Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα 6 Φεβρουαρίου 2019

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Αρ.Πρωτ.: Ε.2025

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ Δ΄-ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΘΕΜΑ:

Κοινοποίηση της Απόφασης του Διοικητή για την παροχή νομικής υπεράσπισης και κάλυψης δικαστικών εξόδων για την Διοίκηση, τον Εμπειρογνώμονα και το Προσωπικό όλων των βαθμίδων της ΑΑΔΕ κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 66 του Ν.4557/2018 (Α΄ 139).

Σας κοινοποιούμε την με αρ. Α 1045/04-02-2019 Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, με την οποία καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία παροχής νομικής υπεράσπισης και κάλυψης δικαστικών εξόδων για την Διοίκηση, τον Εμπειρογνώμονα και το Προσωπικό όλων των βαθμίδων της ΑΑΔΕ, που εκδόθηκε κατ΄ εφαρμογή της παραγρ. 7 του άρθρου 33Α του Ν. 4389/2016 , όπως προστέθηκε με την παραγρ. 2 του άρθρου 66 του Ν. 4557/2018 (Α΄ 139).

Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι με την διάταξη της παραγρ. 1 του άρθρου 66 του Ν.4557/2018 προβλέφθηκε, μετά την εμπειρία του πρόσφατου παρελθόντος όπου υπήρξαν πολλές περιπτώσεις υπαλλήλων της ΑΑΔΕ, οι οποίοι κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, βρέθηκαν αντιμέτωποι με επιθέσεις, λεκτικές ή σωματικές αλλά και επαπειλούμενες μηνύσεις, εγκλήσεις και αγωγές, ότι «Η τέλεση των εγκλημάτων των άρθρων 308 έως 311, 333, 361 και 361Α του Ποινικού Κώδικα σε βάρος υπαλλήλου του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του ή για λόγους σχετικούς με την εκτέλεσή της, συνιστά επιβαρυντική περίσταση.»

Τέλος σας επισημαίνουμε ότι, στην παραγρ. 3 του άρθρου 66 του Ν. 4557/2018 εισήχθη μεταβατική διάταξη, σύμφωνα με την οποία, η παρεχόμενη νομική υπεράσπιση, όπως ορίζεται στις παραγρ. 2 , 3 , 4 , 5 και 6 του άρθρου 33Α του Ν. 4389/2016 , τυγχάνει εφαρμογής επί εκκρεμών υποθέσεων για διαδικαστικές πράξεις που ασκούνται ή υπηρεσίες που παρέχονται από 01-01-2018 και μετά.

Οι προϊστάμενοι όλων των υπηρεσιών παρακαλούνται για την ενημέρωση, με κάθε πρόσφορο τρόπο, του προσωπικού τους ώστε να λάβουν γνώση τόσο της διάταξης του άρθρου 66 του Ν. 4557/2018 (Α΄139) όσο και της επισυναπτόμενης με αρ. πρωτ. Α 1045/04-02-2019 Απόφασης του Διοικητή.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: