Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
13 Σεπτεμβρίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 137

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4488

Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4387/2016 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
`Αρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4387/2016
`Αρθρο 2 Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 169/2007
`Αρθρο 3 Προσδιορισμός συντάξιμων αποδοχών αμειβόμενων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4472/2017
`Αρθρο 4 `Ασκηση του δικαιώματος στη σύνταξη
`Αρθρο 5 Καταργούμενες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4387/2016
`Αρθρο 6 Τροποποίηση των άρθρων 28 και 29 του Ν. 4387/2016
`Αρθρο 7 Τροποποίηση του άρθρου 30 του Ν. 4387/2016
`Αρθρο 8 Τροποποίηση του άρθρου 31 του Ν. 4387/2016
`Αρθρο 9 Τροποποίηση του άρθρου 34 του Ν. 4387/2016
`Αρθρο 10 Τροποποίηση του άρθρου 38 του Ν. 4387/2016
`Αρθρο 11 Τροποποίηση των άρθρων 39 και 40 του Ν. 4387/2016
`Αρθρο 12 Τροποποίηση του άρθρου 52 του Ν. 4387/2016
`Αρθρο 13 Τροποποίηση του άρθρου 57 του Ν. 4387/2016
`Αρθρο 14 Τροποποίηση του άρθρου 71 του Ν. 4387/2016
`Αρθρο 15 Αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές
`Αρθρο 16 Τροποποίηση του άρθρου 42 του Ν. 4052/2012 (Α΄ 41)
`Αρθρο 17 Τροποποίηση του άρθρου 62 του Ν. 4170/2013 (Α΄163)
`Αρθρο 18 Τροποποίηση του άρθρου 15 του Ν. 4174/2013 (Α΄170)
`Αρθρο 19 Τροποποίηση του άρθρου 26 του Π.Δ. 422/1981 (Α΄ 114)
`Αρθρο 20 Αποσύνδεση ασφάλισης από ιδιότητα
`Αρθρο 21 Ατέλεια ΕΤΕΑΕΠ
`Αρθρο 22 Ασφάλιση αιρετών
`Αρθρο 23 Απασχόληση λόγω ψυχικών παθήσεων
`Αρθρο 24 Ρυθμίσεις για το προσωπικό φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
`Αρθρο 25
`Αρθρο 26 Όργανα ΕΦΚΑ κατά το Ν . 1418/1984 ( Α΄ 23)
`Αρθρο 27 Ενιαιοποίηση προϋποθέσεων καταβολής σύνταξης σε περιπτώσεις ποινικής καταδίκης του δικαιούχου
`Αρθρο 28 Παράταση χορήγησης αναπηρικής σύνταξης
`Αρθρο 29 Τροποποίηση του άρθρου 30 του Ν. 1469/1984 (Α΄ 111)
`Αρθρο 30 Απαλλαγή από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη σε σεισμόπληκτους
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
`Αρθρο 31 Τροποποιήσεις του άρθρου 2 του Ν. 3996/2011
`Αρθρο 32 Τροποποίηση του άρθρου 23 του Ν. 3996/2011
`Αρθρο 33 Τροποποίηση του άρθρου 24 του Ν. 3996/2011
`Αρθρο 34 Τροποποίηση του άρθρου 28 του Ν. 3996/2011
`Αρθρο 35 Τροποποίηση του άρθρου 15 του Ν. 4144/2013
`Αρθρο 36 Καταχώριση αλλαγής ή τροποποίησης ωραρίου στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ»
`Αρθρο 37 Ηλεκτρονική αναγγελία του απασχολούμενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου
`Αρθρο 38 Ηλεκτρονική αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού
`Αρθρο 39 Αποκλεισμός από δημόσιες συμβάσεις και χρηματοδοτήσεις λόγω παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας
`Αρθρο 40
`Αρθρο 41 Τροποποίηση του άρθρου 16 του Ν. 2874/2000
`Αρθρο 42 Τροποποίηση του άρθρου 4 του Π.Δ. 240/2006
`Αρθρο 43 Τροποποίηση του άρθρου 5 του Π.Δ. 240/2006
`Αρθρο 44 Παρένθετη μητρότητα
`Αρθρο 45 Ειδική γονική άδεια σοβαρών νοσημάτων των παιδιών
`Αρθρο 46 Ειδική προστασία μητέρας λόγω υιοθεσίας και παρένθετης μητρότητας
`Αρθρο 47 Ταχεία εκδίκαση διαφορών για άκυρη απόλυση, μισθούς υπερημερίας και καθυστερούμενους μισθούς
`Αρθρο 48 Τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
`Αρθρο 49 Τροποποίηση του άρθρου 71 του Εισαγωγικού Νόμου του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
`Αρθρο 50 Χορήγηση βοηθήματος και ενίσχυση της απασχόλησης των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων
`Αρθρο 51 Προϋποθέσεις επιδότησης ανεργίας λόγω καταγγελίας κατόπιν μονομερούς βλαπτικής μεταβολής των όρων εργασίας
`Αρθρο 52 Τροποποίηση του άρθρου 35 του Ν. 4144/2013
`Αρθρο 53 Έγκριση προϋπολογισμών όλων των εποπτευομένων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης φορέων
`Αρθρο 54 Τροποποίηση του άρθρου 30 του Ν. 3918/2011 (Α΄ 31)
`Αρθρο 55 Διάταξη για το ΝΑΤ
`Αρθρο 56 Σύσταση οργανικών θέσεων ΠΕ Πληροφορικής στον ΟΑΕΔ
`Αρθρο 57 Παράταση συμβάσεων επικουρικού προσωπικού
`Αρθρο 58 Περιεχόμενο προστασίας
ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 59 Σκοπός
`Αρθρο 60 Ορισμοί
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
`Αρθρο 61 Γενικές υποχρεώσεις
`Αρθρο 62 Ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στις δημόσιες πολιτικές
`Αρθρο 63 Καθολικός σχεδιασμός διοικητικών προϊόντων, περιβαλλόντων και υπηρεσιών, εύλογες προσαρμογές
`Αρθρο 64 Πρόσβαση στο φυσικό, δομημένο και ηλεκτρονικό περιβάλλον
`Αρθρο 65 Επικοινωνία ΑμεΑ με διοικητικές αρχές, γλώσσες και μορφές επικοινωνίας
`Αρθρο 66 Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση και κατάρτιση σε θέματα δικαιωμάτων ΑμεΑ
`Αρθρο 67 Μη διάκριση στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στις οπτικοακουστικές δραστηριότητες
`Αρθρο 68 Νομοπαραγωγική διαδικασία, ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεων και παραγωγή επίσημων στατιστικών για τα ΑμεΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 69 Αρμοδιότητα για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ -Συντονιστικός Μηχανισμός στην Κυβέρνηση
`Αρθρο 70 Ορισμός Κεντρικού Σημείου Αναφοράς για την παρακολούθηση εφαρμογής της Σύμβασης
`Αρθρο 71 Ορισμός Επιμέρους Σημείων Αναφοράς για την παρακολούθηση εφαρμογής της Σύμβασης
`Αρθρο 72 Πλαίσιο για την προαγωγή εφαρμογής της Σύμβασης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 73
`Αρθρο 74
ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ» (ΣΚΛΕ)
`Αρθρο 75 ΄Εδρα - Περιφερειακά Τμήματα
`Αρθρο 76 Ίδρυση Περιφερειακών Τμημάτων
`Αρθρο 77 Μέλη
`Αρθρο 78 Εγγραφή - Συνδρομή
`Αρθρο 79 Πόροι
`Αρθρο 80 Όργανα Διοίκησης
`Αρθρο 81 Γενική Συνέλευση
`Αρθρο 82 Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης
`Αρθρο 83 Διοικητικό Συμβούλιο ΣΚΛΕ
`Αρθρο 84 Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
`Αρθρο 85 Αρμοδιότητες Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου
`Αρθρο 86 Αρμοδιότητες Αντιπροέδρου Α΄
`Αρθρο 87 Αρμοδιότητες Αντιπροέδρου Β΄
`Αρθρο 88 Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα
`Αρθρο 89 Αρμοδιότητες Ταμία
`Αρθρο 90 Αρμοδιότητες Οργανωτικού Γραμματέα
`Αρθρο 91 Αρμοδιότητες Υπεύθυνου Διαδικτύου και Ηλεκτρονικών Εκδόσεων
`Αρθρο 92 Αρμοδιότητες Υπεύθυνου Δημοσίων Σχέσεων
`Αρθρο 93 Αρμοδιότητες μελών ΔΣ
`Αρθρο 94 Εξελεγκτική Επιτροπή
`Αρθρο 95 Συνέλευση Προέδρων
`Αρθρο 96 Γενική Συνέλευση Περιφερειακού Τμήματος (ΠΤ)
`Αρθρο 97 Περιφερειακό Συμβούλιο
`Αρθρο 98 Αρμοδιότητες Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου
`Αρθρο 99 Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα Περιφερειακού Συμβουλίου
`Αρθρο 100 Αρμοδιότητες Ταμία Περιφερειακού Συμβουλίου
`Αρθρο 101 Επιτροπές - Τομείς κατά ειδικότητα
`Αρθρο 102 Εκλογική διαδικασία
`Αρθρο 103 Πειθαρχικά Συμβούλια
`Αρθρο 104 Πειθαρχικά παραπτώματα
`Αρθρο 105 Πειθαρχικές ποινές
`Αρθρο 106 Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτων
`Αρθρο 107 Πειθαρχική διαδικασία
`Αρθρο 108 Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο
`Αρθρο 109 Αίτηση εξαίρεσης μελών Πειθαρχικού Συμβουλίου
`Αρθρο 110 `Ασκηση του επαγγέλματος του κοινωνικού λειτουργού
`Αρθρο 111 Σφραγίδα ΣΚΛΕ
`Αρθρο 112 Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή
`Αρθρο 113 Κώδικας δεοντολογίας των Κοινωνικών Λειτουργών
`Αρθρο 114 Θέσεις προσωπικού
`Αρθρο 115 Καταργούμενες διατάξεις
`Αρθρο 116 Ανάθεση διαχείρισης στον ΟΓΑ
`Αρθρο 117
`Αρθρο 118 Παραχώρηση του πρώην Στρατοπέδου «Παύλου Μελά» στο Δήμο Παύλου Μελά με αντάλλαγμα
`Αρθρο 119 Τροποποίηση του Ν. 3850/2010
`Αρθρο 120
`Αρθρο 121
`Αρθρο 122
`Αρθρο 123 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του κράτους.

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2017
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Αθήνα, 2017

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: