Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα 5-2-2004

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αρ.Πρωτ.: 1011293/94/19/0014

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΟΛ. 1013

Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ & Β΄

ΙΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η Κ.Β.Σ.

ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄& Β΄

ΘΕΜΑ:

Διαδικασία φορολογίας των ΚΤΕΛ Α.Ε., των ΚΤΕΛ, των μετόχων και των μελών αυτών.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000), όπως ισχύουν, και ειδικότερα:

α) Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 38

β) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 64

2. Τις διατάξεις των περιπτώσεων γη΄ και στ΄ του άρθρου 38 του Π.Δ.186/1992 (ΦΕΚ 84 Α΄)

3. Τις διατάξεις του Ν. 2963/2001, και ειδικότερα:

α) Τις διατάξεις της παραγράφου 1 και της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3

β) Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5

4. Την απόφαση Οικ.Β-1189/37/8.1.2003 (ΦΕΚ 25 Β΄) του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

5. Την απόφαση Οικ.Β36933/2804/26.6.2002 (ΦΕΚ 862 Β΄) του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών

6. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 1065956/863/Α0006/15.7.2003 (ΦΕΚ 985 Β΄), περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.

7. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τα ΚΤΕΛ που λειτουργούν με μορφή Ανώνυμης Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2963/2001, τα οποία εκμεταλλεύονται αστικά ή υπεραστικά λεωφορεία ιδιοκτησίας τους ή ιδιοκτησίας τρίτων, καθώς και οι μέτοχοι αυτών φυσικά ή νομικά πρόσωπα, έχουν ης υποχρεώσεις που προβλέπονται με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Κώδικα Φ.Π.Α. για την υποβολή των δηλώσεων Φ.Π.Α., ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων που τηρούν.

2. Κάθε Κ.Τ.Ε.Λ. ΑΕ. συντάσσει κάθε τρίμηνο θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., εκκαθάριση προς κάθε ιδιοκτήτη εκμεταλλευτή αυτοκινήτου, μέχρι την 10η μέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη του κάθε τριμήνου, με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα του προηγούμενου τριμήνου, στην οποία αναφέρονται:

- τα ακαθάριστα έσοδα και οι δαπάνες που πραγματοποίησαν τα ΚΤΕΛ Α.Ε. μέσα στο ίδιο τρίμηνο σύμφωνα με την απόφαση Οικ.Β-1189/37/8.1.2003 του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

- η συνολική αποζημίωση των ιδιοκτητών - μετόχων για την εκμίσθωση των λεωφορείων τους, η οποία διαχωρίζεται κατά συντελεστή Φ.Π.Α όταν τα ΚΤΕΛ Α.Ε. εκτός από τα έσοδα από εισιτήρια για την μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους, που υπάγονται σε συντελεστή Φ.Π.Α. 8%, πραγματοποιούν και έσοδα από μεταφορά ασυνόδευτων δεμάτων και άλλες πράξεις που υπάγονται σε συντελεστή Φ.Π.Α 18%. Για το διαχωρισμό αυτό εφαρμόζεται η αναλογία που έχουν ανά συντελεστή Φ.Π.Α. τα ακαθάριστα έσοδα της Α.Ε. το ίδιο τρίμηνο.

- τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 18 του Κ.Β.Σ, ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, το όνομα του ιδιοκτήτη ή στην περίπτωση περισσοτέρων συνιδιοκτητών την επωνυμία της κοινωνίας ή την επωνυμία του νομικού προσώπου. το ποσό της χιλιομετρικής αποζημίωσης (μισθώματος) κατά συντελεστή Φ.Π.Α. για το τρίμηνο που αφορά η εκκαθάριση και ο αναλογών Φ.Π.Α.

3. Αμέσως μετά την έκδοσή της, η πιο πάνω εκκαθάριση παραδίδεται στον ιδιοκτήτη εκμεταλλευτή αυτοκινήτου που αφορά και αποτελεί γι΄ αυτόν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., το νόμιμο φορολογικό στοιχείο κτήσης της χιλιομετρικής αποζημίωσης (μισθώματος) και συμπεριλαμβάνεται στις εκροές της φορολογικής περιόδου. Αντίστοιχα αποτελεί στοιχείο δαπάνης για το ΚΤΕΛ Α.Ε. και συμπεριλαμβάνεται στις εισροές της φορολογικής περιόδου.

4. Τα ανωτέρω ισχύουν επίσης. για τα ΚΤΕΛ που διατηρούν τη νομική τους μορφή κατά τις διατάξεις της παραγράφου 4 του αρθ. 5 του Ν. 2963/2001, καθώς και για τα μέλη αυτών φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία εφαρμόζουν για τον υπολογισμό του μερίσματος που αναλογεί, την ισχύουσα για τα ΚΤΕΛ απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Αριθ.οικ.Β36933/2804/26.6.2002.

5. Ο ιδιοκτήτης του λεωφορείου (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) και προκειμένου περί συνιδιοκτησίας ή κοινωνία του Αστικού Κώδικα, υποχρεούται να τηρεί βιβλία με βάση τις διατάξεις του άρθρου 4 του ΚΒΣ, όχι κατώτερη της δεύτερης κατηγορίας. στα οποία θα καταχωρεί εκτός από τα στοιχεία που προβλέπουν οι διατάξεις του ΚΒΣ, το λαμβανόμενο μίσθωμα - μέρισμα, τον αναλογούντα Φ.ΠΑ., τις λειτουργικές, δαπάνες του λεωφορείου. για τις οποίες έχουν εκδοθεί στοιχεία στο όνομά του και σε ιδιαίτερη στήλη τον εκπιπτόμενο Φ.Π.Α

6. Η ΑΥΟ Π.1470/1405/410/ΠΟΛ. 61/24.2.1987 παύει να ισχύει από την δημοσίευση της παρούσας.

7. Εκκαθαρίσεις που έχουν εκδοθεί από τα ΚΤΕΛ Α.Ε. μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας, σύμφωνα με την ΑΥΟ Π.1470/1405/410/ΠΟΛ. 61/24.2.1987, γίνονται δεκτές ως φορολογικό στοιχείο.

8. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: