Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

10 Αυγούστου 2016
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 2458

Αριθμ. οικ. 34331/Δ9.8920
Θέμα:

Απλούστευση διαδικασιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Σ.ΕΠ.Ε (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. των άρθ. 41 , 50 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄),

2. του άρθ. 27 του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 29 Α΄),

3. του Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α΄),

4. του Π.Δ. 113/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 180 Α΄),

5. του άρθ. 17 παρ. 6 του Ν.3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» (ΦΕΚ 212 Α΄),

6. των άρθ. 5 , 12 , 22 , 23 , 24 και 25 του Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138 Α΄),

7. των άρθ. 2 , 3 , 18 , 23 , 24 και 27 του Ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 170 Α΄),όπως ισχύουν

8. των άρθ. 3 , 4 , 5 , 6 , 19 και 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄),

9. των άρθ. 8 και 22 παρ. 6 του Ν. 1599/1986 «Σχέσεις κράτους - πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 75 Α΄),

10. του Ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ 50 Α΄),

11. του άρθ. 10 του Π.Δ.176/1997 , «Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/85/ΕΟΚ», (ΦΕΚ 150 Α΄),

12. του άρθ. 9 του Β.δ. 748/1966, «Περί κωδικοποιήσεως, καταργήσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας περί εβδομαδιαίας και Κυριακής αναπαύσεως και ημερών αργίας» (ΦΕΚ 179 Α΄),

13. της παρ. 4 του άρθ. 9, της παρ. 4 του άρθ. 18, της παρ. 3γ του άρθ. 21 και της παρ. 2γ του άρθ. 43 του Κώδικα Νόμων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων (ΚΝΥΑΕ), όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84 Α΄),

14. του άρθ. 5 της κοινής υπουργικής απόφασης 16935/Δ10.104/31-8-2010, «Οροί παροχής υπηρεσιών και χρονικά όρια υποχρεωτικής απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας κατά την εκτέλεση ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών σε πλοία» (ΦΕΚ 1346 Β΄/31-8-2010),

15. της παρ. 12 του άρθρου 3 του Π.Δ. 305/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ» (ΦΕΚ 212 Α΄),

16. του άρθ. 4 του Π.Δ. 212/2006, «Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 91/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου »(ΦΕΚ 212 Α΄),

17. της παρ. 4 του άρθρου 104 του Ν. 4052/2012 , «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έκκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Ρ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εάνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 41 Α΄), όπως ισχύει,

18. της παρ. 13 του αρθρ. 2 του Ν. 2479/1997 «Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, επιτάχυνση των δικών, δικονομικές απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 67 Α΄),

19. της παρ. 1γ του κεφαλαίου Α΄ της αριθμ. 56995/4820/19-10-2007 κοινής υπουργικής απόφασης «Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας βυτιοφόρων αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης ιδιοκτησίας εταιριών εμπορίας πετρελαιοειδών κατηγορίας Α.» (ΦΕΚ 2168/7-11-2007),

20. του Π.δ. 70/1990 «Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων σε ναυπηγικές εργασίες» (ΦΕΚ 31 Α΄),

21. του άρθρου 16 του Ν. 3144/2003 "Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. 111Α΄),

22. τα αριθμ. 11, 17 και 19/2016 έγγραφα της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού για τη Θέση σε Παραγωγική Λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και του Συστήματος Οδικών Μεταφορών,

23. την ανάγκη να διαμορφωθεί σαφές πλαίσιο ηλεκτρονικής διασύνδεσης και επικοινωνίας των Υπηρεσιών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), μεταξύ τους και με τρίτους [ιδίως εργοδότες, εργαζομένους, οργανώσεις τους, αρμόδιες Αρχές/Υπηρεσίες καθώς και λοιπούς συναλλασσομένους όπως τεχνικοί ασφαλείας, ιατροί εργασίας, Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ)], οι οποίοι αποτελούν τους χρήστες του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΣΕΠΕ (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.sepenet.gr και

24. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

`Αρθρο 1
Λειτουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ)

Στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας λειτουργεί Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.sepenet.gr για την επικοινωνία των υπηρεσιών του μεταξύ τους και με τρίτους.

`Αρθρο 2
Υποβολές αιτήσεων, αναγγελιών, γνωστοποιήσεων και λοιπών εγγράφων

1. Οι εργοδότες, οι εργαζόμενοι και οι οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων υποβάλλουν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 7 τα περιγραφόμενα κατωτέρω, σύμφωνα με την οριζόμενη στην παρούσα απόφαση διαδικασία, στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.sepenet.gr ως εξής:

Α) εκ μέρους των εργοδοτών

α) Αίτηση για Αδεια Εργασίας κατά την Κυριακή και ημέρα αργίας

β) Αίτηση για Βεβαίωση Αριθμού Απασχολούμενου Προσωπικού

γ) Αίτηση για Βεβαίωση ειδικότητας οδηγού βυτιοφόρου μεταφοράς υγρών καυσίμων

δ) Αίτηση για Διενέργεια Εργατικής Διαφοράς

ε) Αίτηση για Διενέργεια Συμφιλιωτικής Διαδικασίας

στ) Αναγγελία εργατικού ατυχήματος

ζ) Αναγγελία ασθενειών των εργαζομένων που οφείλονται στην εργασία

η) Αίτηση για παροχή πληροφοριών σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας

θ) Αίτηση για πρόσβαση σε έγγραφα

ι) Γνωστοποίηση σπουδαίου λόγου απόλυσης σε περίπτωση απόλυσης εγκύου

ια) Γνωστοποίηση ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας

ιβ) Γνωστοποίηση ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας σε πλοία

ιγ) Γνωστοποίηση ανάθεσης καθηκόντων Ιατρού Εργασίας

ιδ) Γνωστοποίηση παύσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας

ιε) Γνωστοποίηση παύσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας σε πλοία (εργασίες συντήρησης/ναυπήγησης)

ιστ) Γνωστοποίηση παύσης καθηκόντων Ιατρού Εργασίας

ιζ) Εκ των προτέρων γνωστοποίηση εκτέλεσης τεχνικών έργων

ιη) Γνωστοποίηση έναρξης εργασιών με αμίαντο

ιθ) Γραπτές εξηγήσεις στις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτούνται

κ) Τυχόν πρόσθετα στοιχεία που ζητούνται από τους Επιθεωρητές Εργασίας κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους

κα) Διοικητικές προσφυγές (αίτηση θεραπείας, ιεραρχική προσφυγή) κατά πράξεων επιβολής διοικητικών κυρώσεων

κβ) Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής πράξης επιβολής προστίμου και παραίτησης από την άσκηση προβλεπόμενων ενδίκων βοηθημάτων

κγ) Διπλότυπο είσπραξης προστίμου από την αρμόδια ΔΟΥ (δεν καταργείται η υποχρέωση προσκόμισης του πρωτότυπου διπλότυπου είσπραξης στην αρμόδια Υπηρεσία του ΣΕΠΕ για όσο διάστημα εξακολουθεί η έκδοση διπλοτύπων είσπραξης από τις ΔΟΥ)

κδ) Δήλωση συμμόρφωσης για μείωση 80% επί του προστίμου

Β) εκ μέρους των εργαζομένων

α) Αίτηση για Βεβαίωση Ειδικότητας οδηγού βυτιοφόρου μεταφοράς υγρών καυσίμων

β) Αίτηση για θεώρηση πιστοποιητικού προϋπηρεσίας στις προβλεπόμενες περιπτώσεις

γ) Αίτηση για Διενέργεια Εργατικής Διαφοράς

δ) Αίτηση για παροχή πληροφοριών σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας

ε) Αίτηση για πρόσβαση σε έγγραφα

στ) Αίτηση για εξέταση καταγγελιών

Γ) εκ μέρους των οργανώσεων εργαζομένων ή εργοδοτών

α) Αίτηση για Διενέργεια Συμφιλιωτικής Διαδικασίας

β) Αίτηση για διενέργεια εργατικής διαφοράς

γ) Αίτηση για παροχή πληροφοριών σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας

δ) Αίτηση για πρόσβαση σε έγγραφα

ε) Αίτηση για εξέταση καταγγελιών

2. Τα Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας και τα υποκαταστήματα τους πέραν των προβλεπομένων στην παρ. 1Α του παρόντος άρθρου για τους εργαζομένους που απασχολούν, υποβάλλουν στο σύστημα ΟΠΣ-ΣΕΠΕ και καταστάσεις συμβάσεων εργασίας που καταρτίστηκαν με τη μεσολάβηση τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 104 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α΄), όπως ισχύει.

`Αρθρο 3
Διαδικασία υποβολής

Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι εγγεγραμμένοι χρήστες συμπληρώνουν τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα μέσω του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ. Για κάθε καταχώρηση εκδίδεται ηλεκτρονική βεβαίωση ολοκλήρωσης της υποβολής στην οποία αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου αυτής. Στη συνέχεια αρχειοθετείται στον προσωπικό λογαριασμό του χρήστη καθώς και στον ηλεκτρονικό φάκελο («προφίλ») που τηρείται στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ.

`Αρθρο 4
Χορήγηση αδειών, βεβαιώσεων και λοιπών εγγράφων

1. Μέσω του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ χορηγούνται στους εγγεγραμμένους χρήστες κυρίως τα εξής:

α) `Αδεια για εργασία κατά την Κυριακή και ημέρα αργίας

β) Βεβαίωση αριθμού απασχολούμενου προσωπικού

γ) Βεβαίωση ειδικότητας οδηγού βυτιοφόρου μεταφοράς υγρών καυσίμων

δ) θεώρηση πιστοποιητικού προϋπηρεσίας εργαζομένου στις προβλεπόμενες περιπτώσεις

ε) Πρόσκληση για διενέργεια εργατικής διαφοράς ή συμφιλιωτικής διαδικασίας

στ) Πρακτικά εργατικής διαφοράς/συμφιλιωτικής διαδικασίας

ζ) Απαντήσεις σε ερωτήματα/αιτήσεις

2. Τα έγγραφα που αναφέρονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, μετά την υποβολή σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης από το χρήστη του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, όπως ορίζεται στα άρθ. 2 και 3 αποστέλλονται ηλεκτρονικά στους χρήστες με ανάρτηση στον προσωπικό τους λογαριασμό και παράλληλη αποστολή ειδοποίησης στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο.

Ομοίως, οι Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ διαβιβάζουν ηλεκτρονικά κάθε είδους έγγραφα προς εργοδότες, εργαζόμενους και τις οργανώσεις τους στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

3. Αιτήσεις σχετικά με θέματα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, υποβαλλόμενες από εργαζόμενους, οργανώσεις εργαζομένων ή εργοδοτών που δεν είναι χρήστες του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, διεκπεραιώνονται από την αρμόδια Υπηρεσία του ΣΕΠΕ και καταχωρούνται στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ.

`Αρθρο 5
Ηλεκτρονική υποβολή και διαχείριση καταγγελιών στο Σ.ΕΠ.Ε.

1. Οι καταγγελίες για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, είναι δυνατόν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας (διαθέσιμης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.sepenet. gr), επωνύμως από τους εγγραμμένους χρήστες του συστήματος ΟΠΣ-ΣΕΠΕ ή ανωνύμως από οποιοδήποτε καταγγέλλοντα.

2. Η επώνυμη υποβολή συνοδεύεται από έκδοση ηλεκτρονικής βεβαίωσης ολοκλήρωσης της υποβολής, στην οποία αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου και αρχειοθετείται ηλεκτρονικά στον προσωπικό λογαριασμό του χρήστη.

3. Οι επώνυμες ή ανώνυμες καταγγελίες, οι οποίες δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μπορούν να υποβάλλονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ με κάθε πρόσφορο μέσο (κατάθεση εγγράφου, αποστολή τηλεομοιοτυπίας, τηλεφωνικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική αποστολή), πρωτοκολλούνται και καταχωρούνται στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ.

`Αρθρο 6
Κοινοποίηση διοικητικών πράξεων και λοιπών εγγράφων

1. Η κοινοποίηση διοικητικών πράξεων (ιδίως: πράξεις επιβολής προστίμου και πράξεις προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας) και λοιπών εγγράφων πραγματοποιείται μέσω του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ προς εργοδότες, εργαζομένους και οργανώσεις τους που έχουν εγγραφεί στο σύστημα σύμφωνα με τις παρ. 1 έως 4 του άρθ. 7.

2. Η κοινοποίηση πραγματοποιείται με ανάρτηση του εγγράφου στον προσωπικό λογαριασμό του χρήστη στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθ. 7, με παράλληλη αποστολή ειδοποίησης στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του χρήστη.

3. Η κοινοποίηση συνοδεύεται από έκδοση ηλεκτρονικής βεβαίωσης ολοκλήρωσης της, στην οποία αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, και αρχειοθετείται ηλεκτρονικά στον προσωπικό λογαριασμό του χρήστη και στον ηλεκτρονικό φάκελο («προφίλ») του εργοδότη που τηρείται στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ.

4. Όταν ο αποδέκτης δεν είναι εγγεγραμμένος χρήστης, η κοινοποίηση πραγματοποιείται με κάθε πρόσφο­ρο μέσο. Ο τρόπος κοινοποίησης και ο χρόνος παραλαβής του κοινοποιούμενου εγγράφου καταχωρούνται στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ.

`Αρθρο 7
Διαδικασία εγγραφής χρηστών στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ

1. Όλοι οι εργοδότες από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης έως την 30η/ 09/2016 υποχρεούνται να αποκτήσουν κωδικό πρόσβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.sepenet.gr με την εγγραφή τους στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ ως νέοι χρήστες δηλώνοντας τα απαιτούμενα στοιχεία ταυτοποίησης, μεταξύ των οποίων και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ). Οι εργοδότες ταυτοποιούνται από το σύστημα και αποκτούν τον προσωπικό τους «λογαριασμό» στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, στον οποίο υποχρεούνται να δηλώνουν τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και τις τυχόν μεταβολές αυτών στο πεδίο «Διαχείριση Λογαριασμού».

2. Μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης οι εργαζόμενοι, οι οργανώσεις των εργοδοτών και των εργαζομένων καθώς και οι λοιποί τρίτοι, που επιθυμούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με τις υπηρεσίες του ΣΕΠΕ για θέματα που υποστηρίζονται από το ΟΠΣ-ΣΕΠΕ και ιδίως τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις του άρθρου 2 αυτής, μπορούν να εγγραφούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.sepenet.gr και να αποκτήσουν κωδικό πρόσβασης καθώς και προσωπικό «λογαριασμό», αφού δηλώσουν τα απαιτούμενα στοιχεία ταυτοποίησης τους, μεταξύ των οποίων και ο ΑΦΜ, καθώς και τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και τις τυχόν μεταβολές τους στο πεδίο «Διαχείριση Λογαριασμού».

3. Τα έγγραφα που αναρτώνται στο λογαριασμό των χρηστών στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ είναι εκτυπώσιμα και φέρουν μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου, ημερομηνία, περιλαμβάνουν δε τον ΑΦΜ του χρήστη. Τα έγγραφα που εκδίδονται από τις Υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. περιλαμβάνουν επιπλέον τα στοιχεία της εκδούσας Υπηρεσίας, καθώς και τα ηλεκτρονικά ίχνη ανάρτησης στον προσωπικό λογαριασμό του χρήστη.

4. Οι χρήστες του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ στους οποίους χορηγείται κωδικός πρόσβασης στο σύστημα, είναι υπεύθυνοι για κάθε στοιχείο που δηλώνουν (είτε πρόκειται για στοιχεία που συμπληρώνουν είτε για στοιχεία που ανακτώνται αυτόματα από το σύστημα), γνωρίζοντας τις συνέπειες της παρ. 6 του άρθ. 22 του Ν. 1599/1986 και ιδίως για:

α) την ακρίβεια των στοιχείων ταυτοποίησης τους, περιλαμβανομένου του ΑΦΜ, καθώς και των στοιχείων επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και τυχόν μεταβολή των στοιχείων επικοινωνίας τους μέσω του συστήματος και

β) την ακρίβεια των δηλώσεων, ανακοινώσεων, κλπ. που εισάγουν στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ.

5. Τα στοιχεία που καταχωρούνται στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. αποκλειστικά στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους και με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως ισχύουν.

`Αρθρο 8
Διαλειτουργικότητα

Το ΟΠΣ-ΣΕΠΕ δύναται να διαλειτουργεί με τα Πληροφοριακά Συστήματα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των κάθε είδους εποπτευόμενων φορέων, οργανισμών και εταιρειών (ενδεικτικά ΟΠΣ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, Υπηρεσίες μιας Στάσης, ΠΣ Εργάνη, ΟΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΠΣ ΟΑΕΔ, ΗΔΙΚΑ).

`Αρθρο 9
Συγκρότηση Ομάδας Κεντρικής Διαχείρισης ΟΠΣ - ΣΕΠΕ

Στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συγκροτείται ομάδα κεντρικής διαχείρισης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Σ.ΕΠ.Ε. (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ) έργο της οποίας είναι

i) η διαχείριση του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, των επιμέρους εφαρμογών λογισμικού, των βάσεων δεδομένων και του δικτύου και

ii) η εν γένει παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ.

Η ομάδα κεντρικής διαχείρισης αποτελείται από εννέα (9) μέλη, ως εξής:

α) Τρεις (3) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εκ των οποίων ο ένας ορίζεται συντονιστής της ομάδας.

β) Δύο (2) υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.).

γ) Τέσσερις (4) υπαλλήλους από τις περιφερειακές υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) Η ομάδα λειτουργεί εντός κανονικού ωραρίου εργασίας και δεν είναι αμειβόμενη.

`Αρθρο 10
Συγκρότηση Επιχειρησιακής Ομάδας Υποστήριξης (Helpdesk)

Στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) συγκροτείται Επιχειρησιακή Ομάδα Υποστήριξης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Σ.ΕΠ.Ε. (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ), η οποία αποτελείται από:

α) τέσσερα (4) μέλη από την Κεντρική Υπηρεσία ΣΕΠΕ, εκ των οποίων δύο (2) Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων και δυο (2) Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, με τους αναπληρωτές τους,

β) δυο (2) Επιθεωρητές Εργασίας με τους αναπληρωτές τους από κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων και Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του ΣΕΠΕ.

`Αρθρο 11
Προθεσμίες

1. Η προθεσμία υποβολής του αιτήματος του υπό στοιχ. α της παρ. 1.Α του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης ορίζεται έως την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της αργίας ή της Κυριακής που αφορά το αίτημα και ώρα 13:00.

2. Η προθεσμία για την υποβολή γραπτών εξηγήσεων είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες ο Επιθεωρητής Εργασίας θεωρήσει αναγκαίο να χορηγήσει μεγαλύτερη, και ξεκινά την επόμενη της κοινοποίησης εργάσιμη ημέρα.

3. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προθεσμίες υποβολής που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

`Αρθρο 12
Κυρώσεις

Οι κείμενες διατάξεις σχετικά με την επιβολή ποινικών και διοικητικών κυρώσεων, καθώς και σχετικά με τα όργανα επιβολής των διοικητικών κυρώσεων ισχύουν, αναλόγως και για τις υποβολές μέσω του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ.

`Αρθρο 13
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2016
Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: