Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αθήνα, 22.04.2016
Αριθμ. Πρωτ.: 633 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
ΣΛΟΤ 633/2016

Θέμα:

Διευκρίνιση δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων.

ΕΡΩΤΗΜΑ

Εταιρεία Α.Ε. χαρακτηριζόμενη ως ίδρυμα πληρωμών με κωδικό κύριας δραστηριότητας 64192900, κατά το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο πριν την εφαρμογή του N.4308/2014 δημοσίευε βάσει προτύπων ΕΓΛΣ, δεδομένου ότι δεν ήταν υπόχρεη σε δημοσίευση ΔΠΧΑ.

Ωστόσο με τον νέο πλαίσιο και συγκεκριμένα βάσει του νόμου 4308/2014, αρ.1, παρ.3 , περίπτωση γ (σας παραθέτουμε το απόσπασμα) τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι υπόχρεα σε δημοσίευση βάσει ΔΠΧΑ.

"Οι παρακάτω κατηγορίες οντοτήτων έχουν υποχρέωση σύνταξης των χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δυνάμει του Κανονισμού 1606/2002 (Δ.Π.Χ.Α. - υποχρεωτική εφαρμογή Δ.Π.Χ.Α.), για τις ατομικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις:

Γ) Τα χρηματοδοτικά ιδρύματα της περίπτωσης 26 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 575/2013, εφόσον υπόκεινται σε απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας."

Θεωρείτε ότι η επιχείρηση συμπεριλαμβάνεται στην εν λόγω διάταξη και δεδομένου αυτού είναι υπόχρεη για δημοσίευση σε διεθνή πρότυπα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η πρόβλεψη του νόμου είναι σαφής, δηλαδή απαιτείται η οντότητα να είναι χρηματοδοτικό ίδρυμα, όσο και να υπόκειται σε απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας. Αν δεν συντρέχει η προϋπόθεση των προβλέψεων κεφαλαιακής επάρκειας, δεν υπάρχει υποχρέωση σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων με τα ΔΠΧΑ. Σημειώνεται ότι αρμόδια εποπτική αρχή είναι η Τράπεζα της Ελλάδος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΤΑ ΜΕΛΗ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: