Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...
Τελευταία Κωδικοποίηση : Κωδικοποιημένος σύμφωνα με το Ν.4512/2018.

Αιτιολογική Έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 226
27 Οκτωβρίου 2011

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4024

Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 1 Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων Δημοσίου
Αρθρο 2 Ρύθμιση θεμάτων ασφαλιστικών φορέων
Αρθρο 3 Θέματα Μ.Τ.Π.Υ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 4 Πεδίο εφαρμογής
Αρθρο 5 Θέματα κινητικότητας των Υπαλλήλων του Κράτους
`Αρθρο 6 Σύστημα Βαθμολογικής Κατάταξης
`Αρθρο 7 Σύστημα Βαθμολογικής Εξέλιξης
`Αρθρο 8 Διαδικασία προαγωγής-πίνακες προακτέων
`Αρθρο 9 Έλεγχος νομιμότητας πινάκων προακτέων
`Αρθρο 10 Προϋποθέσεις επιλογής σε θέσεις ευθύνης
`Αρθρο 11 Προκήρυξη για την επιλογή προϊσταμένων
Αρθρο 12 Σύστημα μισθολογικής εξέλιξης
Αρθρο 13 Βασικός Μισθός
Αρθρο 14 Ορισμός Αποδοχών
`Αρθρο 15 Επιδόματα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και απομακρυσμένων παραμεθόριων περιοχών
Αρθρο 16 Επιδόματα Εορτών και Αδείας
Αρθρο 17 Οικογενειακή παροχή
`Αρθρο 18 Επίδομα Θέσης Ευθύνης
Αρθρο 19 Κίνητρο Επίτευξης Στόχων και Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων
`Αρθρο 20 Υπερωριακή εργασία
`Αρθρο 21 Αμοιβές συλλογικών οργάνων
Αρθρο 22 Επέκταση διατάξεων
Αρθρο 23 Περικοπή αποδοχών
Αρθρο 24 Τρίμηνες αποδοχές
`Αρθρο 25 Αποδοχές υπαλλήλων που αποσπώνται ή μετακινούνται
`Αρθρο 26 Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης
Αρθρο 27
`Αρθρο 28 Μεταβατικές και Τελικές Διατάξεις του Δεύτερου Κεφαλαίου. Κατάταξη και προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής του υπηρετούντος προσωπικού
Αρθρο 29 Κατάταξη σε Μισθολογικά Κλιμάκια του Υπηρετούντος Προσωπικού
`Αρθρο 30 Λοιπές παροχές, επιδόματα, αμοιβές και αποζημιώσεις
Αρθρο 31 Αναλογικές ρυθμίσεις για νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα
Αρθρο 32 Κατάργηση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα του παρόντος Κεφαλαίου και έναρξη ισχύος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ, ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ
Αρθρο 33 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων και προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα
Αρθρο 34 Κατάργηση κενών θέσεων ιδιωτικού δικαίου και εργασιακή εφεδρεία
`Αρθρο 35 Αναδιοργάνωση Δημοσίων Υπηρεσιών Ανακατανομή οργανικών θέσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Αρθρο 36
`Αρθρο 37 Ρυθμίσεις Συλλογικών Διαπραγματεύσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Αρθρο 38 Υπολογισμός και καταβολή φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Αρθρο 39 Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών
`Αρθρο 40 Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών
Αρθρο 41 Λειτουργία και διαχείριση των κρατικών λαχείων
Αρθρο 42
Αρθρο 43 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2011
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: