Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Σύμβασις
EΛΛΑΔΟΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ

N.Δ. 994 /1971 (1)

Περί κυρώσεως της μεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδος και της Δημοκρατίας της Αυστρίας Συμβάσεως περί αποφυγής της διπλής φορολογίας εν σχέσει προς τους φόρους επί του εισοδήματος και κεφαλαίου (Φ.Ε.Κ. 210/22-10-1971, τ.Α΄).

(1) Ανακοίνωσις «περί ενάρξεως της ισχύος της υπογραφείσης εν Βιέννη την 22ην Σεπτεμβρίου 1970 Συμβάσεως μεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδος και της Δημοκρατίας της Αυστρίας «περί αποφυγής της διπλής φορολογίας εν σχέσει προς τους φόρους επί του εισοδήματος και κεφαλαίου» (Φ.Ε.Κ. 35/9-3-1972 τ.Α΄) - Σημ. Η ανακοίνωσις ανεδημοσιεύθη εις το φύλλον τούτο, διότι η γενομένη εις το Φ.Ε.Κ. 22/5-2-1972 τ.Α΄ δημοσίευσις αυτής ήτο εσφαλμένη):

Το Β. Υπουργείον των Εξωτερικών ανακοινοί ότι την 5ην Ιανουαρίου 1972 έλαβε χώραν εν Αθήναις η ανταλλαγή των εγγράφων επικυρώσεως της υπογραφείσης εν Βιέννη την 22αν Σεπτεμβρίου 1970 Συμβάσεως μεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδος και της Δημοκρατίας της Αυστρίας «περί αποφυγής της διπλής φορολογίας εν σχέσει προς τους φόρους επί του εισοδήματος και κεφαλαίου.

Η ανωτέρω Σύμβασις, κυρωθείσα δια του Ν.Δ. υπ΄ αριθ. 994 της 30ης Σεπτεμβρίου 1971 (ΦΕΚ Α΄210/22ας Οκτωβρίου 1971), τίθεται εν ισχύϊ, συμφώνως προς το άρθρον 28 αυτής, από της ημερομηνίας ανταλλαγής των εγγράφων επικυρώσεως, ήτοι από της 5ης Ιανουαρίου 1972.

`Αρθρον Μόνον

Κυρούται και κτάται ισχύν Νόμου η υπογραφείσα εν Βιέννη την 22αν Σεπτεμβρίου 1970 Σύμβασις μεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδος και της Δημοκρατίας της Αυστρίας «περί αποφυγής της διπλής φορολογίας εν σχέσει προς τους φόρους επί του εισοδήματος και κεφαλαίου» της οποίας το κείμενον έπεται εις την Ελληνικήν και Αγγλικήν γλώσσαν.

ΣΥΜΒΑΣΙΣ

Μεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδος και της Δημοκρατίας της Αυστρίας περί αποφυγής της διπλής φορολογίας εν σχέσει προς τους φόρους επί του εισοδήματος και κεφαλαίου.

Η Δημοκρατία της Αυστρίας και το Βασίλειον της Ελλάδος, εν τη επιθυμία αποφυγής της διπλής φορολογίας εν σχέσει προς τους φόρους επί του εισοδήματος και του κεφαλαίου, συνεφώνησαν όπως συνάψωσι την ακόλουθον Σύμβασιν:

`Αρθρον 1
`Αρθρον 2
`Αρθρον 3
`Αρθρον 4
`Αρθρον 5
`Αρθρον 6
`Αρθρον 7
`Αρθρον 8
`Αρθρον 9
`Αρθρον 10
`Αρθρον 11
`Αρθρον 12
`Αρθρον 13
`Αρθρον 14
`Αρθρον 15
`Αρθρον 16
`Αρθρον 17
`Αρθρον 18
`Αρθρον 19
`Αρθρον 20
`Αρθρον 21
`Αρθρον 22
`Αρθρον 23
`Αρθρον 24
`Αρθρον 25
`Αρθρον 26
`Αρθρον 27
`Αρθρον 28
`Αρθρον 29

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: