Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική Έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
31 Μαΐου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 93

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4541
Τροποποίηση του N . 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
`Αρθρο 1 Τροποποίηση του Κεφαλαίου Α΄ του Ν. 3190/1955
`Αρθρο 2 Τροποποίηση του Κεφαλαίου Β΄ του Ν. 3190/1955
`Αρθρο 3 Τροποποίηση του Κεφαλαίου Γ΄ του Ν. 3190/1955
`Αρθρο 4 Εισαγωγή Κεφαλαίου Γ1΄στο Ν. 3190/1955
`Αρθρο 5 Τροποποίηση του Κεφαλαίου Δ΄ του Ν. 3190/1955
`Αρθρο 6 Τροποποίηση του Κεφαλαίου Ε΄ του Ν. 3190/1955
`Αρθρο 7 Τροποποίηση του Κεφαλαίου ΣΤ΄ του Ν. 3190/1955
`Αρθρο 8 Τροποποίηση του Κεφαλαίου Ι΄ του Ν. 3190/1955
`Αρθρο 9 Εισαγωγή Κεφαλαίου Ι1 στο Ν. 3190/1955
`Αρθρο 10 Τροποποίηση των κ.ν. 2190/1920 (Α΄ 37/1963), Ν. 4072/2012 (Α΄ 86) και Ν. 4441/2016 (Α΄ 227)
`Αρθρο 11 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
`Αρθρο 12 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 13 Καταργούμενες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
`Αρθρο 14 Τροποποίηση του Ν. 4497/2017 ( Α΄ 171)
`Αρθρο 15 Τροποποίηση του Ν. 4412/2016 ( Α΄147)
`Αρθρο 16 Τροποποίηση του Ν.Δ. 5/1926 (Α΄11)
`Αρθρο 17 Τροποποίηση του άρθρου 58 του Ν. 3421/2005
`Αρθρο 18 Τροποποίηση του άρθρου 96 του Ν. 4497/2017 (Α΄ 171)
`Αρθρο 19 Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης
`Αρθρο 20
`Αρθρο 21
`Αρθρο 22
`Αρθρο 23 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 31 Μαΐου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 31 Μαΐου 2018
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: