Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αθήνα, 26/7/2023
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ - Ν.Π.Δ.Δ
Αρ. Πρωτ. 1402 ΕΞ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΘΕΜΑ:

Λογιστικές εγγραφές αγοράς λογισμικού / ανανέωσης άδειας χρήσης.

Παρακαλούμε για την καθοδήγησή σας, αναφορικά με τις λογιστικές εγγραφές - λογαριασμοί λογιστικού σχεδίου, για την αγορά λογισμικού και ανανέωση της άδειας χρήσης αυτών σε τήρηση διπλογραφικών και απλογραφικών βιβλίων:

Οντότητα θα προβεί σε αγορά λογισμικού (π.χ. λογιστικό πρόγραμμα, πρόγραμμα μισθοδοσίας, κ.ό.κ.). Σε ποιο λογαριασμό γενικής λογιστικής θα καταχωριστεί η αγορά του λογισμικού;

Στη συνέχεια, κάθε έτος, η οντότητα θα ανανεώνει την άδεια χρήσης του λογισμικού. Σε ποιο λογαριασμό γενικής λογιστικής θα καταχωριστεί η αξία της ανανέωσης της άδειας χρήσης του λογισμικού;

Η ανανέωση της άδειας χρήσης του λογισμικού προσαυξάνει το αρχικό κόστος κτήσης του παγίου ή αποτελεί συντήρηση του άυλου πάγιου περιουσιακού στοιχείου;

Σε τι συντελεστή απόσβεσης υπόκεινται η αγορά λογισμικού και η ανανέωση της άδειας χρήσης αυτού εφόσον θεωρείται πάγιο περιουσιακό στοιχείο;

Εφόσον δεν επιτρέπεται η χρήση του λογισμικού και μετά τη λήξη της άδειας χρήσης του κατά την αγορά του θα καταχωριστεί ως έξοδο της χρήσης;

Σε αντίθετη περίπτωση εφόσον επιτρέπεται η χρήση του λογισμικού και μετά τη λήξη της άδειας χρήσης του, χωρίς όμως βελτιώσεις/αναβαθμίσεις του, κατά την αγορά του θα καταχωριστεί ως άυλο πάγιο περιουσιακό στοιχείο;

Απάντηση:

Σε περίπτωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων :για την αρχική αναγνώριση του λογισμικού, σε περίπτωση που πληρούνται τα κριτήρια αναγνώρισης περιουσιακού στοιχείου, αν η εταιρεία έχει υιοθετήσει το σχέδιο λογαριασμών του Ε.Γ.Λ.Σ. θα χρησιμοποιήσει τον λογαριασμό 16.17.00 «Λογισμικά προγράμματα Η/Υ», ενώ αν έχει υιοθετήσει το σχέδιο λογαριασμών του Παραρτήματος Γ του N.4308/2014 θα χρησιμοποιήσει έναν υπολογαριασμό του λογαριασμού 18.03 «Λοιπά άυλα».

Για το σκέλος του ερωτήματος σχετικά με την αναγνώριση της ετήσιας άδειας χρήσης λογισμικού, είτε ως πάγιο περιουσιακό στοιχείο είτε ως έξοδο, το Σ.ΛΟ.Τ. έχει δώσει σχετική απάντηση με την υπ. αριθ. 2294/2022 γνωμοδότηση .

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. η απόσβεση του παγίου στοιχείου, υπολογίζεται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή του. Η διοίκηση της οντότητας έχει την ευθύνη επιλογής της κατάλληλης μεθόδου απόσβεσης για τη συστηματική κατανομή της αξίας του παγίου στην ωφέλιμη οικονομική ζωή του.

Κατ΄ εξαίρεση, οι πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 χρησιμοποιούν τις μεθόδους απόσβεσης παγίων στοιχείων της φορολογικής νομοθεσίας και δεν εφαρμόζουν τις σχετικές ρυθμίσεις των παραγράφων 3(α)(1) έως και 3(α)(4) του άρθρου 18 του N.4308/2014 .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
Αλέξανδρος Σικαλίδης

ΤΑ ΜΕΛΗ
Χαράλαμπος Συρούνης
Διονύσιος Παπαγεωργακόπουλος
Κωνσταντίνος Χαλέβας
Γεώργιος Παπαναστασόπουλος

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: