Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
28 Μαρτίου 2023

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 77

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 5036

Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΣΚΟΠΟΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
`Αρθρο 1 Σκοπός
`Αρθρο 2 Αντικείμενο
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ
`Αρθρο 3 Επανένταξη στις ρυθμίσεις των άρθρων 98 έως 109 ν. 4611/2019 και του άρθρου 289 ν. 4738/2020
`Αρθρο 4 Ρύθμιση τμηματικής καταβολής σε έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις
`Αρθρο 5 Προϋποθέσεις υπαγωγής
`Αρθρο 6 Επιβαρύνσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά την υπαγωγή σε ρύθμιση
`Αρθρο 7 Λοιπά στοιχεία της ρύθμισης οφειλών
`Αρθρο 8 Ευεργετήματα από την υπαγωγή στη ρύθμιση
`Αρθρο 9 Απώλεια της ρύθμισης
`Αρθρο 10 Δικαιώματα του Δημοσίου
`Αρθρο 11 Πίστωση ποσών από παρακράτηση ή συμψηφισμό ή πράξεις εκτέλεσης
`Αρθρο 12 Παραγραφή οφειλών
`Αρθρο 13 Εξουσιοδοτική διάταξη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ, ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
`Αρθρο 14 Ειδικότερες ρυθμίσεις για την έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας και τον ορισμό ποσού παρακράτησης σχετικά με μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ΄ αυτού από επαχθή αιτία -Τροποποίηση παρ. 4 και 5 άρθρου 12 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
`Αρθρο 15 Ειδική πρόβλεψη για την αλληλέγγυα ευθύνη προσώπων σε περίπτωση απόκτησης ακινήτου από επαχθή αιτία - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 50 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
`Αρθρο 16 Συμπλήρωση ρυθμίσεων σχετικά με τις υποχρεώσεις τρίτων για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων που αφορούν τις υποσχετικές ή εκποιητικές δικαιοπραξίες -Τροποποίηση άρθρου 54Α Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
`Αρθρο 17 Συμπλήρωση ρύθμισης για την ευχέρεια καταβολής φόρου κτήσεων αιτία θανάτου σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής - Αντικατάσταση παρ. 5 άρθρου 82 N . 2961/2001
`Αρθρο 18 Εξαίρεση των τελευταίων κατόχων κληρονομιαίων ακινήτων που έχουν αποκτήσει με σύμβαση μεταβίβασης από επαχθή αιτία από την αλληλέγγυα ευθύνη με τους κληρονόμους και κληροδόχους - Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 83 του N . 2961/2001
`Αρθρο 19 Επαναπροσδιορισμός χρόνου παραγραφής δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου και προστίμου για την εφαρμογή του ν. 2961/2001 - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 102 N . 2961/2001
`Αρθρο 20 Υποχρέωση έκδοσης πιστοποιητικών της Φορολογικής Διοίκησης - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 105 N . 2961/2001
`Αρθρο 21 Συμπλήρωση υποχρεώσεων τρίτων προσώπων -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 107 N . 2961/2001
`Αρθρο 22 Συμπλήρωση υποχρεώσεων συμβολαιογράφων - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 112 N . 2961/2001
`Αρθρο 23 Συμπλήρωση ρυθμίσεων για το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος - Αντικατάσταση περ. γ΄ παρ. 1 άρθρου 25 N . 4611/2019
`Αρθρο 24 Υπολογισμός του κύριου Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2023 -Τροποποίηση περ. α΄ παρ. 2 Ενότητας Α΄ άρθρου 4 N . 4223/2013
`Αρθρο 25 Ψηφιακή δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9 - Προσθήκη παρ. 11 στο άρθρο 23 του N . 3427/2005
`Αρθρο 26 Έκδοση πράξης προσδιορισμού του φόρου σε κάθε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. - Τροποποίηση περ. ε΄ παρ. 3 άρθρου 6 N . 4223/2013
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΤΡΑ
`Αρθρο 27 Παράταση ισχύος μειωμένων και υπερμειωμένων συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000) για ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες - Τροποποίηση άρθρων 11 ν. 4690/2021, 1 ν. 4683/2020, 299 ν. 4738/2020, 49 ν. 4772/2021 και Παραρτήματος ΙΙΙ Κώδικα Φ.Π.Α.
`Αρθρο 28 Επιστροφή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) πετρελαίου που χρησιμοποιείται στη γεωργία, και λοιπές ειδικές απαλλαγές ενεργειακών προϊόντων - Μεταβατική ρύθμιση - Τροποποίηση άρθρου 78 Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα
`Αρθρο 29 Παράταση προθεσμιών υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς του άρθρου 5Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και ολοκλήρωσης της επένδυσης - Τροποποίηση περ. β΄ προσθήκη περ. δ΄ στην παρ. 81 του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος - Νομοτεχνική διόρθωση και προσθήκη περ. α΄ στην παρ. 2 άρθρου 11 του Ν. 5000/2022
`Αρθρο 30 Εφαρμογή κινήτρων ηλεκτρονικής τιμολόγησης άρθρου 71ΣΤ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) και για το 2023 - Τροποποίηση άρθρου 72 Κ.Φ.Ε.
`Αρθρο 31 Επιτάχυνση διαδικασίας υλοποίησης έργων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ενταγμένων στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 9 Ν. 4389/2016
`Αρθρο 32 Μεταγραφή πράξεων μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων -Τροποποίηση άρθρου 61 Ν. 4438/2016
`Αρθρο 33 `Αρση ακινησίας οχημάτων έτους 2023 με αναλογική καταβολή τελών κυκλοφορίας -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 36 Ν. 2093/1992
`Αρθρο 34 Κατάργηση προθεσμίας υποβολής αίτησης για την εφαρμογή της παρ. 29 του άρθρου 66 του Ν. 4646/2019 - Τροποποίηση τρίτου εδαφίου παρ. 29 άρθρου 66 Ν. 4646/2019
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ -ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΠΕΔΙΟ
`Αρθρο 35 Μη επιβολή προστίμου του άρθρου 54 Ν. 4987/2022 για εκπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για ποσά φόρου κάτω από εκατό (100) ευρώ - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 54 και προσθήκη παρ. 41 στο άρθρο 70 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
`Αρθρο 36 Μη επιβολή διοικητικού προστίμου εκπρόθεσμης δήλωσης για τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στην περίπτωση που έχει δηλωθεί στη φορολογία εισοδήματος οικείου φορολογικού έτους - Τροποποίηση περ. γ΄ παρ. 5 άρθρου 111 Ν. 4446/2016 -Μεταβατική διάταξη
`Αρθρο 37 Ψηφιακή έκδοση παραστατικών διακίνησης αγαθών - Τροποποίηση άρθρου 5 Ν. 4308/2014
`Αρθρο 38 Ψηφιοποίηση πιστοποιητικού ταξινόμησης οχημάτων - Τροποποίηση άρθρου 130 Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα
`Αρθρο 39 Υποχρεώσεις Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών -Προσθήκη παρ. 3β στο άρθρο 15 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
`Αρθρο 40 Κυρώσεις στους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών για παραβίαση των υποχρεώσεων παροχής στοιχείων και πληροφοριών για συναλλαγές που εκτελούν - Προσθήκη άρθρου 54Ι στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
`Αρθρο 41 Υποχρέωση διασύνδεσης τερματικών Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης με τη Φορολογική Διοίκηση -Προσθήκη άρθρου 15Β στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
`Αρθρο 42 Κυρώσεις για παραβίαση της υποχρέωσης διασύνδεσης τερματικών Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης με τη Φορολογική Διοίκηση - Προσθήκη άρθρου 54Θ στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
`Αρθρο 43 Έλεγχος στη διακίνηση και παραλαβή ορισμένων ενεργειακών προϊόντων -Προσθήκη άρθρου 112Β στον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα
`Αρθρο 44 Σφράγιση εγκαταστάσεων και δημοσιοποίηση στοιχείων σε περίπτωση νοθείας που διαπιστώνεται από ελεγκτική αρχή εκτός Α.Α.Δ.Ε. - Αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 119Α Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα
`Αρθρο 45 Κυρώσεις για παραβάσεις σχετικά με το σύστημα εισροών - εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων -Τροποποίηση άρθρου 119Γ Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 27/1975, 4646/2019 ΚΑΙ 4111/2013
`Αρθρο 46 Υποβολή δήλωσης και καταβολή του φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας -Αντικατάσταση άρθρου 17 Ν. 27/1975
`Αρθρο 47 Επικαιροποίηση των όρων για την εξόφληση φόρων και τελών σε περίπτωση μεταβίβασης κυριότητας πλοίων - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 19 Ν. 27/1975
`Αρθρο 48 Υπολογισμός του φόρου των πλοίων με ξένη σημαία - Τροποποίηση άρθρων 26, 26β και 26δ Ν. 27/1975
`Αρθρο 49 Φορολογία μερισμάτων
`Αρθρο 50 Φορολογία μερισμάτων ναυλομεσιτικών και συναφών επιχειρήσεων - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 43 Ν. 4111/2013
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
`Αρθρο 51 Παράταση της ειδικής διαχείρισης της ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε. - Τροποποίηση παρ. 10 άρθρου 21 ν. 4664/2020
`Αρθρο 52 Συμβάσεις ορισμένου χρόνου της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας δυνάμει του άρθρου 21 του Ν. 4664/2020 - Τροποποίηση παρ. 2 και 3 άρθρου 97 Ν. 4941/2022
`Αρθρο 53 Λήξη ειδικής εκκαθάρισης - Προσθήκη παρ. 2α στο άρθρο 153 του Ν. 4261/2014
`Αρθρο 54 Μακροπροληπτικά μέτρα σχετικά με τη δανειακή επιβάρυνση που εφαρμόζονται σε επίπεδο δανειολήπτη - Προσθήκη άρθρου 133Α στον Ν. 4261/2014
`Αρθρο 55 Ορισμός αναθέτουσας αρχής για το έργο της μετεγκατάστασης των δραστηριοτήτων της ανώνυμης εταιρείας «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία» από την περιοχή του Υμηττού - Προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 92 του Ν. 4864/2021
`Αρθρο 56 Ρυθμίσεις για τη λειτουργία της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ - Τροποποίηση παρ. 3 και 4 άρθρου 5Β Ν. 3986/2011
`Αρθρο 57 Ρυθμίσεις για την ωρίμανση συμβάσεων του Αναπτυξιακού Προγράμματος Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 127 Ν. 4799/2021
`Αρθρο 58 Ρυθμίσεις για τα γνωμοδοτικά όργανα στο πλαίσιο της ανάθεσης των συμβάσεων του Αναπτυξιακού Προγράμματος Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του Ν. 4799/2021 -Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 1 και προσθήκη παρ. 13 στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016
`Αρθρο 59 `Αρση παραχώρησης δικαιώματος χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Κέντρου Εκπομπής Βραχέων Κυμάτων Αυλίδας Ευβοίας -Τροποποίηση περ. γ΄ παρ. 3 άρθρου 16 Ν. 4173/2013
`Αρθρο 60 Θεσμικό πλαίσιο προσλήψεων στην εταιρεία Δ.Ε.Θ. - HELEXPO - Προσθήκη άρθρου 32Α και παρ. 10 στο άρθρο 46 του Ν. 4972/2022
`Αρθρο 61 Συμβάσεις δανεισμού για τις λοιπές θυγατρικές της Ε.Ε.ΣΥ.Π. - Τροποποίηση περ. β΄ άρθρου 33 Ν. 4972/2022
`Αρθρο 62 Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού - Τροποποίηση περ. α΄ παρ. 1 άρθρου 2 ν. 2789/2000
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
`Αρθρο 63 Επέκταση χωρικής αρμοδιότητας των Δημοσιονομικών Υπηρεσιών Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ) - Εξουσιοδοτική διάταξη
`Αρθρο 64 Σύσταση Αυτοτελούς Τμήματος Παρακολούθησης της σύναψης και εκτέλεσης των δανειακών συμβάσεων και συμβάσεων που συνάπτονται στο πλαίσιο αξιοποίησης των δανειακών πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
`Αρθρο 65 Προσωπικό Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης - Προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 278 του Ν. 4738/2020
`Αρθρο 66 Διόρθωση παροραμάτων στην παρ. 2 του άρθρου 197 του Ν. 4820/2021
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
`Αρθρο 67 Αναστολή πλειστηριασμών πυρόπληκτων -Τροποποίηση άρθρου 84 Ν. 4916/2022
`Αρθρο 68 Παράταση διαδικασιών ειδικής διαχείρισης των εταιρειών άρθρου 76 Ν. 4307/2014
`Αρθρο 69 Δυνατότητα ανανέωσης απόσπασης υπαλλήλων που υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών
`Αρθρο 70 Προσθήκη πιστοποιητικού αποδοχής του ν. 5024/2023 - Προσθήκη περ. εε) στο άρθρο 99 του Ν. 4495/2017
`Αρθρο 71 Διαχείριση Τουριστικών Δημοσίων Κτημάτων από την ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. - Τροποποίηση άρθρου 13 Ν. 2636/1998
`Αρθρο 72 Παραχώρηση χρήσης ακινήτων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)
`Αρθρο 73 Παραχώρηση εκτάσεων της Δημοτικής Κοινότητας Ριζωμάτων της Δημοτικής Ενότητας Μακεδονίδος του Δήμου Βέροιας σε δικαιούχους αγροτικής αποκατάστασης -Τροποποίηση άρθρου 222 Ν. 4920/2022
`Αρθρο 74 Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού στον Δήμο Καντάνου - Σελίνου
`Αρθρο 75 Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού για το έτος 2023 - Τροποποίηση άρθρου 75 Ν. 4916/2022
`Αρθρο 76 Εξουσιοδοτικές διατάξεις του ν. 4797/2021 -Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής -Τροποποίηση παρ. 14 άρθρου 22 ν. 4797/2021
`Αρθρο 77 Διαδικασία προκαταβολής επιχορήγησης αγροτικών εκμεταλλεύσεων για ζημιές σε φυτικά μέσα παραγωγής - Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 12Β ν. 4797/2021
`Αρθρο 78 Συμβάσεις υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
`Αρθρο 79 Παράταση συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού καθαριότητας για τις ανάγκες καθαριότητας των κτιρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας και περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
`Αρθρο 80 Προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό του έτους 2022
`Αρθρο 81 Αναβίωση ρυθμίσεων ασφαλιστικών οφειλών στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης και του αυξημένου πληθωρισμού του έτους 2022
`Αρθρο 82 Ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών για μερικώς συνεπείς οφειλέτες στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης και του αυξημένου πληθωρισμού του έτους 2022
`Αρθρο 83 Συγγνωστή νομική πλάνη επί ασφάλισης σε δύο φορείς που έχουν ενταχθεί στον πρώην Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών Ο.Α.Ε.Ε.
`Αρθρο 84 Υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον πρώην Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων για φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται σε επιδοτούμενα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης νέων γεωργών και εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα -Τροποποίηση περ. δ) παρ. 5 άρθρου 40 Ν. 4387/2016
`Αρθρο 85 Ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών για τις επιχειρήσεις του κλάδου της γουνοποιίας -Τροποποίηση άρθρου 15 Ν. 4997/2022
`Αρθρο 86 Ρύθμιση φορτοεκφορτωτικών εργασιών -Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 1 Ν. 4455/2017
`Αρθρο 87 Κατάργηση βιβλιαρίων εργασίας μισθωτών ξενοδοχείων - Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 1 στον Ν. 1077/1980 - Υποχρεώσεις εργοδοτών -Αντικατάσταση άρθρου 3 ν. 1077/1980 -Κατάργηση άρθρων 2, 4, 5, 6, 7, 8 και 9 Ν. 1077/1980
`Αρθρο 88 Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης για επιδότηση ανεργίας - Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 27 ν.δ. 2961/1954
`Αρθρο 89 Παράταση συμβάσεων εργασίας επικουρικού προσωπικού προνοιακών φορέων -Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 35 Ν. 4578/2018
ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
`Αρθρο 90 Ρύθμιση οφειλών προς δήμους για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης και του αυξημένου πληθωρισμού του έτους 2022 - Αναβίωση της ρύθμισης των εκατό (100) δόσεων των νόμων 4611/2019 και 4764/2020
`Αρθρο 91 Μισθολογικές ρυθμίσεις ΕΜΘ και ΟΒΑ -Τροποποίηση άρθρων 124, 125, 126, 127 Ν. 4472/2017
`Αρθρο 92 Φορολόγηση αποζημιώσεων και συντάξεων Ευρωβουλευτών της Ελλάδας - Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 12 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
`Αρθρο 93 Ρυθμίσεις καταβολής δόσεων για τον φόρο εισοδήματος του φορολογικού έτους 2022 -Προσθήκη παρ. 85 και 86 στο άρθρο 72 του Ν. 4172/2013
`Αρθρο 94 Διόρθωση σφαλμάτων για τους Συντελεστές Αξιοποίησης Οικοπέδου (Σ.Α.Ο.) σε τέσσερις (4) περιοχές της χώρας δυνάμει της υπό στοιχεία 93041 ΕΞ 2020/25.08.2020 κοινής απόφασης Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών για την επιβολή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) - Προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 13 του Ν. 4223/2023
`Αρθρο 95 Απαλλαγές από τον φόρο προστιθέμενης αξίας στο εσωτερικό της χώρας - Τροποποίηση περ. ιη΄ παρ. 1 άρθρου 22 Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
`Αρθρο 96 Διάθεση προϊόντων απόσταξης λόγω άσκησης αποστακτικού δικαιώματος από αμβικούχους -Τροποποίηση υποπαρ. 8 παρ. Ε άρθρου 7 Ν. 2969/2001
`Αρθρο 97 Παράταση χορήγησης αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και Πιστοποιητικών Φόρου Ακίνητης Περιουσίας και Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» -Τροποποίηση παρ. 1, 2 και 3 άρθρου 125 Ν. 4446/2016
`Αρθρο 98 Παράταση αναστολής μέτρων διοικητικής και αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της κινητής και ακίνητης περιουσίας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε», προσθήκη εξαίρεσης από την απαγόρευση εγγραφής εμπραγμάτων βαρών και εξασφαλίσεων -Τροποποίηση παρ. 1 και προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 126 του Ν. 4446/2016
`Αρθρο 99 Έναρξη ισχύος άρθρου 17 Ν. 4949/2022 -Προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 82 του Ν. 4949/2022
`Αρθρο 100 Σύνθεση και αρμοδιότητες Οργανισμού Πιστοποίησης - Τροποποίηση παρ. 2 και 3 άρθρου 19 Ν. 4914/2022
`Αρθρο 101 Διεύρυνση αρμοδιοτήτων Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου - Προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 64 του Ν. 4914/2022
`Αρθρο 102 Ορισμός ΕΔΕΛ ως Οργανισμού Πιστοποίησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2022 - Προσθήκη παρ. 24 στο άρθρο 66 του Ν. 4914/2022
`Αρθρο 103 Παρατηρητήριο τιμών παιδικών παιχνιδιών «το καλάθι των νονών»
`Αρθρο 104 Οικονομική στήριξη των επιχειρήσεων έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, των παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας, των ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών και των πρακτορείων εφημερίδων και περιοδικών - Αντικατάσταση άρθρου 86 Ν. 4674/2020
`Αρθρο 105 Ρυθμίσεις για τις οφειλές προς τον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφάλισης Περίθαλψης - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 50 Ν. 4779/2021
ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
`Αρθρο 106 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2023
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2023
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: