Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
28 Φεβρουαρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 31

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4781

Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

`Αρθρο 1 Σκοπός
`Αρθρο 2 Αντικείμενο
ΜΕΡΟΣ Α΄ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄-ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
`Αρθρο 3 Αποστολή του Υπουργείου Εξωτερικών
`Αρθρο 4 Αρμοδιότητες του Υπουργείου Εξωτερικών
`Αρθρο 5 Διάρθρωση του Υπουργείου Εξωτερικών
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
`Αρθρο 6 Αρμοδιότητες της Κεντρικής Υπηρεσίας
`Αρθρο 7 Διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
`Αρθρο 8 Αρμοδιότητες Διπλωματικών Γραφείων και Γραφείου Υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέα
`Αρθρο 9 Προϊστάμενοι Διπλωματικών Γραφείων και Γραφείου Υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέα
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
`Αρθρο 10 Αρμοδιότητες Γενικών Διευθύνσεων
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
`Αρθρο 11 Αρμοδιότητες Περιφερειακών Υπηρεσιών
`Αρθρο 12 Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων Θεσσαλονίκης
`Αρθρο 13 Υπηρεσία Πολιτικών Υποθέσεων Ξάνθης
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΦΟΡΕΙΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
`Αρθρο 14 Εποπτευόμενοι από το Υπουργείο Εξωτερικών φορείς
`Αρθρο 15 Διοίκηση του Αγίου Όρους
`Αρθρο 16 Συνεργασία του Υπουργείου Εξωτερικών με άλλα υπουργεία και κρατικές υπηρεσίες
`Αρθρο 17 Σύνδεσμοι σε άλλα υπουργεία και υπηρεσίες
`Αρθρο 18 Πληρεξούσιοι της Ελληνικής Δημοκρατίας ενώπιον διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων
`Αρθρο 19 Εφαρμογή του Υπαλληλικού Κώδικα
`Αρθρο 20 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
`Αρθρο 21 Αρμοδιότητες Γενικής Επιθεώρησης
`Αρθρο 22 Διάρθρωση Γενικής Επιθεώρησης
`Αρθρο 23 Αρμοδιότητες Γραφείου Σχεδιασμού και Διενέργειας Επιθεωρήσεων
`Αρθρο 24 Αρμοδιότητες Γραφείου Ελέγχου και Διερεύνησης Καταγγελιών
`Αρθρο 25 Γενικός Επιθεωρητής
`Αρθρο 26 Επιθεωρητές - εσωτερικοί ελεγκτές
`Αρθρο 27 Στελέχωση Γενικής Επιθεώρησης
`Αρθρο 28 Εξουσιοδοτική διάταξη
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
`Αρθρο 29 Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
`Αρθρο 30 Διάρθρωση Διεύθυνσης Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
`Αρθρο 31 Αρμοδιότητες Τμήματος Ι Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
`Αρθρο 32 Αρμοδιότητες Τμήματος ΙΙ Παρακολούθησης και Αξιολόγησης
`Αρθρο 33 Γραφείο Στατιστικής
`Αρθρο 34 Στελέχωση Διεύθυνσης Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
`Αρθρο 35 Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο Υπουργείου Εξωτερικών
`Αρθρο 36 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΚΕΝΤΡΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΕ.Σ.Ε.Π.)
`Αρθρο 37 Αρμοδιότητες Κέντρου Σχεδιασμού Εξωτερικής Πολιτικής (ΚΕ.Σ.Ε.Π.)
`Αρθρο 38 Προϊστάμενος ΚΕ . Σ . Ε . Π .
`Αρθρο 39 Επιστημονικός Διευθυντής ΚΕ . Σ . Ε . Π .
`Αρθρο 40 Επιστημονικοί συνεργάτες ΚΕ . Σ . Ε . Π .
`Αρθρο 41 Ομάδες εργασίας
`Αρθρο 42 Στελέχωση ΚΕ . Σ . Ε . Π .
`Αρθρο 43 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
`Αρθρο 44 Διεύθυνση και σκοπός της Διπλωματικής Ακαδημίας
`Αρθρο 45 Διάρθρωση Διπλωματικής Ακαδημίας
`Αρθρο 46 Συγκρότηση Εκπαιδευτικού Συμβουλίου Διπλωματικής Ακαδημίας
`Αρθρο 47 Αρμοδιότητες Εκπαιδευτικού Συμβουλίου
`Αρθρο 48 Εισαγωγή και φοίτηση στη Διπλωματική Ακαδημία
`Αρθρο 49 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΕΙΔΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
`Αρθρο 50 Αρμοδιότητες Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας
`Αρθρο 51 Διάρθρωση Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας
`Αρθρο 52 Αρμοδιότητες Τμήματος Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου
`Αρθρο 53 Αρμοδιότητες Γραφείου Διεθνών Συμβάσεων
`Αρθρο 54 Αρμοδιότητες Τμήματος Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
`Αρθρο 55 Στελέχωση Ε . Ν . Υ .
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
`Αρθρο 56 Μετονομασία Αυτοτελούς Γραφείου Νομοθετικής Πρωτοβουλίας σε Γραφείο Νομικής Υποστήριξης
`Αρθρο 57 Αρμοδιότητες Γραφείου Νομικής Υποστήριξης
`Αρθρο 58 Στελέχωση Γραφείου Νομικής Υποστήριξης
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
`Αρθρο 59 Σκοπός και αρμοδιότητες Υπηρεσίας Ενημέρωσης
`Αρθρο 60 Προϊστάμενος Υπηρεσίας Ενημέρωσης
`Αρθρο 61 Στελέχωση Υπηρεσίας Ενημέρωσης
`Αρθρο 62 Εξουσιοδοτική διάταξη
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
`Αρθρο 63 Γραφείο Τύπου Υπουργού Εξωτερικών
`Αρθρο 64 Στελέχωση Γραφείου Τύπου
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ
`Αρθρο 65 Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Εθιμοτυπίας
`Αρθρο 66 Διάρθρωση Διεύθυνσης Εθιμοτυπίας
`Αρθρο 67 Αρμοδιότητες Τμήματος Ατελειών και Προνομίων
`Αρθρο 68 Αρμοδιότητες Τμήματος Εθιμοταξίας και Παρασήμων
`Αρθρο 69 Αρμοδιότητες Τμήματος Επίσημων Επισκέψεων
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ
`Αρθρο 70 Σύσταση και αρμοδιότητες Γραφείου Αμυντικής Διπλωματίας
`Αρθρο 71 Στελέχωση Γραφείου Αμυντικής Διπλωματίας
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
`Αρθρο 72 Σύσταση Γραφείου Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων
`Αρθρο 73 Προϊστάμενος Γραφείου Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων
`Αρθρο 74 Στελέχωση Γραφείου Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων
`Αρθρο 75 Σύσταση, συγκρότηση και αρμοδιότητες άμισθης επιτροπής
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ
`Αρθρο 76 Αρμοδιότητες Γραφείου Εθνικού Εισηγητή
`Αρθρο 77 Προϊστάμενος Γραφείου Εθνικού Εισηγητή
`Αρθρο 78 Ορισμός συνδέσμων
`Αρθρο 79 Εξουσιοδοτική διάταξη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟΝ
`Αρθρο 80 Υπηρεσιακός Γενικός Γραμματέας
`Αρθρο 81 Ομάδες εργασίας και διαβούλευσης
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
`Αρθρο 82 Σύσταση και αποστολή Υπηρεσίας Συντονισμού
`Αρθρο 83 Διάρθρωση Υπηρεσίας Συντονισμού
`Αρθρο 84 Αρμοδιότητες Γραφείου Συντονισμού Δημόσιων Πολιτικών
`Αρθρο 85 Αρμοδιότητες Γραφείου Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ
`Αρθρο 86 Αρμοδιότητες Μονάδας Διαχείρισης Κρίσεων
`Αρθρο 87 Εξουσιοδοτική διάταξη
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ Α΄ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
`Αρθρο 88 Αρμοδιότητες Α΄ Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικών Υποθέσεων
`Αρθρο 89 Διάρθρωση Α΄ Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικών Υποθέσεων
`Αρθρο 90 Α1 Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Χωρών
`Αρθρο 91 Α2 Διεύθυνση Κύπρου
`Αρθρο 92 Α3 Διεύθυνση Χωρών Νοτιοανατολικής Ευρώπης
`Αρθρο 93 Α 4 Διεύθυνση Τουρκίας
`Αρθρο 94 Α5 Διεύθυνση Ρωσίας, Λευκορωσίας, Χωρών Καυκάσου και λοιπών Χωρών Ευξείνου Πόντου
`Αρθρο 95 Α6 Διεύθυνση Αραβικών Χωρών και Μέσης Ανατολής
`Αρθρο 96 Α7 Διεύθυνση Βορείου Αμερικής, Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής
`Αρθρο 97 Α8 Διεύθυνση Χωρών Υποσαχάριας Αφρικής
`Αρθρο 98 Α9 Διεύθυνση Ασίας και Ωκεανίας
`Αρθρο 99 Α10 Διεύθυνση Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (Κ.Ε.Π.Π.Α.)
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ Γ΄ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
`Αρθρο 100 Αρμοδιότητες Γ΄ Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης
`Αρθρο 101 Διάρθρωση Γ΄ Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης
`Αρθρο 102 Σύσταση και λειτουργία Επιτελικού Γραφείου
`Αρθρο 103 Αρμοδιότητες Γ1 Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Εξωτερικών Σχέσεων
`Αρθρο 104 Αρμοδιότητες Γ2 Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, Εσωτερικής Αγοράς και άλλων Πολιτικών
`Αρθρο 105 Γ3 Διεύθυνση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
`Αρθρο 106 Γ4 Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων, Μετανάστευσης και Schengen
`Αρθρο 107 Εξουσιοδοτική διάταξη
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ Δ΄ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
`Αρθρο 108 Αρμοδιότητες Δ΄ Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών
`Αρθρο 109 Διάρθρωση Δ΄ Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών Οργανισμών και Διεθνούς Ασφάλειας και Συνεργασίας
`Αρθρο 110 Αρμοδιότητες Δ1 Διεύθυνσης Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και Διεθνών Ειδικευμένων Οργανισμών και Διασκέψεων
`Αρθρο 111 Αρμοδιότητες Δ2 Διεύθυνσης NATO, Ευρωατλαντικής Ασφάλειας και Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (Ο.Α.Σ.Ε.)
`Αρθρο 112 Αρμοδιότητες Δ3 Διεύθυνσης Συμβουλίου της Ευρώπης, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μειονοτήτων, Προσφύγων και Μεταναστών
`Αρθρο 113 Αρμοδιότητες Δ4 Διεύθυνσης Προστασίας Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής και Παγκόσμιων Πολιτικών
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΣΤ - Α΄ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤ - Β΄ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
`Αρθρο 114 Αρμοδιότητες ΣΤ - Α΄ Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης
`Αρθρο 115 Αρμοδιότητες ΣΤ - Β΄ Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.)
`Αρθρο 116 Διάρθρωση της ΣΤ - Α΄ Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης και της ΣΤ - Β΄ Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.)
`Αρθρο 117 Αρμοδιότητες ΣΤ1 Διεύθυνσης Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης
`Αρθρο 118 Αρμοδιότητες ΣΤ2 Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
`Αρθρο 119 Διάρθρωση ΣΤ2 Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
`Αρθρο 120 Αρμοδιότητες του Τμήματος Ι Ανάπτυξης και Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων
`Αρθρο 121 Αρμοδιότητες Τμήματος ΙΙ Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποστήριξης Εξοπλισμού
`Αρθρο 122 Αρμοδιότητες Τμήματος ΙΙΙ Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Ευρωπαϊκών Συστημάτων
`Αρθρο 123 Αρμοδιότητες Γραφείου Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διαβαθμισμένης Πληροφορίας
`Αρθρο 124 Προϊστάμενος Γραφείου Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διαβαθμισμένης Πληροφορίας
`Αρθρο 125 Αρμοδιότητες ΣΤ3 Διεύθυνσης Διεκπεραίωσης και Διπλωματικού Ταχυδρομείου
`Αρθρο 126 Αρμοδιότητες ΣΤ4 Διεύθυνσης Οικονομικής Διοίκησης
`Αρθρο 127 Διάρθρωση ΣΤ4 Διεύθυνσης Οικονομικής Διοίκησης
`Αρθρο 128 Αρμοδιότητες Τμήματος I Αποδοχών Ανθρώπινου Δυναμικού
`Αρθρο 129 Αρμοδιότητες Τμήματος II Μεταθέσεων και Υπηρεσιακών Μετακινήσεων
`Αρθρο 130 Αρμοδιότητες Τμήματος III Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Έκδοσης Εντολών Πληρωμής δαπανών Κεντρικής Υπηρεσίας
`Αρθρο 131 Αρμοδιότητες Τμήματος IV Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Έκδοσης Εντολών Πληρωμής Δαπανών Εξωτερικής Υπηρεσίας
`Αρθρο 132 Αρμοδιότητες Τμήματος V Πληρωμής Δαπανών και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων
`Αρθρο 133 Αρμοδιότητες ΣΤ5 Διεύθυνσης Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών
`Αρθρο 134 Διάρθρωση ΣΤ5 Διεύθυνσης Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών
`Αρθρο 135 Αρμοδιότητες Τμήματος Ι Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών Κεντρικής Υπηρεσίας
`Αρθρο 136 Αρμοδιότητες Τμήματος II Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών Εξωτερικής Υπηρεσίας
`Αρθρο 137 Διάρθρωση ΣΤ6 Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων
`Αρθρο 138 Αρμοδιότητες Τμήματος Ι Εκπαιδεύσεων
`Αρθρο 139 Αρμοδιότητες Τμήματος II Μετεκπαιδεύσεων και Διεθνών Εκπαιδεύσεων
`Αρθρο 140 Αρμοδιότητες Τμήματος III Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων
`Αρθρο 141 Αρμοδιότητες ΣΤ7 Διεύθυνσης Προϋπολογισμού
`Αρθρο 142 Αρμοδιότητες Υπηρεσίας Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου
`Αρθρο 143 Στελέχωση Υπηρεσίας Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου
`Αρθρο 144 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΣΩΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ
`Αρθρο 145 Επίσημη μετάφραση
`Αρθρο 146 Αρμοδιότητες πιστοποιημένων μεταφραστών
`Αρθρο 147 Σώμα πιστοποιημένων μεταφραστών
`Αρθρο 148 Κατηγορίες των προς μετάφραση εγγράφων
`Αρθρο 149 Εποπτικό Συμβούλιο πιστοποιημένων μεταφραστών
`Αρθρο 150 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
`Αρθρο 151 Αρμοδιότητες Κρυπτογραφικής Υπηρεσίας
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
`Αρθρο 152 Αρμοδιότητες Τεχνικής Υπηρεσίας
`Αρθρο 153 Στελέχωση Τεχνικής Υπηρεσίας
`Αρθρο 154 Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας
`Αρθρο 155 Τεχνικό Συμβούλιο
`Αρθρο 156 Εξουσιοδοτική διάταξη
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
`Αρθρο 157 Διεύθυνση Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
`Αρθρο 158 Γραφείο Ασφαλείας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ
`Αρθρο 159 Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας
`Αρθρο 160 Εποπτευόμενοι από τη Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας φορείς
`Αρθρο 161 Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας
`Αρθρο 162 Εξουσιοδοτική διάταξη
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Β΄ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
`Αρθρο 163 Αρμοδιότητες Β΄ Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων
`Αρθρο 164 Διάρθρωση Β΄ Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων
`Αρθρο 165 Αρμοδιότητες B1 Διεύθυνσης Σχεδιασμού Εξωστρέφειας και Συντονισμού Φορέων Εξωστρέφειας
`Αρθρο 166 Διάρθρωση B1 Διεύθυνσης Σχεδιασμού Εξωστρέφειας και Συντονισμού Φορέων Εξωστρέφειας
`Αρθρο 167 Αρμοδιότητες Τμήματος Ι Προώθησης Εξωστρέφειας
`Αρθρο 168 Αρμοδιότητες Τμήματος ΙΙ Συντονισμού Φορέων Εξωστρέφειας
`Αρθρο 169 Αρμοδιότητες Τμήματος ΙΙΙ Προσέλκυσης Ειδικών Επενδύσεων
`Αρθρο 170 Αρμοδιότητες Β2 Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Διαχείρισης Ποιότητας
`Αρθρο 171 Διάρθρωση B2 Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Διαχείρισης Ποιότητας
`Αρθρο 172 Αρμοδιότητες Τμήματος Ι Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
`Αρθρο 173 Αρμοδιότητες Τμήματος ΙΙ Ανάλυσης και Αξιολόγησης Διεθνών Αγορών
`Αρθρο 174 Αρμοδιότητες Τμήματος ΙΙΙ Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Πληροφοριών
`Αρθρο 175 Αρμοδιότητες Β3 Διεύθυνσης Διμερών Οικονομικών Σχέσεων με Ευρωπαϊκές χώρες, χώρες Βόρειας, Κεντρικής και Νότιας Αμερικής και Καραϊβικής
`Αρθρο 176 Διάρθρωση Β3 Διεύθυνσης Διμερών Οικονομικών Σχέσεων με Ευρωπαϊκές χώρες, χώρες Βόρειας, Κεντρικής και Νότιας Αμερικής και Καραϊβικής
`Αρθρο 177 Αρμοδιότητες Τμήματος Ι Διμερών Οικονομικών Σχέσεων με Ευρωπαϊκές χώρες
`Αρθρο 178 Αρμοδιότητες Τμήματος ΙΙ Διμερών Οικονομικών Σχέσεων με χώρες Βόρειας, Κεντρικής και Νότιας Αμερικής και Καραϊβικής
`Αρθρο 179 Αρμοδιότητες Β4 Διεύθυνσης Διμερών Οικονομικών Σχέσεων με χώρες Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Ρωσία, Λευκορωσία, χώρες Καυκάσου και Ευξείνου Πόντου, καθώς και θεμάτων Ο.Σ.Ε.Π.
`Αρθρο 180 Διάρθρωση Β4 Διεύθυνσης Διμερών Οικονομικών Σχέσεων με χώρες Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Ρωσία, Λευκορωσία, χώρες Καυκάσου και Ευξείνου Πόντου, καθώς και θεμάτων Ο.Σ.Ε.Π.
`Αρθρο 181 Αρμοδιότητες Τμήματος Ι Διμερών Οικονομικών Σχέσεων με χώρες Νοτιοανατολικής Ευρώπης
`Αρθρο 182 Αρμοδιότητες Τμήματος ΙΙ Διμερών Οικονομικών Σχέσεων με Ρωσία, Λευκορωσία, χώρες Καυκάσου και Ευξείνου Πόντου
`Αρθρο 183 Αρμοδιότητες Τμήματος ΙΙΙ Παρακολούθησης Ο.Σ.Ε.Π.
`Αρθρο 184 Αρμοδιότητες Β5 Διεύθυνσης Διμερών Οικονομικών Σχέσεων με χώρες Μέσης Ανατολής, Βόρειας Αφρικής και χώρες Κόλπου, με χώρες Ασίας και Ωκεανίας και Υποσαχάριας Αφρικής
`Αρθρο 185 Διάρθρωση Β5 Διεύθυνσης Διμερών Οικονομικών Σχέσεων με χώρες Μέσης Ανατολής, Βόρειας Αφρικής και χώρες Κόλπου, με χώρες Ασίας, Ωκεανίας και Υποσαχάριας Αφρικής
`Αρθρο 186 Αρμοδιότητες Τμήματος Ι Διμερών Οικονομικών Σχέσεων με χώρες Μέσης Ανατολής, Βόρειας Αφρικής και χώρες Κόλπου
`Αρθρο 187 Αρμοδιότητες Τμήματος ΙΙ Διμερών Οικονομικών Σχέσεων με χώρες Ασίας και Ωκεανίας
`Αρθρο 188 Αρμοδιότητες Τμήματος ΙΙΙ Διμερών Οικονομικών Σχέσεων με χώρες Υποσαχάριας Αφρικής
`Αρθρο 189 Αρμοδιότητες Β6 Διεύθυνσης Πολυμερών Οικονομικών Σχέσεων και Εμπορικής Πολιτικής
`Αρθρο 190 Διάρθρωση Β6 Διεύθυνσης Πολυμερών Οικονομικών Σχέσεων και Εμπορικής Πολιτικής
`Αρθρο 191 Αρμοδιότητες Τμήματος Ι Εμπορικής Πολιτικής στον τομέα Αγαθών
`Αρθρο 192 Αρμοδιότητες Τμήματος ΙΙ Εμπορικής Πολιτικής στον τομέα Υπηρεσιών και Επενδύσεων
`Αρθρο 193 Αρμοδιότητες Τμήματος ΙΙΙ Μέτρων Εμπορικής `Αμυνας και Ειδικών Καθεστώτων Εισαγωγών -Εξαγωγών και Αδειοδοτήσεων
`Αρθρο 194 Αρμοδιότητες Τμήματος IV Πολυμερών Οικονομικών Θεσμών
`Αρθρο 195 Αρμοδιότητες Β7 Διεύθυνσης Διεθνών και Περιφερειακών Δικτύων Ενέργειας, Μεταφορών και Εφοδιαστικών Αλυσίδων
`Αρθρο 196 Διάρθρωση Β7 Διεύθυνσης Διεθνών και Περιφερειακών Δικτύων Ενέργειας, Μεταφορών και Εφοδιαστικών Αλυσίδων
`Αρθρο 197 Αρμοδιότητες Τμήματος Ι Διεθνών και Περιφερειακών Δικτύων Ενέργειας
`Αρθρο 198 Αρμοδιότητες Τμήματος ΙΙ Διεθνών και Περιφερειακών Δικτύων Μεταφορών και Εφοδιαστικών Αλυσίδων
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ Ζ΄ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ
`Αρθρο 199 Αρμοδιότητες Ζ΄ Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής
`Αρθρο 200 Διάρθρωση και στελέχωση της Ζ΄ Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής
`Αρθρο 201 Διάρθρωση Ζ1 Διεύθυνσης Ελέγχου
`Αρθρο 202 Αρμοδιότητες Τμήματος Ι Συνεργασίας με Φορείς Παροχής Ανθρωπιστικής και Αναπτυξιακής Αρωγής
`Αρθρο 203 Αρμοδιότητες Τμήματος ΙΙ Ελέγχου
`Αρθρο 204 Αρμοδιότητες Τμήματος ΙΙΙ Χρηματοδοτήσεων
`Αρθρο 205 Διάρθρωση Ζ2 Διεύθυνσης Αναπτυξιακών και Ανθρωπιστικών Δράσεων/Έργων
`Αρθρο 206 Αρμοδιότητες Τμήματος Ι Ανθρωπιστικής Βοήθειας
`Αρθρο 207 Αρμοδιότητες Τμήματος ΙΙ Υλοποίησης, Σχεδιασμού και Επιλογής Αναπτυξιακών Δράσεων/Έργων
`Αρθρο 208 Αρμοδιότητες Τμήματος ΙΙΙ Παρακολούθησης, Συντονισμού και Τεχνικού Ελέγχου Αναπτυξιακών Δράσεων/Έργων
`Αρθρο 209 Αρμοδιότητες Τμήματος IV Μητρώου Αναδόχων Δράσεων/Έργων
`Αρθρο 210 Διάρθρωση Ζ3 Διεύθυνσης Πολιτικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας
`Αρθρο 211 Αρμοδιότητες Τμήματος Ι Πολιτικής
`Αρθρο 212 Αρμοδιότητες Τμήματος ΙΙ Διεθνών Οργανισμών
`Αρθρο 213 Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου Αξιολόγησης και Στατιστικών Δεδομένων
`Αρθρο 214 Εξουσιοδοτική διάταξη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ
`Αρθρο 215 Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας
`Αρθρο 216 Εποπτευόμενοι από τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας φορείς
`Αρθρο 217 Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας
`Αρθρο 218 Εξουσιοδοτική διάταξη
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Ε΄ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ
`Αρθρο 219 Αρμοδιότητες Ε΄ Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Διπλωματίας
`Αρθρο 220 Διάρθρωση και στελέχωση Ε΄ Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Διπλωματίας
`Αρθρο 221 Αρμοδιότητες Ε1 Διεύθυνσης Διεθνών Δημόσιων Σχέσεων
`Αρθρο 222 Διάρθρωση Ε1 Διεύθυνσης Διεθνών Δημόσιων Σχέσεων
`Αρθρο 223 Αρμοδιότητες Τμήματος Ι Υποστήριξης Ξένων Ανταποκριτών και Διεθνών Μέσων Ενημέρωσης
`Αρθρο 224
`Αρθρο 225 Αρμοδιότητες Τμήματος ΙΙΙ Ψηφιακής Προβολής
`Αρθρο 226 Αρμοδιότητες Ε2 Διεύθυνσης Διεθνούς Επικοινωνίας
`Αρθρο 227 Διάρθρωση Ε2 Διεύθυνσης Διεθνούς Επικοινωνίας
`Αρθρο 228 Αρμοδιότητες Τμήματος Ι Διαχείρισης Εθνικής Εικόνας
`Αρθρο 229 Αρμοδιότητες Τμήματος ΙΙ Επικοινωνιακής Διαχείρισης Ειδικών Θεμάτων
`Αρθρο 230 Αρμοδιότητες Τμήματος ΙΙΙ Ανάλυσης και Ερευνών
`Αρθρο 231 Αρμοδιότητες Ε3 Διεύθυνσης Μορφωτικών, Πολιτιστικών και Αθλητικών Υποθέσεων
`Αρθρο 232 Διάρθρωση Ε3 Διεύθυνσης Μορφωτικών, Πολιτιστικών και Αθλητικών Υποθέσεων
`Αρθρο 233 Αρμοδιότητες Τμήματος Ι Μορφωτικών Συμφωνιών και Προγραμμάτων
`Αρθρο 234 Αρμοδιότητες Τμήματος ΙΙ Διμερούς και Διεθνούς Πολιτιστικής Συνεργασίας
`Αρθρο 235 Αρμοδιότητες Τμήματος ΙΙΙ UNESCO
`Αρθρο 236 Αρμοδιότητες Τμήματος IV Πολιτιστικών και Επιστημονικών Ιδρυμάτων και Επιτροπών
`Αρθρο 237 Αρμοδιότητες Τμήματος ν Αθλητικών Υποθέσεων
`Αρθρο 238 Αρμοδιότητες Τμήματος VI Πολιτιστικής και Μορφωτικής Συνεργασίας
`Αρθρο 239 Αρμοδιότητες Ε4 Διεύθυνσης Θρησκευτικών και Εκκλησιαστικών Υποθέσεων
`Αρθρο 240 Εξουσιοδοτική διάταξη
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Η΄ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
`Αρθρο 241 Αποστολή και αρμοδιότητες Η΄ Γενικής Διεύθυνσης Απόδημου Ελληνισμού
`Αρθρο 242 Διάρθρωση Η΄ Γενικής Διεύθυνσης Απόδημου Ελληνισμού
`Αρθρο 243 Αρμοδιότητες Η1 Διεύθυνσης Απόδημου Ελληνισμού και Προγραμμάτων
`Αρθρο 244 Διάρθρωση Η1 Διεύθυνσης Απόδημου Ελληνισμού και Προγραμμάτων
`Αρθρο 245 Αρμοδιότητες Τμήματος Ι Πολιτικής για τον Απόδημο Ελληνισμό
`Αρθρο 246 Αρμοδιότητες Τμήματος ΙΙ Προγραμμάτων
`Αρθρο 247 Αρμοδιότητες Τμήματος ΙΙΙ Υποστήριξης Δικτύων του Απόδημου Ελληνισμού
`Αρθρο 248 Αποστολή και αρμοδιότητες της Η2 Διεύθυνσης Προξενικών Υποθέσεων
`Αρθρο 249 Αρμοδιότητες Κέντρου Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Πολιτών και Αποδήμων Ελλήνων (Κ.Ε.Π.Π.Α.Ε.)
`Αρθρο 250 Στελέχωση Κ . Ε . Π . Π . Α . Ε .
`Αρθρο 251 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
`Αρθρο 252 Συμβούλια και Επιτροπές της Κεντρικής Υπηρεσίας
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
`Αρθρο 253 Συμβούλιο Πολιτικών Υποθέσεων
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
`Αρθρο 254 Συγκρότηση του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου
`Αρθρο 255 Αρμοδιότητες Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου
`Αρθρο 256 Εισηγητής στο Ανώτατο Υπηρεσιακό Συμβούλιο
`Αρθρο 257 Λειτουργία του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
`Αρθρο 258 Συγκρότηση Ανώτατου Πειθαρχικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου
`Αρθρο 259 Αρμοδιότητες Ανώτατου Πειθαρχικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου
`Αρθρο 260 Λειτουργία Ανώτατου Πειθαρχικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
`Αρθρο 261 Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου
`Αρθρο 262 Αρμοδιότητες Υπηρεσιακού Συμβουλίου
`Αρθρο 263 Λειτουργία Υπηρεσιακού Συμβουλίου
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
`Αρθρο 264 Συγκρότηση Πειθαρχικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου
`Αρθρο 265 Αρμοδιότητες Πειθαρχικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου
`Αρθρο 266 Λειτουργία Πειθαρχικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
`Αρθρο 267 Συγκρότηση Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου
`Αρθρο 268 Αρμοδιότητες Δ . Π . Υ . Σ .
`Αρθρο 269 Λειτουργία Δ . Π . Υ . Σ .
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
`Αρθρο 270 Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Διπλωματικής Ακαδημίας
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
`Αρθρο 271 Συγκρότηση Τεχνικού Συμβουλίου
`Αρθρο 272 Αρμοδιότητες Τεχνικού Συμβουλίου
`Αρθρο 273 Λειτουργία Τεχνικού Συμβουλίου
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
`Αρθρο 274 Συγκρότηση Συμβουλίου Ταγμάτων Αριστείας
`Αρθρο 275 Αρμοδιότητες Συμβουλίου Ταγμάτων Αριστείας
`Αρθρο 276 Λειτουργία Συμβουλίου Ταγμάτων Αριστείας
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
`Αρθρο 277 Συγκρότηση Επιτροπής Ειδικών Δαπανών
`Αρθρο 278 Αρμοδιότητες Επιτροπής Ειδικών Δαπανών
`Αρθρο 279 Λειτουργία Επιτροπής Ειδικών Δαπανών
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
`Αρθρο 280 Συμβούλια Συντονισμού Περιφερειακής Πολιτικής
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ
`Αρθρο 281 Συγκρότηση Επιτροπής Αποχαρακτηρισμού
`Αρθρο 282 Αρμοδιότητες Επιτροπής Αποχαρακτηρισμού
`Αρθρο 283 Αποχαρακτηρισμός αρχείων
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ
`Αρθρο 284 Εποπτικό Συμβούλιο πιστοποιημένων μεταφραστών
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ, ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
`Αρθρο 285 Νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές, Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας
`Αρθρο 286 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
`Αρθρο 287 Σύσταση και κατάργηση διπλωματικών Αρχών
`Αρθρο 288 Καθήκοντα πρεσβευτικών Αρχών
`Αρθρο 289 Καθήκοντα Μόνιμων Αντιπροσωπειών
`Αρθρο 290 Καθήκοντα κατά περίπτωση (ad hoc) διπλωματικών αντιπροσωπειών
`Αρθρο 291 Καθήκοντα Γραφείων Συνδέσμου
`Αρθρο 292 Γραφεία ελληνικών συμφερόντων
`Αρθρο 293 Διαπίστευση και ανάκληση προϊσταμένων διπλωματικών Αρχών
`Αρθρο 294 Αναπλήρωση προϊσταμένων διπλωματικών Αρχών
`Αρθρο 295 Παράδοση και παραλαβή υπηρεσίας των διπλωματικών Αρχών
`Αρθρο 296 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΠΡΟΞΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
`Αρθρο 297 Σύσταση, διαβάθμιση, κατάργηση προξενικών Αρχών
`Αρθρο 298 Εποπτεία προξενικών Αρχών
`Αρθρο 299 Καθήκοντα έμμισθων προξενικών Αρχών
`Αρθρο 300 Προξενικά Γραφεία Πρεσβειών
`Αρθρο 301 Προξενικά διπλώματα
`Αρθρο 302 Διεύθυνση έμμισθων προξενικών Αρχών και αναπλήρωση προϊσταμένων
`Αρθρο 303 Ειδικές ρυθμίσεις
`Αρθρο 304 Παράδοση και παραλαβή υπηρεσίας των προξενικών Αρχών
`Αρθρο 305 Διορισμός, αναπλήρωση και καθεστώς Προϊσταμένων άμισθων προξενικών Αρχών
`Αρθρο 306 Προσωπικό και δαπάνες άμισθων προξενικών Αρχών
`Αρθρο 307 Καθήκοντα άμισθων προξενικών Αρχών
`Αρθρο 308 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΓΡΑΦΕΙΑ Ο.Ε.Υ.
`Αρθρο 309 Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων
`Αρθρο 310 Αρμοδιότητες Γραφείων Ο.Ε.Υ.
`Αρθρο 311 Προϊστάμενοι Γραφείων Ο.Ε.Υ.
`Αρθρο 312 Αρμοδιότητες προϊσταμένων Γραφείων Ο.Ε.Υ.
`Αρθρο 313 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ
`Αρθρο 314 Αρμοδιότητες Γραφείων Δημόσιας Διπλωματίας
`Αρθρο 315 Στελέχωση και προϊστάμενοι Γραφείων Δημόσιας Διπλωματίας
`Αρθρο 316 Αρμοδιότητες Προϊσταμένων Γραφείων Δ.Δ.
`Αρθρο 317 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 318 Κλάδοι προσωπικού
`Αρθρο 319 Γενικά προσόντα διορισμού
`Αρθρο 320 Ορκωμοσία - Διαβεβαίωση
`Αρθρο 321 Διπλωματικά και υπηρεσιακά διαβατήρια
`Αρθρο 322 Κανονικές άδειες
`Αρθρο 323 Αναρρωτικές άδειες και άδειες κύησης και λοχείας
`Αρθρο 324 Ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη
`Αρθρο 325 Εκπαιδευτικές άδειες
`Αρθρο 326 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
`Αρθρο 327 Μητρώο Υπαλλήλων
`Αρθρο 328 Αξιολόγηση
`Αρθρο 329 Αποσπάσεις
`Αρθρο 330 Αποσπάσεις σε αποστολές και επιχειρήσεις της Ε.Ε. και των διεθνών οργανισμών
`Αρθρο 331 Μετατάξεις
`Αρθρο 332 Κλήση στην Κεντρική Υπηρεσία
`Αρθρο 333 Ανάκληση υπαλλήλων
`Αρθρο 334 Ειδικές αποστολές
`Αρθρο 335 Προσωρινή απαλλαγή καθηκόντων
`Αρθρο 336 Στέρηση προσωπικής ελευθερίας υπαλλήλου στο εξωτερικό
`Αρθρο 337 Παθόντες κατά την υπηρεσία
`Αρθρο 338 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
`Αρθρο 339 Γενικές διατάξεις
`Αρθρο 340 Αργία
`Αρθρο 341 Πειθαρχική εξουσία
`Αρθρο 342 Κλήση σε απολογία
`Αρθρο 343 Επιβολή πειθαρχικής ποινής
`Αρθρο 344 Εκτέλεση πειθαρχικών ποινών
`Αρθρο 345 Μη ανάκληση ή τροποποίηση πειθαρχικών ποινών
`Αρθρο 346 Παραγραφή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ
`Αρθρο 347 Βαθμοί και θέσεις
`Αρθρο 348 Θέσεις και καθήκοντα κατά βαθμό
`Αρθρο 349 Ειδικά προσόντα διορισμού
`Αρθρο 350 Δοκιμαστική υπηρεσία και μονιμοποίηση Ακολούθων Πρεσβείας
`Αρθρο 351 Τυπικά προσόντα προαγωγής
`Αρθρο 352 Προαγωγές
`Αρθρο 353 Μεταθέσεις
`Αρθρο 354 Διπλωματικοί υπάλληλοι
`Αρθρο 355 Αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας
`Αρθρο 356 Απονομή βαθμών επί τιμή σε αποχωρούντες διπλωματικούς υπαλλήλους
`Αρθρο 357 Πρέσβεις εκ προσωπικοτήτων
`Αρθρο 358 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
`Αρθρο 359 Βαθμοί και θέσεις
`Αρθρο 360 Διαδικασία και ειδικά προσόντα διορισμού
`Αρθρο 361 Προϊστάμενοι της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας και των Τμημάτων
`Αρθρο 362 Προαγωγές
`Αρθρο 363 Αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας
`Αρθρο 364 Απονομή βαθμού επί τιμή σε αποχωρούντες Ειδικούς Νομικούς Συμβούλους
`Αρθρο 365 Ειδικές ρυθμίσεις
`Αρθρο 366 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΚΛΑΔΟΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ
`Αρθρο 367 Βαθμοί και θέσεις
`Αρθρο 368 Καθήκοντα
`Αρθρο 369 Διαδικασία και ειδικά προσόντα διορισμού
`Αρθρο 370 Τυπικά προσόντα και διαδικασία προαγωγής
`Αρθρο 371 Προαγωγές
`Αρθρο 372 Μεταθέσεις
`Αρθρο 373 Αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας
`Αρθρο 374 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
`Αρθρο 375 Βαθμοί και θέσεις
`Αρθρο 376 Ειδικά προσόντα διορισμού - μονιμοποίηση
`Αρθρο 377 Θέσεις και καθήκοντα κατά βαθμό
`Αρθρο 378 Τυπικά προσόντα προαγωγής
`Αρθρο 379 Προαγωγές
`Αρθρο 380 Μεταθέσεις
`Αρθρο 381 Αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας
`Αρθρο 382 Εξουσιοδοτική διάταξη
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
`Αρθρο 383 Βαθμοί και θέσεις του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας
`Αρθρο 384 Πλήρωση θέσεων του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας
`Αρθρο 385 Θέσεις και καθήκοντα κατά βαθμό
`Αρθρο 386 Τυπικά προσόντα προαγωγής
`Αρθρο 387 Προαγωγές
`Αρθρο 388 Μεταθέσεις
`Αρθρο 389 Αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας
`Αρθρο 390 Εξουσιοδοτική διάταξη
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΞΕΝΙΚΟΥ
`Αρθρο 391 Βαθμοί και θέσεις
`Αρθρο 392 Θέσεις και καθήκοντα κατά βαθμό
`Αρθρο 393 Ειδικά προσόντα διορισμού
`Αρθρο 394 Τυπικά προσόντα προαγωγής
`Αρθρο 395 Προαγωγές
`Αρθρο 396 Μεταθέσεις
`Αρθρο 397 Αυτοδίκαιη αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας
`Αρθρο 398 Εξουσιοδοτική διάταξη
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
`Αρθρο 399 Βαθμοί και θέσεις
`Αρθρο 400 Θέσεις και καθήκοντα κατά βαθμό
`Αρθρο 401 Ειδικά προσόντα διορισμού
`Αρθρο 402 Τυπικά προσόντα προαγωγής
`Αρθρο 403 Προαγωγές
`Αρθρο 404 Μεταθέσεις
`Αρθρο 405 Αυτοδίκαιη αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας
`Αρθρο 406 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
`Αρθρο 407 Βαθμοί και θέσεις
`Αρθρο 408 Θέσεις και καθήκοντα
`Αρθρο 409 Ειδικά προσόντα διορισμού
`Αρθρο 410 Τυπικά προσόντα προαγωγής
`Αρθρο 411 Προαγωγές
`Αρθρο 412 Μεταθέσεις
`Αρθρο 413 Αυτοδίκαιη αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας
`Αρθρο 414 Εξουσιοδοτική διάταξη
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
`Αρθρο 415 Βαθμοί και θέσεις
`Αρθρο 416 Θέσεις και καθήκοντα
`Αρθρο 417 Προσόντα διορισμού
`Αρθρο 418 Τυπικά προσόντα προαγωγής
`Αρθρο 419 Προαγωγές
`Αρθρο 420 Αυτοδίκαιη αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας
`Αρθρο 421 Εξουσιοδοτική διάταξη
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
`Αρθρο 422 Προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
`Αρθρο 423 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
`Αρθρο 424 Προϊστάμενοι Υπηρεσιών Κεντρικής Υπηρεσίας και Αναπλήρωση αυτών
ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
`Αρθρο 425 Εγγραφή πιστώσεων
`Αρθρο 426 Μεταβίβαση αρμοδιότητας Υπουργού
`Αρθρο 427 Πληρεξουσιότητα για είσπραξη χρηματικών ενταλμάτων
`Αρθρο 428 Πληρωμές στο εξωτερικό
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
`Αρθρο 429 Αποδοχές προσωπικού
`Αρθρο 430 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
`Αρθρο 431 Έξοδα μετακίνησης
`Αρθρο 432 Εισαγωγή οικοσκευής και αυτοκινήτου
`Αρθρο 433 Οίκηση των προϊσταμένων Αρχών εξωτερικού
`Αρθρο 434 Ειδικές αποστολές και κλήσεις για υπηρεσιακούς λόγους
`Αρθρο 435 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
`Αρθρο 436 Λειτουργικές δαπάνες
`Αρθρο 437 Ειδικές δαπάνες
`Αρθρο 438 Δαπάνες εθνικών αναγκών και διεθνών υποχρεώσεων
`Αρθρο 439 Δαπάνες απορρήτων αναγκών
`Αρθρο 440 Πάγια προκαταβολή
`Αρθρο 441 Προξενική διαχείριση
`Αρθρο 442 Υπηρεσιακά αυτοκίνητα
`Αρθρο 443 Δημόσιες συμβάσεις
`Αρθρο 444 Απόκτηση ακινήτων
`Αρθρο 445 Ηλεκτρονικό Βιβλίο Υλικού
`Αρθρο 446 Εκποίηση κινητών
`Αρθρο 447 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
`Αρθρο 448 Κατάταξη υπαλλήλων Κλάδων Διοικητικού Προξενικού, Επικοινωνιών και Πληροφορικής, Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης και Επιμελητών
`Αρθρο 449 Διατάξεις για τις μεταφερόμενες υπηρεσίες και το προσωπικό του πρώην Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
`Αρθρο 450 Διατάξεις για τις υπηρεσίες και το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας
`Αρθρο 451 Διατάξεις για το προσωπικό της Μεταφραστικής Υπηρεσίας και τους συνεργαζόμενους με αυτή μεταφραστές
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄- ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
`Αρθρο 452 Επαναλειτουργία και σκοποί του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού
`Αρθρο 453 Σύνθεση, συγκρότηση και όργανα του Σ.Α.Ε.
`Αρθρο 454 Γενική Συνέλευση - Επωνυμία Γενικής Συνέλευσης - Έδρα
`Αρθρο 455 Πόροι του Σ . Α . Ε .
`Αρθρο 456 Ασυμβίβαστα
`Αρθρο 457 Εξουσιοδοτική διάταξη
ΜΕΡΟΣ Ζ΄ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
`Αρθρο 458 Αντικείμενο
`Αρθρο 459 Βασικοί ορισμοί
`Αρθρο 460 Εθνική Πολιτική Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας
`Αρθρο 461 Εθνική ανθρωπιστική βοήθεια
`Αρθρο 462 Επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια
`Αρθρο 463 Δημοσίευση πρόσκλησης ενδιαφέροντος
`Αρθρο 464 Εθνικά Προγράμματα Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΟΡΓΑΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
`Αρθρο 465 Υπουργείο Εξωτερικών
`Αρθρο 466 Διυπουργική Επιτροπή Συντονισμού Διεθνούς Αναπτυξιακής Πολιτικής (Δ.Ε.Σ.Δ.Α.Π.)
`Αρθρο 467 Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Δράσεων/Έργων
`Αρθρο 468 Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή Αναπτυξιακής Συνεργασίας
`Αρθρο 469 Ειδικό Μητρώο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΜΕΡΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
`Αρθρο 470 Χρηματοδότηση δράσεων/έργων που υλοποιούνται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης
`Αρθρο 471 Χρηματοδότηση δράσεων/έργων που υλοποιούνται από φορείς της κοινωνίας των πολιτών και ιδιωτικούς φορείς
`Αρθρο 472 Συμμετοχή φορέων υλοποίησης σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών
`Αρθρο 473 Συμβάσεις εκτέλεσης έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών
`Αρθρο 474 Φορολογικές απαλλαγές, κανόνες και απαιτήσεις για την αγορά υλικών κατά την εκτέλεση δράσεων ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας
`Αρθρο 475 Δημοσιότητα - Διαφάνεια δράσεων/έργων Ζ΄ Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής
`Αρθρο 476 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
`Αρθρο 477 Μεταβατικές διατάξεις για τη διεθνή αναπτυξιακή συνεργασία
ΜΕΡΟΣ Η΄ ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 478 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 479 Καταργούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Θ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
`Αρθρο 480 Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων και ρυθμίσεις για την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς
`Αρθρο 481 Μείωση τελών κυκλοφορίας έτους 2021 για τα τουριστικά λεωφορεία -Προσθήκη στο άρθρο 20 του N . 2948/2001
`Αρθρο 482 Συμπλήρωση πλαισίου για τη στήριξη χερσαίων επιβατικών μεταφορών -Τροποποίηση του άρθρου 36 του N . 4753/2020
`Αρθρο 483 Παράταση του χρόνου έναρξης ισχύος της φορολόγησης ανά δελτίο παιχνιδιού στα τυχερά παίγνια - Τροποποίηση του άρθρου 79 του N . 4764/2020
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
`Αρθρο 484 Παρατάσεις έκτακτων ρυθμίσεων λόγω κορωνοϊού COVID-19
`Αρθρο 485 Καθορισμός εκπτωτικών περιόδων -Τροποποίηση του άρθρου δέκατου όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του N . 4683/2020
`Αρθρο 486 Επιπρόσθετα μέτρα στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών - Τροποποίηση των παρ. 2 και 4 του άρθρου 123 του N . 4714/2020
`Αρθρο 487 Ειδική ρύθμιση για ανανέωση ασφαλιστικής ικανότητας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
`Αρθρο 488 Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
`Αρθρο 489 Ρύθμιση για τα υπηρεσιακά συμβούλια
`Αρθρο 490 Ρυθμίσεις για το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας -Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 4 του N . 4440/2016
`Αρθρο 491 Λήψη αποφάσεων διά περιφοράς
ΜΕΡΟΣ Ι΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
`Αρθρο 492 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2021

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2021
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: