Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

e-ΕΦΚΑ 29/04/2024

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Α.Π.: 631935

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΘΕΜΑ:

Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στον κλάδο ασθένειας ασφαλισμένων του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., από 01.01.2017, σύμφωνα με τον Ν.4387/2016, όπως ισχύει.

Σχετ.: Η υπ΄ αριθμ. 3/2018 εγκύκλιος e - Ε.Φ.Κ.Α.

Με το άρθρο 53, του Ν. 4387/2016 , εντάχθηκαν στον e - Ε.Φ.Κ.Α. ο Κλάδος Υγείας του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.), δηλαδή, ο Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Ο.Τ.Ε. (Τ.Α.Π.- Ο.Τ.Ε.), ο Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Η.Σ.Α.Π. (Τ.Α.Π. - Η.Σ.Α.Π.), ο Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Η.Λ.Π.Α.Π. (Τ.Α.Π.-Η.Λ.Π.Α.Π.), ο Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Δ.Ε.Η. (Τ.Α.Π. - Δ.Ε.Η.), ο Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Ε.Τ.Β.Α. (Τ.Α.Π.- Ε.Τ.Β.Α.), ο Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος (Τ.Α.Π.Ε.Τ.Ε.), ο Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Τραπεζών Πίστεως, Γενικής και Αμέρικαν Εξπρές (Τ.Α.Α.Π.Τ.Π.Γ.Α.Ε.) και ο Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρίας «ΕΘΝΙΚΗ» (Τ.Α.Π.Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ).

Με τις διατάξεις των άρθρων 18 , 34 παρ. 2 και 37, του Ν. 4387/2016 , όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν.4670/2020 και ισχύουν, καθώς και της με αριθμ. Φ.80000/οικ.21628/936 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, παρέχεται από 01.01.2017 και μετά, στους ασφαλισμένους των φορέων, κλάδων και λογαριασμών που εντάχθηκαν στον e - Ε.Φ.Κ.Α. με βάση το άρθρο 53, του ίδιου νόμου, ανεξαρτήτως από τον χρόνο πρώτης υπαγωγής τους στην ασφάλιση, δυνατότητα να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλισή τους για τον κλάδο κύριας σύνταξης ή/και ασθένειας, σε είδος και χρήμα, με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο ίδιος νόμος.

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις ο προαιρετικά ασφαλισμένος μισθωτός καταβάλλει μηνιαίως για τον κλάδο υγειονομικής περίθαλψης, εξ ολοκλήρου το σύνολο της εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη, στο ύψος που εκάστοτε έχει διαμορφωθεί, υπολογιζόμενης αντιστοίχως επί των αποδοχών όπως προβλέπεται για τον κλάδο κύριας σύνταξης.

Από 01.01.2017, σύμφωνα με το άρθρο 41, παρ.1, του Ν.4387/2016 , όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 37, του Ν.4670/2020 , η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των μισθωτών και των λοιπών κατηγοριών που υπάγονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ανέρχεται σε ποσοστό 7,10% το οποίο κατανέμεται κατά ποσοστό 6,45% για παροχές σε είδος, και ποσοστό 0,65% για παροχές σε χρήμα.

Επίσης και μετά την 01.01.2017, και μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών e - Ε.Φ.Κ.Α., εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή οι καταστατικές διατάξεις των εντασσομένων τομέων.

Επομένως, εξακολουθούν και μετά την 01.01.2017 να ισχύουν και για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στον κλάδο υγειονομικής περίθαλψης, τα προβλεπόμενα ποσοστά για τα έμμεσα μέλη, στους Τομείς Ασθένειας Προσωπικού του τ. Τ.Α.Π. - Ο.Τ.Ε., τ. Τ.Α.Π. - Ε.Τ.Β.Α. και τ. Τ.Α.Α.Π.Τ.Π.Γ.Α.Ε. (βλέπε 11/2020 εγκύκλιο e - Ε.Φ.Κ.Α.)

Με την υπ. αριθμ. 3/2018 εγκύκλιο του e - Ε.Φ.Κ.Α., παρασχέθηκαν οδηγίες για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4387/2016, όπως αυτές ισχύουν, με εξαίρεση τις οδηγίες και την κωδικοποίηση για περιπτώσεις ασφαλισμένων που περιλαμβάνονται στις διατάξεις του άρθρου 53 μεταξύ των οποίων είναι και ασφαλισμένοι στο τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. για τον κλάδο υγειονομικής περίθαλψης.

Όπως είναι γνωστό στους μισθωτούς ασφαλισμένους του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. είχε δοθεί ασφαλιστική ικανότητα με αποφάσεις του Δ.Σ. του e - ΕΦΚΑ,. Με την τελευταία απόφαση η ασφαλιστική ικανότητα για τα ανωτέρω πρόσωπα έληξε στις 29/2/2024.

Με το παρόν, παρέχονται οδηγίες, για την διεκπεραίωση αιτημάτων, σχετικά με την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στους εντασσόμενους στον e - Ε.Φ.Κ.Α. τομείς του κλάδου υγειονομικής περίθαλψης του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.

Α. - Αιτήματα, που ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙ, εν αναμονή οδηγιών - ΝΕΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ, υποβληθέντα μετά την κοινοποίηση της παρούσας οδηγίας

Για κάθε περίπτωση, από τις αναφερόμενες στο θέμα του παρόντος Κεφαλαίου, ασφαλισμένων, τα υποβληθέντα αιτήματα για προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στον κλάδο υγειονομικής περίθαλψης του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., μετά την 01.01.2017, θα εξεταστούν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18, 34 παρ. 2 και 37, του Ν. 4387/2016, όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν.4670/2020 και ισχύουν, καθώς και της με αριθμ. Φ.80000/οικ.21628/936 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Στην περίπτωση που έχει υποβληθεί αίτημα για το οποίο δεν έχει εκδοθεί απόφαση εν αναμονή οδηγιών, η αρμόδια Τοπική Διεύθυνση θα πρέπει να καλέσει τον ασφαλισμένο, ο οποίος θα πρέπει μέχρι την 31/5/2024, εφόσον το επιθυμεί, είτε να υποβάλλει νέο αίτημα (ανακαλώντας το αρχικό), είτε να θεωρηθεί το αρχικό του αίτημα ως πλάσματι υποβληθέν την 1/1/2024, προκειμένου να έχει ασφαλιστική ικανότητα από 1/3/2024 (δηλαδή από την επόμενη ημέρα της λήξεως της ασφαλιστικής ικανότητας που χορηγήθηκε με την τελευταία παράταση που δόθηκε από το Δ.Σ. του e - ΕΦΚΑ).

Σε περίπτωση νέου αιτήματος που θα υποβληθεί από την κοινοποίηση του παρόντος και μέχρι την 31/5/2024, ο ασφαλισμένος θα έχει το δικαίωμα εφόσον το επιθυμεί να θεωρηθεί αυτό ως πλάσματι υποβληθέν την 1/1/2024.

Όσον αφορά τις προϋποθέσεις υπαγωγής ισχύουν οι οδηγίες της υπ. αριθμ. 3/2018 εγκύκλιου του e - Ε.Φ.Κ.Α.

Β. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ περιπτώσεων έκδοσης αποφάσεων με Κ.Π.Κ. 8842

Επιπλέον, για τις περιπτώσεις εκείνες που για διαχειριστικούς λόγους, ελλείψει οδηγιών και ειδικών Κωδικών Πακέτων Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) είχε εκδοθεί απόφαση προαιρετικής με χρήση του Κ.Π.Κ. 8842, οι αρμόδιοι υπάλληλοι πρέπει να θέσουν σε οριστική διακοπή την εν λόγω απόφαση και να προχωρήσουν σε έκδοση νέας, σύμφωνα με τις οδηγίες και κωδικοποίηση της παρούσας.

Όσον αφορά την ημερομηνία πρωτοκόλλου της νέας αίτησης, στο σύστημα του ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν τα Τμήματα Ασφάλισης και Εισφορών είναι η εξής:

- Σε περίπτωση που η τελευταία καταβληθείσα δόση αφορά μήνα από τον 1/2024 και μετά, ως ημερομηνία πρωτοκόλλου της νέας αίτησης θα καταχωρηθεί η 1η του μήνα που έπεται της τελευταίας καταβολής εισφορών στον e - Ε.Φ.Κ.Α.

- Σε περίπτωση που η τελευταία καταβληθείσα δόση αφορά μήνα μέχρι και τον 12/2023, ως ημερομηνία πρωτοκόλλου της νέας αίτησης θα καταχωρηθεί η 1/1/2024.

Παράδειγμα:

Ασφαλισμένος στο τ. Τ.Α.Π. - Ο.Τ.Ε. και στον Τομέα Ασθένειας προσωπικού τ. Τ.Α.Π. - Ο.Τ.Ε., ο οποίος με τον Ν.4387/2016, υπέβαλε αίτημα προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης, για τον κλάδο ασθένειας και υπήχθη με απόφαση Ο.Π.Σ. e - Ε.Φ.Κ.Α. με χρήση του Κ.Π.Κ. 8842 «ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ» κατέβαλλε εισφορές μέχρι και τον 1/2024. Στην περίπτωση αυτή ως ημερομηνία πρωτοκόλλου της νέας αίτησης θα καταχωρηθεί η 1/2/2024.

Σε περίπτωση που ο ανωτέρω ασφαλισμένος κατέβαλλε εισφορές μέχρι και τον 10/2023 ως ημερομηνία πρωτοκόλλου της νέας αίτησης θα καταχωρηθεί η 1/1/2024.

Η έκδοση της νέας απόφασης θα γίνεται χωρίς την εξέταση εκ νέου των προϋποθέσεων υπαγωγής. Συνεπώς στα πεδία του ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που αφορούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής (ημέρες ασφάλισης, γνωμάτευση για ποσοστό αναπηρίας) θα καταχωρούνται οι προηγούμενες εγγραφές.

Γ. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΕ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟ τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., πριν την ισχύ του Ν. 4387/2016

Όπως είναι γνωστό στους Τομείς του Κλάδου Υγείας του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. δεν υπήρχαν μηχανογραφικές εφαρμογές και δεν τηρούνταν ηλεκτρονικά στοιχεία. Για την εν λόγω κατηγορία των ασφαλισμένων είχε δοθεί ασφαλιστική ικανότητα με αποφάσεις του Δ.Σ. του e - Ε.Φ.Κ.Α.

Με την λήξη και της τελευταίας προθεσμίας για παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας για τους ασφαλισμένους του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. είναι πιθανόν να προσέλθουν στις Τοπικές Διευθύνσεις του e - Ε.Φ.Κ.Α., ασφαλισμένοι στους Τομείς του Κλάδου Υγείας του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., για τους οποίους από την προσκόμιση σχετικών παραστατικών να προκύπτει υπαγωγή και καταβολή εισφορών από προαιρετική τους ασφάλιση στους ανωτέρω Τομείς.

Τα πρόσωπα της κατηγορίας αυτής προκειμένου να συνεχίσουν την προαιρετική τους ασφάλιση στο τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αίτημα στις αρμόδιες Τοπικές Διευθύνσεις του e - Ε.Φ.Κ.Α.

Σε περίπτωση που το ανωτέρω αίτημα υποβληθεί μέχρι την 31/5/2024, ο ασφαλισμένος θα έχει το δικαίωμα εφόσον το επιθυμεί να θεωρηθεί ως πλάσματι υποβληθέν την 1/1/2024.

Οι αιτήσεις των προσώπων αυτών θα κρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 , 34 παρ. 2 και 37 του Ν. 4387/2016 , όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν.4670/2020 και ισχύουν, καθώς και της με αριθμ. Φ.80000/οικ.21628/936 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Δ. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΩΝ & ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.

Με τις διατάξεις το άρθρου 30, του Ν.1469/1984 , όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 29, του Ν.4488/2017 (Α΄137), δόθηκε στον ανασφάλιστο διαζευγμένο σύζυγο το δικαίωμα να διατηρήσει, ως άμεσα ασφαλισμένος τις παροχές ασθένειας σε είδος, από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή άλλο φορέα ασφάλισης ασθενείας, που είχε κατά το χρόνο λύσης του γάμου ο έτερος (πρώην) σύζυγος, καταβάλλοντας ο ίδιος τις εισφορές.

Για τα πρόσωπα, που είχαν υπαχθεί στις ανωτέρω διατάξεις, η συνέχιση πλέον της προαιρετικής τους ασφάλισής πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4, του άρθρου 22, του Ν. 4529/2018 , κατόπιν αιτήσεως τους (σχετ. 28/2022 εγκύκλιος του e - Ε.Φ.Κ.Α.)

Για λόγους χρηστής διοίκησης, και προκειμένου να συνεχίσουν την προαιρετική τους ασφάλιση δεν θα εξετάζεται η (γ) προϋπόθεση της υπ. αριθμ. 28/2022 εγκύκλιου του e - Ε.Φ.Κ.Α., δηλαδή η προϋπόθεση της υποβολής του σχετικού αιτήματος, εντός έτους, από την ημερομηνία έκδοσης της οριστικής απόφασης του διαζυγίου.

Σε περίπτωση που το ανωτέρω αίτημα υποβληθεί μέχρι την 31/5/2024, ο ασφαλισμένος θα έχει το δικαίωμα εφόσον το επιθυμεί να θεωρηθεί ως πλάσματι υποβληθέν την 1/1/2024.

Η διαπίστωση της προγενέστερης υπαγωγής για τα πρόσωπα της Γ΄ και Δ΄ κατηγορίας θα αποδεικνύεται κατά περίπτωση με την προσκόμιση των σχετικών παραστατικών (αποφάσεις υπαγωγής, αποδεικτικά Τραπεζών)

Υπενθυμίζουμε ότι η προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης σύμφωνα με τον ν. 4387/2016, όπως ισχύει, γίνεται υποχρεωτικά στον τελευταίο ενταχθέντα φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτόν.

Εισφορές για πρόσωπα που ανήκουν στις περιπτώσεις Β΄, Γ΄ και Δ΄, οι οποίες αφορούν μισθολογικές περιόδους πριν την έκδοση της νέας απόφασης, δεν αναζητούνται.

Ε. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕΣΩ Ο.Π.Σ. e - Ε.Φ.Κ.Α. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω

Προκειμένου να επιτευχθεί η πιστή και ορθή εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, δημιουργήθηκαν νέοι Κ.Π.Κ. για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στον κλάδο υγειονομικής περίθαλψης ασφαλισμένων στους Τομείς του κλάδου Υγείας του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με τους ήδη υπάρχοντες τύπους προαιρετικής.

1. Με τον τύπο προαιρετικής 09 συνδέονται οι εξής Κ.Π.Κ.:

Κ.Π.Κ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Π.Κ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

ΑΣΦ.

ΕΡΓ.

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΠΟ

1255

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦ/ΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Τ.ΤΑΥΤΕΚΩ - ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΠ-ΟΤΕ Ν.4387/2016 ΑΜΕΣΑ ΑΣΦ/ΝΟΣ ΑΠΟ 1/1/2017

ΑΕΙ

6,45%

0,00%

7,10%

01-01-2017

ΑΧΡ

0,65%

0,00%

1256

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦ/ΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Τ.ΤΑΥΤΕΚΩ - ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΠ-ΟΤΕ Ν.4387/2016 (1) ΕΜΜΕΣΟ ΜΕΛΟΣ ΑΠΟ 1/1/2017

ΑΕΙ

6,70%

0,00%

7,60%

01-01-2017

ΑΧΡ

0,90%

0,00%

1257

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦ/ΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Τ.ΤΑΥΤΕΚΩ - ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΠ-ΟΤΕ Ν.4387/2016 (2) ΕΜΜΕΣΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟ 1/1/2017

ΑΕΙ

6,95%

0,00%

8,10%

01-01-2017

ΑΧΡ

1,15%

0,00%

1258

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦ/ΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Τ.ΤΑΥΤΕΚΩ - ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΠ-ΟΤΕ Ν.4387/2016 (3) ΕΜΜΕΣΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟ 1/1/2017

ΑΕΙ

7,20%

0,00%

8,60%

01-01-2017

ΑΧΡ

1,40%

0,00%

1259

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦ/ΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Τ.ΤΑΥΤΕΚΩ - ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΠ-ΟΤΕ Ν.4387/2016 (4) ΕΜΜΕΣΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟ 1/1/2017

ΑΕΙ

7,45%

0,00%

9,10%

01-01-2017

ΑΧΡ

1,65%

0,00%

2818

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦ/ΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Τ.ΤΑΥΤΕΚΩ - ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΠ-ΟΤΕ Ν.4387/2016 (5) ΕΜΜΕΣΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟ 1/1/2017

ΑΕΙ

7,70%

0,00%

9,60%

01-01-2017

ΑΧΡ

1,90%

0,00%

2819

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦ/ΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Τ.ΤΑΥΤΕΚΩ -ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΠ-ΟΤΕ Ν.4387/2016 (6) ΕΜΜΕΣΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟ 1/1/2017

ΑΕΙ

7,95%

0,00%

10,10%

01-01-2017

ΑΧΡ

2,15%

0,00%

2820

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦ/ΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Τ.ΤΑΥΤΕΚΩ -ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΠ-ΟΤΕ Ν.4387/2016 (7) ΕΜΜΕΣΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟ 1/1/2017

ΑΕΙ

8,20%

0,00%

10,60%

01-01-2017

ΑΧΡ

2,40%

0,00%

2821

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦ/ΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Τ.ΤΑΥΤΕΚΩ -ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΠ-ΟΤΕ Ν.4387/2016 (8) ΕΜΜΕΣΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟ 1/1/2017

ΑΕΙ

8,45%

0,00%

11,10%

01-01-2017

ΑΧΡ

2,65%

0,00%

2822

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦ/ΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Τ.ΤΑΥΤΕΚΩ -ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΠ-ΗΛΠΑΠ Ν.4387/2016 ΑΠΟ 1/1/2017

ΑΕΙ

6,45%

0,00%

7,10%

01-01-2017

ΑΧΡ

0,65%

0,00%

2823

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦ/ΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Τ.ΤΑΥΤΕΚΩ -ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΠ-ΗΣΑΠ Ν.4387/2016 ΑΠΟ 1/1/2017

ΑΕΙ

6,45%

0,00%

7,10%

01-01-2017

ΑΧΡ

0,65%

0,00%

2824

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦ/ΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Τ.ΤΑΥΤΕΚΩ - ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΠΕΤΕ Ν.4387/2016 ΑΠΟ 1/1/2017

ΑΕΙ

6,45%

0,00%

7,10%

01-01-2017

ΑΧΡ

0,65%

0,00%

2825

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦ/ΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Τ.ΤΑΥΤΕΚΩ -ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΠΑΕ-ΕΘΝΙΚΗ Ν.4387/2016 ΑΠΟ 1/1/2017

ΑΕΙ

6,45%

0,00%

7,10%

01-01-2017

ΑΧΡ

0,650%

0,000%

2826

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦ/ΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Τ.ΤΑΥΤΕΚΩ -ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΠ-ΕΤΒΑ Ν.4387/2016 ΑΜΕΣΑ ΑΣΦ/ΝΟΣ ΑΠΟ 1/1/2017

ΑΕΙ

6,45%

0,00%

7,10%

01-01-2017

ΑΧΡ

0,65%

0,00%

2827

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦ/ΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Τ.ΤΑΥΤΕΚΩ -ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΠ-ΕΤΒΑ Ν.4387/2016 ΕΜΜΕΣΑ ΑΣΦ/ΝΟΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 0,25% ΑΠΟ 1/1/2017

ΑΕΙ

6,95%

0,00%

8,10%

01-01-2017

ΑΧΡ

1,15%

0,00%

2828

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦ/ΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Τ.ΤΑΥΤΕΚΩ -ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΠ-ΕΤΒΑ Ν.4387/2016 ΕΜΜΕΣΑ ΑΣΦ/ΝΟΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 0,375% ΑΠΟ 1/1/2017

ΑΕΙ

7,20%

0,00%

8,60%

01-01-2017

ΑΧΡ

1,40%

0,00%

2829

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦ/ΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Τ.ΤΑΥΤΕΚΩ -ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΠ-ΕΤΒΑ Ν.4387/2016 ΕΜΜΕΣΑ ΑΣΦ/ΝΟΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 0,50% ΑΠΟ 1/1/2017

ΑΕΙ

7,45%

0,00%

9,10%

01-01-2017

ΑΧΡ

1,65%

0,00%

2830

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦ/ΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Τ.ΤΑΥΤΕΚΩ -ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΠ-ΕΤΒΑ Ν.4387/2016 ΕΜΜΕΣΑ ΑΣΦ/ΝΟΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 0,625% ΑΠΟ 1/1/2017

ΑΕΙ

7,70%

0,00%

9,60%

01-01-2017

ΑΧΡ

1,90%

0,00%

2831

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦ/ΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Τ.ΤΑΥΤΕΚΩ -ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΠ-ΕΤΒΑ Ν.4387/2016 ΕΜΜΕΣΑ ΑΣΦ/ΝΟΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 0,75% ΑΠΟ 1/1/2017

ΑΕΙ

7,95%

0,00%

10,10%

01-01-2017

ΑΧΡ

2,15%

0,00%

2832

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦ/ΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Τ.ΤΑΥΤΕΚΩ -ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΠ-ΕΤΒΑ Ν.4387/2016 ΕΜΜΕΣΑ ΑΣΦ/ΝΟΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 0,875% ΑΠΟ 1/1/2017

ΑΕΙ

8,20%

0,00%

10,60%

01-01-2017

ΑΧΡ

2,40%

0,00%

2833

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦ/ΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Τ.ΤΑΥΤΕΚΩ -ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΠ-ΕΤΒΑ Ν.4387/2016 ΕΜΜΕΣΑ ΑΣΦ/ΝΟΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 1,00% ΑΠΟ 1/1/2017

ΑΕΙ

8,45%

0,00%

11,10%

01-01-2017

ΑΧΡ

2,65%

0,00%

2834

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦ/ΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Τ.ΤΑΥΤΕΚΩ -ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΠ-ΕΤΒΑ Ν.4387/2016 ΕΜΜΕΣΑ ΑΣΦ/ΝΟΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 1,125% ΑΠΟ 1/1/2017

ΑΕΙ

8,70%

0,00%

11,60%

01-01-2017

ΑΧΡ

2,90%

0,00%

2835

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦ/ΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Τ.ΤΑΥΤΕΚΩ - ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΠ-ΕΤΒΑ Ν.4387/2016 ΕΜΜΕΣΑ ΑΣΦ/ΝΟΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 1,25% ΑΠΟ 1/1/2017

ΑΕΙ

8,95%

0,00%

12,10%

01-01-2017

ΑΧΡ

3,15%

0,00%

2836

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦ/ΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Τ.ΤΑΥΤΕΚΩ -ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ Ν.4387/2016 ΑΜΕΣΑ ΑΣΦ/ΝΟΣ ΑΠΟ 1/1/2017

ΑΕΙ

6,45%

0,00%

7,10%

01-01-2017

ΑΧΡ

0,65%

0,00%

2837

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦ/ΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Τ.ΤΑΥΤΕΚΩ -ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ Ν.4387/2016 ΕΜΜΕΣΑ ΑΣΦ/ΝΟΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 0,125% ΑΠΟ 1/1/2017

ΑΕΙ

6,575%

0,000%

7,35%

01-01-2017

ΑΧΡ

0,775%

0,000%

2838

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦ/ΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Τ.ΤΑΥΤΕΚΩ -ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ Ν.4387/2016 ΕΜΜΕΣΑ ΑΣΦ/ΝΟΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 0,25% ΑΠΟ 1/1/2017

ΑΕΙ

6,70%

0,00%

7,60%

01-01-2017

ΑΧΡ

0,90%

0,00%

2839

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦ/ΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Τ.ΤΑΥΤΕΚΩ -ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ Ν.4387/2016 ΕΜΜΕΣΑ ΑΣΦ/ΝΟΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 0,375% ΑΠΟ 1/1/2017

ΑΕΙ

6,825%

0,000%

7,85%

01-01-2017

ΑΧΡ

1,025%

0,000%

2840

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦ/ΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Τ.ΤΑΥΤΕΚΩ -ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ Ν.4387/2016 ΕΜΜΕΣΑ ΑΣΦ/ΝΟΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 0,50% ΑΠΟ 1/1/2017

ΑΕΙ

6,95%

0,00%

8,10%

01-01-2017

ΑΧΡ

1,15%

0,00%

2841

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦ/ΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Τ.ΤΑΥΤΕΚΩ -ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ Ν.4387/2016 ΕΜΜΕΣΑ ΑΣΦ/ΝΟΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 0,625% ΑΠΟ 1/1/2017

ΑΕΙ

7,075%

0,000%

8,35%

01-01-2017

ΑΧΡ

1,275%

0,000%

2842

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦ/ΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Τ.ΤΑΥΤΕΚΩ -ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ Ν.4387/2016 ΕΜΜΕΣΑ ΑΣΦ/ΝΟΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 0,75% ΑΠΟ 1/1/2017

ΑΕΙ

7,20%

0,00%

8,60%

01-01-2017

ΑΧΡ

1,40%

0,00%

2843

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦ/ΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Τ.ΤΑΥΤΕΚΩ -ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ Ν.4387/2016 ΕΜΜΕΣΑ ΑΣΦ/ΝΟΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 0,875% ΑΠΟ 1/1/2017

ΑΕΙ

7,325%

0,000%

8,85%

01-01-2017

ΑΧΡ

1,525%

0,000%

2844

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦ/ΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Τ.ΤΑΥΤΕΚΩ -ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ Ν.4387/2016 ΕΜΜΕΣΑ ΑΣΦ/ΝΟΣ

ΑΕΙ

7,45%

0,00%

9,10%

01-01-2017

ΑΧΡ

1,65%

0,00%

ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 1,00% ΑΠΟ 1/1/2017

2845

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦ/ΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Τ.ΤΑΥΤΕΚΩ -ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ Ν.4387/2016 ΕΜΜΕΣΑ ΑΣΦ/ΝΟΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 1,125% ΑΠΟ 1/1/2017

ΑΕΙ

7,575%

0,000%

9,35%

01-01-2017

ΑΧΡ

1,775%

0,000%

2846

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦ/ΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Τ.ΤΑΥΤΕΚΩ -ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ Ν.4387/2016 ΕΜΜΕΣΑ ΑΣΦ/ΝΟΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 1,25% ΑΠΟ 1/1/2017

ΑΕΙ

7,70%

0,00%

9,60%

01-01-2017

ΑΧΡ

1,90%

0,00%

2847

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦ/ΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Τ.ΤΑΥΤΕΚΩ -ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ Ν.4387/2016 ΕΜΜΕΣΑ ΑΣΦ/ΝΟΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 1,50% ΑΠΟ 1/1/2017

ΑΕΙ

7,95%

0,00%

10,10%

01-01-2017

ΑΧΡ

2,15%

0,00%

2848

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦ/ΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Τ.ΤΑΥΤΕΚΩ -ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ Ν.4387/2016 ΕΜΜΕΣΑ ΑΣΦ/ΝΟΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 1,625% ΑΠΟ 1/1/2017

ΑΕΙ

8,075%

0,000%

10,35%

01-01-2017

ΑΧΡ

2,275%

0,000%

2849

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦ/ΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Τ.ΤΑΥΤΕΚΩ -ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ Ν.4387/2016 ΕΜΜΕΣΑ ΑΣΦ/ΝΟΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 1,375% ΑΠΟ 1/1/2017

ΑΕΙ

7,825%

0,000%

9,85%

01-01-2017

ΑΧΡ

2,025%

0,000%

2761

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦ/ΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Τ.ΤΑΥΤΕΚΩ -ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΠ - ΔΕΗ Ν.4387/2016 ΑΠΟ 1/1/2017

ΑΕΙ

6,45%

0,00%

7,10%

01-01-2017

ΑΧΡ

0,65%

0,00%

2. Με τον τύπο προαιρετικής 05 συνδέονται οι εξής Κ.Π.Κ.:

2802

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦ/ΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ Τ.ΤΑΥΤΕΚΩ - ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΠ-ΗΛΠΑΠ Ν.4387/16, ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΩΝ (ΑΡ.29,Ν.4488/2017 &ΑΡ.22, Ν.4529/2018), ΑΠΟ 13/9/2017

ΑΕΙ

6,45%

0,00%

6,45%

13-09-2017

ΑΧΡ

0,00%

0,00%

2803

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦ/ΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ Τ.ΤΑΥΤΕΚΩ - ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΠ-ΗΣΑΠ Ν.4387/16, ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΩΝ (ΑΡ.29,Ν.4488/2017 &ΑΡ.22, Ν.4529/2018), ΑΠΟ 13/9/2017

ΑΕΙ

6,45%

0,00%

6,45%

13-09-2017

ΑΧΡ

0,00%

0,00%

2804

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦ/ΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ Τ.ΤΑΥΤΕΚΩ - ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΠΕΤΕ Ν.4387/16, ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΩΝ (ΑΡ.29,Ν.4488/2017 &ΑΡ.22, Ν.4529/2018), ΑΠΟ 13/9/2017

ΑΕΙ

6,45%

0,00%

6,45%

13-09-2017

ΑΧΡ

0,00%

0,00%

2805

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦ/ΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Τ.ΤΑΥΤΕΚΩ -ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΠΑΕ-ΕΘΝΙΚΗ Ν.4387/16, ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΩΝ (ΑΡ.29,Ν.4488/2017 &ΑΡ.22, Ν.4529/2018), ΑΠΟ 13/9/2017

ΑΕΙ

6,45%

0,00%

6,45%

13-09-2017

ΑΧΡ

0,00%

0,00%

2806

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦ/ΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Τ.ΤΑΥΤΕΚΩ -ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΠ-ΟΤΕ Ν.4387/16, ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΩΝ (ΑΡ.29,Ν.4488/2017 &ΑΡ.22, Ν.4529/2018), ΑΠΟ 13/9/2017

ΑΕΙ

6,45%

0,00%

6,45%

13-09-2017

ΑΧΡ

0,00%

0,00%

2807

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦ/ΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Τ.ΤΑΥΤΕΚΩ -ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΠ-ΕΤΒΑ Ν.4387/16, ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΩΝ (ΑΡ.29,Ν.4488/2017 &ΑΡ.22, Ν.4529/2018), ΑΠΟ 13/9/2017

ΑΕΙ

6,45%

0,00%

6,45%

13-09-2017

ΑΧΡ

0,00%

0,00%

2808

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦ/ΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Τ.ΤΑΥΤΕΚΩ - ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΠΤΠΓΑΕ Ν.4387/16, ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΩΝ (ΑΡ.29,Ν.4488/2017 &ΑΡ.22, Ν.4529/2018), ΑΠΟ 13/9/2017

ΑΕΙ

6,45%

0,00%

6,45%

13-09-2017

ΑΧΡ

0,00%

0,00%

2809

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦ/ΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Τ.ΤΑΥΤΕΚΩ - ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΠ-ΔΕΗ Ν.4387/16, ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΩΝ (ΑΡ.29,Ν.4488/2017 &ΑΡ.22, Ν.4529/2018), ΑΠΟ 13/9/2017

ΑΕΙ

6,45%

0,00%

6,45%

13-09-2017

Με ευθύνη των προϊσταμένων οι υπάλληλοι των Τμημάτων Ασφάλισης και Εισφορών να λάβουν γνώση του παρόντος.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: