Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αθήνα, 26/7/2023
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ - Ν.Π.Δ.Δ
Αρ. Πρωτ. 1555 ΕΞ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΘΕΜΑ:

Ασφαλιστική Αποζημίωση Πυρκαγιάς.

Εμπορική επιχείρηση με διπλογραφικά βιβλία, υπέστη καταστροφή από πυρκαγιά στην κλειόμενη χρήση 2022. Καταστράφηκε πλήρως το ισόγειο μέρος αποθήκης (σιδηροκατασκευή και πάνελ) και περίπου τα 2/3 των εμπορευμάτων, ενώ διασώθηκε το υπόγειο του κτιρίου (μπετό). Στην επόμενη χρήση 2023 και πριν τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του 2022, εισέπραξε ενιαία ασφαλιστική αποζημίωση για την αντικατάσταση της ισόγειας κατασκευής και για το κόστος των εμπορευμάτων που καταστράφηκαν.

Ερωτάμε αν συμφωνείτε με τους κατωτέρω χειρισμούς :

Α) Για τα εμπορεύματα συντάχθηκε πρωτόκολλο καταστροφής και μέσω του μειωμένου τελικού αποθέματος επιβαρύνεται η κλειόμενη χρήση 2022 . Κατά την γνώμη μας, μέρος της αποζημίωσης, ίσο με το κόστος των κατεστραμμένων εμπορευμάτων, πρέπει να λογισθεί στην ίδια χρήση 2022 ώστε να μην επιβαρυνθεί με ζημία που δεν υφίσταται. Μάλιστα, το έσοδο αυτό να εμφανισθεί αφαιρετικά από το κόστος πωληθέντων, ώστε να διατηρηθεί η συγκρισιμότητα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων αναφορικά με τον κύκλο εργασιών.

Β) Η αποκατάσταση του ισόγειου μέρους του κτιρίου ξεκίνησε και θα ολοκληρωθεί στην επόμενη χρήση 2023 Κατά τη γνώμη μας, οι δαπάνες για την αντικατάσταση της σιδηροκατασκευής με πάνελ του ισογείου αποτελούν έξοδα της χρήσης 2023 και όχι νέο πάγιο, δεδομένου ότι δεν υπήρξε καταστροφή ολόκληρου του κτιρίου. Από την άλλη, το υπόλοιπο μέρος της αποζημίωσης αποτελεί έσοδο της ίδιας χρήσης. Εναλλακτικά, αν καταχωρηθεί η αποκατάσταση ως πάγιο, πώς θα λογισθεί η ζημία της πυρκαγιάς επί του κτιρίου και πώς η αναλογούσα αποζημίωση;

Απάντηση:

Οι απομειώσεις ή ζημίες των κτιρίων και των αποθεμάτων, οι σχετικές απαιτήσεις για πληρωμές αποζημίωσης από ασφαλιστική εταιρεία και κάθε μεταγενέστερη αγορά, κατασκευή ή αποκατάσταση περιουσιακών στοιχείων είναι ξεχωριστά οικονομικά γεγονότα και πρέπει να αντιμετωπίζονται λογιστικά ως ακολούθως:

α) απομειώσεις αξίας των κτιρίων και των αποθεμάτων αναγνωρίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 18 και 20 του Ν.4308/2014 .

β) η παύση αναγνώρισης στοιχείων των κτιρίων και αποθεμάτων που καταστράφηκαν ολοσχερώς θα λάβει χώρα την χρονική στιγμή όπου η οντότητα δεν αναμένει πλέον οικονομικά οφέλη.

γ) η αποζημίωση από την ασφαλιστική εταιρεία για τα κτίρια και αποθέματα που απομειώθηκαν ή διαγράφηκαν συμπεριλαμβάνεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων όταν καθίσταται απαιτητή και

δ) το κόστος στοιχείων των κτιρίων που αποκαταστάθηκαν, αγοράσθηκαν ή κατασκευάστηκαν ως αντικαταστάσεις προσδιορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 18 και 20 του Ν.4308/2014.

Το δικαίωμα είσπραξης της αποζημίωσης μπορεί να τεκμηριώνεται με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. αλληλογραφία με την ασφαλιστική εταιρεία).

Αν κατά την ημερομηνία αναφοράς η αποζημίωση δεν έχει καταστεί απαιτητή, τότε δεν θα αναγνωριστεί. Η αποδοχή της αποζημίωσης από την ασφαλιστική εταιρεία ή είσπραξή της, εάν λάβει χώρα έως την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στο επόμενο έτος, θα πρέπει να γνωστοποιηθεί ως μη διορθωτικό γεγονός.

Το Σ.ΛΟ.Τ. έχει αρμοδιότητα την ερμηνευτική καθοδήγηση σε θέματα λογιστικής τυποποίησης σχετικά με την εφαρμογή των Ε.Λ.Π. και των Δ.Π.Χ.Α. Η εκάστοτε εφαρμογή συγκεκριμένων λογιστικών χειρισμών αποτελεί ευθύνη της Διοίκησης με βάση τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία το Σ.ΛΟ.Τ. δεν έχει αρμοδιότητα να αξιολογεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
Αλέξανδρος Σικαλίδης

ΤΑ ΜΕΛΗ
Χαράλαμπος Συρούνης
Διονύσιος Παπαγεωργακόπουλος
Κωνσταντίνος Χαλέβας
Γεώργιος Παπαναστασόπουλος

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: