Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
24 Ιανουαρίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 12

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4886

Εκσυγχρονισμός του δικαίου ανταγωνισμού για την ψηφιακή εποχή - Τροποποίηση του Ν. 3959/2011 και ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών, ώστε να επιβάλλουν αποτελεσματικότερα τους κανόνες και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και άλλες διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
`Αρθρο 1 Σκοπός
`Αρθρο 2 Αντικείμενο
`Αρθρο 3 Ορισμοί
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ -ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
`Αρθρο 4 Πρόσκληση σε απαγορευμένη σύμπραξη και ανακοίνωση μελλοντικών προθέσεων τιμολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών μεταξύ ανταγωνιστών - Προσθήκη άρθρου 1Α στον ν. 3959/2011
`Αρθρο 5 Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκεντρώσεων επιχειρήσεων - Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 6 του Ν. 3959/2011
`Αρθρο 6 Διαδικασία προληπτικού ελέγχου συγκεντρώσεων και αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού - Τροποποίηση παρ. 2, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 14 και προσθήκη παρ. 4Α στο άρθρο 8 του Ν. 3959/2011
`Αρθρο 7 Αναστολή πραγματοποίησης της συγκέντρωσης - Τροποποίηση άρθρου 9 του Ν. 3959/2011
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ - ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ - ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ -ΕΠΙΕΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ
`Αρθρο 8 Τροποποίηση τίτλου του κεφαλαίου δεύτερου του ν. 3959/2011
`Αρθρο 9 Σύσταση και λειτουργία Επιτροπής Ανταγωνισμού - Αντικατάσταση παρ. 1, 2, 3, 7 και 11, κατάργηση παρ. 15 και προσθήκη παρ. 18 στο άρθρο 12 του Ν. 3959/2011 (`Αρθρα 4 παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)
`Αρθρο 10 Πειθαρχικός έλεγχος - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 13 του Ν. 3959/2011 (`Αρθρο 4 παρ. 2, 3 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)
`Αρθρο 11 Πειθαρχική διαδικασία - Τροποποίηση παρ. 2, 5, 9, 10 και 13 και κατάργηση παρ. 4 άρθρου 13Α του Ν. 3959/2011 (`Αρθρο 4 παρ. 2, 3 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)
`Αρθρο 12 Αρμοδιότητες της Επιτροπής Ανταγωνισμού - Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 14 του Ν. 3959/2011 (`Αρθρα 4 και 10 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)
`Αρθρο 13 Εξέταση υποθέσεων από την Επιτροπή Ανταγωνισμού - Τροποποίηση παρ. 1, 2, 4, 5, 6, 7 και 9Α, προσθήκη παρ. 9Β άρθρου 15 του Ν. 3959/2011
`Αρθρο 14 Έσοδα και προϋπολογισμός της Επιτροπής Ανταγωνισμού - Αντικατάσταση της παρ. 6 άρθρου 17 του Ν. 3959/2011
`Αρθρο 15 Νομική υποστήριξη μελών και προσωπικού της Επιτροπής Ανταγωνισμού - Αντικατάσταση παρ. 1 και τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 18 του Ν. 3959/2011
`Αρθρο 16 Αρμοδιότητες Προέδρου και Αντιπροέδρου της Επιτροπής - Τροποποίηση παρ. 1, 4 και αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 19 του Ν. 3959/2011
`Αρθρο 17 Οργάνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού -Τροποποίηση τίτλου, παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 και προσθήκη παρ. 13, 14, 15 και 16 στο άρθρο 21 του Ν. 3959/2011 (`Αρθρο 5 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)
`Αρθρο 18 Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού Επιτροπής Ανταγωνισμού - Προσθήκη άρθρου 21Γ στον Ν. 3959/2011
`Αρθρο 19 Εξουσίες της Επιτροπής επί παραβάσεων -Τροποποίηση άρθρου 25 του Ν. 3959/2011 (`Αρθρα 10, 11 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)
`Αρθρο 20 Πρόστιμα - Προσθήκη άρθρου 25Β στον Ν. 3959/2011 (`Αρθρα 13 έως και 16 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)
`Αρθρο 21 Δεσμεύσεις - Προσθήκη άρθρου 25Γ στον ν. 3959/2011 (`Αρθρο 12 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)
`Αρθρο 22 Ασφαλιστικά μέτρα - Προσθήκη άρθρου 25Δ στον Ν. 3959/2011 (`Αρθρο 11 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)
`Αρθρο 23 Συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών ανταγωνισμού - Τροποποίηση άρθρου 28 του Ν. 3959/2011 (`Αρθρο 24 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)
`Αρθρο 24 Συνεργασία μεταξύ αρχών ανταγωνισμού κατά τη διενέργεια μέτρων έρευνας - Προσθήκη άρθρου 28Α στον ν. 3959/2011 (`Αρθρα 24 και 27 παρ. 7 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)
`Αρθρο 25 Επιδόσεις εγγράφων αρχών ανταγωνισμού κρατών μελών - Προσθήκη άρθρου 28Β στον Ν. 3959/2011 (`Αρθρα 25 και 27 παρ. 1, 2 και 4 έως και 7 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)
`Αρθρο 26 Εκτέλεση αποφάσεων αρχών ανταγωνισμού κρατών μελών - Προσθήκη άρθρου 28Γ στον ν. 3959/2011 (`Αρθρα 26 και 27 παρ. 1 έως και 6 και 8 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)
`Αρθρο 27 Διαφορές επί αιτήσεων για κοινοποίηση ή εκτέλεση αποφάσεων που επιβάλλουν πρόστιμα ή περιοδικές χρηματικές ποινές -Προσθήκη άρθρου 28Δ στον ν. 3959/2011 (`Αρθρο 28 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)
`Αρθρο 28 Ετήσια έκθεση της Επιτροπής Ανταγωνισμού -Τροποποίηση άρθρου 29 του Ν. 3959/2011 (`Αρθρο 5 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)
`Αρθρο 29 Διαδικασία διευθέτησης διαφορών -Προσθήκη άρθρου 29Α στον Ν. 3959/2011
`Αρθρο 30 Προγράμματα επιεικούς μεταχείρισης για μυστικές συμπράξεις - Προσθήκη άρθρου 29Β στον Ν. 3959/2011 (`Αρθρα 17 παρ. 1, 18 παρ. 1 και 20 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)
`Αρθρο 31 Γενικές προϋποθέσεις για την επιεική μεταχείριση - Προσθήκη άρθρου 29Γ στον ν. 3959/2011 (`Αρθρο 19 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)
`Αρθρο 32 Απαλλαγή από τα πρόστιμα - Προσθήκη άρθρου 29Δ στον Ν. 3959/2011 (`Αρθρο 17 παρ. 2 έως και 4 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)
`Αρθρο 33 Μείωση των προστίμων - Προσθήκη άρθρου 29Ε στον Ν. 3959/2011 (`Αρθρο 18 παρ. 2 και 3 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)
`Αρθρο 34 Αριθμός προτεραιότητας - Προσθήκη άρθρου 29ΣΤ στον ν. 3959/2011 (`Αρθρο 21 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)
`Αρθρο 35 Υποβολή συνοπτικής αίτησης - Προσθήκη άρθρου 29Ζ στον ν. 3959/2011 (`Αρθρο 22 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΡΑΣΗΣ - ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΠΡΟΣΒΑΣΗ -ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
`Αρθρο 36 Αντικατάσταση τίτλου του Κεφαλαίου τέταρτου του ν. 3959/2011
`Αρθρο 37 Καταγγελίες - Τροποποίηση παρ. 1, 4 και 6 άρθρου 36 του Ν. 3959/2011
`Αρθρο 38 Συνοπτική διαδικασία επί καταγγελιών -Τροποποίηση παρ. 2 και 3 άρθρου 37 του Ν. 3959/2011
`Αρθρο 39 Επιστολή μη ανάληψης δράσης -Προσθήκη άρθρου 37Α στον ν. 3959/2011
`Αρθρο 40 Αντικατάσταση τίτλου του Κεφαλαίου πέμπτου του ν. 3959/2011
`Αρθρο 41 Παροχή πληροφοριών - Αντικατάσταση παρ. 1, τροποποίηση παρ. 3 και προσθήκη παρ. 1Α, 2Α, 2Β στο άρθρο 38 του ν. 3959/2011 (`Αρθρα 13 έως και 16 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)
`Αρθρο 42 Διεξαγωγή ερευνών - Τροποποίηση παρ. 1, 2 και 5 άρθρου 39 του ν. 3959/2011 (`Αρθρα 6 έως και 12 και 13 έως και 16 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)
`Αρθρο 43 Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Επιτροπή Ανταγωνισμού -Προσθήκη άρθρου 39Α στον ν. 3959/2011
`Αρθρο 44 Έρευνες σε κλάδους της οικονομίας ή σε τύπους συμφωνιών - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 40 του Ν. 3959/2011
`Αρθρο 45 Υποχρέωση εχεμύθειας - Τροποποίηση παρ. 2, 3 και 6 άρθρου 41 του Ν. 3959/2011
`Αρθρο 46 Πρόσβαση των μερών σε φακέλους και περιορισμοί στη χρήση των πληροφοριών - Προσθήκη άρθρου 41Α στον Ν. 3959/2011 (`Αρθρο 31 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
`Αρθρο 47 Παραγραφή για την επιβολή κυρώσεων -Αντικατάσταση παρ. 1, τροποποίηση παρ. 3, 4, 6, 7 και προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 42 του ν. 3959/2011 (`Αρθρο 29 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)
`Αρθρο 48 Αλληλεπίδραση μεταξύ αιτήσεων απαλλαγής από πρόστιμα και κυρώσεις σε φυσικά πρόσωπα - Τροποποίηση άρθρου 44 του Ν. 3959/2011 (`Αρθρο 23 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΤΕΛΗ - ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ -ΚΛΗΤΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
`Αρθρο 49 Τέλη - Τροποποίηση παρ. 1 και 5 του άρθρου 45 του Ν. 3959/2011
`Αρθρο 50 Κλητεύσεις και επιδόσεις από την Επιτροπή Ανταγωνισμού - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 48 του Ν. 3959/2011
`Αρθρο 51 Είσπραξη προστίμων - Τροποποίηση άρθρου 49 του ν. 3959/2011 (`Αρθρα 24 έως και 28 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 52 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 53 Καταργούμενες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
`Αρθρο 54 Δημοσίευση εμπορικής επωνυμίας επιχειρήσεων που παραβιάζουν τα μέτρα περιστολής της πανδημίας COVID-19
`Αρθρο 55 Ενίσχυση Επικουρικού Κεφαλαίου -Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 20 του π.δ. 237/1986
`Αρθρο 56 Παρατάσεις προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων και παρατάσεις σχετικά με το ευεργέτημα μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς υπό όρους - Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 34 του ν. 4829/2021
`Αρθρο 57 Διεύρυνση πεδίου εφαρμογής Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης - Αντικατάσταση παρ. 3 και 4 στο άρθρο εξηκοστό πρώτο του ν. 4839/2021
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
`Αρθρο 58 Ειδικές ρυθμίσεις για τις αποσπάσεις στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ε.Ε. - Τροποποίηση της παρ. 9 του άρθρου 329 του Ν. 4781/2021
`Αρθρο 59 Σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου Διαχείρισης Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης στο Υπουργείο Εξωτερικών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
`Αρθρο 60 Διατάξεις για τον κατώτατο μισθό -Προσθήκη παρ. 10 στο άρθρο 103 Ν. 4172/2013
`Αρθρο 61 Διευκολύνσεις για γονείς εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα λόγω νόσησης των τέκνων τους από τον κορωνοϊό COVID -19 - Αντικατάσταση του άρθρου 16 Ν. 4722/2020
`Αρθρο 62 Ειδική άδεια ασθένειας εργαζόμενων λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19
`Αρθρο 63 Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού -Τροποποίηση άρθρου 24 Ν. 4865/2020
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
`Αρθρο 64 Διαδικασία επιλογής διοικήσεων σε Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 20 Ν. 4735/2020
`Αρθρο 65 Επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων υπηρεσιακών μονάδων Ε.Υ.Π. - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου δεύτερου π.δ. 96/2020
`Αρθρο 66 Διευκολύνσεις σε υπαλλήλους γονείς τέκνων νοσούντων με COVID-19
`Αρθρο 67 Ειδικές ρυθμίσεις για τους εργαζομένους σε φορείς του δημοσίου τομέα που τελούν σε αναστολή άσκησης καθηκόντων -Τροποποίηση περ. α΄ παρ. 6 άρθρου 206 ν. 4820/2021
`Αρθρο 68 Μετατάξεις μονίμων διοικητικών υπαλλήλων σε δικαστήρια, εισαγγελίες και γενικές επιτροπείες της Χώρας - Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 3 Ν. 4440/2016
`Αρθρο 69 Υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων των Κ.Ε.Π. για παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με την κάλυψη εκτάκτων αναγκών για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19
`Αρθρο 70 Ειδικοί όροι δόμησης για την ανέγερση νέου Δημοτικού κολυμβητηρίου στον Δήμο Δράμας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
`Αρθρο 71 Ρυθμίσεις θεμάτων πολιτικής προστασίας
`Αρθρο 72 Συμβάσεις προμήθειας αυτοδιαγνωστικών τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (self-test) του ιού SARS-COVID-19 της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Τροποποίηση άρθρου 145 του ν. 4831/2021
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
`Αρθρο 73 Έναρξη ισχύος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2022
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2022
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: