Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 237
31 Οκτωβρίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 4305

Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του Ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΟΥ Ν. 3448/2006 (Α΄ 57), ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2013/37/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
`Αρθρο 1 Σκοπός
`Αρθρο 2 Γενικές Αρχές (άρθρο 1 παρ. 3 Οδηγίας 2013/37/ΕΕ)
`Αρθρο 3 Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 1 παρ. 1 περίπτωση α΄ Οδηγίας 2013/37/ΕΕ)
`Αρθρο 4 Ορισμοί (άρθρο 1 παρ. 2 Οδηγίας 2013/37/ΕΕ)
`Αρθρο 5 Απορριπτικές αποφάσεις (άρθρο 1 παρ. 4 Οδηγίας 2013/37/ΕΕ)
`Αρθρο 6 Διαθέσιμοι μορφότυποι (άρθρο 1 παρ. 5 Οδηγίας 2013/37/ΕΕ)
`Αρθρο 7 `Αδειες και λοιποί όροι για την περαιτέρω χρήση εγγράφων (άρθρο 1 παρ. 8 Οδηγίας 2013/37/ΕΕ)
`Αρθρο 8 Αρχές που διέπουν τη χρέωση (άρθρο 1 παρ. 6 Οδηγίας 2013/37/ΕΕ)
`Αρθρο 9 Διαφάνεια (άρθρο 1 παρ. 7 Οδηγίας 2013/37/ΕΕ)
`Αρθρο 10 Πρακτικές ρυθμίσεις (άρθρο 1 παρ. 9 Οδηγίας 2013/37/ΕΕ)
`Αρθρο 11 Αποκλειστικές ρυθμίσεις (άρθρο 1 παρ. 10 Οδηγίας 2013/37/ΕΕ)
`Αρθρο 12
`Αρθρο 13 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
`Αρθρο 14 Μεταβατικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ
`Αρθρο 15
`Αρθρο 16
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ε.Σ.Δ.Δ.Α.
`Αρθρο 17 Εισαγωγικός Διαγωνισμός Ε.Σ.Δ.Δ.Α.
`Αρθρο 18 Μαθήματα Εισαγωγικού Διαγωνισμού και διαδικαστικά θέματα
`Αρθρο 19 Λοιπές ρυθμίσεις Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 20 Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων έκτακτου προσωπικού
`Αρθρο 21 `Αρση του καθεστώτος διαθεσιμότητας
`Αρθρο 22 Τροποποίηση του άρθρου 90 του Ν. 4172/2013
`Αρθρο 23 Δημιουργία δικτύου Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων / Διευθύνσεων Ανθρώπινου Δυναμικού
`Αρθρο 24 Αναγνώριση προϋπηρεσίας στους υπαλλήλους των ΚΕΠ
`Αρθρο 25 Κατάργηση θέσεων Βοηθών του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης
`Αρθρο 26 `Αδειες νοσηλείας και ανατροφής ανήλικων τέκνων
`Αρθρο 27 Διευκολύνσεις Υπαλλήλων ΑΜΕΑ
`Αρθρο 28 Έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών
`Αρθρο 29 Προσθήκη ειδικού πειθαρχικού παραπτώματος
`Αρθρο 30 Τροποποίηση άρθρου 54 του Ν. 4178/2013
`Αρθρο 31 Τροποποιήσεις Προεδρικών Διαταγμάτων Οργανισμών Υπουργείων
`Αρθρο 32 Προσαρμογή του ν. 3614/2007 στις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)
`Αρθρο 33 Κατάργηση Προσωποπαγών Θέσεων
`Αρθρο 34 Ρύθμιση θεμάτων αναδιάρθρωσης υπηρεσιών Υπουργείου Τουρισμού
`Αρθρο 35 Θέματα Υπουργείου Τουρισμού
`Αρθρο 36 Συμβάσεις μίσθωσης έργου σχολικών καθαριστριών
`Αρθρο 37
`Αρθρο 38
`Αρθρο 39
`Αρθρο 40
`Αρθρο 41
`Αρθρο 42
`Αρθρο 43 Ρυθμίσεις θεμάτων δημοσίων έργων
`Αρθρο 44
`Αρθρο 45 Τροποποίηση του π . δ . 107/2014 ( Α΄ 174)
`Αρθρο 46 Λοιπές ρυθμίσεις συναρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και άλλων Υπουργείων
`Αρθρο 47 Ρυθμίσεις θεμάτων της ΕΛΤΕ
`Αρθρο 48 Φορολογικές και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών
`Αρθρο 49
`Αρθρο 50
`Αρθρο 51 Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση
`Αρθρο 52 ΦΠΑ εστίασης και εισφορά αλληλεγγύης
`Αρθρο 53 Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών
`Αρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
`Αρθρο 55 Λοιπές διατάξεις Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
`Αρθρο 56
`Αρθρο 57
`Αρθρο 58
`Αρθρο 59
`Αρθρο 60
`Αρθρο 61
`Αρθρο 62
`Αρθρο 63
`Αρθρο 64 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Ιωάννινα, 30 Οκτωβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: