Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Έγγραφο 23661/1568/2-11-2012 Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Αναλογία επιδόματος (δώρου) Χριστουγέννων σε εργαζόμενο με πλήρη και μερική απασχόληση και άλλα θέματα.

1. Σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 1 της αποφάσεως 19040/81 των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας (νυν Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - ΦΕΚ 742/Β/9-12-1981 - βλ. και ΔΕΝ 2013 σ. 1495) «Επιδόματα (δώρα) εορτών», όλοι οι εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου που αμείβονται με μισθό ή με ημερομίσθιο δικαιούνται από τους πάσης φύσεως εργοδότες τους:

α) Επίδομα (δώρο) εορτών Χριστουγέννων ίσο με ένα μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο,

β) Επίδομα (δώρο) εορτών Πάσχα ίσο με μισό μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Τα ανωτέρω επιδόματα καταβάλλονται στο ακέραιο εφόσον η σχέση εργασίας διήρκεσε ολόκληρη τη χρονική περίοδο από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου στην περίπτωση του επιδόματος εορτών Πάσχα, και από 1ης Μαΐου μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους προκειμένου για το επίδομα εορτών Χριστουγέννων.

2. Από τους ανωτέρω εργαζομένους, εκείνοι που η σχέση εργασίας τους με τον υπόχρεο στην καταβολή επιδόματος εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα εργοδότη δεν διήρκεσε ολόκληρο το ανωτέρω χρονικό διάστημα δικαιούνται αναλογίας. Δηλαδή:

α) Ως επίδομα εορτών Χριστουγέννων ποσόν ίσο με 2/25 του μηνιαίου μισθού ή δύο (2) ημερομίσθια, ανάλογα με τον συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε δέκα εννέα ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης τους,

β) Ως επίδομα εορτών Πάσχα ποσόν ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα (1) ημερομίσθιο, ανάλογα με τον συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε 8 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης μέσα στις χρονικές περιόδους που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

Για χρονικό διάστημα μικρότερο του 19ημέρου ή του 8ημέρου αντίστοιχα, δικαιούνται ανάλογο κλάσμα.

3. Επίσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 1 της Υ Α 19040/81, για τους απασχολούμενους στα Δημόσια, Δημοτικά και Κοινοτικά Έργα, τις εποχιακά εκτελούμενες εργασίες, καθώς και τους μισθωτούς που απασχολούνται με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή για εκτέλεση ορισμένου έργου, η αναλογία επιδομάτων (δώρων) που δικαιούνται είναι:

α) Ένα (1) ημερομίσθιο για κάθε οκτώ (8) ημερομίσθια που πραγματοποίησαν στη χρονική περίοδο από 1ης Μαΐου μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους ως επίδομα εορτών Χριστουγέννων.

β) Δύο (2) ημερομίσθια για κάθε δεκατρία (13) ημερομίσθια που πραγματοποίησαν στη χρονική περίοδο από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους ως επίδομα εορτών Πάσχα κ.λπ. ή ανάλογο κλάσμα για κάτω από οκτώ (8) ή από δέκα τρία (13) ημερομίσθια που πραγματοποίησαν αντίστοιχα.

Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα υπόκεινται όπως και οι τακτικές αποδοχές σε όλες τις κρατήσεις και εισφορές που προβλέπονται για τους οικείους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς ή Λογαριασμούς Κοινωνικής Πολιτικής (άρθρο 9 ΥΑ 19040/81).

4. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 της απόφασης 19040/81, τα επιδόματα (δώρα) εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα υπολογίζονται βάσει των πράγματι καταβαλλομένων μισθών ή ημερομισθίων την 10η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου για το επίδομα Χριστουγέννων και την 15η ημέρα πριν το Πάσχα ή την ημερομηνία λύσης της εργασιακής σχέσης.

Ως καταβαλλόμενος μισθός ή ημερομίσθιο νοείται το σύνολο των τακτικών αποδοχών του εργαζομένου με σχέση εξαρτημένης εργασίας, στις οποίες περιλαμβάνεται κατά τη Νομολογία και το επίδομα αδείας (Ν. 4504/66) με το οποίο προσαυξάνονται τα επιδόματα εορτών.

5. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 της ΥΑ 19040/81 τα επιδόματα (δώρα) εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα που σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος, αλλά σε χρήμα μόνο, καταβάλλονται την 21η Δεκεμβρίου και τη Μεγάλη Τετάρτη αντίστοιχα.

6. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 8 του Ν. 3846/10 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 66/Α/11-5-2010 - ΔΕΝ 2010 σ. 606) κατά τα λοιπά εφαρμόζονται για τους μερικώς απασχολούμενους όλες οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Περαιτέρω στο ίδιο άρθρο ορίζεται ότι η μεταβολή του εργασιακού καθεστώτος των εργαζομένων από πλήρη σε μερική απασχόληση επιτρέπεται με έγγραφη ατομική συμφωνία, η οποία είναι έγκυρη, εφόσον έχει καταρτισθεί νομότυπα.

7. Στην περίπτωση εργαζομένου ο οποίος μέχρι την 31-10-2012 είχε πλήρη απασχόληση με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και από 1 -11 - 2012 υπέγραψε νομότυπα ατομική σύμβαση εργασίας για μερική απασχόληση 6 ωρών την ημέρα επί πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, δικαιούται αναλογίας δώρου Χριστουγέννων χωριστά για κάθε μία περίοδο εργασιακής συμβάσεως πλήρους/μερικής απασχόλησης ως εξής:

Από 1-5-2012 έως 31-10-2012 η αναλογία ισούται με 2 ημερομίσθια ή 2/25 του μηνιαίου μισθού για κάθε δεκαεννέα (19) ημερολογιακές ημέρες, με βάση το ημερομίσθιο ή το 1/25 της πλήρους απασχόλησης και από 1-11-2012 μέχρι 31-12-2012 η αναλογία ισούται με ένα ημερομίσθιο ανά οκτώ (8) ημέρες προσέλευσης στην εργασία με βάση το ημερομίσθιο των έξι (6) συμφωνημένων ωρών ημερησίως.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: