Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Εν Αθήναις τη 30 Σεπτεμβρίου 1958

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
Αριθμός φύλλου 148

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ? αριθ.3843

Περί φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων.

ΠΑΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ όψει τας διατάξεις του άρθρου 35 του Συντάγματος και την από 29 Αυγούστου 1958 σύμφωνον γνώμην της κατά την παράγραφον 2 του αυτού άρθρου 35 Ειδικής Επιτροπής εκ Βουλευτών, προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

`Αρθρον 1 Επιβολή του φόρου

`Αρθρον 2
`Αρθρον 3 Υποκείμενον του φόρου
`Αρθρον 4 Αντικείμενον του φόρου
`Αρθρο 5 Έννοια μονίμου εγκαταστάσεως εν Ελλάδι των αλλοδαπών νομικών προσώπων
`Αρθρον 6 Απαλλαγαί εκ του φόρου
`Αρθρον 7 Χρονική περίοδος προκύψεως του εισοδήματος
`Αρθρο 8 Προσδιορισμός εισοδήματος, νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 3

`Αρθρον 9 Προσδιορισμός εισοδήματος των μη Κερδοσκοπικών Νομικών Προσώπων
`Αρθρον 10 Υπολογισμός του φόρου
`Αρθρον 11 Δήλωσις φορολογίας
`Αρθρον 12 Αρμόδιος Οικονομικός Έφορος

`Αρθρον 13 Καταβολή του φόρου

`Αρθρον 14
`Αρθρον 15 Υποχρέωσις παρακρατήσεως φόρου
`Αρθρον 16 Διαδικασία βεβαιώσεως του φόρου

`Αρθρον 17 Ευθύνη διοικούντων νομικά πρόσωπα

`Αρθρον 18 Ποινικαίδιατάξεις
`Αρθρον 19 Έναρξις ισχύος - Έκτασις εφαρμογής
`Αρθρο 20 ΜεταβατικαίΔιατάξεις
`Αρθρον 21 Καταργούμεναι διατάξεις

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: