Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
16 Φεβρουαρίου 2024

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 25

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 5087

Ενίσχυση της πρότυπης κτηνοτροφίας, ρυθμίσεις για την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες, διατάξεις για τη φυτοϋγεία, τα βιοκτόνα προϊόντα και την ποιότητα τροφίμων, διατάξεις για την τόνωση της αγροτικής ανάπτυξης και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
`Αρθρο 1 Σκοπός
`Αρθρο 2 Αντικείμενο
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ
`Αρθρο 3 Προσθήκη ορισμών για κτηνοτροφία -Προσθήκη περ. 10, 11 και 12 στο άρθρο 1 του Ν. 4056/2012
`Αρθρο 4 Ομαδικός χώρος σταυλισμού - Προσθήκη άρθρου 6Ε στον Ν. 4056/2012
`Αρθρο 5 Εξουσιοδότηση για τους ομαδικούς χώρους σταυλισμού - Προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 15 του Ν. 4056/2012
`Αρθρο 6 Παρατάσεις προθεσμιών κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 14 και παρ. 3 άρθρου 17α Ν. 4056/2012
`Αρθρο 7 Διαδικασία εκπόνησης διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 3 Ν. 4351/2015
`Αρθρο 8 Προθεσμία εκπόνησης, υποβολής και έγκρισης διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 4 Ν. 4351/2015
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
`Αρθρο 9 Συμβούλιο Εξέτασης Αλιευτικών Προσφυγών -Προσθήκη άρθρου 13Α στον Αλιευτικό Κώδικα
`Αρθρο 10 Δυνατότητα άσκησης αλιευτικής προσφυγής -Αντικατάσταση άρθρου 14 Αλιευτικού Κώδικα
`Αρθρο 11 Απόφαση του Συμβουλίου Εξέτασης Αλιευτικών Προσφυγών - Προσθήκη άρθρου 14Αστον Αλιευτικό Κώδικα
`Αρθρο 12 Ειδικότερες διατάξεις για την επιβολή κυρώσεων - Τροποποίηση άρθρου 11 Αλιευτικού Κώδικα
`Αρθρο 13 Μεταβατικές διατάξεις για τις διοικητικές κυρώσεις και τις αλιευτικές προσφυγές -Προσθήκη άρθρου 11Α στον Αλιευτικό Κώδικα
`Αρθρο 14 Καταργούμενες διατάξεις - Κατάργηση παρ. 5 και 6 άρθρου 9 Ν. 2040/1992
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
`Αρθρο 15 Τουριστική αξιοποίηση βοηθητικών σκαφών υδατοκαλλιέργειας - Τροποποίηση περ. β) παρ. 1 άρθρου 175 Ν. 4070/2012
`Αρθρο 16 Δυνατότητα άσκησης αλιευτικού τουρισμού από βοηθητικά σκάφη υδατοκαλλιέργειας -Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 177 Ν. 4070/2012
`Αρθρο 17 Κυρώσεις επί μισθωτικών παραβάσεων -Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 7 Ν. 4282/2014
`Αρθρο 18 Ίδρυση, επέκταση και μετεγκατάσταση μονάδων εντός Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών -Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 17 Ν. 4282/2014
`Αρθρο 19 Κυρώσεις επί παράβασης προθεσμίας ανανέωσης έγκρισης ίδρυσης μονάδας υδατοκαλλιέργειας - Τροποποίηση περ. γ) παρ. 1 άρθρου 23 Ν. 4282/2014
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΤΟΫΓΕΙΑ, ΤΑ ΒΙΟΚΤΟΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ -ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 2147/1952
`Αρθρο 20 Διοικητικές κυρώσεις στον τομέα της φυτοϋγείας - Αντικατάσταση άρθρου 34α Ν. 2147/1952
`Αρθρο 21 Μέθοδος υπολογισμού επιβαλλόμενων προστίμων - Προσθήκη άρθρου 34Β στον ν. 2147/1952
`Αρθρο 22 Διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων -Προσθήκη άρθρου 34Γ στον Ν. 2147/1952
`Αρθρο 23 Είσπραξη και απόδοση προστίμων - Προσθήκη άρθρου 34Δ στον ν. 2147/1952
`Αρθρο 24 Ποινικές κυρώσεις - Αντικατάσταση άρθρου 35 Ν. 2147/1952
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ -ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 721/1977
`Αρθρο 25 Εξουσιοδοτική διάταξη - Τροποποίηση άρθρου 14 ν. 721/1977
`Αρθρο 26 Προσθήκη των βιοκτόνων προϊόντων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις εξαιρέσεις εφαρμογής του ν. 721/1977 - Αντικατάσταση περ. ε) άρθρου 26 Ν. 721/1977
`Αρθρο 27 Προσθήκη προϊόντων στο πεδίο εφαρμογής του ν. 721/1977 - Προσθήκη περ. 10) στο άρθρο 30 του Ν. 721/1977
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
`Αρθρο 28 Ρυθμίσεις για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές - Προσθήκη άρθρου 4Α στον Ν. 4792/2021
`Αρθρο 29 Σύσταση Σχολής Επαγγελμάτων Κρέατος Κρήτης
`Αρθρο 30 Αρμοδιότητες των Γενικών Διευθύνσεων Κτηνιατρικής, Τροφίμων και Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 23 Ν. 4691/2020
ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΚΡΑΙΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ
`Αρθρο 31 Ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων σχετικά με τις ζημιές που προκλήθηκαν λόγω των πυρκαγιών Ιουλίου - Αυγούστου 2023 και των πλημμυρών Σεπτεμβρίου 2023
`Αρθρο 32 Ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων αναφορικά με αποζημιώσεις ζημιών έτους 2023
`Αρθρο 33 Αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο ενισχύσεων που χορηγούνται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Προσθήκη περ. ε) στην παρ. 1 του άρθρου 47 του Ν. 5035/2023
`Αρθρο 34 Εξουσιοδοτική διάταξη για την ειδική εισφορά στο γάλα - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 13 Ν. 3698/2008
`Αρθρο 35 Υγειονομική ταφή ζώων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
`Αρθρο 36 Προϋποθέσεις για την εγκατάσταση μονάδων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας - Τροποποίηση περ. α) παρ. 6 άρθρου 56 Β. 2637/1998
`Αρθρο 37 Επικαιροποίηση ορισμού αγροτικής εκμετάλλευσης - Τροποποίηση περ. δ) παρ. 1 άρθρου 2 Ν. 3874/2010
`Αρθρο 38 Ρυθμίσεις για τις Ομάδες Παραγωγών -Προσθήκη άρθρου 2Α στον Ν. 3874/2010
`Αρθρο 39 Παράταση προθεσμίας προσαρμογής των καταστατικών των Αγροτικών Συνεταιρισμών -Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 36 Ν. 4673/2020
`Αρθρο 40 Ρυθμίσεις για τους επιθεωρητές - ελεγκτές της Διεύθυνσης Οικονομικών Ελέγχων Επιθεώρησης και Συνεργατισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
`Αρθρο 41 Εκκαθάριση δαπανών για ελέγχους των Περιφερειών
`Αρθρο 42 Μεταβίβαση στον Δήμο Νεάπολης - Συκεών ακινήτων για την ανέγερση σχολικής μονάδας
`Αρθρο 43 Απόδοση ενισχύσεων σε κληρονόμους -Προσθήκη άρθρου 47Α στον Ν. 5035/2023
`Αρθρο 44 Ψηφιακή πλατφόρμα αιτήσεων υπαγωγής ακίνητης περιουσίας στον ν. 4061/2012 -Προσθήκη άρθρου 2Α στον Ν. 4061/2012
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
`Αρθρο 45 Ρυθμίσεις για το μητρώο ελεγκτών -επαληθευτών επενδυτικών σχεδίων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 1474/1984
`Αρθρο 46 Πόλεις ίδρυσης περιφερειακών παραρτημάτων Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 5 Ν. 1474/1984
`Αρθρο 47 Πειθαρχικά παραπτώματα μελών του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος -Τροποποίηση άρθρου 16 ν. 1474/1984
`Αρθρο 48 Πειθαρχικά όργανα Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος -Τροποποίηση άρθρου 17 Ν. 1474/1984
`Αρθρο 49 Καταργούμενες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ -ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 4497/2017
`Αρθρο 50 Σκοπός Επιμελητηρίων - Τροποποίηση άρθρου 62 Ν. 4497/2017
`Αρθρο 51 Ίδρυση αγροτικών τμημάτων στα Επιμελητήρια - Τροποποίηση άρθρου 67 Ν. 4497/2017
`Αρθρο 52 Εκπροσώπηση των αγροτικών τμημάτων Επιμελητηρίων στο Διοικητικό Συμβούλιο -Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 69 Ν. 4497/2017
`Αρθρο 53 Σύσταση Ηλεκτρονικού Μητρώου Αγροτών -Εξουσιοδοτική διάταξη
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 54 Απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων 2024 των ακινήτων πληγέντων από φυσικές καταστροφές - Αντικατάσταση παρ. 6, τροποποίηση παρ. 7 και κατάργηση παρ. 7Η άρθρου 3 Ν. 4223/2013
`Αρθρο 55 Καταβολή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 8 N . 4223/2013
`Αρθρο 56 Χρόνος υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων - Τροποποίηση περ. α΄ παρ. 3 άρθρου 23 N . 3427/2005
`Αρθρο 57 Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για τη στήριξη του τουρισμού της νήσου Ρόδου -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 99 N . 5079/2023
ΜΕΡΟΣ Ζ΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
`Αρθρο 58 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2024
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2024
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: