Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 11/9/2023

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Αρ.Πρωτ.: Ο. 3050

1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΓΑΟ.Υ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.)

ΤΜΗΜΑ B - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΘΕΜΑ:

Παροχή οδηγιών αναφορικά με τη ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων που αφορούν στην αποζημίωση της παρ. 12 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (Α΄147) σε μέλη των Επιτροπών Αξιολόγησης και Διενέργειας διαγωνισμών των έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΔΗΓΙΑΣ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Παροχή οδηγιών σχετικά με τη ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν στην καταβολή αποζημίωσης σε μέλη των Επιτροπών Αξιολόγησης και Διενέργειας διαγωνισμών των έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (Α΄147) σύμφωνα με την παρ. 12 του ίδιου άρθρου.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν στην προβλεπόμενη αποζημίωση σε μέλη των Επιτροπών Αξιολόγησης και Διενέργειας διαγωνισμών των έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με την παρ. 12 του ίδιου άρθρου.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ, προκειμένου να ενημερωθούν για την καταβολή ειδικής αποζημίωσης σε περίπτωση που συμμετέχουν ως μέλη των Επιτροπών Αξιολόγησης και Διενέργειας διαγωνισμών των έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.

1. Με την υπό στοιχεία Ο.3027/30-3-2023 Οδηγία του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα "Παροχή οδηγιών για την επιλογή των μελών των αμειβόμενων συλλογικών οργάνων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) του άρθρου 14 του Ν. 4778/2021 (Α΄ 26) και περαιτέρω διευκρινίσεων" ρυθμίστηκαν με λεπτομέρεια θέματα που αφορούν στην επιλογή μελών συλλογικών οργάνων τα οποία συγκροτούνται με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ: α) για την υλοποίηση έργων/δράσεων που παρακολουθούνται από την αρμόδια Υπηρεσία Διοίκησης και Συντονισμού Χαρτοφυλακίου Έργων της ΑΑΔΕ και β) των λοιπών περιπτώσεων αμειβόμενων συλλογικών οργάνων, καθώς και στη διαδικασία αξιολόγησης των ως άνω μελών.

2. Περαιτέρω, στην ίδια Οδηγία αναφέρονται αποκλειστικά οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 14 του Ν. 4778/2021 που αφορούν στο ύψος της προβλεπόμενης αποζημίωσης που καταβάλλεται στα μέλη των ως άνω συλλογικών οργάνων και παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με τη διαδικασία καταβολής της.

3. Ωστόσο, στην παρ. 12 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», εμπεριέχεται διάταξη σχετική με την καταβολή ειδικής αποζημίωσης σε μέλη γνωμοδοτικών οργάνων του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 που συγκροτούνται στο πλαίσιο διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και συμμετέχουν στις διαγωνιστικές διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής έχει εκδοθεί η υπό στοιχεία 76441/28-7-2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών (Υ.Ο.Δ.Δ. 674) με θέμα «Καθορισμός αποζημίωσης των μελών των γνωμοδοτικών οργάνων του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 που συγκροτούνται στο πλαίσιο διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων», στην οποία ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις, ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής της αποζημίωσης σε σχέση με την επιτυχή και εμπρόθεσμη διενέργεια των διαδικασιών ανάθεσης των συμβάσεων καθώς και το ύψος αυτής.

4. Ως εκ τούτου, για τα μέλη των Επιτροπών Αξιολόγησης και Διενέργειας διαγωνισμών των έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που συμμετέχουν στις διαγωνιστικές διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, προβλέπεται η καταβολή ειδικής αποζημίωσης σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 έως 5 της αριθ. 76441/28.07.2022 κοινής υπουργικής απόφασης (ΥΟΔΔ 674).

Το συνολικό ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλεται στο σύνολο των μελών Επιτροπών Αξιολόγησης και Διενέργειας διαγωνισμών των έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας δεν μπορεί να υπερβαίνει ανά διαδικασία ανάθεσης σύμβασης: α) το πέντε τοις χιλίοις (5 %ο) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης και β) το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

5. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εκκαθάρισης στην περίπτωση καταβολής ειδικής αποζημίωσης σε μέλη των Επιτροπών Αξιολόγησης και Διενέργειας διαγωνισμών των έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας βάσει του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με την 2/37195/0026/2001 (Β΄915) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών είναι τα εξής:

• Απόφαση του αρμοδίου οργάνου περί συστάσεως και συγκροτήσεως του συλλογικού οργάνου, σύμφωνα με την εξουσιοδοτική διάταξη, με την οποία θα ορίζεται η σύνθεση του συλλογικού οργάνου, αναρτημένη στον διαδίκτυο (πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ), σύμφωνα με την περ. θ της παρ. 3 του άρθρου 76 του Ν. 4727/2020 (Α΄184), και δημοσιευμένη στην "Εφημερίδα της Κυβερνήσεως", σύμφωνα με την περ. ιβ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 3469/2006 (Α΄131).

• Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης τρέχοντος ή/και επόμενου έτους, κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του αρμόδιου Διατάκτη (με αναγραφή στο αίτημα κατ΄ ελάχιστο: του συνολικού αιτούμενου ποσού, του αριθμού των αμειβόμενων μελών, την εκτιμώμενη διάρκεια λειτουργίας ανά έτος). Η απόφαση ανάληψης θα πρέπει να αναφέρεται στο προοίμιο της ως άνω απόφασης του αρμοδίου οργάνου περί συστάσεως και συγκροτήσεως, στο πλαίσιο ύπαρξης των σχετικών πιστώσεων στον Προϋπολογισμό της ΑΑΔΕ.

• Βεβαίωση πλήρωσης των προϋποθέσεων των άρθρων 3 έως 5 της 76441/28.07.2022 κοινής υπουργικής απόφασης ( ΥΟΔΔ 674) από την οικεία αναθέτουσα αρχή.

• Βεβαίωση του αρμόδιου εκκαθαριστή για το ύψος των μηνιαίων αποδοχών των συμμετεχόντων υπαλλήλων ή αντίγραφο εκκαθαριστικού μισθοδοσίας του αντίστοιχου μήνα που θα υποβάλλεται με την πρώτη πληρωμή του συλλογικού οργάνου και εφεξής σε κάθε περίπτωση μεταβολής αποδοχών.

• Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από κάθε μέλος από την οποία να προκύπτει ότι η καταβληθείσα αποζημίωση δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο αποδοχών όπως ορίζεται στο άρθρο 28 του Ν. 4354/2015 .

• Κατάσταση πληρωμής υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο Διατάκτη. Η κατάσταση βεβαιώνεται από τον Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου ως προς τη συμμετοχή των μελών και την πραγματοποίηση των συνεδριάσεων εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών και σε χρόνο που δεν καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση (στην απαγόρευση αυτή δεν εμπίπτουν οι δικαστικοί λειτουργοί, οι νομικοί σύμβουλοι και οι ιδιώτες), θεωρείται δε από το αρμόδιο για την έγκριση της δαπάνης όργανο.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: