθεστώτος, που έχει θεσπισθεί από το Βέλγιο, για την παροχή συμπληρωματικών πλεονεκτημάτων που παρέχονται με την προαναφερόμενη ασφαλιστική νομοθεσία.

 

`Αρθρο 19

παρ. 2 (α): Συντάξεις που καταβάλλονται από το Κράτος του Βελγίου ή πολιτική υποδιαίρεσή του ή τοπική αρχή αυτού, είτε άμεσα είτε από εισφορές σε ταμεία που έχουν συσταθεί από αυτό, σε φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή προς την πολιτική υποδιαίρεσή του ή προς την τοπική αρχή, φορολογούνται μόνο στο Βέλγιο.

παρ. 2 (β): Εάν, όμως, το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Ελλάδας, οι συντάξεις της παρ.2(α) φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή για συντάξεις που καταβάλλονται για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στο πλαίσιο εμπορικής ή βιομηχανικής δραστηριότητας ασκούμενης από το εν λόγω Κράτος ή πολιτική υποδιαίρεσή του ή τοπική αρχή.

 

2) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Βελγίου.

`Αρθρο 18

παρ. 1: Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές που καταβάλλονται σε κάτοικο Βελγίου έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στο Βέλγιο.

παρ. 2: Εντούτοις, συντάξεις και άλλες παροχές, περιοδικές ή μη, που καταβάλλονται σε εκτέλεση της ασφαλιστικής νομοθεσίας της Ελλάδας, φορολογούνται και στα δυο Κράτη (π.χ. ΙΚΑ, ΟΓΑ). Η διάταξη εφαρμόζεται και για συντάξεις ή παροχές που καταβάλλονται στα πλαίσια ενός γενικού καθεστώτος, που έχει θεσπισθεί από την Ελλάδα, για την παροχή συμπληρωματικών πλεονεκτημάτων που παρέχονται με την προαναφερόμενη ασφαλιστική νομοθεσία.

 

`Αρθρο 19

παρ. 2 (α): Συντάξεις που καταβάλλονται από το Κράτος της Ελλάδας ή πολιτική υποδιαίρεσή του ή τοπική αρχή αυτού, είτε άμεσα είτε από εισφορές σε ταμεία που έχουν συσταθεί από αυτό, σε φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή προς την πολιτική υποδιαίρεσή του ή προς την τοπική αρχή, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

παρ. 2 (β): Εάν, όμως, το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Βελγίου, οι συντάξεις της παρ.2(α) φορολογούνται μόνο στο Βέλγιο.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή για συντάξεις που καταβάλλονται για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στο πλαίσιο εμπορικής ή βιομηχανικής δραστηριότητας ασκούμενης από το εν λόγω Κράτος ή πολιτική υποδιαίρεσή του ή τοπική αρχή.

 

 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Ν. 2255/1994 Φ.Ε.Κ. 195/Α΄/1994

1) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Βουλγαρίας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας.

 

`Αρθρο 18

παρ. 1: Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και της αμοιβές παρόμοιας φύσης που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας για προηγούμενη εξαρτημένη απασχόληση, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

Παρ. 2: Ανεξάρτητα από της διατάξεις της παρ.1, οι καταβολές που γίνονται σύμφωνα με τη νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης της Βουλγαρίας, φορολογούνται μόνο στη Βουλγαρία.

 

`Αρθρο 19

παρ. 2: Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από το Κράτος της Βουλγαρίας ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού ή από ταμεία που συστάθηκαν από αυτά, σε ένα φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στο Κράτος αυτό ή υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού, φορολογείται μόνο στη Βουλγαρία.

Παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε σχέση με επαγγελματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.

 

2) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Βουλγαρίας.

 

`Αρθρο 18

παρ. 1: Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και της αμοιβές παρόμοιας φύσης που καταβάλλονται σε κάτοικο Βουλγαρίας για προηγούμενη εξαρτημένη απασχόληση, φορολογούνται μόνο στη Βουλγαρία.

Παρ. 2: Ανεξάρτητα από της διατάξεις της παρ.1, οι καταβολές που γίνονται σύμφωνα με τη νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης της Ελλάδας, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

 

`Αρθρο 19

παρ. 2: Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από το Κράτος της Ελλάδας ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού ή από ταμεία που συστάθηκαν από αυτά, σε ένα φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στο Κράτος αυτό ή υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού, φορολογείται μόνο στην Ελλάδα.

Παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε σχέση με επαγγελματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.

 

 

ΓΑΛΛΙΑ Ν.Δ. 4386/1964 Φ.Ε.Κ. 77/Α΄/1965

1) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Γαλλίας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας.

 

`Αρθρο 12

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 14, οι συντάξεις και ισόβιες παροχές που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

 

`Αρθρο 14

παρ. 1: Συντάξεις που καταβάλλονται από το Κράτος όμως Γαλλίας ή από ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Κράτους αυτού, έναντι διοικητικών ή στρατιωτικών υπηρεσιών που παρασχέθηκαν όμως το Κράτος αυτό, φορολογούνται και στα δυο Κράτη.

Παρ. 2:

-Εάν, όμως, οι ως άνω συντάξεις χορηγούνται σε πρόσωπα τα οποία είναι κάτοικοι και υπήκοοι Ελλάδας χωρίς να είναι ταυτόχρονα υπήκοοι Γαλλίας, οι συντάξεις αυτές φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

- Η παρ.1 του εν λόγω άρθρου δεν έχει εφαρμογή όταν οι συντάξεις καταβάλλονται για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στο πλαίσιο εμπορικής ή βιομηχανικής δραστηριότητας ασκούμενης από το εν λόγω Κράτος ή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Κράτους αυτού.

 

2) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Γαλλίας.

 

`Αρθρο 12

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 14, οι συντάξεις και ισόβιες παροχές που καταβάλλονται σε κάτοικο Γαλλίας, φορολογούνται μόνο στη Γαλλία.

 

`Αρθρο 14

παρ. 1: Συντάξεις που καταβάλλονται από το Κράτος όμως Ελλάδας ή από ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Κράτους αυτού, έναντι διοικητικών ή στρατιωτικών υπηρεσιών που παρασχέθηκαν όμως το Κράτος αυτό, φορολογούνται και στα δυο Κράτη.

Παρ. 2:

-Εάν, όμως, οι ως άνω συντάξεις χορηγούνται σε πρόσωπα τα οποία είναι κάτοικοι και υπήκοοι Γαλλίας χωρίς να είναι ταυτόχρονα υπήκοοι Ελλάδας, οι συντάξεις αυτές φορολογούνται μόνο στη Γαλλία.

- Η παρ.1 του εν λόγω άρθρου δεν έχει εφαρμογή όταν οι συντάξεις καταβάλλονται για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στο πλαίσιο εμπορικής ή βιομηχανικής δραστηριότητας ασκούμενης από το εν λόγω Κράτος ή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Κράτους αυτού.

 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ Α.Ν. 52/1967 Φ.Ε.Κ. 134/Α΄/1967
(Βλ. σχετική ΠΟΛ. 1128/14.05.01)

1) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Γερμανίας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας.

 

`Αρθρο ΧΙΙ

παρ. 1: Συντάξεις και περιοδικές παροχές, πλην των αναφερομένων στην παρ.3, που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

Οι συντάξεις που καταβάλλουν οι ακόλουθοι ασφαλιστικοί φορείς:

• Landesversicherungs Anstalt (LVA)

• Nordwestliche Eisen and Stahl Berufsgenossenschaft

• Bergbau-Berufsgenossenschaft

• Bundesknappschaft

• Bundesversicherungsanstalt fur Angestellte

• Daimler Benz Unterstutzungskasse GmbH

εμπίπτουν στις διατάξεις της εν λόγω παραγράφου, δηλαδή φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

 

παρ. 3: Συντάξεις και περιοδικές παροχές που καταβάλλονται από το Δημόσιο της Ο.Δ. της Γερμανίας (Public Funds, Offentlichen Kassen of the F.R. of Germany) ή από τα κρατίδια της ή τις πολιτικές υποδιαιρέσεις τους, φορολογούνται μόνο στη Γερμανία.

Σημειώνεται ότι, με τον όρο Δημόσιο της Ο.Δ. της Γερμανίας (Public Funds, Offentlichen Kassen of the F.R. of Germany), νοούνται τα ταμεία που έχουν ιδρυθεί από τις κρατικές υπηρεσίες της Γερμανίας (ομοσπονδιακά, ομόσπονδων κρατιδίων, δημοτικά) για να καταβάλλουν τις συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων.

παρ. 4: Συντάξεις και περιοδικές παροχές που καταβάλλονται από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Deutsche Bundesbank), τους Ομοσπονδιακούς Σιδηροδρόμους (Deutsche Bundesbahn) και την Ομοσπονδιακή Ταχυδρομική Υπηρεσία (Deutsche Bundespost), λόγω προηγούμενης απασχόλησης σε αυτούς τους Οργανισμούς, φορολογούνται μόνο στη Γερμανία (δηλαδή στο Κράτος που έχουν ιδρυθεί οι εν λόγω Οργανισμοί).

παρ. 5: Συντάξεις, περιοδικές παροχές και άλλες επαναλαμβανόμενες ή μη αποζημιώσεις που καταβάλλονται από το Κράτος της Γερμανίας ή από Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Κράτους αυτού, ως αποζημίωση για τραυματισμό ή βλάβη που προξενήθηκε λόγω εχθροπραξιών ή πολιτικού διωγμού, φορολογούνται μόνο στη Γερμανία.

 

`Αρθρο ΙΙ

παρ. 8: Ο όρος «σύνταξη» σημαίνει περιοδικές πληρωμές που πραγματοποιούνται για παρασχεθείσες υπηρεσίες ή ως αποζημίωση για προξενηθείσες βλάβες.

παρ. 9: Ο όρος «περιοδική παροχή» σημαίνει καθορισμένο ποσό που καταβάλλεται περιοδικά κατά καθορισμένα χρονικά διαστήματα ισοβίως ή κατά τη διάρκεια καθορισμένου ή δυναμένου να εξακριβωθεί χρονικού διαστήματος.

 

2) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Γερμανίας.

 

`Αρθρο ΧΙΙ

παρ. 1: Συντάξεις και περιοδικές παροχές, πλην των αναφερομένων στην παρ.2, που καταβάλλονται σε κάτοικο Γερμανίας, φορολογούνται μόνο στη Γερμανία (π.χ. συντάξεις που καταβάλλονται από το ΙΚΑ, το ΤΣΜΕΔΕ, τον ΟΓΑ, το ΤΕΒΕ κ.λ.π.).

παρ. 2: Συντάξεις και περιοδικές παροχές που καταβάλλονται από το Δημόσιο της Ελλάδας ή από οποιαδήποτε πολιτική υποδιαίρεσή της, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, η εν λόγω διάταξη περιλαμβάνει οποιαδήποτε σύνταξη ή περιοδική παροχή που καταβάλλεται από Ταμεία που έχουν ιδρυθεί για να καταβάλλουν τις συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων, όπως είναι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

παρ. 4: Συντάξεις και περιοδικές παροχές που καταβάλλονται από Οργανισμούς της Ελλάδας (όπως οι αντίστοιχοι Οργανισμοί της Γερμανίας που αναφέρονται παραπάνω), λόγω προηγούμενης απασχόλησης σε αυτούς τους Οργανισμούς, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα. Ενδεικτικά αναφέρεται η Τράπεζα της Ελλάδος.

παρ. 5: Συντάξεις, περιοδικές παροχές και άλλες επαναλαμβανόμενες ή μη αποζημιώσεις που καταβάλλονται από το Κράτος της Ελλάδας ή από Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Κράτους αυτού, ως αποζημίωση για τραυματισμό ή βλάβη που προξενήθηκε λόγω εχθροπραξιών ή πολιτικού διωγμού, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

 

`Αρθρο ΙΙ

παρ. 8: Ο όρος «σύνταξη» σημαίνει περιοδικές πληρωμές που πραγματοποιούνται για παρασχεθείσες υπηρεσίες ή ως αποζημίωση για προξενηθείσες βλάβες.

παρ. 9: Ο όρος «περιοδική παροχή» σημαίνει καθορισμένο ποσό που καταβάλλεται περιοδικά κατά καθορισμένα χρονικά διαστήματα ισοβίως ή κατά τη διάρκεια καθορισμένου ή δυναμένου να εξακριβωθεί χρονικού διαστήματος.

 

 

ΓΕΩΡΓΙΑ Ν. 3045/2002 Φ.Ε.Κ. 198/Α΄/2002
(Οι διατάξεις των εν λόγω άρθρων θα εφαρμόζονται με τις αναγκαίες αλλαγές στο Μεξικό και στη Σλοβενία αντίστοιχα)

1) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Γεωργίας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας.

 

`Αρθρο 18

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

 

`Αρθρο 19

παρ. 2 (α): Συντάξεις που καταβάλλονται από το Κράτος της Γεωργίας ή πολιτική υποδιαίρεσή του ή τοπική αρχή αυτού, είτε από φορείς που έχουν συσταθεί από αυτά, σε φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή προς την πολιτική υποδιαίρεση ή προς την αρχή, φορολογούνται μόνο στη Γεωργία.

παρ. 2 (β): Εάν, όμως, το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Ελλάδας, οι συντάξεις της παρ.2(α) φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις έναντι υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.

 

2) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Γεωργίας.

 

`Αρθρο 18

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές που καταβάλλονται σε κάτοικο Γεωργίας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στη Γεωργία.

 

`Αρθρο 19

παρ. 2 (α): Συντάξεις που καταβάλλονται από το Κράτος της Ελλάδας ή πολιτική υποδιαίρεσή του ή τοπική αρχή αυτού, είτε από φορείς που έχουν συσταθεί από αυτά, σε φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή προς την πολιτική υποδιαίρεση ή προς την αρχή, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

παρ. 2 (β): Εάν, όμως, το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Γεωργίας, οι συντάξεις της παρ.2(α) φορολογούνται μόνο στη Γεωργία.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις έναντι υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.

 

 

ΔΑΝΙΑ Ν. 1986/1991
Φ.Ε.Κ. 189/Α΄/1991

1) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Δανίας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας.

 

`Αρθρο 18

παρ. 1 (α): Συντάξεις και παροχές (annuities) που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

παρ. 1 (β): Εν τούτοις, τέτοιου είδους συντάξεις και παροχές (annuities) φορολογούνται μόνο στη Δανία, εάν ο λήπτης είναι Δανός υπήκοος.

παρ. 2: Πληρωμές κοινωνικών ασφαλίσεων φορολογούνται μόνο στη Δανία.

 

2) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Δανίας.

 

`Αρθρο 18

παρ. 1 (α): Συντάξεις και παροχές (annuities) που καταβάλλονται σε κάτοικο Δανίας, φορολογούνται μόνο στη Δανία.

παρ. 1 (β): Εν τούτοις, τέτοιου είδους συντάξεις και παροχές (annuities) φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα, εάν ο λήπτης είναι Έλληνας υπήκοος.

παρ. 2: Πληρωμές κοινωνικών ασφαλίσεων φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

 

 

ΕΛΒΕΤΙΑ Ν. 1502/1984
Φ.Ε.Κ. 192/Α΄/1984

1) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελβετίας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας.

 

`Αρθρο 18

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες αμοιβές παρόμοιας φύσης που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας για προηγούμενη εξαρτημένη απασχόληση, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

 

`Αρθρο 19

παρ. 2 (α): Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από το Κράτος της Ελβετίας ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού ή από ταμεία που συστάθηκαν από αυτό, σε ένα φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στο Κράτος αυτό ή υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού, φορολογείται μόνο στην Ελβετία.

παρ. 2 (β): Εντούτοις, μια τέτοια σύνταξη φορολογείται μόνο στην Ελλάδα, αν το φυσικό πρόσωπο είναι υπήκοος και κάτοικος Ελλάδας.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις έναντι υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με επαγγελματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.

 

2) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελβετίας.

 

`Αρθρο 18

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες αμοιβές παρόμοιας φύσης που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελβετίας για προηγούμενη εξαρτημένη απασχόληση, φορολογούνται μόνο στην Ελβετία.

 

`Αρθρο 19

παρ. 2 (α): Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από το Κράτος της Ελλάδας ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού ή από ταμεία που συστάθηκαν από αυτό, σε ένα φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στο Κράτος αυτό ή υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού, φορολογείται μόνο στην Ελλάδα.

παρ. 2 (β): Εντούτοις, μια τέτοια σύνταξη φορολογείται μόνο στην Ελβετία, αν το φυσικό πρόσωπο είναι υπήκοος και κάτοικος Ελβετίας.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις έναντι υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με επαγγελματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.

 

 

Η.Π.Α. Ν.Δ. 2548/1953 Φ.Ε.Κ. 231/Α΄/1953 Ν.Δ. 4383/1964
Φ.Ε.Κ. 189/Α΄/1964

1) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές ΗΠΑ και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας.

 

`Αρθρο ΧΙ

παρ. 2: Ιδιωτικές συντάξεις και ισόβιες παροχές που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας, θα απαλλάσσονται από τη φορολογία στις ΗΠΑ και θα φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

παρ. 2 σε συνδυασμό με τις διατάξεις τουάρθρουΧΙV, παρ.1 και 3: Εάν οι ως άνω ιδιωτικές συντάξεις και ισόβιες παροχές καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδος ο οποίος έχει την υπηκοότητα των ΗΠΑ, θα φορολογούνται και στα δύο Κράτη.

 

`Αρθρο ΧΙ, παρ.1σε συνδυασμό με τις διατάξεις τουάρθρου XIV παρ.1 και 3: Συντάξεις που καταβάλλονται από το Κράτος των ΗΠΑ ή τις υποδιαιρέσεις του, σε κάτοικο Ελλάδας για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή τις υποδιαιρέσεις του, φορολογούνται και στα δύο Κράτη.

 

`Αρθρο ΧΙ

παρ. 3: Ο όρος «συντάξεις» σημαίνει περιοδικές πληρωμές που πραγματοποιούνται για παρασχεθείσες υπηρεσίες ή με τη μορφή αποζημίωσης για σωματικές βλάβες.

παρ. 4: Ο όρος «ισόβιες παροχές» σημαίνει ορισμένο ποσό που καταβάλλεται περιοδικά κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα εφ΄ όρου ζωής ή για ορισμένο αριθμό ετών, συνέπεια αναληφθείσας υποχρέωσης για την πραγματοποίηση των καταβολών αυτών έναντι επαρκούς και πλήρους χρηματικού ανταλλάγματος ή ανταλλάγματος δεκτικού αποτίμησης σε χρήμα.

 

2) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) ΗΠΑ.

 

`Αρθρο ΧΙ, παρ.2: Ιδιωτικές συντάξεις και ισόβιες παροχές που καταβάλλονται σε κάτοικο ΗΠΑ, θα απαλλάσσονται από τη φορολογία στην Ελλάδα.

 

`Αρθρο ΧΙ, παρ.1σε συνδυασμό με τις διατάξεις τουάρθρου ΧΙV, παρ.1 και 2: Συντάξεις που καταβάλλονται από το Κράτος της Ελλάδας ή τις υποδιαιρέσεις του, σε κάτοικο ΗΠΑ για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή τις υποδιαιρέσεις του, φορολογούνται και στα δύο Κράτη.

 

`Αρθρο ΧΙ

παρ. 3: Ο όρος «συντάξεις» σημαίνει περιοδικές πληρωμές που πραγματοποιούνται για παρασχεθείσες υπηρεσίες ή με τη μορφή αποζημίωσης για σωματικές βλάβες.

παρ. 4: Ο όρος «ισόβιες παροχές» σημαίνει ορισμένο ποσό που καταβάλλεται περιοδικά κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα εφ΄ όρου ζωής ή για ορισμένο αριθμό ετών, συνέπεια αναληφθείσας υποχρέωσης για την πραγματοποίηση των καταβολών αυτών έναντι επαρκούς και πλήρους χρηματικού ανταλλάγματος ή ανταλλάγματος δεκτικού αποτίμησης σε χρήμα.

 

 

ΗΝΩΜ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ Ν.Δ. 2732/1953
Φ.Ε.Κ. 329/Α΄/1953

1) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ην. Βασιλείου και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας.

 

`Αρθρο Χ

παρ. 2: Οποιαδήποτε σύνταξη (εκτός του είδους σύνταξης που αναφέρεται στην παρ.1 του άρθρου VIII) και οποιαδήποτε ετήσια παροχή που καταβάλλεται σε πρόσωπο το οποίο είναι κάτοικος Ελλάδας και υπόκειται για αυτήν στον ελληνικό φόρο, θααπαλλάσσεται του φόρου στο Ηνωμένο Βασίλειο.

παρ. 3: Ο όρος «ετήσια παροχή» σημαίνει ορισμένο ποσό που καταβάλλεται κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα, εφ΄ όρου ζωής ή για ορισμένο ή καθορισμένο χρονικό διάστημα, συνέπεια αναληφθείσας υποχρέωσης για την πραγματοποίηση των καταβολών αυτών έναντι επαρκούς και πλήρους χρηματικού ανταλλάγματος ή ανταλλάγματος δεκτικού αποτίμησης σε χρήμα.

 

`Αρθρο VIII

παρ. 1: Συντάξεις που καταβάλλονται από το Κράτος του Ηνωμένου Βασιλείου ή από κεφάλαια που δημιουργήθηκαν από αυτό, σε οποιοδήποτε άτομο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό κατά την εκτέλεση Κυβερνητικής υπηρεσίας, θα απαλλάσσονται του φόρου στην Ελλάδα και θα φορολογούνται μόνο στο Ην. Βασίλειο.

Εάν, όμως, οι ως άνω συντάξεις καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας ο οποίος είναι Έλληνας υπήκοος, χωρίς να είναι επίσης και υπήκοος Ηνωμένου Βασιλείου, οι εν λόγω συντάξεις φορολογούνται και στα δύο Κράτη.

παρ. 2: Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δε θα έχουν εφαρμογή επί πληρωμών για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε σχέση με οποιοδήποτε εμπόριο ή εργασία διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος με σκοπό το κέρδος.

 

2) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ηνωμένου Βασιλείου.

 

`Αρθρο Χ

παρ. 1: Οποιαδήποτε σύνταξη (εκτός του είδους σύνταξης που αναφέρεται στην παρ.1 του άρθρου VIII) και οποιαδήποτε ετήσια παροχή που καταβάλλεται σε πρόσωπο το οποίο είναι κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου και υπόκειται για αυτήν στο φόρο του Ηνωμένου Βασιλείου, θααπαλλάσσεται του φόρου στην Ελλάδα.

παρ. 3: Ο όρος «ετήσια παροχή» σημαίνει ορισμένο ποσό που καταβάλλεται κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα, εφ΄ όρου ζωής ή για ορισμένο ή καθορισμένο χρονικό διάστημα, συνέπεια αναληφθείσας υποχρέωσης για την πραγματοποίηση των καταβολών αυτών έναντι επαρκούς και πλήρους χρηματικού ανταλλάγματος ή ανταλλάγματος δεκτικού αποτίμησης σε χρήμα.

 

`Αρθρο VIII

παρ. 1: Συντάξεις που καταβάλλονται από το Κράτος της Ελλάδας ή από κεφάλαια που δημιουργήθηκαν από αυτό, σε οποιοδήποτε άτομο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό κατά την εκτέλεση Κυβερνητικής υπηρεσίας, θα απαλλάσσονται του φόρου στο Ηνωμένο Βασίλειο και θα φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

Εάν, όμως, οι ως άνω συντάξεις καταβάλλονται σε κάτοικο Ηνωμένου Βασιλείου ο οποίος είναι υπήκοος Ηνωμένου Βασιλείου, χωρίς να είναι επίσης και υπήκοος Ελλάδας, οι εν λόγω συντάξεις φορολογούνται και στα δύο Κράτη.

παρ. 2: Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δε θα έχουν εφαρμογή επί πληρωμών για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε σχέση με οποιοδήποτε εμπόριο ή εργασία διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος με σκοπό το κέρδος.

 

 

ΙΝΔΙΑ Ν.Δ. 4580/1966
Φ.Ε.Κ. 235/Α΄/1966

1) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ινδίας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας.

 

`Αρθρο ΧΙΙΙ

Οποιαδήποτε σύνταξη ή περιοδική παροχή που καταβάλλεται σε κάτοικο Ελλάδας, φορολογείται μόνο στην Ινδία.

 

`Αρθρο ΙΙ

παρ. 1 (θ): Ο όρος «σύνταξη» σημαίνει περιοδική παροχή που πραγματοποιείται για παρασχεθείσες υπηρεσίες ή με τη μορφή αποζημίωσης για σωματικές βλάβες.

παρ. 1 (ι): Ο όρος «περιοδική παροχή» σημαίνει ορισμένο ποσό που καταβάλλεται περιοδικά κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα, εφ΄ όρου ζωής ή για ορισμένη ή εξακριβωμένη χρονική περίοδο, συνέπεια αναληφθείσας υποχρέωσης για την πραγματοποίηση των καταβολών αυτών έναντι επαρκούς και πλήρους χρηματικού ανταλλάγματος ή ανταλλάγματος δεκτικού αποτίμησης σε χρήμα.

 

2) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ινδίας.

 

`Αρθρο ΧΙΙΙ

Οποιαδήποτε σύνταξη ή περιοδική παροχή που καταβάλλεται σε κάτοικο Ινδίας, φορολογείται μόνο στην Ελλάδα.

 

`Αρθρο ΙΙ

παρ. 1 (θ): Ο όρος «σύνταξη» σημαίνει περιοδική παροχή που πραγματοποιείται για παρασχεθείσες υπηρεσίες ή με τη μορφή αποζημίωσης για σωματικές βλάβες.

παρ. 1 (ι): Ο όρος «περιοδική παροχή» σημαίνει ορισμένο ποσό που καταβάλλεται περιοδικά κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα, εφ΄ όρου ζωής ή για ορισμένη ή εξακριβωμένη χρονική περίοδο, συνέπεια αναληφθείσας υποχρέωσης για την πραγματοποίηση των καταβολών αυτών έναντι επαρκούς και πλήρους χρηματικού ανταλλάγματος ή ανταλλάγματος δεκτικού αποτίμησης σε χρήμα.

 

 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ Ν. 3300/2004
Φ.Ε.Κ. 262/Α΄/2004

1) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ιρλανδίας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας.

 

`Αρθρο 18

παρ. 1: Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης και οποιαδήποτε παροχή που καταβάλλεται στον ως άνω κάτοικο, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

παρ. 2: Ο όρος "παροχή" σημαίνει ορισμένο ποσό που καταβάλλεται περιοδικώς κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα εφ΄ όρου ζωής ή κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, συνέπεια αναληφθείσας υποχρέωσης για την πραγματοποίηση των καταβολών αυτών έναντι επαρκούς και πλήρους χρηματικού ανταλλάγματος ή ανταλλάγματος το οποίο αποτιμάται σε χρήμα.

 

`Αρθρο 19

παρ. 2 (α): Συντάξεις που καταβάλλονται από το Κράτος της Ιρλανδίας ή πολιτική υποδιαίρεσή του ή τοπική αρχή αυτού, είτε από ταμεία που έχουν συσταθεί από αυτά, σε φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή προς την υποδιαίρεση ή προς την τοπική αρχή, φορολογούνται μόνο στην Ιρλανδία.

παρ. 2 (β): Εάν, όμως, το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Ελλάδας, οι συντάξεις της παρ.2(α) φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.

 

2) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ιρλανδίας.

 

`Αρθρο 18

παρ. 1: Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές που καταβάλλονται σε κάτοικο Ιρλανδίας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης και οποιαδήποτε παροχή που καταβάλλεται στον ως άνω κάτοικο, φορολογούνται μόνο στην Ιρλανδία.

παρ. 2: Ο όρος "παροχή" σημαίνει ορισμένο ποσό που καταβάλλεται περιοδικώς κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα εφ΄ όρου ζωής ή κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, συνέπεια αναληφθείσας υποχρέωσης για την πραγματοποίηση των καταβολών αυτών έναντι επαρκούς και πλήρους χρηματικού ανταλλάγματος ή ανταλλάγματος το οποίο αποτιμάται σε χρήμα.

 

`Αρθρο 19

παρ. 2 (α): Συντάξεις που καταβάλλονται από το Κράτος της Ελλάδας ή πολιτική υποδιαίρεσή του ή τοπική αρχή αυτού, είτε από ταμεία που έχουν συσταθεί από αυτά, σε φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή προς την υποδιαίρεση ή προς την τοπική αρχή, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

παρ. 2 (β): Εάν, όμως, το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Ιρλανδίας, οι συντάξεις της παρ.2(α) φορολογούνται μόνο στην Ιρλανδία.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.

 

 

ΙΣΠΑΝΙΑ Ν. 3015/2002
Φ.Ε.Κ. 104/Α΄/2002

1) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ισπανίας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας.

 

`Αρθρο 18

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

 

`Αρθρο 19

παρ. 2 (α): Συντάξεις που καταβάλλονται από το Κράτος της Ισπανίας ή πολιτική υποδιαίρεσή του ή τοπική αρχή αυτού, είτε από ταμεία που έχουν συσταθεί από αυτά, σε φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή προς την υποδιαίρεση ή προς την τοπική αρχή, φορολογούνται μόνο στην Ισπανία.

παρ. 2 (β): Εάν, όμως, το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Ελλάδας, οι συντάξεις της παρ.2(α) φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.

 

2) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ισπανίας.

 

`Αρθρο 18

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές που καταβάλλονται σε κάτοικο Ισπανίας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στην Ισπανία.

 

`Αρθρο 19

παρ. 2 (α): Συντάξεις που καταβάλλονται από το Κράτος της Ελλάδας ή πολιτική υποδιαίρεσή του ή τοπική αρχή αυτού, είτε από ταμεία που έχουν συσταθεί από αυτά, σε φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή προς την υποδιαίρεση ή προς την τοπική αρχή, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

παρ. 2 (β): Εάν, όμως, το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Ισπανίας, οι συντάξεις της παρ.2(α) φορολογούνται μόνο στην Ισπανία.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.

 

 

ΙΣΡΑΗΛ Ν.Δ. 2572/1998
Φ.Ε.Κ. 12/Α΄/1998

1) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ισραήλ και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας.

 

`Αρθρο 18

Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες αμοιβές παρόμοιας φύσης που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

 

`Αρθρο 19

παρ. 2 (α): Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από το Κράτος του Ισραήλ ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού ή από ταμεία που συστάθηκαν από αυτό, σ΄ ένα φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που προσέφερε προς το Κράτος αυτό ή υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού, φορολογείται μόνο στο Ισραήλ.

παρ. 2 (β): Εντούτοις, μια τέτοια σύνταξη φορολογείται μόνο στην Ελλάδα, αν το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Ελλάδας.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.

 

2) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ισραήλ.

 

`Αρθρο 18

Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες αμοιβές παρόμοιας φύσης που καταβάλλονται σε κάτοικο Ισραήλ έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στο Ισραήλ.

 

`Αρθρο 19

παρ. 2 (α): Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από το Κράτος της Ελλάδας ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού ή από ταμεία που συστάθηκαν από αυτό, σ΄ ένα φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που προσέφερε προς το Κράτος αυτό ή υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού, φορολογείται μόνο στην Ελλάδα.

παρ. 2 (β): Εντούτοις, μια τέτοια σύνταξη φορολογείται μόνο στο Ισραήλ, αν το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Ισραήλ .

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.

 

 

ΙΤΑΛΙΑ Ν. 1927/1991
Φ.Ε.Κ. 17/Α΄/1991

1) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ιταλίας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας.

 

`Αρθρο 18

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 19, οι συντάξεις και άλλες αμοιβές παρόμοιας φύσης που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

 

`Αρθρο 19

παρ. 2 (α): Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από το Κράτος της Ιταλίας ή πολιτική ή διοικητική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού ή από ταμεία που συστάθηκαν από αυτό, σ΄ ένα φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που προσέφερε προς το Κράτος αυτό ή υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού, φορολογείται μόνο στην Ιταλία.

παρ. 2 (β): Εν τούτοις, μια τέτοια σύνταξη φορολογείται μόνο στην Ελλάδα, αν το φυσικό πρόσωπο είναι υπήκοος και κάτοικος Ελλάδος.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή πολιτική ή διοικητική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.

 

2) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ιταλίας.

 

`Αρθρο 18

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 19, οι συντάξεις και άλλες αμοιβές παρόμοιας φύσης που καταβάλλονται σε κάτοικο Ιταλίας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στην Ιταλία.

 

`Αρθρο 19

παρ. 2 (α): Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από το Κράτος της Ελλάδας ή πολιτική ή διοικητική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού ή από ταμεία που συστάθηκαν από αυτό, σ΄ ένα φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που προσέφερε προς το Κράτος αυτό ή υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού, φορολογείται μόνο στην Ελλάδα.

παρ. 2 (β): Εν τούτοις, μια τέτοια σύνταξη φορολογείται μόνο στην Ιταλία, αν το φυσικό πρόσωπο είναι υπήκοος και κάτοικος Ιταλίας.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή πολιτική ή διοικητική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.

 

 

ΚΙΝΑ Ν. 3331/2005
Φ.Ε.Κ. 83/Α΄/2005

1) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Κίνας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας.

 

`Αρθρο 18

παρ. 1: Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

παρ. 2: Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παρ.1, συντάξεις και άλλες παρόμοιες πληρωμές που καταβάλλονται από την Κυβέρνηση του Κράτους της Κίνας ή τοπική αρχή αυτού, στα πλαίσια προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, φορολογούνται και στα δυο Κράτη.

 

`Αρθρο 19

παρ. 2 (α): Συντάξεις που καταβάλλονται από το Κράτος της Κίνας ή από τοπική αρχή αυτού, είτε από φορείς που έχουν συσταθεί από αυτά, σε φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή προς την αρχή αυτή, φορολογούνται μόνο στην Κίνα.

παρ. 2 (β): Εάν, όμως, το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Ελλάδας, οι συντάξεις της παρ.2(α) φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα ασκούμενη από το εν λόγω Κράτος ή τοπική αρχή αυτού.

 

2) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Κίνας.

 

`Αρθρο 18

παρ. 1: Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές που καταβάλλονται σε κάτοικο Κίνας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στην Κίνα.

παρ. 2: Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παρ.1, συντάξεις και άλλες παρόμοιες πληρωμές που καταβάλλονται από την Κυβέρνηση του Κράτους της Ελλάδας ή τοπική αρχή αυτού, στα πλαίσια προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, φορολογούνται και στα δυο Κράτη.

 

`Αρθρο 19

παρ. 2 (α): Συντάξεις που καταβάλλονται από το Κράτος της Ελλάδας ή από τοπική αρχή αυτού, είτε από φορείς που έχουν συσταθεί από αυτά, σε φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή προς την αρχή αυτή, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

παρ. 2 (β): Εάν, όμως, το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Κίνας, οι συντάξεις της παρ.2(α) φορολογούνται μόνο στην Κίνα.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα ασκούμενη από το εν λόγω Κράτος ή τοπική αρχή αυτού.

 

 

ΚΟΡΕΑ Ν. 2571/1998
Φ.Ε.Κ. 11/Α΄/1998

1) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Κορέας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας.

 

`Αρθρο 18

παρ. 1: Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, καθώς και κάθε παροχή που καταβάλλεται σε αυτόν τον κάτοικο, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

παρ. 2: Ο όρος "παροχή" σημαίνει ένα καθορισμένο ποσό πληρωτέο περιοδικά σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα εφ΄ όρου ζωής του ή κατά τη διάρκεια προσδιορισμένης ή βεβαιωμένης χρονικής περιόδου λόγω υποχρέωσης για την πραγματοποίηση των πληρωμών έναντι επαρκούς και πλήρους χρηματικού ανταλλάγματος ή ανταλλάγματος δεκτικού αποτίμησης σε χρήμα.

 

`Αρθρο 19

παρ. 2 (α): Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από το Κράτος της Κορέας ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού ή από ταμεία που συστάθηκαν από αυτά, σε ένα φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που προσέφερε προς το Κράτος αυτό ή υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού, φορολογείται μόνο στην Κορέα.

παρ. 2 (β): Εν τούτοις, μια τέτοια σύνταξη φορολογείται μόνο στην Ελλάδα, αν το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Ελλάδας.

παρ. 4 (α): Οι διατάξεις της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου, εφαρμόζονται παρομοίως σε σχέση με συντάξεις που καταβάλλονται από:

• την Τράπεζα της Κορέας,

• την Τράπεζα Εισαγωγών-Εξαγωγών της Κορέας,

• την Τράπεζα Ανάπτυξης της Κορέας και

• τον Οργανισμό Προώθησης Εμπορίου της Κορέας

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.

 

2) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Κορέας.

 

`Αρθρο 18

παρ. 1: Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές που καταβάλλονται σε κάτοικο Κορέας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, καθώς και κάθε παροχή που καταβάλλεται σε αυτόν τον κάτοικο, φορολογούνται μόνο στην Κορέα.

παρ. 2: Ο όρος "παροχή" σημαίνει ένα καθορισμένο ποσό πληρωτέο περιοδικά σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα εφ΄ όρου ζωής του ή κατά τη διάρκεια προσδιορισμένης ή βεβαιωμένης χρονικής περιόδου λόγω υποχρέωσης για την πραγματοποίηση των πληρωμών έναντι επαρκούς και πλήρους χρηματικού ανταλλάγματος ή ανταλλάγματος δεκτικού αποτίμησης σε χρήμα.

 

`Αρθρο 19

παρ. 2 (α): Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από το Κράτος της Ελλάδας ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού ή από ταμεία που συστάθηκαν από αυτά, σε ένα φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που προσέφερε προς το Κράτος αυτό ή υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού, φορολογείται μόνο στην Ελλάδα.

παρ. 2 (β): Εν τούτοις, μια τέτοια σύνταξη φορολογείται μόνο στην Κορέα, αν το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Κορέας.

παρ. 4 (β): Οι διατάξεις της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου, εφαρμόζονται παρομοίως σε σχέση με συντάξεις που καταβάλλονται από:

• την Τράπεζα της Ελλάδας,

• τον Οργανισμό Προώθησης Εξαγωγών και

• την Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.

 

 

ΚΟΥΒΕΙΤ Ν. 3330/2005
Φ.Ε.Κ. 82/Α΄/2005

 

1) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Κουβέιτ και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας.

 

`Αρθρο 18

παρ. 1: Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές που καταβάλλονται σε ένα φυσικό πρόσωπο που είναι κάτοικος Ελλάδας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

Οι όροι "συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές" υποδηλώνουν περιοδικές πληρωμές που καταβάλλονται μετά τη συνταξιοδότηση λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη εξαρτημένη απασχόληση ή ακόμα αποζημιώσεις αναπηρίας που καταβάλλονται λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη εξαρτημένη απασχόληση.

παρ. 2: Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, παροχές που αποκτώνται από ένα φυσικό πρόσωπο που είναι κάτοικος Ελλάδας, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

Ο όρος "παροχές" σημαίνει καθορισμένο ποσό που καταβάλλεται σε ένα πρόσωπο περιοδικά σε τακτά χρονικά διαστήματα στη διάρκεια της ζωής του ή κατά τη διάρκεια ορισμένης ρητά ή βεβαίας χρονικής περιόδου ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, ως συνέπεια ανειλημμένης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση των καταβολών αυτών έναντι επαρκούς και πλήρους χρηματικού ανταλλάγματος ή ανταλλάγματος δεκτικού αποτίμησης σε χρήμα.

 

`Αρθρο 19

παρ. 2 (α): Συντάξεις που καταβάλλονται από το Κράτος του Κουβέιτ ή πολιτική υποδιαίρεση ή από τοπική αρχή, είτε από ταμεία που έχουν συσταθεί από αυτά, σε φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή προς την υποδιαίρεση ή προς την τοπική αρχή, φορολογούνται μόνο στο Κουβέιτ.

παρ. 2 (β): Εάν, όμως, το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Ελλάδας, οι συντάξεις της παρ.2(α) φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με επαγγελματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.

 

2) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Κουβέιτ.

 

`Αρθρο 18

παρ. 1: Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές που καταβάλλονται σε ένα φυσικό πρόσωπο που είναι κάτοικος Κουβέιτ έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στο Κουβέιτ.

Οι όροι "συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές" υποδηλώνουν περιοδικές πληρωμές που καταβάλλονται μετά τη συνταξιοδότηση λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη εξαρτημένη απασχόληση ή ακόμα αποζημιώσεις αναπηρίας που καταβάλλονται λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη εξαρτημένη απασχόληση.

παρ. 2: Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, παροχές που αποκτώνται από ένα φυσικό πρόσωπο που είναι κάτοικος Κουβέιτ, φορολογούνται μόνο στο Κουβέιτ.

Ο όρος "παροχές" σημαίνει καθορισμένο ποσό που καταβάλλεται σε ένα πρόσωπο περιοδικά σε τακτά χρονικά διαστήματα στη διάρκεια της ζωής του ή κατά τη διάρκεια ορισμένης ρητά ή βεβαίας χρονικής περιόδου ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, ως συνέπεια ανειλημμένης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση των καταβολών αυτών έναντι επαρκούς και πλήρους χρηματικού ανταλλάγματος ή ανταλλάγματος δεκτικού αποτίμησης σε χρήμα.

 

`Αρθρο 19

παρ. 2 (α): Συντάξεις που καταβάλλονται από το Κράτος της Ελλάδας ή πολιτική υποδιαίρεση ή από τοπική αρχή, είτε από ταμεία που έχουν συσταθεί από αυτά, σε φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή προς την υποδιαίρεση ή προς την τοπική αρχή, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

παρ. 2 (β): Εάν, όμως, το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Κουβέιτ, οι συντάξεις της παρ.2(α) φορολογούνται μόνο στο Κουβέιτ.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με επαγγελματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.

 

 

ΚΡΟΑΤΙΑ Ν. 2653/1998
Φ.Ε.Κ. 250/Α΄/1998

1) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Κροατίας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας.

 

`Αρθρο 18

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

 

`Αρθρο 19

παρ. 2 (α): Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από το Κράτος της Κροατίας ή από τοπική αρχή ή από ταμεία που συστάθηκαν από αυτά, σε ένα φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή προς την τοπική αρχή, φορολογείται μόνο στην Κροατία.

παρ. 2 (β): Μία τέτοια σύνταξη, όμως, φορολογείται μόνο στην Ελλάδα, αν το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Ελλάδας.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με επαγγελματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή τοπική αρχή αυτού.

 

2) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Κροατίας.

 

`Αρθρο 18

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές που καταβάλλονται σε κάτοικο Κροατίας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στην Κροατία.

 

`Αρθρο 19

παρ. 2 (α): Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από το Κράτος της Ελλάδας ή από τοπική αρχή ή από ταμεία που συστάθηκαν από αυτά, σε ένα φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή προς την τοπική αρχή, φορολογείται μόνο στην Ελλάδα.

παρ. 2 (β): Μία τέτοια σύνταξη, όμως, φορολογείται μόνο στην Κροατία, αν το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Κροατίας.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με επαγγελματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή τοπική αρχή αυτού.

 

 

ΚΥΠΡΟΣ Α.Ν. 573/1968
Φ.Ε.Κ. 223/Α΄/1968

1) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Κύπρου και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας.

 

`Αρθρο 17

Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 18, συντάξεις και άλλες παρόμοιας φύσης αποζημιώσεις που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας έναντι προηγούμενης έμμισθης υπηρεσίας, θα φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

 

`Αρθρο 18

παρ. 1: Συντάξεις που καταβάλλονται από το Κράτος της Κύπρου σε οποιοδήποτε άτομο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό, κατά την άσκηση λειτουργήματος Κυβερνητικού χαρακτήρα, φορολογούνται μόνο στην Κύπρο. Στην περίπτωση που το άτομο είναι υπήκοος Ελλάδας χωρίς να είναι επίσης υπήκοος Κύπρου, φορολογούνται και στα δύο Κράτη.

παρ. 2: Οι διατάξεις του άρθρου 17 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις για υπηρεσίες που έχουν σχέση με εμπόριο ή εργασίες που ασκούνται από το εν λόγω Κράτος ή από Οργανισμούς που εξομοιώνονται με αυτό.

 

2) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Κύπρου.

 

`Αρθρο 17

Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 18, συντάξεις και άλλες παρόμοιας φύσης αποζημιώσεις που καταβάλλονται σε κάτοικο Κύπρου έναντι προηγούμενης έμμισθης υπηρεσίας, θα φορολογούνται μόνο στην Κύπρο.

 

`Αρθρο 18

παρ. 1: Συντάξεις που καταβάλλονται από το Κράτος της Ελλάδας σε οποιοδήποτε άτομο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό, κατά την άσκηση λειτουργήματος Κυβερνητικού χαρακτήρα, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα. Στην περίπτωση που το άτομο είναι υπήκοος Κύπρου χωρίς να είναι επίσης υπήκοος Ελλάδας, φορολογούνται και στα δύο Κράτη.

παρ. 2: Οι διατάξεις του άρθρου 17 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις για υπηρεσίες που έχουν σχέση με εμπόριο ή εργασίες που ασκούνται από το εν λόγω Κράτος ή από Οργανισμούς που εξομοιώνονται με αυτό.

 

 

ΛΕΤΟΝΙΑ Ν. 3318/2005 Φ.Ε.Κ. 46/Α΄/2005
(Οι διατάξεις των εν λόγω άρθρων θα εφαρμόζονται με τις αναγκαίες αλλαγές στη Λιθουανία και στη Μολδαβία αντίστοιχα)

1) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Λετονίας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας.

 

`Αρθρο 18

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

 

`Αρθρο 19

παρ. 2 (α): Συντάξεις που καταβάλλονται από το Κράτος της Λετονίας ή από τοπική αρχή αυτού, είτε από ταμεία που έχουν συσταθεί από αυτά, σε φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή προς την τοπική αρχή, φορολογούνται μόνο στη Λετονία.

παρ. 2 (β): Εάν, όμως, το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Ελλάδας, οι συντάξεις της παρ.2(α) φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις που καταβάλλονται για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή τοπική αρχή αυτού.

 

2) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Λετονίας.

 

`Αρθρο 18

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές που καταβάλλονται σε κάτοικο Λετονίας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στη Λετονία.

 

`Αρθρο 19

παρ. 2 (α): Συντάξεις που καταβάλλονται από το Κράτος της Ελλάδας ή από τοπική αρχή αυτού, είτε από ταμεία που έχουν συσταθεί από αυτά, σε φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή προς την τοπική αρχή, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

παρ. 2 (β): Εάν, όμως, το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Λετονίας, οι συντάξεις της παρ.2(α) φορολογούνται μόνο στη Λετονία.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις που καταβάλλονται για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή τοπική αρχή αυτού.

 

 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ Ν. 3356/2005
Φ.Ε.Κ. 152/Α΄/2005

Βλ. "ΛΕΤΟΝΙΑ"

 

 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Ν. 2319/1995
Φ.Ε.Κ. 127/Α΄/1995

1) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Λουξεμβούργου και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας.

 

`Αρθρο 18

παρ. (1): Με την επιφύλαξη των διατάξεων προς παραγράφου 2 του άρθρου 19, οι συντάξεις και προς αμοιβές παρόμοιας φύσης που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

Παρ. (2): Ανεξάρτητα από προς διατάξεις προς παραγράφου 1, συντάξεις και άλλα χρηματικά ποσά, καταβαλλόμενα σύμφωνα προς την κοινωνική ασφαλιστική νομοθεσία του Λουξεμβούργου, φορολογούνται και στα δύο Κράτη.

 

`Αρθρο 19

παρ. 2 (α): Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από το Κράτος του Λουξεμβούργου ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού ή από ταμεία που συστάθηκαν από αυτό, σ΄ ένα φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που προσέφερε προς το Κράτος αυτό ή υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού, φορολογείται μόνο στο Λουξεμβούργο.

Παρ. 2 (β): Εν τούτοις, μία τέτοια σύνταξη φορολογείται μόνο στην Ελλάδα, αν το φυσικό πρόσωπο είναι υπήκοος και κάτοικος Ελλάδας.

Παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις που καταβάλλονται για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή πολιτική ή διοικητική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.

 

2) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Λουξεμβούργου.

 

`Αρθρο 18

παρ. (1): Με την επιφύλαξη των διατάξεων προς παραγράφου 2 του άρθρου 19, οι συντάξεις και προς αμοιβές παρόμοιας φύσης που καταβάλλονται σε κάτοικο Λουξεμβούργου έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στο Λουξεμβούργο.

Παρ. (2): Ανεξάρτητα από προς διατάξεις προς παραγράφου 1, συντάξεις και άλλα χρηματικά ποσά, καταβαλλόμενα σύμφωνα προς την κοινωνική ασφαλιστική νομοθεσία προς Ελλάδας, φορολογούνται και στα δύο Κράτη (π.χ. ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΕΒΕ).

 

`Αρθρο 19

παρ. 2 (α): Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από το Κράτος προς Ελλάδας ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού ή από ταμεία που συστάθηκαν από αυτό, σ΄ ένα φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που προσέφερε προς το Κράτος αυτό ή υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού, φορολογείται μόνο στην Ελλάδα.

Παρ. 2 (β): Εν τούτοις, μία τέτοια σύνταξη φορολογείται μόνο στο Λουξεμβούργο, αν το φυσικό πρόσωπο είναι υπήκοος και κάτοικος Λουξεμβούργου.

Παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις που καταβάλλονται για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή πολιτική ή διοικητική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.

 

 

ΜΕΞΙΚΟ Ν. 3406/2005
Φ.Ε.Κ. 265/Α΄/2005

Βλ. "ΓΕΩΡΓΙΑ"

 

 

ΜΟΛΔΑΒΙΑ Ν. 3357/2005
Φ.Ε.Κ. 153/Α΄/2005

Βλ. "ΛΕΤΟΝΙΑ"

 

 

ΝΟΡΒΗΓΙΑ Ν.1924/1991
Φ.Ε.Κ. 16/Α΄/1991

1) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Νορβηγίας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας.

 

`Αρθρο 18

Συντάξεις και άλλες αμοιβές παρόμοιας φύσης, αλλά και επιδόματα, που προκύπτουν στο Κράτος της Νορβηγίας, καθώς και συντάξεις και άλλες πληρωμές του Συστήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Κράτους της Νορβηγίας, φορολογούνται και στα δύο Κράτη.

 

2) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Νορβηγίας.

 

`Αρθρο 18

Συντάξεις και άλλες αμοιβές παρόμοιας φύσης, αλλά και επιδόματα, που προκύπτουν στο Κράτος της Ελλάδας, καθώς και συντάξεις και άλλες πληρωμές του Συστήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Κράτους της Ελλάδας (π.χ. ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΤΕΒΕ, ΤΣΜΕΔΕ), φορολογούνται και στα δύο Κράτη.

 

 

ΝΟΤ. ΑΦΡΙΚΗ Ν. 3085/2002
Φ.Ε.Κ. 319/Α΄/2002

1) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ν. Αφρικής και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας.

 

`Αρθρο 18

παρ. 1: Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης και ετήσιες παροχές που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας, φορολογούνται και στα δυο Κράτη.

παρ. 2: Ο όρος "ετήσια παροχή" σημαίνει ένα καθορισμένο ποσό που καταβάλλεται σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα εφ΄ όρου ζωής ή για ορισμένο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα την ανάληψη υποχρέωσης για την πραγματοποίηση των καταβολών αυτών έναντι επαρκούς και πλήρους χρηματικού ανταλλάγματος ή ανταλλάγματος δεκτικού αποτίμησης σε χρήμα.

 

`Αρθρο 19

παρ. 2 (α): Συντάξεις που καταβάλλονται από το Κράτος της Ν. Αφρικής ή πολιτική υποδιαίρεσή του ή τοπική αρχή αυτού, είτε από ταμεία που έχουν συσταθεί από αυτά, σε φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή προς την υποδιαίρεσή του ή προς την τοπική αρχή, φορολογούνται μόνο στη Ν. Αφρική.

παρ. 2 (β): Εάν, όμως, το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Ελλάδας, οι συντάξεις της παρ.2(α) φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με επαγγελματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.

 

2) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ν. Αφρικής.

 

`Αρθρο 18

παρ. 1: Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης και ετήσιες παροχές που καταβάλλονται σε κάτοικο Ν. Αφρικής, φορολογούνται και στα δυο Κράτη.

παρ. 2: Ο όρος "ετήσια παροχή" σημαίνει ένα καθορισμένο ποσό που καταβάλλεται σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα εφ΄ όρου ζωής ή για ορισμένο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα την ανάληψη υποχρέωσης για την πραγματοποίηση των καταβολών αυτών έναντι επαρκούς και πλήρους χρηματικού ανταλλάγματος ή ανταλλάγματος δεκτικού αποτίμησης σε χρήμα.

 

`Αρθρο 19

παρ. 2 (α): Συντάξεις που καταβάλλονται από το Κράτος της Ελλάδας ή πολιτική υποδιαίρεσή του ή τοπική αρχή αυτού, είτε από ταμεία που έχουν συσταθεί από αυτά, σε φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή προς την υποδιαίρεσή του ή προς την τοπική αρχή, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

παρ. 2 (β): Εάν, όμως, το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Ν. Αφρικής, οι συντάξεις της παρ.2(α) φορολογούνται μόνο στη Ν. Αφρική.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με επαγγελματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.

 

 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ (ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ) Ν. 1455/1984
Φ.Ε.Κ. 89/Α΄/1984

1) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ολλανδίας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας.

 

`Αρθρο 19

παρ. 1: Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 20, συντάξεις και άλλες παρόμοιας φύσης αμοιβές που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

παρ. 2: Εντούτοις, όταν μια τέτοια αμοιβή που καταβάλλεται έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης στην Ολλανδία δεν έχει περιοδικό χαρακτήρα, φορολογείται και στα δύο Κράτη.

 

`Αρθρο 20

παρ. 2 (α): Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από το Κράτος της Ολλανδίας ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού ή από ταμεία που συστάθηκαν από αυτά, σε ένα φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή την υποδιαίρεση ή την τοπική αρχή αυτού, φορολογείται και στα δύο Κράτη.

παρ. 2 (β): Εντούτοις, μια τέτοια σύνταξη φορολογείται μόνο στην Ελλάδα, εάν το φυσικό πρόσωπο είναι υπήκοος και κάτοικος Ελλάδας.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 19 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.

 

2) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ολλανδίας.

 

`Αρθρο 19

παρ. 1: Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 20, συντάξεις και άλλες παρόμοιας φύσης αμοιβές που καταβάλλονται σε κάτοικο Ολλανδίας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στην Ολλανδία.

παρ. 2: Εντούτοις, όταν μια τέτοια αμοιβή που καταβάλλεται έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης στην Ελλάδα δεν έχει περιοδικό χαρακτήρα, φορολογείται και στα δύο Κράτη.

 

`Αρθρο 20

παρ. 2 (α): Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από το Κράτος της Ελλάδας ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού ή από ταμεία που συστάθηκαν από αυτά, σε ένα φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή την υποδιαίρεση ή την τοπική αρχή αυτού, φορολογείται και στα δύο Κράτη.

παρ. 2 (β): Εντούτοις, μια τέτοια σύνταξη φορολογείται μόνο στην Ολλανδία, εάν το φυσικό πρόσωπο είναι υπήκοος και κάτοικος Ολλανδίας.

παρ.3: Οι διατάξεις του άρθρου 19 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.

 

 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ Ν. 1496/1984
Φ.Ε.Κ. 178/Α΄/1984
(Οι διατάξεις των εν λόγω άρθρων θα εφαρμόζονται με τις αναγκαίες αλλαγές στην Τσεχία και στη Σλοβακία αντίστοιχα)

1) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ουγγαρίας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας.

 

`Αρθρο 18

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 19, οι συντάξεις και άλλες αμοιβές παρόμοιας φύσης που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας για προηγούμενη εξαρτημένη απασχόληση, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

 

`Αρθρο 19

παρ. 2 (α): Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από το ίδιο το Κράτος της Ουγγαρίας ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού ή από ταμεία που συστάθηκαν από αυτό, σε ένα φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στο Κράτος αυτό ή υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού, φορολογείται μόνο στην Ουγγαρία.

παρ. 2 (β): Εντούτοις, μια τέτοια σύνταξη φορολογείται μόνο στην Ελλάδα, αν το φυσικό πρόσωπο είναι υπήκοος και κάτοικος Ελλάδας.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με εμπορικές ή βιομηχανικές δραστηριότητες που διεξάγονται από το εν λόγω Κράτος ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.

 

2) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ουγγαρίας.

 

`Αρθρο 18

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 19, οι συντάξεις και άλλες αμοιβές παρόμοιας φύσης που καταβάλλονται σε κάτοικο Ουγγαρίας για προηγούμενη εξαρτημένη απασχόληση, φορολογούνται μόνο στην Ουγγαρία.

 

`Αρθρο 19

παρ. 2 (α): Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από το ίδιο το Κράτος της Ελλάδας ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού ή από ταμεία που συστάθηκαν από αυτό, σε ένα φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στο Κράτος αυτό ή υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού, φορολογείται μόνο στην Ελλάδα.

 

`Αρθρο 19

παρ. 2 (β): Εντούτοις, μια τέτοια σύνταξη φορολογείται μόνο στην Ουγγαρία, αν το φυσικό πρόσωπο είναι υπήκοος και κάτοικος Ουγγαρίας.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με εμπορικές ή βιομηχανικές δραστηριότητες που διεξάγονται από το εν λόγω Κράτος ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.

 

 

ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ Ν. 2659/1998
Φ.Ε.Κ. 268/Α΄/1998

1) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ουζμπεκιστάν και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας.

 

`Αρθρο 18

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

 

`Αρθρο 19

παρ. 2 (α): Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από το Κράτος του Ουζμπεκιστάν ή από τοπική αρχή αυτού ή από ταμεία που συστάθηκαν από αυτά, σ΄ ένα φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή προς την τοπική αρχή, φορολογείται μόνο στο Ουζμπεκιστάν.

παρ. 2 (β): Μια τέτοια σύνταξη, όμως, φορολογείται μόνο στην Ελλάδα, αν το φυσικό πρόσωπο είναι υπήκοος και κάτοικος Ελλάδας.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με επαγγελματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή τοπική αρχή αυτού.

 

2) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ουζμπεκιστάν.

 

`Αρθρο 18

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές που καταβάλλονται σε κάτοικο Ουζμπεκιστάν έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στο Ουζμπεκιστάν.

 

`Αρθρο 19

παρ. 2 (α): Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από το Κράτος της Ελλάδας ή από τοπική αρχή αυτού ή από ταμεία που συστάθηκαν από αυτά, σ΄ ένα φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή προς την τοπική αρχή, φορολογείται μόνο στην Ελλάδα.

παρ. 2 (β): Μια τέτοια σύνταξη, όμως, φορολογείται μόνο στο Ουζμπεκιστάν, αν το φυσικό πρόσωπο είναι υπήκοος και κάτοικος Ουζμπεκιστάν.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με επαγγελματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή τοπική αρχή αυτού.

 

 

ΟΥΚΡΑΝΙΑ Ν. 3046/2002
Φ.Ε.Κ. 199/Α΄/2002

1) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ουκρανίας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας.

 

`Αρθρο 18

παρ. 1: Τηρουμένων των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης και οποιαδήποτε παροχή που καταβάλλεται στον ως άνω κάτοικο, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

παρ. 2: Ο όρος "παροχή" σημαίνει ορισμένο ποσό πληρωτέο σε φυσικό πρόσωπο περιοδικώς κατά τακτά χρονικά διαστήματα εφ΄ όρου ζωής ή για συγκεκριμένο ή διαπιστωμένο χρονικό διάστημα, ως συνέπεια υποχρέωσης για την πραγματοποίηση των καταβολών αυτών έναντι επαρκούς και πλήρους χρηματικού ανταλλάγματος ή ανταλλάγματος που μπορεί να αποτιμηθεί σε χρήμα.

 

`Αρθρο 19

παρ. 2 (α): Συντάξεις που καταβάλλονται από το Κράτος της Ουκρανίας ή πολιτική υποδιαίρεσή του ή τοπική αρχή αυτού, είτε από ταμεία που έχουν συσταθεί από αυτά, σε φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή προς την υποδιαίρεση ή προς την τοπική αρχή, φορολογούνται μόνο στην Ουκρανία.

παρ. 2 (β): Εάν, όμως, το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Ελλάδας, οι συντάξεις της παρ.2(α) φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.

 

2) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ουκρανίας.

 

`Αρθρο 18

παρ. 1: Τηρουμένων των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές που καταβάλλονται σε κάτοικο Ουκρανίας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης και οποιαδήποτε παροχή που καταβάλλεται στον ως άνω κάτοικο, φορολογούνται μόνο στην Ουκρανία.

παρ. 2: Ο όρος "παροχή" σημαίνει ορισμένο ποσό πληρωτέο σε φυσικό πρόσωπο περιοδικώς κατά τακτά χρονικά διαστήματα εφ΄ όρου ζωής ή για συγκεκριμένο ή διαπιστωμένο χρονικό διάστημα, ως συνέπεια υποχρέωσης για πραγματοποίηση των καταβολών αυτών έναντι επαρκούς και πλήρους χρηματικού ανταλλάγματος ή ανταλλάγματος που μπορεί να αποτιμηθεί σε χρήμα.

 

`Αρθρο 19

παρ. 2 (α): Συντάξεις που καταβάλλονται από το Κράτος της Ελλάδας ή πολιτική υποδιαίρεσή του ή τοπική αρχή αυτού, είτε από ταμεία που έχουν συσταθεί από αυτά, σε φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή προς την υποδιαίρεση ή προς την τοπική αρχή, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

παρ. 2 (β): Εάν, όμως, το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Ουκρανίας, οι συντάξεις της παρ.2(α) φορολογούνται μόνο στην Ουκρανία.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.

 

 

ΠΟΛΩΝΙΑ Ν. 1939/1991
Φ.Ε.Κ. 37/Α΄/1991

 

1) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Πολωνίας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας.

 

`Αρθρο 18

Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 19, οι συντάξεις και άλλες αμοιβές παρόμοιας φύσης που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

 

`Αρθρα 19

παρ. 2: Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από το Κράτος της Πολωνίας ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού ή από ταμεία που συστάθηκαν από αυτό, σε ένα φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που προσέφερε προς το Κράτος αυτό ή υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού, φορολογείται μόνο στην Πολωνία.

Εντούτοις, μία τέτοια σύνταξη φορολογείται μόνο στην Ελλάδα, αν ο αποδέκτης είναι υπήκοος και κάτοικος Ελλάδας.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.

 

2) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Πολωνίας.

 

`Αρθρο 18

Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 19, οι συντάξεις και άλλες αμοιβές παρόμοιας φύσης που καταβάλλονται σε κάτοικο Πολωνίας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στην Πολωνία.

 

`Αρθρα 19

παρ. 2: Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από το Κράτος της Ελλάδας ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού ή από ταμεία που συστάθηκαν από αυτό, σε ένα φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που προσέφερε προς το Κράτος αυτό ή υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού, φορολογείται μόνο στην Ελλάδα.

Εντούτοις, μία τέτοια σύνταξη φορολογείται μόνο στην Πολωνία, αν ο αποδέκτης είναι υπήκοος και κάτοικος Πολωνίας.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.

 

 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ Ν. 3009/2002
Φ.Ε.Κ. 90/Α΄/2002

1) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Πορτογαλίας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας.

 

`Αρθρο 18

Τηρουμένων των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

 

`Αρθρο 19

παρ. 2 (α): Συντάξεις που καταβάλλονται από το Κράτος της Πορτογαλίας ή πολιτική ή διοικητική υποδιαίρεσή του ή τοπική αρχή αυτού, είτε από ταμεία που έχουν συσταθεί από αυτά, σε φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή προς την υποδιαίρεσή του ή προς την αρχή αυτού, φορολογούνται μόνο στην Πορτογαλία.

παρ. 2 (β): Εάν, όμως, το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Ελλάδας, οι συντάξεις της παρ.2(α) φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή πολιτική ή διοικητική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.

 

2) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Πορτογαλίας.

 

`Αρθρο 18

Τηρουμένων των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές που καταβάλλονται σε κάτοικο Πορτογαλίας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στην Πορτογαλία.

 

`Αρθρο 19

παρ. 2 (α): Συντάξεις που καταβάλλονται από το Κράτος της Ελλάδας ή πολιτική ή διοικητική υποδιαίρεσή του ή τοπική αρχή αυτού, είτε από ταμεία που έχουν συσταθεί από αυτά, σε φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή προς την υποδιαίρεσή του ή προς την αρχή αυτού, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

παρ. 2 (β): Εάν, όμως, το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Πορτογαλίας, οι συντάξεις της παρ.2(α) φορολογούνται μόνο στην Πορτογαλία.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή πολιτική ή διοικητική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.

 

 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ Ν. 2279/1995
Φ.Ε.Κ. 9/Α΄/1995

1) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ρουμανίας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας.

 

`Αρθρο 19

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 20, οι συντάξεις και άλλες αμοιβές παρόμοιας φύσης που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

 

`Αρθρο 20

παρ. 2 (α): Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από το Κράτος της Ρουμανίας, περιφερειακή ή διοικητική μονάδα ή τοπική αρχή αυτού ή από ταμεία που συστάθηκαν από αυτό, σ΄ ένα φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που προσέφερε προς το Κράτος αυτό ή μονάδα ή αρχή αυτού, φορολογείται μόνο στη Ρουμανία.

παρ. 2 (β): Εν τούτοις, τέτοιες συντάξεις φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα, αν το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Ελλάδας.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 19 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή περιφερειακή διοικητική μονάδα ή τοπική αρχή αυτού.

 

2) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ρουμανίας.

 

`Αρθρο 19

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 20, οι συντάξεις και άλλες αμοιβές παρόμοιας φύσης που καταβάλλονται σε κάτοικο Ρουμανίας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στη Ρουμανία.

 

`Αρθρο 20

παρ. 2 (α): Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από το Κράτος της Ελλάδας, περιφερειακή ή διοικητική μονάδα ή τοπική αρχή αυτού ή από ταμεία που συστάθηκαν από αυτό, σ΄ ένα φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που προσέφερε προς το Κράτος αυτό ή μονάδα ή αρχή αυτού, φορολογείται μόνο στην Ελλάδα.

παρ. 2 (β): Εν τούτοις, τέτοιες συντάξεις φορολογούνται μόνο στη Ρουμανία, αν το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Ρουμανίας.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 19 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή περιφερειακή διοικητική μονάδα ή τοπική αρχή αυτού.

 

 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ Ν. 1838/1989
Φ.Ε.Κ. 86/Α΄/1989

Βλ. "ΟΥΓΓΑΡΙΑ"

 

 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ Ν. 3084/2002
Φ.Ε.Κ. 318/Α΄/2002

Βλ. "ΓΕΩΡΓΙΑ"

 

 

ΣΟΥΗΔΙΑ Ν. 4300/1963
Φ.Ε.Κ. 73/Α΄/1963

1) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Σουηδίας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας.

 

`Αρθρο XVI

Tηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου XIV, συντάξεις ή άλλες παρόμοιες πληρωμές που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

 

`Αρθρο XIV

παρ. 1: Συντάξεις που καταβάλλονται από το Κράτος της Σουηδίας ή από κεφάλαια που δημιουργήθηκαν από το Κράτος αυτό ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή του, σε οποιοδήποτε άτομο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή την πολιτική υποδιαίρεση ή την τοπική αρχή αυτού, κατά την εκτέλεση λειτουργήματος διοικητικής φύσεως, φορολογούνται και στα δύο Κράτη.

Συντάξεις που καταβάλλονται από το Κράτος της Σουηδίας, καθώς και συντάξεις που καταβάλλονται από Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης ή άλλους παρόμοιους Οργανισμούς, όπως π.χ.

• Forsakringskassan (The National Social Insurance Office)= Εθνικό Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης, το οποίο εποπτεύεται από το Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλισης (Riksforsakringsverket=The National Social Insurance Board),

• Statens Pensionsverk-SPV (The National Government Employee Board)=Εθνικό Συμβούλιο Συνταξιοδότησης Μισθωτών και

• KPA,

φορολογούνται και στα δύο Κράτη.

παρ. 2: Οι διατάξεις του άρθρου XVI έχουν εφαρμογή σε συντάξεις για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με εμπόριο ή εργασία που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.

 

2) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Σουηδίας.

 

`Αρθρο XVI

Tηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου XIV, συντάξεις ή άλλες παρόμοιες πληρωμές που καταβάλλονται σε κάτοικο Σουηδίας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στη Σουηδία.

 

`Αρθρο XIV

παρ. 1: Συντάξεις που καταβάλλονται από το Κράτος της Ελλάδας ή από κεφάλαια που δημιουργήθηκαν από το Κράτος αυτό ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή του, σε οποιοδήποτε άτομο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή την πολιτική υποδιαίρεση ή την τοπική αρχή αυτού, κατά την εκτέλεση λειτουργήματος διοικητικής φύσεως, φορολογούνται και στα δύο Κράτη.

Συντάξεις που καταβάλλονται από το Κράτος της Ελλάδας, καθώς και συντάξεις που καταβάλλονται από Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης ή άλλους παρόμοιους Οργανισμούς (π.χ. ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΟΓΑ, ΤΣΜΕΔΕ), φορολογούνται και στα δύο Κράτη.

παρ. 2: Οι διατάξεις του άρθρου XVI έχουν εφαρμογή σε συντάξεις για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με εμπόριο ή εργασία που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.

 

 

ΤΟΥΡΚΙΑ Ν. 3228/2004
Φ.Ε.Κ. 32/Α΄/2004

1) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Τουρκίας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας.

 

`Αρθρο 18

παρ. 1: Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα. Η εν λόγω διάταξη θα έχει εφαρμογή και στις ισόβιες παροχές που καταβάλλονται στον ως άνω κάτοικο.

παρ. 2: Ο όρος "ισόβιες παροχές" σημαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό που καταβάλλεται περιοδικά σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα, συνέπεια αναληφθείσας υποχρέωσης για την πραγματοποίηση των καταβολών αυτών έναντι επαρκούς και πλήρους χρηματικού ανταλλάγματος ή ανταλλάγματος δεκτικού αποτίμησης σε χρήμα.

 

`Αρθρο 19

παρ. 2 (α): Συντάξεις που καταβάλλονται από το Κράτος της Τουρκίας ή από πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού, είτε από ταμεία που έχουν συσταθεί από αυτά, σε φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή προς την πολιτική υποδιαίρεση ή την τοπική αρχή αυτού, φορολογούνται μόνο στην Τουρκία.

παρ. 2 (β): Εάν, όμως, το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Ελλάδας, οι συντάξεις της παρ.2(α) φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.

 

2) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Τουρκίας.

 

`Αρθρο 18

παρ. 1: Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές που καταβάλλονται σε κάτοικο Τουρκίας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στην Τουρκία. Η εν λόγω διάταξη θα έχει εφαρμογή και στις ισόβιες παροχές που καταβάλλονται στον ως άνω κάτοικο.

παρ. 2: Ο όρος "ισόβιες παροχές" σημαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό που καταβάλλεται περιοδικά σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα, συνέπεια αναληφθείσας υποχρέωσης για την πραγματοποίηση των καταβολών αυτών έναντι επαρκούς και πλήρους χρηματικού ανταλλάγματος ή ανταλλάγματος δεκτικού αποτίμησης σε χρήμα.

 

`Αρθρο 19

παρ. 2 (α): Συντάξεις που καταβάλλονται από το Κράτος της Ελλάδας ή από πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού, είτε από ταμεία που έχουν συσταθεί από αυτά, σε φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή προς την πολιτική υποδιαίρεση ή την τοπική αρχή αυτού, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

παρ. 2 (β): Εάν, όμως, το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Τουρκίας, οι συντάξεις της παρ.2(α) φορολογούνται μόνο στην Τουρκία.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού.

 

 

ΤΣΕΧΙΑ Ν. 1838/1989
Φ.Ε.Κ. 86/Α΄/1989

Βλ. "ΟΥΓΓΑΡΙΑ"

 

 

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Ν. 1191/1981
Φ.Ε.Κ. 206/Α΄/1981

1) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Φινλανδίας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας.

 

`Αρθρο 18

παρ. 1: Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιας φύσης αμοιβές που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

παρ. 2: Ανεξαρτήτως των διατάξεων της παραγράφου 1 και με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται σύμφωνα με την Κοινωνική Ασφαλιστική Νομοθεσία της Φινλανδίας, φορολογούνται μόνο στη Φινλανδία.

 

`Αρθρο 19

παρ. 2 (α): Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από το Κράτος της Φινλανδίας ή από Ν.Π.Δ.Δ. ή από τοπική αρχή αυτού ή από Ταμεία που έχουν συσταθεί από αυτά, σε ένα φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος της Φινλανδίας ή το Νομικό πρόσωπο ή την τοπική αρχή αυτού, φορολογείται μόνο στη Φινλανδία.

παρ. 2 (β): Εντούτοις, μια τέτοια σύνταξη φορολογείται μόνο στην Ελλάδα, αν το φυσικό πρόσωπο είναι υπήκοος και κάτοικος Ελλάδας.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή τοπική αρχή αυτού.

 

2) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Φινλανδίας.

 

`Αρθρο 18

παρ. 1: Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιας φύσης αμοιβές που καταβάλλονται σε κάτοικο Φινλανδίας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στη Φινλανδία.

παρ. 2: Ανεξαρτήτως των διατάξεων της παραγράφου 1 και με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται σύμφωνα με την Κοινωνική Ασφαλιστική Νομοθεσία της Ελλάδας, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα (π.χ. ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΟΓΑ, ΤΣΜΕΔΕ).

 

`Αρθρο 19

παρ. 2 (α): Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από το Κράτος της Ελλάδας ή από Ν.Π.Δ.Δ. ή από τοπική αρχή αυτού ή από Ταμεία που έχουν συσταθεί από αυτά, σε ένα φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος της Ελλάδας ή το Νομικό πρόσωπο ή την τοπική αρχή αυτού, φορολογείται μόνο στην Ελλάδα.

παρ. 2 (β): Εντούτοις, μια τέτοια σύνταξη φορολογείται μόνο στη Φινλανδία, αν το φυσικό πρόσωπο είναι υπήκοος και κάτοικος Φινλανδίας.

παρ. 3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή σε συντάξεις για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το εν λόγω Κράτος ή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή τοπική αρχή αυτού.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: