Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2018

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Αρχών

Αρ.Πρωτ.: 30/003/000/2462

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Σχετ.: 30/003/000/2463, 30/003/000/2464

ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ:

Αποφάσεις του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ) με αριθ. 97/2017, 28/2018 και 29/2018.

Α. 1. Σας γνωστοποιούμε ότι δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι εξής αποφάσεις του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.):

α. Απόφαση ΑΧΣ 97/2017 [Αριθμός ΦΕΚ: Β΄ 4883 (σελ. 68047-68048)] "Κατάργηση των υπ. αριθμ. 490/1989 (ΦΕΚ 797/Β/11.10.1989), 272/1999 (ΦΕΚ 1627/Β/18.8.1999), 146/2009 (ΦΕΚ 1236/Β/23.6.2009), 843/1991 (ΦΕΚ 80/Β/12.2.1992), 108/2004 (ΦΕΚ 1039/Β/9.7.2004), 158/2009 (ΦΕΚ 1341/Β/6.7.2009), 2206/1985 (ΦΕΚ 49/Β/19.2.1986), 1415/1988 (ΦΕΚ 755/Β/19.10.1988), 804/1990 (ΦΕΚ 104/Β΄/29.2.1991), 530/1992 (ΦΕΚ 548/Β΄/3.9.1992), 194/1995 (ΦΕΚ 718/Β΄/18.8.1995), 525/1997 (ΦΕΚ 71/Β΄/4.2.1998), 38/2002 (ΦΕΚ 641/Β΄/23.5.2002), 603/2004 (ΦΕΚ 489/Β΄/13.4.2005), 254/2007 (ΦΕΚ 1912/Β΄/14.9.2007) και 42/2008 (ΦΕΚ 924/Β΄/20.5.2008) αποφάσεων του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου, αντικατάσταση του άρθρου 11 και κατάργηση του άρθρου 11α του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Κ.Τ.Π.) (απόφαση ΑΧΣ 1100/87, ΦΕΚ 788/Β΄/31.12.1987) όπως ισχύει." [Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 67ΩΡΗ-ΨΞ1].

β. Απόφαση ΑΧΣ 28/2018 [Αριθμός ΦΕΚ: Β΄ 2242 (σελ. 24056-24057)] "Αντικατάσταση του άρθρου 2 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ) [απόφαση ΑΧΣ 1100/87, (Β΄ 788)] όπως ισχύει" [Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ):Ω7Ψ2Η-ΟΧΥ].

γ. Απόφαση 29/2018 [Αριθμός ΦΕΚ: Β΄ 2242 (σελ. 24057-24059)] "Τροποποίηση του άρθρου 13 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ) (απόφαση ΑΧΣ 1100/87, ΦΕΚ 788/Β), όπως ισχύει" [Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 60Φ6Η-ΛΛ0].

Η ισχύς των εν λόγω αποφάσεων Α.Χ.Σ. αρχίζει από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, (δηλ. η απόφαση ΑΧΣ 97/2017 από την 29/12/2017 και οι αποφάσεις ΑΧΣ 28/2018, 29/2018 από την 15/06/2018).

2. α. Με την απόφαση ΑΧΣ 97/2017 αντικαθίσταται το άρθρο 11 «Επισήμανση, παρουσίαση τροφίμων» και καταργείται το άρθρο 11α «Διαθρεπτική επισήμανση» προκειμένου για την ευθυγράμμιση των διατάξεων του Κ.Τ.Π με το ισχύον δίκαιο της Ένωσης δηλ. τον καν. (ΕΕ) 1169/2011 (ΕΕ L 304/22.11.2011) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 25ης Οκτωβρίου 2011 «σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές...». Ο εν λόγω κανονισμός, ως γνωστόν, θεσπίζει τις γενικές αρχές, απαιτήσεις και υποχρεώσεις που διέπουν τις πληροφορίες για τα τρόφιμα, αντικαθιστώντας τις ισχύουσες νομοθετικές πράξεις για τη γενική επισήμανση (οδηγία 2000/13/ΕΚ - Αρθρο 11 του Κ.Τ.Π.) και τη διατροφική επισήμανση των τροφίμων (οδηγία 90/496/ΕΟΚ - Αρθρο 11α του Κ.Τ.Π.), καθώς και οριζόντιες πράξεις στις οποίες περιλαμβάνονται απαιτήσεις επισήμανσης (οδηγία 87/250/ΕΟΚ, οδηγία 1999/10/ΕΚ, οδηγία 2002/67/ΕΚ, οδηγία 2008/5/ΕΚ και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 608/2004). Έτσι, για λόγους ασφάλειας δικαίου, καταργούνται οι αποφάσεις του ΑΧΣ με τις οποίες έγινε η ενσωμάτωση των καταργούμενων οδηγιών στο εθνικό δίκαιο.

Στο νέο άρθρο 11 «Παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές - Ενδείξεις για την αναγνώριση της παρτίδας στην οποία ανήκει ένα τρόφιμο», πέραν της αναφοράς στον καν. (ΕΕ) 1169/2011, ως το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, θεσπίζεται διάταξη για την υποχρεωτική αναγραφή των ενδείξεων στην ελληνική γλώσσα, χωρίς να απαγορεύεται η πολύγλωσση επισήμανση των ενδείξεων (βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του καν. (ΕΕ) 1169/2011) και συμπεριλαμβάνονται αμετάβλητες οι διατάξεις σχετικά με τις ενδείξεις ή τα σήματα για την αναγνώριση της παρτίδας, όπως ήδη συμπεριλαμβάνονταν στο άρθρο 11, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 259/2013 (ΦΕΚ 563/Β/7.3.2014) απόφαση Α.Χ.Σ. "Τροποποίηση του άρθρου 11 «Επισήμανση, παρουσίαση τροφίμων» του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΦΕΚ 788/Β ΄/31.12.87) όπως ισχύει, σύμφωνα με την Οδηγία 2011/91/ΕΕ και κατάργηση των αποφάσεων του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου ΑΧΣ 1356/89, ΑΧΣ 743/91 και ΑΧΣ 491/92", η οποία παραμένει σε ισχύ.

β. Με την απόφαση ΑΧΣ 28/2018, αντικαθίσταται το άρθρο 2 του Κ.Τ.Π., στο οποίο περιλαμβάνονται ορισμοί όρων που χρησιμοποιούνται στον Κ.Τ.Π., προκειμένου για την επικαιροποίηση και προσαρμογή των υφιστάμενων ορισμών, ως και ορολογίας, στην ισχύουσα σχετική ενωσιακή νομοθεσία για τα τρόφιμα, καθώς και τη συμπερίληψη επιπρόσθετων ορισμών άλλων όρων που περιλαμβάνονται στην ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία για τα τρόφιμα και τα υλικά σε επαφή με τρόφιμα.

γ. Με την απόφαση 29/2018, τροποποιείται το άρθρο 13 του ΚΤΠ «Λήψη δειγμάτων - Συσκευασία & Σφράγιση» σε συμφωνία με το σύγχρονο ενωσιακό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο και τις τρέχουσες διαδικασίες.

Οι κυριότερες τροποποιήσεις που εισάγονται είναι οι εξής :

α) Με την παράγραφο 1α προβλέπονται οι περιπτώσεις δειγματοληψίας τροφίμων ή υλικών σε επαφή με τρόφιμα για τις οποίες ισχύουν ειδικοί κανόνες δειγματοληψίας σε ειδικές εθνικές ή ενωσιακές διατάξεις ή σε κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε εν γένει, είτε για συγκεκριμένες παραμέτρους, οι οποίοι εξαιρούνται από τις διαδικασίες που περιγράφονται στο εν λόγω άρθρο, εφόσον αυτές ρυθμίζονται αλλού (πχ περιπτώσεις επιμολυντών τροφίμων, γενετικά τροποποιημένων τρόφιμων, νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, ελαιολάδου κλπ).

β) Με την παράγραφο 2 προβλέπεται, προκειμένου για την επίτευξη ομοιογένειας του είδους που δειγματίζεται, η δυνατότητα δειγματοληψίας με λήψη πολλών στοιχειωδών δειγμάτων, εφόσον βεβαίως τούτο είναι εφικτό.

γ) Στην παράγραφο 4 έχουν γίνει οι απαραίτητες προσαρμογές στις τρέχουσες απαιτήσεις όσον αφορά στην ελάχιστη ποσότητα εργαστηριακού δείγματος που είναι αναγκαία, κατά προσέγγιση, για τη χημική εξέτασή του, αναλόγως βεβαίως του είδους του τροφίμου και εξαιρουμένων των περιπτώσεων για τις οποίες προβλέπεται διαφορετικά σε άλλες διατάξεις της εθνικής ή ενωσιακής νομοθεσίας.

δ) Με την παράγραφο 9α προβλέπεται, προκειμένου να διασφαλιζεται η διαφάνεια και η ενημέρωση του υπευθύνου της επιχείρησης από την οποία ελήφθησαν τα δείγματα, συγκεκριμένη διαδικασία για τον περαιτέρω χωρισμό του δείγματος στις περιπτώσεις που η υποδειγματοληψία του συνολικού δείγματος σε εργαστηριακά δείγματα (α΄ και β΄) γίνεται στο εργαστήριο. Αντίστοιχα, αναμορφώνονται οι παράγραφοι 13-16 προκειμένου να συμπεριληφθεί και η ανωτέρω περίπτωση.

Β. 1. α. Υπενθυμίζεται ότι ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γ.Χ.Κ. (www.gcsl.gr), στη διαδρομή ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ — ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΝΕΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ — Κώδικας Τροφίμων και Ποτών — Κώδικας Τροφίμων και Ποτών - έκδοση 2009 — `Αρθρα ΚΤΠ - Ισχύουσες εκδόσεις — Ισχύουσες εκδόσεις των άρθρων του ΚΤΠ). Τα ανηρτημένα αρχεία με τα άρθρα του Κ.Τ.Π. είναι σε μορφή pdf και υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσής τους.

Τα τροποποιηθέντα κατά τα ανωτέρω άρθρα 2, 11 και 13 του Κ.Τ.Π. όπως ισχύει (ισχύουσα έκδοση αυτού μετά την εν λόγω τροποποίηση) έχουν αναρτηθεί στο υποσύστημα ΟΠΣ: Νομοθεσία/Κώδικας Τροφίμων.

β. Στις Χημικές Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ., για τη διευκόλυνση της ενημέρωσης του Κ.Τ.Π., αποστέλλεται συνημμένα (σε ηλεκτρονική μορφή) η τελευταία έκδοση (έκδοση 21) του Φύλλου Τροποποιήσεων.

2. α. Σημειώνεται ακόμη ότι η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΓΧΚ (www.gcsl.gr, στη διαδρομή ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ — ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΝΕΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ — Κώδικας Τροφίμων και Ποτών — Κώδικας Τροφίμων και Ποτών -έκδοση 2009 - Τροποποιήσεις ΚΤΠ μετά την έκδοση 2009).

β. Παρακαλούνται οι κ.κ. Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ. να φροντίσουν ώστε να λάβει γνώση της παρούσας ενυπόγραφα το τεχνικό προσωπικό.

3. Για οποιαδήποτε περαιτέρω σχετική πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνσή μας.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Σταύρος Σάμιος

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: