Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
10 Απριλίου 2023

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 88

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 5042

Διαχείριση των δεσμευμένων, συμπεριλαμβανομένων και των κατασχεμένων, και των δημευμένων περιουσιακών στοιχείων τα οποία προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες, λήψη μέτρων προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/23 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με πλαίσιο για την ανάκαμψη και την εξυγίανση κεντρικών αντισυμβαλλομένων και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 1095/2010, 648/2012, 600/2014, 806/2014 και 2015/2365 και των Οδηγιών 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2007/36/ ΕΚ, 2014/59/ΕΕ και (ΕΕ) 2017/1132, λήψη μέτρων προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 σχετικά με τη θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (PEPP), και λοιπές διατάξεις.

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΧΕΜΕΝΩΝ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΕΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΚΟΠΟΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΟΡΙΣΜΟΙ -ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
`Αρθρο 1 Σκοπός
`Αρθρο 2 Αντικείμενο
`Αρθρο 3 Ορισμοί
`Αρθρο 4 Πεδίο εφαρμογής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
`Αρθρο 5 Φορέας Διαχείρισης
`Αρθρο 6 Αρμοδιότητες Φορέα Διαχείρισης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΕΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
`Αρθρο 7 Σύσταση Κεντρικού Μητρώου Δεσμευμένων και Δημευμένων Περιουσιακών Στοιχείων
`Αρθρο 8 Δομή και περιεχόμενο του Μητρώου
`Αρθρο 9 Όροι για την πρόσβαση στο Μητρώο, αρμόδιες αρχές διαχείρισης και καταχώρισης στοιχείων στο Μητρώο και αρμόδιες αρχές για τη λειτουργία του Μητρώου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΕΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ ΚΑΙ ΔΕΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΥΣΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
`Αρθρο 10 Διαχείριση χρηματικών ποσών
`Αρθρο 11 Τήρηση δεσμευμένου έντοκου καταθετικού λογαριασμού
`Αρθρο 12 Διαχείριση δεκτικών ακριβούς αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων
`Αρθρο 13 Διαχείριση μη δεκτικών ακριβούς αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
`Αρθρο 14 Διαχείριση δεσμευμένων κινητών περιουσιακών στοιχείων
`Αρθρο 15 Διαχείριση δημευμένων κινητών περιουσιακών στοιχείων
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
`Αρθρο 16 Διαχείριση δεσμευμένων ακινήτων περιουσιακών στοιχείων
`Αρθρο 17 Διαχείριση δημευμένων ακινήτων περιουσιακών στοιχείων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΕΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
`Αρθρο 18 Επιστροφή χρηματικών ποσών κατόπιν άρσης δέσμευσης ή κατάσχεσης
`Αρθρο 19 Απόδοση δημευμένων ποσών ως δημοσίου εσόδου
`Αρθρο 20 Απόδοση ποσών κατόπιν δικαστικής απόφασης
`Αρθρο 21 Απόδοση ακινήτων περιουσιακών στοιχείων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
`Αρθρο 22 Εκπροσώπηση του Φορέα Διαχείρισης
`Αρθρο 23 Σύσταση Γνωμοδοτικής Επιτροπής στον Φορέα Διαχείρισης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 24 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
`Αρθρο 25 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 26 Καταργούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2021/23, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ (ΕΕ) 1095/2010, (ΕΕ) 648/2012, (ΕΕ) 600/2014, (ΕΕ) 806/2014 ΚΑΙ (ΕΕ) 2015/2365 ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2014/59/ΕΕ ΚΑΙ (ΕΕ) 2017/1132
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΚΟΠΟΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
`Αρθρο 27 Σκοπός
`Αρθρο 28 Αντικείμενο
`Αρθρο 29 Πεδίο εφαρμογής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2021/23, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
`Αρθρο 30 Αρχή εξυγίανσης (άρθρο 3 Κανονισμού (ΕΕ) 2021/23)
`Αρθρο 31 Διοικητικές κυρώσεις και λοιπά διοικητικά μέτρα (άρθρο 81 Κανονισμού (ΕΕ) 2021/23)
`Αρθρο 32 Ειδικότερες ρυθμίσεις ως προς τις διοικητικές κυρώσεις και τα άλλα διοικητικά μέτρα (άρθρα 82 και 85 Κανονισμού (ΕΕ) 2021/23)
`Αρθρο 33 Δημοσίευση διοικητικών κυρώσεων ή άλλων διοικητικών μέτρων (άρθρο 83 Κανονισμού (ΕΕ) 2021/23)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2014/59/ΕΕ ΚΑΙ (ΕΕ) 2017/1132, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2021/23
`Αρθρο 34 Συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας - Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 1 Ν. 3301/2004 (παρ. 1 άρθρου 89 Κανονισμού (ΕΕ) 2021/23)
`Αρθρο 35 Προσδιορισμός πεδίου εφαρμογής -Αντικατάσταση άρθρου 9α ν. 3301/2004 (παρ. 2 άρθρου 89 Κανονισμού (ΕΕ) 2021/23)
`Αρθρο 36 Εξαιρέσεις από την υποχρέωση υποβολής δημόσιας πρότασης - Τροποποίηση περ. θ΄ άρθρου 8 Ν. 3461/2006 (άρθρο 90 Κανονισμού (ΕΕ) 2021/23)
`Αρθρο 37 Ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων -Προσθήκη παρ. 3 στο εσωτερικό άρθρο 1 άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (άρθρο 93 Κανονισμού (ΕΕ) 2021/23)
`Αρθρο 38 Προστασία μετόχων και πιστωτών ανωνύμων εταιρειών - Τροποποίηση εσωτερικού άρθρου 115 άρθρου 2 Ν. 4335/2015 (άρθρο 91, παρ. 1, 2, 3 και 5 άρθρου 92 Κανονισμού (ΕΕ) 2021/23)
`Αρθρο 39 Σκοπός και πεδίο εφαρμογής του ν. 3777/2009 σχετικά με τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών -Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 1 ν. 3777/2009 (παρ. 4 άρθρου 92 Κανονισμού (ΕΕ) 2021/23)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2021/23
`Αρθρο 40 Σύσταση της Επιτροπής Λήψης Μέτρων Εξυγίανσης (Ε.Λ.Μ.Ε.) - Τροποποίηση παρ. 1 εσωτερικού άρθρου 122 άρθρου 2 Ν. 4335/2015
`Αρθρο 41 Υπηρεσίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς -Τροποποίηση περ. 15 άρθρου 1 π.δ. 65/2009
`Αρθρο 42 Μονάδα Εξυγίανσης Επιχειρήσεων Επενδύσεων και Κεντρικών Αντισυμβαλλομένων - Τροποποίηση τίτλου και άρθρου 15α π.δ. 65/2009
`Αρθρο 43 Προϊστάμενοι διευθύνσεων, τμημάτων, γραφείων και υπηρεσιακών μονάδων -Τροποποίηση παρ. 16 άρθρου 25 π.δ. 65/2009
`Αρθρο 44 Στελέχωση της Μονάδας Εξυγίανσης Επιχειρήσεων Επενδύσεων και Κεντρικών Αντισυμβαλλομένων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 45 Εξουσιοδοτική διάταξη
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2019/1238 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (PEPP
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ, ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ
`Αρθρο 46 Σκοπός
`Αρθρο 47 Αντικείμενο
`Αρθρο 48 Ορισμός αρμόδιων αρχών (παρ. 18 άρθρου 2, άρθρα 6, 10 και 15 Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238)
`Αρθρο 49 Εξουσίες των αρμόδιων αρχών (άρθρα 62 και 66 Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238)
`Αρθρο 50 Διοικητικές κυρώσεις και άλλα μέτρα (άρθρο 67 Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238)
`Αρθρο 51 Δικαίωμα προσφυγής (παρ. 4 άρθρου 67 Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238)
`Αρθρο 52 Ποινικές κυρώσεις (παρ. 1 άρθρου 67 Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ PEPP, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ, ΑΙΤΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
`Αρθρο 53 Εφαρμοστέοι κανόνες διανομής PEPP -Κριτήρια αξιολόγησης γνώσεων και ικανοτήτων (παρ. 2 άρθρου 23 και παρ. 6 άρθρου 34 Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238)
`Αρθρο 54 Αίτημα αλλαγής παρόχου PEPP (παρ. 1 και 2 άρθρου 53 Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΦΑΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
`Αρθρο 55 Όροι που σχετίζονται με τη φάση συσσώρευσης, αποσυσσώρευσης και με τις μορφές πληρωμής (άρθρα 47, 57 και 58 Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238)
`Αρθρο 56 Ειδικό μητρώο και Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης - Τροποποίηση περ. η΄ παρ. 11 άρθρου 19 Ν. 4583/2018
ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 57 Αρμόδια στελέχη - Προσθήκη παρ. 2Α στο άρθρο 38 του Ν. 4557/2018 (παρ. 4 άρθρου 46 Οδηγίας 2015/849)
`Αρθρο 58 Αρμόδιες αρχές - Τροποποίηση υποπερ. αια΄ περ. α΄ παρ. 1 άρθρου 6 Ν. 4557/2018
`Αρθρο 59 Αποζημιώσεις Επικουρικού Κεφαλαίου -Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 19 π.δ. 237/1986
`Αρθρο 60 Εξουσιοδότηση του Επικουρικού Κεφαλαίου για σύναψη συμφωνιών με τους οργανισμούς αποζημίωσης άλλων κρατών μελών - Προσθήκη παρ. 2 στο άρθρο 23 του π.δ. 237/1986
`Αρθρο 61 Ορισμοί για την ίδρυση και τη λειτουργία του Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων -Τροποποιήσεις άρθρου 113 ν. 4972/2022
`Αρθρο 62 Παροχή δεδομένων στο Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 115 και παρ. 1 άρθρου 118 Ν. 4972/2022
`Αρθρο 63 Εξουσιοδοτικές διατάξεις ν. 4972/2022 -Τροποποίηση άρθρου 122 ν. 4972/2022
`Αρθρο 64 Επέκταση προσωπικής διαφοράς σε υπαλλήλους
`Αρθρο 65 Φορολόγηση αναδρομικών εξαιτίας της κατάργησης των μειώσεων ν. 4093/2012 για τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και τους οικείους Ειδικούς Κλάδους - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 60 Ν. 4172/2013
`Αρθρο 66 Διευκρίνιση ως προς την παραγωγή ούζου, τσίπουρου και τσικουδιάς με άμβικες ασυνεχούς λειτουργίας - Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 81 Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα
`Αρθρο 67 Δυνατότητα παράτασης προθεσμιών υποβολής φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων και καταστάσεων, σε περίπτωση ασθένειας, τοκετού ή θανάτου λογιστή φοροτεχνικού
`Αρθρο 68 Παραχώρηση κυριότητας δημοσίων κτημάτων στον Δήμο Λαυρεωτικής
`Αρθρο 69 Επέκταση χωρικής αρμοδιότητας των Κτηματικών Υπηρεσιών -Εξουσιοδοτική διάταξη
`Αρθρο 70 Ρυθμίσεις για τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών -Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 3 και παρ. 3 άρθρου 4 ν. 1667/1986
`Αρθρο 71 Διεύρυνση του σκοπού του ΤΑΙΠΕΔ -Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 1 Ν. 3986/2011
`Αρθρο 72 Ωρίμανση και διενέργεια διαδικασιών για την αξιοποίηση ακινήτων -Προσθήκη άρθρου 5Γ στον Ν. 3986/2011
`Αρθρο 73 Ένταξη οφειλετών σε προγράμματα οικειοθελούς στήριξης πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων
`Αρθρο 74 Απόδοση λογαριασμού Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) -Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 103 ν. 4270/2014
`Αρθρο 75 Χρηματοδότηση μέτρων και ενεργειών από το Αποθεματικό Προσαρμογής στο «Brexit» - Προσθήκη παρ. 5Α στο άρθρο 27 του ν. 4914/2022
`Αρθρο 76 Σημαντικά Έργα Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 42 Ν. 4811/2021
`Αρθρο 77 Ρυθμίσεις για τη διάρκεια διμελών Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 6Α Ν. 3190/1955
`Αρθρο 78 Ρύθμιση ζητημάτων απώλειας θέσεων σε λαϊκές αγορές λόγω μη πληρωμής τέλους δραστηριοποίησης - Προσθήκη παρ. 17 άρθρου 66 στον Ν. 4849/2021
`Αρθρο 79 Κήρυξη απαλλοτρίωσης για έργα αναβάθμισης και επέκτασης πολιτικών αεροδρομίων -Προσθήκη παρ. 9 στο άρθρο 7Α του ν. 2882/2001
`Αρθρο 80 Τρόποι διενέργειας μισθώσεων - Τροποποίηση περ. στ) παρ. 2 άρθρου 3 ν. 3130/2003
`Αρθρο 81 Παράταση προθεσμίας προσαρμογής των καταστατικών των Αγροτικών Συνεταιρισμών - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 36 ν. 4673/2020
`Αρθρο 82 Καθορισμός τιμολογιακής πολιτικής των Οργανισμών Λιμένων -Εξουσιοδοτική διάταξη
ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
`Αρθρο 83 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 8 Απριλίου 2023
H Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 10 Απριλίου 2023
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: