Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2019

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Αρ.Πρωτ.:ΔΕΦΚ Α 1133016 ΕΞ 2019

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α΄

ΘΕΜΑ:

Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων για οικόπεδο δεσμευμένο από την αρχαιολογική υπηρεσία.

Σε απάντηση του 104219 ΕΞ 2019/24-9-2019 εγγράφου σας, με το οποίο μας διαβιβάσατε την 809/20-9-2019 ερώτηση του Βουλευτή κ. Χρήστου Μπουκώρου, αναφορικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Στο άρθρο 3 του Ν. 4223/2013 (287 Α΄) ορίζονται ρητά και περιοριστικά οι απαλλαγές από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.). Στην περ. α΄ της παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου ορίζεται ότι απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. τα δικαιώματα στα ακίνητα για τα οποία υφίσταται απαγόρευση οποιασδήποτε χρήσης, σύμφωνα με τον ισχύοντα Πολεοδομικό Σχεδιασμό, ιδίως ρυμοτομικό βάρος, ρυμοτομική απαλλοτρίωση, δέσμευση ακινήτου για κοινωφελή ή κοινόχρηστο σκοπό ή για λόγους προστασίας μνημείων και αρχαιοτήτων, ιδίως αρχαιολογική δέσμευση για ανασκαφές, κήρυξη αρχαιολογικού χώρου, καθώς και για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, που έχει επιβληθεί από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, αποκλειστικά κατά το μέρος για το οποίο υφίσταται η ως άνω απαγόρευση. Σε περίπτωση μερικής απαγόρευσης χρήσης ακινήτου εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. μειώνεται κατά τριάντα τοις εκατό (30%) ενώ. σε περίπτωση μερικής απαγόρευσης χρήσης ακινήτου εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού, ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. μειώνεται κατά εξήντα τοις εκατό (60%). Στην εγκύκλιο ΠΟΛ. 1248/2-12-2014 ορίζονται - μεταξύ των άλλων- τα απαιτούμενα παραστατικά για τη χορήγηση της ανωτέρω απαλλαγής ή μείωσης κατά περίπτωση από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.. Πέραν των ανωτέρω δεν προβλέπεται κάποια ειδικότερη απαλλαγή ή μείωση για ακίνητα τα οποία βρίσκονται πλησίον αρχαιολογικού χώρου.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι όλες οι προτάσεις, που υποβάλλονται για τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου, αξιολογούνται, προκειμένου να ληφθούν υπόψη σε τυχόν μελλοντική αναμόρφωση της νομοθεσίας που διέπει την ακίνητη περιουσία, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων.

Με εντολή Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.
Ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Φορολογικής Διοίκησης
Ευθύμιος Σαΐτης

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: