Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...
Τελευταία Κωδικοποίηση : Κωδικοποιημένος σύμφωνα με το N.4808/2021.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 1990
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 1876

Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Αρθρο 1 Έκταση εφαρμογής του νόμου
Αρθρο 2 Περιεχόμενο της συλλογικής σύμβασης εργασίας
`Αρθρο 3 Είδη συλλογικών συμβάσεων εργασίας και αρμοδιότητα σύναψής τους
Αρθρο 4 Διαδικασία διαπραγματεύσεων - Δικαίωμα και υποχρέωση για διαπραγμάτευση
Αρθρο 5 Διαδικασία υπογραφής και θέση σε ισχύ της συλλογικής σύμβασης εργασίας
`Αρθρο 6 Ικανότητα για σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας - Νομιμοποίηση εκπροσώπων
Αρθρο 7 Ισχύς συλλογικής σύμβασης εργασίας
`Αρθρο 8 Δέσμευση
`Αρθρο 9 Χρόνος ισχύος της συλλογικής σύμβασης εργασίας
`Αρθρο 10 Συρροή
`Αρθρο 11 Προσχώρηση και επέκταση εφαρμογής
Αρθρο 12 Καταγγελία της συλλογικής σύμβασης εργασίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
`Αρθρο 13 Συμφιλίωση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Αρθρο 14 Μεσολάβηση - Διαιτησία
`Αρθρο 15 Μεσολάβηση
`Αρθρο 16 Διαιτησία (Πρώτος Βαθμός)
`Αρθρο 17 Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας
Αρθρο 18 Πόροι - Κανονισμοί
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Αρθρο 19 Διατάξεις που αφορούν τους εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α..
Αρθρο 20 Ειδικές περιπτώσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Αρθρο 21 Ποινικές κυρώσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Αρθρο 22 Μεταβατικές διατάξεις
Αρθρο 23 Καταργούμενες διατάξεις
Αρθρο 24
`Αρθρο 25 Κύρωση αποφάσεων
Αρθρο 26
Αρθρο 27
Αρθρο 28 Κωδικοποίηση διατάξεων για συλλογικές συμβάσεις και διαπραγματεύσεις
Αρθρο 29
Αρθρο 30
Αρθρο 31
Αρθρο 32
Αρθρο 33
Αρθρο 34
Αρθρο 35 Έναρξη ισχύος

Αθήνα, 7 Μαρτίου 1990
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Ν. ΘΕΜΕΛΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Θ. ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΑΓΑΠΗΤΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΙΩ. ΚΟΥΚΙΑΔΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Κ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΘΕΟΔ. ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Γ. ΛΙΑΠΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Γ. ΜΕΡΙΚΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Γ. ΜΥΛΩΝΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 8 Μαρτίου 1990

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Κ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: