Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Νόμος 63/2005 - Άρθρο 41

`Αρθρο 41 Αρμοδιότητες υπουργών και υφυπουργών

`Αρθρο 16 παρ. 1 Ν. 1558/1985

1. Οι υπουργοί έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Έχουν την ανώτατη διεύθυνση των υπηρεσιών που υπάγονται στο υπουργείο, του οποίου προΐστανται και κατευθύνουν, συντονίζουν, εποπτεύουν και ελέγχουν τη δράση τους, καθώς και τη δράση των υπαλλήλων και δημόσιων λειτουργών που υπάγονται σε αυτούς,
β) Εποπτεύουν, συντονίζουν και κατευθύνουν τις ενέργειες των διορισμένων στο υπουργείο τους υφυπουργών.
γ) Ασκούν, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής, τη νομοθετική πρωτοβουλία σε θέματα της αρμοδιότητάς τους.
δ) Προτείνουν την έκδοση των κατ΄ εξουσιοδότηση νόμου κανονιστικών και των αναγκαίων για την εκτέλεση των νόμων διαταγμάτων της αρμοδιότητάς τους και εκδίδουν κανονιστικές πράξεις κατ΄ εξουσιοδότηση νόμου.
ε) Ασκούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που τους παρέχει το Σύνταγμα και ο νόμος ή τους αναθέτει ο Πρωθυπουργός βάσει του Συντάγματος ή νόμου.

`Αρθρο 16 παρ. 2 Ν. 1558/1985

2. Οι αρμοδιότητες του αναπληρωτή υπουργού του Πρωθυπουργού και του υφυπουργού στον Πρωθυπουργό ορίζονται με απόφαση του Πρωθυπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την απόφαση αυτή μπορεί να ανατεθούν και αρμοδιότητες που ανήκουν σε υπουργείο.

`Αρθρο 16 παρ. 3 Ν. 1558/1985

3. Ο αναπληρωτής υπουργός διορίζεται σε θέση που εντάσσεται σε υπουργείο ή στον Πρωθυπουργό. Οι αρμοδιότητες του αναπληρωτή υπουργού ορίζονται με απόφαση του Πρωθυπουργού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με όμοια απόφαση μπορεί να ανατεθεί σε αναπληρωτή υπουργό η άσκηση συναφούς προς τις αρμοδιότητες του αρμοδιότητας που ανήκει σε άλλο υπουργείο.

`Αρθρο 16 παρ. 4 Ν. 1558/1985
`Αρθρο 79 παρ. 1, 2 και 5 Ν. 1943/1991

4. Οι υπουργοί Επικρατείας μπορεί να προΐστανται υπουργείου. Οι αρμοδιότητες των υπουργών Επικρατείας που δεν προΐστανται υπουργείου καθορίζονται με απόφαση του Πρωθυπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι αρμοδιότητες αυτές μπορεί να ανήκουν είτε στον Πρωθυπουργό είτε σε υπουργό προϊστάμενο υπουργείου. Οι διατάξεις, που ισχύουν κάθε φορά για τους υπουργούς και τα πολιτικά τους γραφεία, εφαρμόζονται ανάλογα και για τους υπουργούς Επικρατείας, εφόσον δεν τροποποιούνται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού.

`Αρθρο 16 παρ. 5 Ν. 1558/1985

5. Οι υφυπουργοί διορίζονται σε θέσεις που προβλέπονται από το κεφάλαιο αυτό σε ορισμένο υπουργείο και ασκούν τις αρμοδιότητες που ορίζονται με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του αρμόδιου υπουργού. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στην κοινή απόφαση, η νομοθετική πρωτοβουλία και οι άλλες κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες, καθώς και η κανονιστική εξουσία, όσον αφορά τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες παραμένουν στον υπουργό. Με την ίδια απόφαση μπορεί να προβλέπεται ότι ορισμένες από τις ανατιθέμενες στον υφυπουργό αρμοδιότητες ασκούνται παράλληλα και από τον υπουργό.

`Αρθρο 16 παρ. 6 Ν. 1558/1985

6. Στις περιπτώσεις, που μεταβιβάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 αρμοδιότητες που ανήκουν σε υπουργείο, μπορεί να υπαχθούν στον ίδιο υπουργό ή υφυπουργό και οι αντίστοιχες υπηρεσίες και προσωπικό.


Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: