Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΣΛΟΤ Αρ.Πρωτ.: 628 ΕΞ/16.04.2019
Αθήνα, 16.04.2019

Αρ. Πρωτ.: 628 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 628/2019
ΘΕΜΑ:

Δαπάνες υλικών διαφημιστικών κατασκευών.

ΕΡΩΤΗΜΑ

Εταιρεία διαφημιστικών κατασκευών λαμβάνει τιμολόγια για έξοδα τα εξής:

Τιμολόγια με τον μουσαμά και την εκτύπωση αυτού, τιμολόγια ξυλείας για την δημιουργία τελάρων που θα μπει ο μουσαμάς , τιμολόγια για πανί, ύφασμα ή μοκέτα που θα ντύσει το τελάρο έτσι ώστε να μπορεί να μπει στην δουλειά που έχει αναλάβει.

Μετά την περάτωση της δουλείας όλα τα προαναφερόμενα δεν υπάρχουν διότι έχει γίνει η κατασκευή και η τοποθέτηση και πηγαίνουν στους πελάτες.

Όλα τα αναφερόμενα έξοδά μπορεί να θεωρηθούν έξοδα άμεσης ανάλωσης μιας και χρησιμοποιούνται για συγκεκριμένο σκοπό, και πως πρέπει να τα απεικονίζουμε στα βιβλία μας πρόκειται για διπλογραφικά?

Επίσης ορισμένα τελάρα μπορεί να επιστραφούν στην εταιρεία, αλλά μόνο τα τελάρα χωρίς το δυσφημιστικό.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σύμφωνα με τον ορισμό του Ν. 4308/2014: «τα αποθέματα είναι περιουσιακά στοιχεία:

α) κατεχόμενα για πώληση στη συνήθη δραστηριότητα της οντότητας, ή

β) στην παραγωγική διαδικασία με σκοπό την πώληση ως ανωτέρω, ή

γ) σε μορφή υλικών ή εφοδίων που πρόκειται να αναλωθούν για την παραγωγική διαδικασία ή για την προσφορά υπηρεσιών».

Οι δαπάνες που αναφέρονται στο ερώτημα για:

- την αγορά μουσαμά,

- την δαπάνη για την εκτύπωση του διαφημιστικού μηνύματος,

- την αγορά ξυλείας για την δημιουργία τελάρων που θα μπει ο μουσαμάς, και

- την αγορά πανιών, υφασμάτων ή μοκετών που θα ντύσουν τα τελάρα, αφορούν υλικά που αναλώνονται για τις υπηρεσίες που παρέχονται από την εταιρεία διαφημιστικών κατασκευών.

Όπως αναφέρεται και στην παράγραφο 20.2.2 της Λογιστικής οδηγίας εφαρμογής του Ν. 4308/2014 «το κόστος αγοράς για εμπορεύματα και υλικά περιλαμβάνει την τιμή αγοράς, τους εισαγωγικούς δασμούς και άλλους φόρους (εκτός εκείνων που η οντότητα μπορεί στη συνέχεια να ανακτήσει από την φορολογική αρχή, όπως ο ΦΠΑ), μεταφορικά, κόστη παράδοσης και άλλα κόστη άμεσα επιρριπτέα στην απόκτηση των ετοίμων αγαθών, υλικών και υπηρεσιών. Εμπορικές εκπτώσεις, μειώσεις τιμών και άλλα παρόμοια στοιχεία αφαιρούνται κατά τον προσδιορισμό του κόστους κτήσης των αποθεμάτων».

Ωστόσο, στην παράγραφο 8 του άρθρου 20 του Ν.4308/2014 αναφέρεται ότι: «Οι αγορές αναλώσιμων υλικών που δεν είναι σημαντικές για το μέγεθος της οντότητας μπορούν να αντιμετωπίζονται ως έξοδα της περιόδου».

Συνεπώς, οι προαναφερόμενες δαπάνες αν είναι σημαντικές θα πρέπει να καταχωρίζονται ως αποθέματα της εταιρείας. Σημειώνουμε ότι σε κάθε περίπτωση, είτε οι δαπάνες του ερωτήματος απεικονιστούν ως έξοδα αναλωσίμων υλικών, είτε ως αναλώσεις αποθεμάτων, θα πρέπει να απεικονιστούν στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως ως κόστος παροχής υπηρεσιών (κόστος πωληθέντων).

Σχετικά με τα τελάρα που μπορεί να επιστραφούν στην εταιρεία, επειδή το κόστος κτήσης τους έχει ήδη ενσωματωθεί στο κόστος της υπηρεσίας που παρασχέθηκε, με την επιστροφή τους στην εταιρεία δεν θα διενεργηθεί λογιστική εγγραφή αξίας. Εφόσον αυτά χρησιμοποιηθούν σε νέα σύμβαση παροχής υπηρεσιών δεν θα βαρύνουν το κόστος της νέας υπηρεσίας. Εφόσον η αξία τους είναι σημαντική, για λόγους ορθής διαχείρισης, θα ήταν δυνατό η ποσοτική τους διακίνηση να παρακολουθείται εξωλογιστικά.

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

Ελένη Ρογδάκη - Χαραμή

Χαράλαμπος Ξένος

Διονύσιος Παπαγεωργακόπουλος

Χαράλαμπος Συρούνης

Νικόλαος Σγουρινάκης

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: