Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΣΛΟΤ Αρ.Πρωτ.: 3023 ΕΞ/22.12.2020
ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΙΣ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Αθήνα, 22/12/2020

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ - Ν.Π.Δ.Δ
Αρ. Πρωτ. 3023 ΕΞ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
ΘΕΜΑ:

Ερώτημα σχετικά με συμψηφισμό καταθέσεων μετοχων με συσσωρευμένες ζημίες.

Ερώτηση:

Ανώνυμη εταιρεία, στην οποία υπάρχουν στο λογαριασμό 43.00 καταθέσεις μετόχων ως ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου θέλει, αντί αύξησης κεφαλαίου ή επιστροφή στους μετόχους, να συμψηφίσει τις καταθέσεις αυτές με συσσωρευμένες ζημίες της εταιρείας. Επιτρέπεται αυτή η λογιστική αντιμετώπιση; Ή πρέπει οι καταθέσεις να πάνε πρώτα στο υπέρ το άρτιο και μετά να γίνει ο συμψηφισμός με τις ζημίες.

Απάντηση:

Όταν οι συσσωρευμένες ζημίες θεωρούνται μη ανακτήσιμες, τότε ο μόνος τρόπος να μειωθούν είναι ο συμψηφισμός τους με ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

Δεν επιτρέπεται ο συμψηφισμός ζημιών με συμψηφισμό καταθέσεων μετόχων, οι οποίες έχουν σχηματισθεί για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ούτε με συμψηφισμό διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Η ορθή διαδικασία είναι, να προηγηθεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση των καταθέσεων των μετόχων και να ακολουθήσει η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με τον συμψηφισμό των ζημιών.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση των καταθέσεων μετόχων γίνεται υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του N. 4548/2018 , στην οποία αναφέρεται:

«3. Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι αυτό έχει ειδικά προβλεφθεί στο καταστατικό ή στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά.».

Περαιτέρω, στην υποπερίπτωση α.2 της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν.4308/2014 αναφέρεται:

«1. Τα στοιχεία της καθαρής θέσης περιλαμβάνουν:

α) Το καταβληθέν από τους ιδιοκτήτες κεφάλαιο της οντότητας, συμπεριλαμβανομένου:

α.1)......................................................................................................................

α.2) οποιασδήποτε εισφοράς των ιδιοκτητών εφόσον υπάρχει ανέκκλητη δέσμευση κεφαλαιοποίησής της και υποχρέωση της οντότητας για έκδοση μετοχών ή άλλων συμμετοχικών τίτλων προς τους συνεισφέροντες εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία της εισφοράς».

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου γίνεται υπό τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 έως 4 του άρθρου 29 του N. 4548/2018 , στις οποίες αναφέρεται:

«1. Για τη μείωση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, εκτός αν η μείωση γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49.

2. Το κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από το ελάχιστο όριο που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 15, εκτός αν η απόφαση για τη μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου τουλάχιστον έως το ελάχιστο όριο ή την ταυτόχρονη μετατροπή της εταιρείας σε εταιρεία άλλης νομικής μορφής. Στην αύξηση αυτή οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν δικαίωμα προτίμησης ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί πριν από τη μείωση. Στο δικαίωμα αυτό ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 26 και 27.

3. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης και η απόφαση της τελευταίας για τη μείωση του κεφαλαίου πρέπει να ορίζουν κατ’ ελάχιστο το σκοπό της μείωσης αυτής και τον τρόπο πραγματοποίησής της.

4. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης για μείωση κεφαλαίου αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού και υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Επιπρόσθετα η απόφαση αυτή πρέπει να αναρτάται και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.».

Συμπερασματικά, εφόσον τηρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις των νόμων 4548/2018 και 4308/2014, πρέπει να γίνει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση των καταθέσεων των μετόχων και στην συνέχεια θα γίνει η μείωση του κεφαλαίου με τον συμψηφισμό των ζημιών. Οι πράξεις αυτές μπορεί να πραγματοποιηθούν ταυτοχρόνως, με μια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
Χαράλαμπος Ξένος

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ελένη Ρογδάκη - Χαραμή
Διονύσιος Παπαγεωργακόπουλος
Χαράλαμπος Συρούνης
Νικόλαος Σγουρινάκης

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: