Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ημ 25/11/2021

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Αρ.Πρωτ. Σ40/95/480598

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΘΕΜΑ:

Διευκρινίσεις για την ενιαία και ορθή εφαρμογή των διατάξεων περί συνταξιοδότησης γονέων, συζύγων ή αδελφών αναπήρων.

Σας ενημερώνουμε ότι με νεώτερη οδηγία του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων (σχετ. με α.π. Φ.11221/32790/1432/15-1-2021 έγγραφο) σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρ. 37 του Ν.3996/2011 περί συνταξιοδότησης γονέων, συζύγων & αδελφών αναπήρων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει από 19/8/2015 βάσει των διατάξεων του Ν. 4336/2015 και της υπ΄ αριθμ. Φ.11321/οικ. 47523/1570 /23-10-2015 Υ.Α., διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

1. Με βάση τις εγκυκλίους με αριθμ. πρωτ. Φ80000/ 54411/1797 /30-11-2015 (ΑΔΑ: 6ΣΕΛ465Θ1Ω-Α2Τ) και Φ.10035/οικ. 54871/1270 /23-12-2015 (ΑΔΑ:ΩΣΝΓ465Θ1Ω-ΔΟΞ) του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, ασφαλισμένοι-ες της κατηγορίας αυτής που μέχρι 18/8/2015

α) είναι σύζυγοι, γονείς ή αδελφοί αναπήρου με ποσοστό αναπηρίας 80% ή 67% και άνω αντίστοιχα, β) έχουν συμπληρώσει 7.500 ημέρες ασφ/σης ή 25 έτη πραγματικής ασφάλισης και γ) πληρούν και τις λοιπές κατά περίπτωση προϋποθέσεις του ανωτέρω νομοθετικού πλαισίου, δικαιούνται σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας.

2. Επίσης, το ΥΠΕΚΥΠ επισημαίνει ότι από 19/8/2015 και εφεξής κριτήριο για τον προσδιορισμό του μεταβατικού ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης αποτελεί το έτος κατά το οποίο οι ασφαλισμένοι-ες της κατηγορίας αυτής συμπληρώνουν τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης, δηλαδή τις 7.500 ημέρες ή τα 25 έτη ασφάλισης, με την προϋπόθεση ότι πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις του νομοθετικού πλαισίου της παρ. 1 του άρ. 37 του Ν. 3996/2011.

3. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:

α) Ασφαλισμένος αδελφός αναπήρου κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του (από 19/8/2015 και μετά) έχει πραγματοποιήσει τις απαιτούμενες 7500 ημέρες ασφάλισης, αλλά δεν έχει συμπληρωθεί πενταετία από το αμετάκλητο της δικαστικής απόφασης με την οποία αυτός διορίστηκε δικαστικός συμπαραστάτης του ανάπηρου αδελφού του. Ο ασφαλισμένος δεν δικαιούται σύνταξη με την εν λόγω διάταξη. Αντίθετα, εάν είχε συμπληρωθεί πενταετία από τον διορισμό του ως δικαστικού συμπαραστάτη μέχρι 18.8.2015 και πληρούνταν και όλες οι λοιπές προϋποθέσεις της εν λόγω διάταξης τόσο μέχρι την ημερομηνία αυτή όσο και κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, θα μπορούσε να συνταξιοδοτηθεί χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση ορισμένης ηλικίας.

β) Ασφαλισμένος που γεννήθηκε το 1965 υποβάλλει αίτηση το 2021 για να συνταξιοδοτηθεί με την ειδική αυτή διάταξη ως σύζυγος ανάπηρης, έχοντας συμπληρώσει 7.500 ημέρες ασφάλισης μέχρι 18.8.2015. Σύμφωνα με γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής ΚΕΠΑ, η αναπηρία της συζύγου του με ποσοστό 80% τοποθετείται στο έτος 2021. Στην εν λόγω περίπτωση ο ασφαλισμένος θα συνταξιοδοτηθεί με τη συμπλήρωση της απαιτούμενης ηλικίας που διαμορφώνεται με κριτήριο το έτος στο οποίο τοποθετείται η αναπηρία της συζύγου, δηλαδή της ηλικίας των 61 ετών και έξι μηνών.

γ) Ασφαλισμένη επιθυμεί να λάβει σύνταξη με την εν λόγω διάταξη ως γονέας ανάπηρου τέκνου και υποβάλλει αίτηση το 2021. Μέχρι τις 18/8/2015 είχε συμπληρώσει τις 7500 ημέρες ασφάλισης, ενώ το τέκνο της, σύμφωνα με γνωμάτευση επιτροπής των ΚΕ.Π.Α., ήταν ήδη ανάπηρο σε ποσοστό άνω του 67%. Ωστόσο, ο σύζυγός της και έτερος γονέας δεν είχε πραγματοποιήσει έως τις 18/8/2015 τις απαιτούμενες 2400 ημέρες ασφάλισης, αλλά τις συμπλήρωσε στις 20/12/2015. Σε αυτήν την περίπτωση η ανωτέρω δεν συνταξιοδοτείται άνευ ορίου ηλικίας, αλλά στην ηλικία που διαμορφώνεται με κριτήριο τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας στη στήλη του έτους 2015, σύμφωνα με τον Πίνακα 1, δηλαδή με τη συμπλήρωση 55 ετών και 11 μηνών.

δ) Ασφαλισμένη επιθυμεί να λάβει σύνταξη με την εν λόγω διάταξη ως γονέας ανάπηρου τέκνου. Μέχρι τις 18/8/2015 είχε συμπληρώσει τις 7500 ημέρες ασφάλισης, ενώ το τέκνο της, σύμφωνα με γνωμάτευση επιτροπής των ΚΕ.Π.Α., ήταν ήδη ανάπηρο σε ποσοστό άνω του 67%, αλλά η αναπηρία αυτή διήρκεσε μέχρι τις 31/12/2020. Η ασφαλισμένη δεν δικαιούται σύνταξη με την εν λόγω διάταξη, διότι κατά το έτος υποβολής της αίτησής της (2021) δεν θα έχει την ιδιότητα της μητέρας ανάπηρου τέκνου.

4. Εξ άλλου, υπενθυμίζεται από το ΥΠΕΚΥΠ ότι με βάση την με αριθμ. 390/2014 γνωμοδότηση του ΝΣΚ, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από τον αρμόδιο Υπουργό, οι υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ οφείλουν, στο πλαίσιο των διοικητικών ελέγχων που γίνονται κατά καιρούς για τη νόμιμη καταβολή των χορηγούμενων συντάξεων, να προβαίνουν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες και σε ευλόγως τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να διαπιστώνουν αν πληρούνται όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις που θέτει ο Ν.3996/2011 (σχετ. το με αρ. πρωτ. Σ40/75/19.6.2015 Γενικό Έγγραφο του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).

5. Κατόπιν των ανωτέρω οδηγιών, όλες οι αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβάλλονται στον e-ΕΦΚΑ από την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος εγγράφου θα πρέπει να εξετάζονται με βάση τα ανωτέρω κριτήρια στο πλαίσιο της σχετικής νομοθεσίας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ Σ. ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: