Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 98
22 Απριλίου 2005

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 63

Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τη διάταξη του άρθρου 3 του Ν. 3242/2004 "Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ" (ΦΕΚ Α΄ 102),

2. τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 παρ. 2 του Ν. 3133/2003 "Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης" (ΦΕΚ Α΄ 85),

3. τη διάταξη του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα", όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 "Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α΄ 154) και όπως το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 "Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α΄ 38) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

4. τα από 3.2.2005, 9.2.2005 και 4.3.2005 πρακτικά της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης, με πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζουμε:

`Αρθρο πρώτο

Κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι διατάξεις:

1. του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ Α΄ 137), όπως οι διατάξεις του συμπληρώθηκαν, τροποποιήθηκαν ή αντικαταστάθηκαν: α) με το άρθρο 22 παρ. 2, εδάφια πρώτο και δεύτερο του Ν. 1735/1987 "Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, κοινωνικός έλεγχος στη Δημόσια Διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α΄ 195), β) με το άρθρο 41 παρ. 1 του Ν. 1828/1989 "Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α΄ 2), γ) με το άρθρο 7 παρ. 8 του Ν. 1943/1991 "Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις" (ΦΕΚ Α΄ 50), δ) με το άρθρο 37 του Ν. 1968/1991 "Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης" (ΦΕΚ Α΄ 150), ε) με το άρθρο 6 παρ. 6 και το άρθρο 8 του Ν. 2026/1992 "Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α΄ 43), στ) με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 "Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α΄ 154), ζ) με το άρθρο 30 παρ. 2 του Ν. 2190/1994 "Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης" (ΦΕΚ Α΄ 28), η) με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 "Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α΄ 38), θ) με το άρθρο 18 παρ. 16 του Ν. 2503/1997 "Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α΄ 107), ι) το άρθρο 7 παρ. 5 του Ν. 2880/2001 ""Πρόγραμμα ΠΟΛΙΤΕΙΑ" για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α΄ 9), ια) με το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 3156/2003 "Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α΄ 157) και ιβ) με το άρθρο 1 του Ν. 3242/2004 "Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ" (ΦΕΚ Α΄ 102), 2. του Ν. 1299/1982 "Οργάνωση Υπηρεσιών Πρωθυπουργού" (ΦΕΚ Α΄ 129), όπως οι διατάξεις του συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν ή τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις: α) του άρθρου 14 παρ. 3 του Ν. 1320/1983 "Πρόσληψη στο Δημόσιο Τομέα και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α΄ 6) και β) του άρθρου 16 παρ. 6 του Ν. 1400/1983 "Τροποποίηση και συμπλήρωση υπαλληλικών διατάξεων" (ΦΕΚ Α΄ 156),

3. του άρθρου 11 παρ. 1, 2 εδ. α΄ και 3 του Ν. 1586/1986 "Βαθμολογική διάρθρωση των θέσεων του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α΄ 37),

4. του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 1735/1987 "Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, κοινωνικός έλεγχος στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α΄ 195),

5. των άρθρων 7 παρ. 4 , 71 και 79 του Ν. 1943/1991 "Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις" (ΦΕΚ Α΄ 50), όπως το άρθρο 71 τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 παρ. 19 του Ν. 2190/1994 "Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης" (ΦΕΚ Α΄ 28),

6. του άρθρου 33 του Ν. 2190/1994 "Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης" (ΦΕΚ Α΄ 28), όπως η παρ. 5 συμπληρώθηκε με το άρθρο 14 παρ. 13 του Ν. 2266/1994 "Έλεγχος δημόσιου τομέα -Μετατάξεις - Κατάταξη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. `Αλλες ρυθμίσεις" (ΦΕΚ Α΄ 218),

7. Του άρθρου 18 παρ. 11 του Ν. 2224/1994 "Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α΄ 112),

8. του άρθρου 2 του Ν. 2292/1995 "Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής `Αμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α΄ 35),

9. του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 2343/1995 "Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α΄ 211),

10. του άρθρου 4 του Ν. 2344/1995 "Οργάνωση πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α΄ 212),

11. του άρθρου 18 παρ. 16 του Ν. 2503/1997 "Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α΄ 107),

12. του άρθρου 4 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 2594/1998 "Κύρωση ως κώδικα του σχεδίου νόμου "Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών"" (ΦΕΚ Α΄ 62),

13. του άρθρου 41 παρ. 3 του Ν. 2912/2001 "Προσαρμογή στις διατάξεις της οδηγίας 94/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχημάτων και συμβάντων Πολιτικής Αεροπορίας - Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων, ρύθμιση συναφών οργανωτικών θεμάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α) και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α΄ 94),

14. του άρθρου δέκατου εβδόμου του Ν. 2932/2001 "Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές -Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α΄ 145),

15. του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 2984/2002 "Οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Εθνικής `Αμυνας, ρυθμίσεις προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α΄ 15),

16. του άρθρου 3 του Ν. 3049/2002 "Αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α΄ 212),

17. του άρθρου 1 παρ. 1 του Π.Δ. 224/1986 "Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.)" (ΦΕΚ Α΄ 91),

18. του άρθρου 1 παρ. 1 του Π.Δ. 229/1986 "Σύσταση και οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας" (ΦΕΚ Α΄ 96),

19. του άρθρου 1 παρ. 1 του Π.Δ. 68/1987 "Σύσταση Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας στο Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων" (ΦΕΚ Α΄ 39),

20. του άρθρου 1 παρ. 1 του Π.Δ. 417/1987 "Σύσταση Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων" (ΦΕΚ Α΄ 186),

21. του άρθρου 1 παρ. 1 του Π.Δ. 3/1990 "Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών" (ΦΕΚ Α΄ 1),

22. του άρθρου 1 παρ. 1 του Π.Δ. 484/1991 "Σύσταση στο Υπουργείο Γεωργίας Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής, ΕΟΚ και Διεθνών Σχέσεων, τροποποίηση των διατάξεων του Π.Δ. 402/1988 "Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας (Α΄ 187)" (ΦΕΚ Α΄ 177), όπως τροποποιήθηκε με το. άρθρο 1 παρ. 1 του Π.Δ. 385/1994 "Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 402/1988 "Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας" (Α΄ 187)" (ΦΕΚ Α΄ 216),

23. του άρθρου 1 του Π.Δ. 500/1991 "Σύσταση Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων, Δημοσίων Επενδύσεων, Περιφερειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης καθώς και Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης" (ΦΕΚ Α΄ 181),

24. του Π.Δ. 294/1993 "Σύσταση Υπηρεσίας Διοικητικής Μέριμνας Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού" (ΦΕΚ Α΄ 131),

25. του άρθρου 1 του Π.Δ. 475/1993 "Σύσταση Γενικής Γραμματείας απασχόλησης και διαχείρισης κοινοτικών πόρων στο Υπουργείο Εργασίας" (ΦΕΚ Α΄ 205),

26. του άρθρου 1 του Π.Δ. 400/1995 "Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της" (ΦΕΚ Α΄ 226),

27. του άρθρου 1 του Π.Δ. 401/1995 "Σύσταση Γενικής Γραμματείας τοπικής Αυτοδιοίκησης στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της" (ΦΕΚ Α΄ 226),

28. του άρθρου 1 του Π.Δ. 59/1996 "Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της" (ΦΕΚ Α΄ 51),

29. του άρθρου 1 του Π.Δ. 166/1996 "Σύσταση Γενικής Γραμματείας Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, καθορισμός των αρμοδιοτήτων της και τροποποίηση και συμπλήρωση των Π.Δ. 69/1988 και 91/1991" (ΦΕΚ Α΄ 125),

30. του άρθρου 1 παρ. 1 του Π.Δ. 61/1997 "Σύσταση Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών" (ΦΕΚ Α΄ 53),

31. του άρθρου 1 παρ. 1 του Π.Δ. 197/1997 "Σύσταση Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της" (ΦΕΚ Α΄ 156),

32. του Π.Δ. 406/2001 "Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών των άλλων Κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Γενική Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου" (ΦΕΚ Α΄ 289),

33. του άρθρου 7 παρ. 1 του Π.Δ. 159/2002 "Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιών και προσωπικού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Εξωτερικών και σύσταση Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας στο Υπουργείο Εξωτερικών" (ΦΕΚ Α΄ 140),

34. του Π.Δ. 32/2004 "Σύσταση και Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης" (ΦΕΚ Α΄ 28), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 179/2004 "Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος υπ΄ αριθμ. 32/2004 "Σύσταση και Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης"" (ΦΕΚ Α΄ 156),

35. της ΠΥΣ 88/1985 "Οργάνωση και λειτουργία Πολιτικών γραφείων μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών" (ΦΕΚ Α΄ 142), όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε ή αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις: α) της ΠΥΣ 120/1985 "Συμπλήρωση και τροποποίηση της 88/2.8.1985 πράξης Υπουργικού Συμβουλίου "Οργάνωση και λειτουργία Πολιτικών γραφείων μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών"" (ΦΕΚ Α΄ 176), β) της ΠΥΣ 206/1993 "Συμπλήρωση της ΠΥΣ 88/2.8.1985" (ΦΕΚ Α΄ 219), γ) της ΠΥΣ 31/1995 "Τροποποίηση της παραγράφου 2 της υπ΄ αριθμ. 206/30.12.1993 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου "Συμπλήρωση της ΠΥΣ 88/2.8.1985"" (ΦΕΚ Α΄ 16), δ) της ΠΥΣ 377/1995 "Συμπλήρωση και τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 88/2.8.1985 ΠΥΣ "Οργάνωση και λειτουργία Πολιτικών Γραφείων μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών"", (ΦΕΚ Α΄ 6/ 1996) ε) της ΠΥΣ 262/1996 "Συμπλήρωση της ΠΥΣ 88/2.8.1985" (ΦΕΚ Α΄ 193), και στ) της ΠΥΣ 33/1997 "Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 88/2.8.1985 ΠΥΣ και προσαρμογή της στις διατάξεις του Ν. 2470/1997" (ΦΕΚ Α΄ 109),

36. της ΠΥΣ 50/1990 "Κανονισμός Λειτουργίας του Υπουργικού Συμβουλίου" (ΦΕΚ Α΄ 76),

37. της ΠΥΣ 31/2000 "Συλλογικά Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ Α΄ 134),

38. Της ΠΥΣ 14/2004 "Σύσταση Επιτροπής για τον καθορισμό της στρατηγικής και την ανάπτυξη της πληροφορικής" (ΦΕΚ Α΄ 116),

39. της υπ΄ αριθμ. Υ43/1985 απόφασης του Πρωθυπουργού "Σύσταση και κατάργηση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργού στα Υπουργεία Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης, Εξωτερικών και Γεωργίας" (ΦΕΚ Β΄ 475),

40. της υπ΄ αριθμ. Υ114/1986 απόφασης του Πρωθυπουργού "Σύσταση και κατάργηση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών και σειρά τάξης νέων Υπουργείων" (ΦΕΚ Β΄ 247),

41. της υπ΄ αριθμ. Υ579/1988 απόφασης του Πρωθυπουργού "Σύσταση θέσης Υφυπουργού στο Υπουργείο Γεωργίας" (ΦΕΚ Β΄ 438),

42. της υπ΄ αριθμ. Υ1197/1990 απόφασης του Πρωθυπουργού "Σύσταση θέσης Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό" (ΦΕΚ Β΄ 625),

43. της υπ΄ αριθμ. Υ520/1991 απόφασης του Πρωθυπουργού "Κατάργηση δεκαεννιά (19) θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών" (ΦΕΚ Β΄ 808),

44. της υπ΄ αριθμ. Υ521/1991 απόφασης του Πρωθυπουργού "Κατάργηση δεκαεπτά (17) θέσεων Υφυπουργών" (ΦΕΚ Β΄ 808),

45. της Υ1495/1991 απόφασης του Πρωθυπουργού "Σύσταση θέσης Υφυπουργού στο Υπουργείο Αιγαίου" (ΦΕΚ Β΄ 694),

46. της υπ΄ αριθμ. Υ1486/1991 απόφασης του Πρωθυπουργού "Κατάργηση θέσης Αναπληρωτή Υπουργού και σύσταση θέσης Υφυπουργού στο Υπουργείο Εξωτερικών" (ΦΕΚ Β΄ 624),

47. της υπ΄ αριθμ. 426/1992 απόφασης του Πρωθυπουργού "Σύσταση δύο (2) θέσεων Υφυπουργών στο Υπουργείο Οικονομικών" (ΦΕΚ Β΄ 504),

48. της υπ΄ αριθμ. Υ710/1992 απόφασης του Πρωθυπουργού "Σύσταση δέκα τριών (13) θέσεων Υφυπουργών" (ΦΕΚ Β΄ 712),

49. της υπ΄ αριθμ. Υ594/1993 απόφασης του Πρωθυπουργού "Σύσταση τεσσάρων (4) θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών με ταυτόχρονη κατάργηση ισάριθμων θέσεων Υφυπουργών" (ΦΕΚ Β΄ 826),

50. της υπ΄ αριθμ. 391/1994 απόφασης του Πρωθυπουργού "Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών, μετατροπή θέσεων Υφυπουργών σε θέσεις Αναπληρωτών Υπουργών, θέσης Αναπληρωτή Υπουργού σε θέση Υφυπουργού και κατάργηση θέσης Υφυπουργού" (ΦΕΚ Β΄ 540),

51. της υπ΄ αριθμ. 1430/1995 απόφασης του Πρωθυπουργού "Σύσταση - Μετατροπή - Κατάργηση Θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών" (ΦΕΚ Β΄ 809),

52. της υπ΄ αριθμ. 133/1996 απόφασης του Πρωθυπουργού "Μετατροπή δύο (2) θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών σε θέσεις Υφυπουργών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης" (ΦΕΚ Β΄ 52),

53. της υπ΄ αριθμ. Υ174/1996 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών "Αναδιάρθρωση του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού, εσωτερική διάρθρωση και σύνθεση σε προσωπικό. Βαθμολογική και μισθολογική διαβάθμιση των θέσεων" (ΦΕΚ Β΄ 204), όπως τροποποιήθηκε με: α) την Υ77/1999 απόφαση του Πρωθυπουργού "Τροποποίηση της Υ174 (ΦΕΚ 204/Β΄/28.3.1996)" (ΦΕΚ Β΄ 166) και β) την Υ134/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών "Τροποποίηση και συμπλήρωση της Υ174/27.3.1996 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών" (ΦΕΚ Β΄ 1620),

54. της 204/1996 απόφασης του Πρωθυπουργού "Σύσταση - Κατάργηση θέσεων Υφυπουργών" (ΦΕΚ Β΄ 70),

55. της υπ΄ αριθμ. Υ348/1996 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών "Αύξηση των θέσεων μετακλητών υπαλλήλων στο Γραφείο Οργάνωσης και Διοίκησης του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού" (ΦΕΚ Β΄ 410),

56. της υπ΄ αριθμ. Υ829/1996 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών "Προσθήκη μίας θέσης ειδικού συμβούλου στο Διπλωματικό Γραφείο" (ΦΕΚ Β΄ 1052),

57. της υπ΄ αριθμ. 2224/1996 απόφασης του Πρωθυπουργού "Κατάργηση θέσης Υφυπουργού Οικονομικών και σύσταση θέσης Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό" (ΦΕΚ Β΄ 906),

58. της υπ΄ αριθμ. Υ228/2000 απόφασης του Πρωθυπουργού "Διυπουργικές Επιτροπές" (ΦΕΚ Β΄ 676),

59. της υπ΄ αριθμ. Υ316/2000 απόφασης του Πρωθυπουργού "Σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής για την ισότητα των δύο φύλων" (ΦΕΚ Β΄ 870),

60. της υπ΄ αριθμ. Υ876/2001 απόφασης του Πρωθυπουργού "Σύσταση Διυπουργικής επιτροπής για το εθνικό σχέδιο δράσης κατά των ναρκωτικών" (ΦΕΚ Β΄ 1389),

61. της υπ΄ αριθμ. Υ892/2001 απόφασης του Πρωθυπουργού "Σύσταση θέσεων Υφυπουργών στα Υπουργεία Ανάπτυξης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας και Πρόνοιας" (ΦΕΚ Β΄ 1453),

62. της υπ΄ αριθμ. Υ1057/2001 απόφασης του Πρωθυπουργού "Σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής για την ανασυγκρότηση της υπαίθρου" (ΦΕΚ Β΄ 1638),

63. της υπ΄ αριθμ. Υ315/2003 απόφασης του Πρωθυπουργού "Σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής για τον Τουρισμό" (ΦΕΚ Β΄ 764),

64. της υπ΄ αριθμ. Υ2/2004 απόφασης του Πρωθυπουργού "Σύσταση θέσεων Υπουργού Αναπληρωτή Πολιτισμού και Υφυπουργού Εξωτερικών στα Υπουργεία Πολιτισμού και Εξωτερικών και κατάργηση θέσης Υπουργού Αναπληρωτή Εξωτερικών στο Υπουργείο Εξωτερικών" (ΦΕΚ Β΄ 514),

65. της υπ΄ αριθμ. Υ25/2004 απόφασης του Πρωθυπουργού "Σύσταση θέσης Υφυπουργού Τουρισμού στο Υπουργείο Τουρισμού" (ΦΕΚ Β΄ 516),

66. της υπ΄ αριθμ. Υ119/2004 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών "Προσαρμογή στις διατάξεις του Ν. 3205/2003, της κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού των Οικονομικών Υ174/27.3.1996 (ΦΕΚ 204/Β/1996) "Αναδιάρθρωση του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού. Εσωτερική διάρθρωση και σύνθεση σε προσωπικό. Βαθμολογική και μισθολογική διαβάθμιση των θέσεων", όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την κοινή απόφαση υπ΄ αριθμ. Υ725/27.6.1997 (ΦΕΚ 550/Β/7.7.1997) "Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. Υ174/27.3.1996 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών και προσαρμογή της στις διατάξεις του Ν. 2470/1997"" (ΦΕΚ Β΄ 1102) και

67. της υπ΄ αριθμ. οικ.2/8098/0022/9.2.2004 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης "Αποδοχές μετακλητών, ειδικών συμβούλων και συνεργατών των Πολιτικών Γραφείων μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών" (ΦΕΚ Β΄ 332), ως εξής:

«ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
`Αρθρο 1 Σύνθεση του Υπουργικού Συμβουλίου
`Αρθρο 2 Αρμοδιότητες του Υπουργικού Συμβουλίου
`Αρθρο 3 Σύγκληση Υπουργικού Συμβουλίου
`Αρθρο 4 Συνεδριάσεις
`Αρθρο 5 Ημερήσια διάταξη
`Αρθρο 6 Απαρτία - Συζητήσεις
`Αρθρο 7 Αποφάσεις
`Αρθρο 8 Επίσημα πρακτικά
`Αρθρο 9 Απόρρητο και φύλαξη πρακτικών - Χορήγηση αποσπασμάτων
`Αρθρο 10 Διαβίβαση σχεδίων και πράξεων
`Αρθρο 11 Αρχείο θεμάτων
`Αρθρο 12 Υπογραφή και φύλαξη πρωτότυπων
`Αρθρο 13 Υπογραφή πράξεων και διαταγμάτων δια περιφοράς
`Αρθρο 14 Δημοσίευση πράξεων και διαταγμάτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΛΟΙΠΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
`Αρθρο 15 Συλλογικά κυβερνητικά όργανα
`Αρθρο 16 Γενικές διατάξεις για τα συλλογικά κυβερνητικά όργανα
`Αρθρο 17 Κυβερνητική Επιτροπή
`Αρθρο 18 Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και `Αμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.)
`Αρθρο 19 Αρμοδιότητες του ΚΥ . Σ . Ε . Α .
`Αρθρο 20 Επιτροπή Θεσμών
`Αρθρο 21 Επιτροπή Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής
`Αρθρο 22 Επιτροπή Μεγάλων Έργων και Υποδομών
`Αρθρο 23 Επιτροπή για τον Καθορισμό της Στρατηγικής και την Ανάπτυξη της Πληροφορικής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
`Αρθρο 24 Ορκωμοσία
`Αρθρο 25 Αρμοδιότητες
`Αρθρο 26 Ευθύνη και ασυμβίβαστα
`Αρθρο 27 Αναπλήρωση
`Αρθρο 28 Υπαγόμενες στον Πρωθυπουργό υπηρεσίες
`Αρθρο 29 Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού
`Αρθρο 30 Διάρθρωση του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού
`Αρθρο 31 Προϊστάμενοι ειδικών γραφείων
`Αρθρο 32 Θέσεις προσωπικού
`Αρθρο 33 Πλήρωση των θέσεων προσωπικού
`Αρθρο 34 Αποδοχές προσωπικού
`Αρθρο 35 Ασυμβίβαστα
`Αρθρο 36 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
`Αρθρο 37 Μεταβατική διάταξη
`Αρθρο 38 Υπηρεσία Διοικητικής Μέριμνας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΟΙ, ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
`Αρθρο 39 Διορισμός και ορκωμοσία
`Αρθρο 40 Αρμοδιότητες αντιπροέδρων της Κυβέρνησης
`Αρθρο 41 Αρμοδιότητες υπουργών και υφυπουργών
`Αρθρο 42 Ευθύνη μελών της Κυβέρνησης και υφυπουργών
`Αρθρο 43 Ασυμβίβαστα μελών της Κυβέρνησης και υφυπουργών
`Αρθρο 44 Ειδικές υποχρεώσεις μελών της Κυβέρνησης και υφυπουργών
`Αρθρο 45 Αναπλήρωση μελών της Κυβέρνησης και υφυπουργών
`Αρθρο 46 Σειρά προβαδίσματος μελών της Κυβέρνησης και υφυπουργών
`Αρθρο 47 Θέσεις υπουργών και υφυπουργών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
`Αρθρο 48 Τίτλος και τάξη υπουργείων
`Αρθρο 49 Καθορισμός αρμοδιοτήτων
`Αρθρο 50 Γενικοί γραμματείς υπουργείων
`Αρθρο 51 Γενικές γραμματείες
`Αρθρο 52 Σύσταση γενικών γραμματειών
`Αρθρο 53 Διοικητικός τομέας και ειδικοί γραμματείς
`Αρθρο 54 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
`Αρθρο 55 Πολιτικά γραφεία μελών της Κυβέρνησης και υφυπουργών και προσωπικό των γενικών γραμματέων
`Αρθρο 56 Οργάνωση και λειτουργία πολιτικών γραφείων μελών της Κυβέρνησης και υφυπουργών
`Αρθρο 57 Αποδοχές και ασυμβίβαστα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
`Αρθρο 58 Διυπουργικές επιτροπές
`Αρθρο 59 Κοινές διατάξεις για τη λειτουργία των διυπουργικών επιτροπών
`Αρθρο 60 Επιτροπή Εξέτασης Θεμάτων Δανειοδότησης - Πιστοδότησης
`Αρθρο 61 Επιτροπή Συντονισμού Πολιτικής Προστασίας για την Αντιμετώπιση Μεγάλης Έκτασης Καταστροφών
`Αρθρο 62 Επιτροπή Οργάνωσης και Συντονισμού των Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων της Χώρας
`Αρθρο 63 Επιτροπή Αμυντικής Βιομηχανίας
`Αρθρο 64 Επιτροπή για τα Θέματα των Ελλήνων Τσιγγάνων
`Αρθρο 65 Επιτροπή για την Οδική Ασφάλεια
`Αρθρο 67 Επιτροπή για την Ισότητα των δύο Φύλων
`Αρθρο 68 Επιτροπή για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά των Ναρκωτικών
`Αρθρο 69 Επιτροπή για την Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου
`Αρθρο 70 Επιτροπή για τον Τουρισμό
`Αρθρο 71 Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων (Δ.Ε.Α.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
`Αρθρο 72 Τίτλος - Σκοπός
`Αρθρο 73 Γενική διάρθρωση
`Αρθρο 74 Γενικός Γραμματέας
`Αρθρο 75 Ιδιαίτερο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα
`Αρθρο 76 Νομικό Γραφείο
`Αρθρο 77 Γραφείο Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης
`Αρθρο 78 Θέσεις προσωπικού
`Αρθρο 79 Προσόντα διορισμού
`Αρθρο 80 Διορισμός πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης
`Αρθρο 81 Πλήρωση θέσεων
`Αρθρο 82 Αποδοχές
`Αρθρο 83 Δαπάνες
`Αρθρο 84 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 85 Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή
`Αρθρο 86 Εξουσιοδοτήσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 87 Αποσπάσεις σε θέσεις μετακλητών υπαλλήλων
`Αρθρο 88 Υπηρεσιακή κατάσταση και αποδοχές μετακλητών υπαλλήλων
`Αρθρο 89 Εξουσιοδοτήσεις
`Αρθρο 90 Έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις
ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: