Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Κλαδική ΣΣΕ Π.Κ. 10/10-06-2019

Συλλογική σύμβαση εργασίας όρων αμοιβής και εργασίας ηθοποιών Σ.Ε.Η. - εθνικού θεάτρου.

Σήμερα την 28/03/2019, μεταξύ:

Α) 1) του νομίμου εκπροσώπου του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Θέατρο» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός `Αγιου Κωνσταντίνου, αριθμός 22-24, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βασίλη Ποολαντζά

2) Του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου, κ. Στάθη Λιβαθινού και

Β) των εκπροσώπων της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών» (Σ.Ε.Η.) που εδρεύει στην Αθήνα (Κάνιγγος 33):

1. κ. Δημήτρη Αντωνιάδη, Πρόεδρο του Δ.Σ.,

2. κ. Ήρας Ρόκου, Γεν. Γραμματέα του Δ.Σ.

ειδικά και νόμιμα εξουσιοδοτημένων από το Δ.Σ. του Σ.Ε.Η., συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα σχετικά με τους όρους εργασίας των ηθοποιών που απασχολούνται στο Εθνικό Θέατρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

1. Ηθοποιός είναι ο καλλιτέχνης που συμμετέχει στην παράσταση και ερμηνεύει ρόλο, έστω και βουβό. Κομπάρσος είναι το πρόσωπο που δεν έχει λάβει καλλιτεχνική εκπαίδευση, δεν εκφράζεται με λόγο και ενώ δεν προβλέπεται ρητά από το κείμενο του έργου μετέχει στην παράσταση.

2. Η παρούσα Σ.Σ.Ε. καλύπτει όλους τους ηθοποιούς που εργάζονται στο Εθνικό Θέατρο καθώς και τα μέλη του Σ.Ε.Η. που εργάζονται έχοντας μαζί με την ειδικότητα του ηθοποιού και άλλη ειδικότητα.

Συλλογική σύμβαση εργασίας όρων αμοιβής και εργασίας ηθοποιών Σ.Ε.Η. - εθνικού θεάτρου

Σήμερα την 28/03/2019, μεταξύ:

Α) 1) του νομίμου εκπροσώπου του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Θέατρο» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αγίου Κωνσταντίνου, αριθμός 22 - 24, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βασίλη Πουλαντζά

2) Του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου, κ. Στάθη Λιβαθινού και

Β) των εκπροσώπων της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών» (Σ.Ε.Η.) που εδρεύει στην Αθήνα (Κάνιγγος 33):

1. κ. Δημήτρη Αντωνιάδη, Πρόεδρο του Δ.Σ.,

2. κ. Ήρας Ρόκου, Γεν. Γραμματέα του Δ.Σ.

ειδικά και νόμιμα εξουσιοδοτημένων από το Δ.Σ. του Σ.Ε.Η.,

συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα σχετικά με τους όρους εργασίας των ηθοποιών που απασχολούνται στο Εθνικό Θέατρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

1. Ηθοποιός είναι ο καλλιτέχνης που συμμετέχει στην παράσταση και ερμηνεύει ρόλο, έστω και βουβό. Κομπάρσος είναι το πρόσωπο που δεν έχει λάβει καλλιτεχνική εκπαίδευση, δεν εκφράζεται με λόγο και ενώ δεν προβλέπεται ρητά από το κείμενο του έργου μετέχει στην παράσταση.

2. Η παρούσα Σ.Σ.Ε. καλύπτει όλους τους ηθοποιούς που εργάζονται στο Εθνικό Θέατρο καθώς και τα μέλη του Σ.Ε.Η. που εργάζονται έχοντας μαζί με την ειδικότητα του ηθοποιού και άλλη ειδικότητα.

3. Θεατρική παράσταση είναι η δημόσια εκτέλεση έργου (ή αποσπάσματος έργου) οποιασδήποτε μορφής (πρόζας, μελοδράματος, επιθεωρήσεων, σκετς, μουσικών μελοδραμάτων, μουσικών χορευτικών έργων, έργων παντομίμας κ.λπ.), μονόπρακτου ή πολύπρακτου ανεξάρτητα από το χώρο της παράστασης και από το σκοπό της.

4. Εκτός έδρας θεωρείται η εργασία που παρέχεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χλμ. από την έδρα που ορίζεται στη σύμβαση εργασίας των ηθοποιών. Δεν επιτρέπεται να ορίζεται πολλαπλή έδρα του ηθοποιού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - Θεσμικές ρυθμίσεις

1. Η ατομική σύμβαση πρέπει να αναφέρει:

α) την έναρξη και τη λήξη της

β) το μισθό του ηθοποιού

γ) την έδρα του Εθνικού Θεάτρου

2. Η σύμβαση θεατρικής εργασίας συντάσσεται με ευθύνη του Θεάτρου στο οποίο θα εργασθεί ο ηθοποιός σε δύο πρωτότυπα και ένα αντίγραφο. Από τα δύο πρωτότυπα το ένα παίρνει ο ηθοποιός αμέσως μετά την υπογραφή και το άλλο το Θέατρο. Το αντίγραφο διαβιβάζεται από το Θέατρο στο Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών.

3. Το Εθνικό Θέατρο υποχρεούται να συνάπτει με τους ηθοποιούς τουλάχιστον 220 ατομικές συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου ετησίως. Οι ατομικές αυτές συμβάσεις θα έχουν πάντοτε ελάχιστη χρονική διάρκεια κατά τα κατωτέρω και συγκεκριμένο χρόνο έναρξης και λήξης επίσης κατά τα κατωτέρω. Δηλαδή, πέραν της οριζόμενης στην παρούσα ελάχιστης διάρκειας των ατομικών συμβάσεων των ηθοποιών, όπως ορίζεται παρακάτω, δεν επιτρέπεται να συνάπτονται οποτεδήποτε μέσα στο χρόνο, αλλά στα ειδικά οριζόμενα χρονικά διαστήματα έναρξης και λήξης (ίδετε κατωτέρω).

Το Εθνικό Θέατρο υποχρεούται να συμβάλλεται με τους ηθοποιούς με ατομικές συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, μόνο κατά τις παρακάτω περιόδους και με την παρακάτω ρητά οριζόμενη ελάχιστη διάρκεια των συμβάσεων, αλλά και κατά τον ελάχιστο συμφωνημένο αριθμό συμβάσεων ανά περίοδο και ανά διάρκεια:

Α. 1η περίοδος: για την περίοδο αυτή, ο χρόνος έναρξης των ατομικών συμβάσεων κάθε έτους, κυμαίνεται από 20 Αυγούστου έως το αργότερο 20 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους. Στον συγκεκριμένο χρόνο έναρξης (1η περίοδος), το Εθνικό Θέατρο υποχρεούται να συνάπτει με τους ηθοποιούς τουλάχιστον εβδομήντα πέντε (75) ατομικές συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου και ειδικότερα τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) ατομικές συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου ελάχιστης διάρκειας κάθε μίας από αυτές, οκτώ (8) μηνών και τουλάχιστον πενήντα (50) ατομικές συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου ελάχιστης διάρκειας κάθε μίας από αυτές, πέντε (5) μηνών.

Β. 2η περίοδος: για την περίοδο αυτή, ο χρόνος έναρξης των ατομικών συμβάσεων κάθε έτους, κυμαίνεται από 5 Δεκεμβρίου έως το αργότερο 7 Ιανουαρίου του επόμενου ημερολογιακά έτους. Στον συγκεκριμένο χρόνο έναρξης (2η περίοδος), το Εθνικό Θέατρο υποχρεούται να συνάπτει με τους ηθοποιούς τουλάχιστον ογδόντα (80) ατομικές συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου ελάχιστης διάρκειας κάθε μίας από αυτές, πέντε (5) μηνών.

Γ. 3η περίοδος: για την περίοδο αυτή, ο χρόνος έναρξης των ατομικών συμβάσεων κάθε έτους, κυμαίνεται από 1 Απριλίου έως 25 Απριλίου του ιδίου έτους. Στον συγκεκριμένο χρόνο έναρξης (3η περίοδος), το Εθνικό Θέατρο υποχρεούται να συνάπτει με τους ηθοποιούς τουλάχιστον πενήντα (50) ατομικές συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου ελάχιστης διάρκειας κάθε μίας από αυτές, έξι (6) μηνών.

Δ. Ειδική περίοδος (παιδική θεατρική παραγωγή): Στην παρούσα περίπτωση, υπάγονται αποκλειστικά και μόνο, οι ατομικές συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας που συνάπτει το Εθνικό Θέατρο με τους ηθοποιούς που εργάζονται για την παιδική θεατρική παραγωγή του Θεάτρου. Για την παιδική θεατρική παραγωγή, ο χρόνος έναρξης των ατομικών συμβάσεων κάθε έτους, θα είναι η 15 Ιουλίου και ο χρόνος λήξης των ίδιων ατομικών συμβάσεων θα είναι η Κυριακή των Βαΐων του επόμενου ημερολογιακά έτους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, δηλαδή για την παιδική θεατρική σκηνή, το Εθνικό Θέατρο υποχρεούται να συνάπτει με τους ηθοποιούς τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ατομικές συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, με την ως άνω αναφερόμενη διάρκεια για κάθε μία από αυτές (15/7 έως Κυριακή των Βαΐων του επόμενου ημερολογιακά έτους).

4. Η περίπτωση πραγματοποίησης από το Εθνικό Θέατρο, έκτακτης θεατρικής παραγωγής, μη εντασσόμενης στις ως άνω περιόδους και υπό τους όρους: α) ότι με αυτήν αυξάνεται το ελάχιστο όριο των διακοσίων είκοσι (220) ατομικών συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, κατά τον αριθμό των ηθοποιών που θα εργαστούν στη συγκεκριμένη έκτακτη θεατρική παραγωγή και β) ότι η ελάχιστη διάρκεια της κάθε μίας από τις ατομικές συμβάσεις εργασίας των ηθοποιών που θα εργαστούν στη συγκεκριμένη έκτακτη θεατρική παραγωγή θα είναι πέντε (5) μήνες, τελεί υπό τον όρο προηγούμενης έγγραφης σύμφωνης γνώμης του Σ.Ε.Η.

5. Η ανανέωση της σύμβασης εργασίας είναι υποχρεωτική: α) όταν κατά την ημερομηνία λήξης της ισχύουσας ατομικής σύμβασης, γυναίκα ηθοποιός βρίσκεται σε κατάσταση εγκυμοσύνης ιατρικά βεβαιωμένης, ή έχει παιδί έως ενός έτους και β) όταν υπολείπεται χρονικό διάστημα έως ενός έτους για την συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης του ηθοποιού.

6. Παράταση ατομικής σύμβασης εργασίας ηθοποιού επιτρέπεται μόνον υπό τις εξής, σωρευτικά ισχύουσες, προϋποθέσεις:

α) την παράταση επιβάλλουν ιδιαίτερες συνθήκες.

β) ειδοποίηση του ηθοποιού, του οποίου, το Εθνικό Θέατρο επιθυμεί παράταση της ατομικής σύμβασης, ένα (1) μήνα πριν τη λήξη της ατομικής σύμβασης,

γ) έγγραφη συναίνεση του ηθοποιού στον οποίο αφορά.

Η παράταση δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες.

7. Κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο ηθοποιός οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες του στο Θέατρο και εκείνο έχει υποχρέωση να δέχεται τις συμφωνημένες υπηρεσίες του ηθοποιού.

8. Η αδικαιολόγητη απουσία του ηθοποιού από μία παράσταση ή από τρεις (3) δοκιμές στο ίδιο έργο παρέχει το δικαίωμα στο Θέατρο να καταγγείλει τη σύμβαση.

9. Ο ηθοποιός που παίρνει μέρος σε μία παράσταση ημερησίως υποχρεούται την ίδια ημέρα να απασχοληθεί και σε δοκιμή διάρκειας μέχρι το πολύ (5) πέντε ωρών πάντα μέσα στα πλαίσια του νόμιμου ωραρίου. Ο ηθοποιός που παίρνει μέρος σε δύο παραστάσεις ημερησίως, υποχρεούται την ίδια ημέρα να απασχοληθεί σε δοκιμές διάρκειας μέχρι το πολύ τριών (3) ωρών και πάντα μέσα στα πλαίσια του νόμιμου ωραρίου (για τον ηθοποιό που έχει παράσταση οι δοκιμές είναι συνεχείας και όχι διακεκομμένες). Σε ειδικές περιπτώσεις θα γίνεται συνεννόηση με την αντιπροσωπευτική επιτροπή.

10. Σε περίπτωση διπλής διανομής και οι δύο ηθοποιοί πραγματοποιούν ίσες δοκιμές, μία τουλάχιστον γενική δοκιμή, η συμμετοχή τους δε, στις παραστάσεις, ορίζεται στο ένα δεύτερο για τον καθένα.

11. Σε περίπτωση αντικατάστασης είναι υποχρεωτική η αναγραφή στο πρόγραμμα ότι ο συγκεκριμένος ηθοποιός κάνει αντικατάσταση.

12. Οι διπλές διανομές γνωστοποιούνται στους ηθοποιούς πριν από την έναρξη των δοκιμών κάθε έργου.

13. Οι παραστάσεις στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό δεν επιτρέπεται να είναι περισσότερες από οκτώ (8) την εβδομάδα και δύο την ημέρα. Ειδικά οι παραστάσεις αρχαίου δράματος δεν επιτρέπεται να είναι περισσότερες από έξι (6) την εβδομάδα και μία (1) την ημέρα, ανεξάρτητα αν δίδονται στην ημεδαπή ή σε περιοδείες στο εξωτερικό.

14. Κατά τις ημέρες που πραγματοποιούνται δύο (2) παραστάσεις, ο χρόνος της έναρξης και της λήξης τους θα ρυθμίζεται έτσι ώστε κάθε ηθοποιός να έχει ημίωρη ανάπαυση μεταξύ των δύο παραστάσεων.

15. Γενική δοκιμή είναι εκείνη που πραγματοποιείται με κοστούμια και μακιγιάζ. Για την παρουσίαση κάθε θεατρικού έργου επιτρέπονται τέσσερις (4) γενικές δοκιμές. Σε περίπτωση διπλής διανομής στους κύριους ρόλους επιτρέπονται πέντε (5) γενικές δοκιμές. Μπορούν επίσης να γίνονται και τρεις (3) πεντάωρες προγενικές δοκιμές με κοστούμια και μακιγιάζ.

16. Η διάρκεια της εργασίας στις δοκιμές δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τις πέντε (5) ώρες εκτός από τα μέλη χορού αρχαίου δράματος, η διάρκεια εργασίας των οποίων δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τις τέσσερις (4) ώρες. Δοκιμή σε άλλο έργο προ της έναρξης της παράστασης δεν επιτρέπεται. Για τους ηθοποιούς που έχουν παράσταση την ίδια ημέρα, η δοκιμή είναι συνεχής. Στη διάρκεια του 5ωρου δεν περιλαμβάνονται οι δοκιμές των κοστουμιών και λοιπές συναφείς με την εξάρτηση του ηθοποιού απασχολήσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται μέχρις συμπλήρωσης του ισχύοντος ωραρίου και εφόσον ο ηθοποιός δεν έχει παράσταση. Υπέρβαση του 5ωρου επιτρέπεται στις τέσσερις (4) γενικές δοκιμές και μέχρι συμπλήρωσης του ισχύοντος ωραρίου. Εάν οι γενικές δοκιμές γίνονται για την επανάληψη έργου στην ίδια θερινή ή χειμερινή περίοδο και εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί οι τέσσερις γενικές δοκιμές δεν επιτρέπεται να διαρκούν περισσότερο από πέντε (5) ώρες, έστω και αν αλλάξει ο χώρος της παράστασης. Ο ηθοποιός δικαιούται διαλείμματος δέκα (10) λεπτών για κάθε ώρα εργασίας. Τα διαλείμματα περιλαμβάνονται στο χρόνο εργασίας.

17. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή του ηθοποιού σε δοκιμές περισσοτέρων από ένα (1) έργο την ίδια ημέρα.

18. Το Θέατρο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει το αργότερο κάθε Σάββατο τον προγραμματισμό (ημέρα-ωράριο) για τις δοκιμές και τις παραστάσεις της αμέσως επόμενης εβδομάδας.

19. Ο ελάχιστος αριθμός δοκιμών για κάθε έργο πρέπει να είναι 45, μη συμπεριλαμβανομένων σε αυτές των Γενικών Δοκιμών. Συμφωνείται, ότι θα καταβάλλεται προσπάθεια για αύξηση του αριθμού δοκιμών, πέραν του ελαχίστου των 45, ανάλογα και με τη δυσκολία του εκάστοτε έργου, ως μέτρο ενίσχυσης της καλλιτεχνικής ποιότητας των παραστάσεων του Εθνικού Θεάτρου. Σε περίπτωση διπλής διανομής για τους κύριους ρόλους, ο ελάχιστος αριθμός δοκιμών είναι 60 δοκιμές.

20. Όταν οι ηθοποιοί έχουν πρεμιέρα δεν καλούνται σε πρόβα άλλου έργου.

21. Οι δοκιμές όταν γίνονται τις πρωινές ώρες δεν μπορεί να αρχίζουν πριν από τις 10.00 π.μ. Οι βραδινές δοκιμές -εκτός από τις γενικές δοκιμές- δεν επιτρέπεται να παραταθούν το καλοκαίρι μετά την 1.15΄ ώρα και το χειμώνα μετά την 0.15΄ ώρα. Δοκιμές μετά τη βραδινή παράσταση, για τους ηθοποιούς που έλαβαν μέρος & αυτή, επιτρέπονται μόνο σε εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών. Πάντως και σ΄ αυτή την περίπτωση θα τηρούνται οι ώρες λήξης εργασίας που αναφέρονται πιο πάνω.

Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η εργασία των ηθοποιών κατά τις ώρες της μεσημβρινής ανάπαυσης 15.00 - 17.00:

α) όταν οι απασχολούμενοι ηθοποιοί συμφωνούν σ΄ αυτό

β) όταν πρόκειται για πραγματοποίηση παραστάσεων παιδικού έργου.

22. Το Εθνικό Θέατρο είναι υποχρεωμένο να έχει έτοιμα τα σκηνικά μία εβδομάδα πριν την πρεμιέρα, αλλά να υπάρχει η δυνατότητα μικρών βελτιώσεων ή αλλαγών (χρωματισμοί, λεπτομέρειες φροντιστηρίου). Τα κοστούμια και το φροντιστήριο των παραστάσεων να είναι έτοιμα τουλάχιστον στις προγενικές και στις γενικές δοκιμές.

23. Στις εξαιρετέες γιορτές που ορίζει ο νόμος δεν πραγματοποιούνται δοκιμές. Ειδικά την 1η Μαΐου δεν πραγματοποιούνται ούτε παραστάσεις. Επίσης δεν πραγματοποιούνται παραστάσεις τις παραμονές Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και το Μεγάλο Σάββατο. Δεν πραγματοποιούνται επίσης δοκιμές την παραμονή των Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και το Μεγάλο Σάββατο, εκτός εάν πρόκειται για γενικές δοκιμές ή τελικές δοκιμές επαναλήψεων ή περιοδείας.

24. Ο ηθοποιός δικαιούται μία ημέρα την εβδομάδα ανάπαυση. Η υποχρέωση της εβδομαδιαίας ανάπαυσης ισχύει και για τις παραστάσεις στο εξωτερικό.

25. Κατά την ημέρα της εβδομαδιαίας ανάπαυσης δεν πραγματοποιούνται παραστάσεις, δοκιμές, γενικές δοκιμές, ηχογραφήσεις, ταξίδια και γενικά κάθε εργασία του ηθοποιού.

26. Κατά τις ώρες της νυχτερινής ανάπαυσης απαγορεύεται κάθε εργασία του ηθοποιού.

27. Η αργία της Δευτέρας μπορεί να μετατεθεί, αν συμπέσει με άλλη ημέρα αργίας και σε εξαιρετικές περιπτώσεις ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών.

28. Ο ηθοποιός, στο διάστημα των παραστάσεων που παίρνει μέρος, δεν έχει δικαίωμα να προσφέρει τις καλλιτεχνικές του υπηρεσίες σε άλλο Θέατρο ή άλλο παρεμφερή τομέα, μηδέ εξαιρουμένων των αργιών και των ρεπό. Επιτρέπεται όμως στον ηθοποιό, να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε άλλους καλλιτεχνικούς χώρους, ραδιόφωνο, τηλεόραση, κινηματογράφο, σε ώρες που δεν δεσμεύεται από τις υποχρεώσεις προς το Θέατρο, στη δύναμη του οποίου ανήκει. Απαγορεύεται ο δανεισμός ή η παραχώρηση των ηθοποιών του Εθνικού Θεάτρου σε ιδιωτικά, επιχορηγούμενα ή Δημοτικά Θέατρα. Επιτρέπεται η συμμετοχή στις δοκιμές άλλου θιάσου με τον οποίο ο ηθοποιός πρόκειται να συνεργαστεί μετά τη λήξη της σύμβασής του με το Εθνικό Θέατρο και οπωσδήποτε του παρέχεται κάθε ευχέρεια τον τελευταίο μήνα πριν από τη λήξη της σύμβασής του.

29. Το Εθνικό Θέατρο θα χορηγεί στους ηθοποιούς κανονική άδεια δέκα (10) ημερών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης.

30. Ο ηθοποιός οφείλει να βρίσκεται στο θέατρο μισή (1/2) ώρα πριν από την παράσταση και 15 λεπτά πριν από τη δοκιμή και έχει υποχρέωση να ειδοποιεί έγκαιρα το Θέατρο σε κάθε περίπτωση που για οποιαδήποτε αιτία κωλύεται να εργασθεί. Ο ηθοποιός έχει δικαίωμα να αρνηθεί το ρόλο που του αναθέτει το Θέατρο: α) αν με τη σύμβασή του έχει καθορισθεί ειδική χρησιμοποίησή του, β) αν η εκτέλεση του ρόλου είναι επικίνδυνη για την υγεία ή τη σωματική ακεραιότητά του και γ) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζει ο νόμος.

31. Σ΄ όλες τις Σκηνές πρέπει να υπάρχει φαρμακείο με τα απαραίτητα φάρμακα και υλικά για τις πρώτες βοήθειες. Επίσης κατά τη διάρκεια των παραστάσεων πρέπει να παρίσταται γιατρός στην έδρα του Εθνικού Θεάτρου.

32. Η παρουσίαση θεατρικής παράστασης του Εθνικού Θεάτρου σε φεστιβάλ του εξωτερικού, λαμβάνει χώρα υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις: α) η συγκεκριμένη θεατρική παράσταση να έχει ήδη παρουσιαστεί από το Εθνικό Θέατρο σε μία από τις σκηνές του στην Ελλάδα, β) για την εργασία τους στη συγκεκριμένη θεατρική παράσταση και κατά το χρόνο που παρουσιάστηκε στο ελληνικό θεατρικό κοινό, οι ηθοποιοί να είχαν συμβληθεί με το Εθνικό Θέατρο με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, τουλάχιστον πεντάμηνης διάρκειας και αυτονοήτως υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα ΣΣΕ, γ) για την παρουσίαση της συγκεκριμένης θεατρικής παράστασης σε φεστιβάλ του εξωτερικού, να υπάρχει η έγγραφη σύμφωνη γνώμη του ΣΕΗ, κατόπιν σχετικού έγγραφου αιτήματος του Εθνικού Θεάτρου, δ) πέραν της αρχικής κατ΄ ελάχιστον πεντάμηνης, εξάμηνης, οκτάμηνης ή μεγαλύτερης διάρκειας σύμβασης για την παρουσίαση της συγκεκριμένης θεατρικής παράστασης στο ελληνικό θεατρικό κοινό, για την παρουσίαση πλέον της αυτής παράστασης μόνο στο φεστιβάλ του εξωτερικού, οι ηθοποιοί θα επανασυμβάλλονται με το Εθνικό Θέατρο με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας τουλάχιστον ενός μήνα και με όλες τις από την εργασία στο εξωτερικό απορρέουσες αμοιβές και αποζημιώσεις. Τέλος, ρητά συμφωνείται ότι για την εκ νέου σύμβαση των ηθοποιών με το Εθνικό Θέατρο με ελάχιστη διάρκεια ενός μήνα και μόνο για την παρουσίαση της συγκεκριμένης θεατρικής παράστασης -κατά τα ανωτέρω-σε φεστιβάλ του εξωτερικού, θα πρέπει οι ηθοποιοί να είναι οι ίδιοι με αυτούς που παρουσίασαν τη συγκεκριμένη θεατρική παράσταση, σε προγενέστερο χρόνο στο ελληνικό θεατρικό κοινό, ή έστω να αντικαθίστανται κατά μέγιστο ποσοστό 20%, άλλως η εκ νέου σύμβαση των ηθοποιών με το Εθνικό Θέατρο, θα είναι τουλάχιστον πεντάμηνης διάρκειας.

33. Ο χρόνος του ταξιδιού στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό για την εκτέλεση της σύμβασης είναι χρόνος κανονικής εργασίας και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ισχύον ωράριο, εκτός εάν το ταξίδι πραγματοποιείται αεροπορικώς, ακτοπλοϊκώς ή σιδηροδρομικώς. Στις περιπτώσεις αυτές, ο ηθοποιός δικαιούται συμπληρωματικής ανάπαυσης άλλη ημέρα της εβδομάδας, ισόχρονη με το χρόνο υπέρβασης του ισχύοντος ωραρίου.

34. Εάν η διάρκεια του ταξιδιού στο εσωτερικό ξεπερνά τις πέντε (5) ώρες, απαγορεύεται κάθε περαιτέρω απασχόληση του ηθοποιού την ίδια ημέρα, είτε σε δοκιμές, είτε σε παραστάσεις. Εάν η διάρκεια του ταξιδιού στο εσωτερικό είναι μικρότερη από πέντε (5) ώρες, τότε επιτρέπεται η απασχόληση του ηθοποιού σε δοκιμές ή παραστάσεις την ίδια ημέρα, μέχρι συμπλήρωσης του ισχύοντος ωραρίου.

35. Στις περιοδείες απαγορεύεται να ταξιδεύουν οι ηθοποιοί μετά την παράσταση, εκτός εάν η παράσταση έχει δοθεί σε οικισμό που δεν διαθέτει κατάλληλο κατάλυμα και επίσης δεν απέχει περισσότερο από 50 χλμ. από την πλησιέστερη πόλη της περιοδείας.

36. Κατά τη διάρκεια των περιοδειών τα ταξίδια δεν επιτρέπεται να αρχίζουν πριν από τις 9.00 π.μ., εκτός αν αυτό επιβάλλεται από τις ειδικές συνθήκες των δρομολογίων των συγκοινωνιακών μέσων. Τα ταξίδια κατά τη διάρκεια της νυχτερινής ή εβδομαδιαίας ανάπαυσης, επιτρέπονται μόνο όταν αυτό επιβάλλεται από τις ειδικές συνθήκες των δρομολογίων των συγκοινωνιακών μέσων. Στην περίπτωση αυτή αν ο ηθοποιός στερήθηκε τη νυκτερινή ή εβδομαδιαία ανάπαυσή του, δικαιούται ισόχρονης ανάπαυσης άλλη ημέρα της εβδομάδας που θα καθορίζεται σε συμφωνία του Θεάτρου και του Σ.Ε.Η., χωρίς να παρεμποδίζεται το πρόγραμμα των παραστάσεων.

37. Τα έξοδα του ταξιδιού μετάβασης και επιστροφής βαρύνουν το Θέατρο, το οποίο έχει και την ευθύνη μεταφοράς των ηθοποιών και των αποσκευών τους. Στα έξοδα αυτά περιλαμβάνονται και οι δαπάνες έκδοσης ή θεώρησης διαβατηρίου. Είναι υποχρεωτυκή η χρήση (Α) πρώτης θέσης στα πλοία και στα τρένα, εκτός αν για αντικειμενικούς λόγους και πάντως όχι από υπαιτιότητα του Θεάτρου, δεν καθίσταται αυτό εφικτό. Σε καμία περίπτωση όμως, δεν επιτρέπεται η χρήση (Γ) τρίτης θέσης στα πλοία και στα τρένα. Εάν η μετάβαση γίνεται με μεταφορικό μέσο του Θεάτρου, τούτο είναι υποχρεωμένο να πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις ταξιδιού (θέρμανση-κλιματισμός-καθαριότητα-μηχανική ασφάλεια).

38. Ο ηθοποιός οφείλει να συμμορφώνεται προς τους νόμους, τους κανονισμούς και τις συνήθειες της χώρας στην οποία περιοδεύει, έστω και αν έρχονται σε αντίθεση με τα κρατούντα στη χώρα του.

39. Σε περίπτωση που οι ηθοποιοί μετακινούνται με δικό τους μεταφορικό μέσο, εάν το Θέατρο δεν διαθέτει δικό του μεταφορικό μέσο, δίνεται το αντίτιμο του εισιτηρίου του μέσου με το οποίο γίνεται η μεταφορά των υπόλοιπων ηθοποιών. Η χρησιμοποίηση ιδίου μεταφορικού μέσου, επιτρέπεται μόνο κατόπιν έγκρισης του Θεάτρου, με προσωπική ευθύνη του ηθοποιού για τυχόν ατύχημα ή ζημία. Ο ηθοποιός δεσμεύεται, με προσωπική του ευθύνη, να βρίσκεται έγκαιρα στο χώρο της δοκιμής ή της παράστασης.

40. Το Θέατρο οφείλει στις περιοδείες του εξωτερικού να παρέχει στον ηθοποιό στέγη σε ξενοδοχείο κατηγορίας αντίστοιχης με την Α΄ κατηγορία των ελληνικών ξενοδοχείων μαζί με πρωινό continental και μεταφορικό μέσο για την μετακίνηση των ηθοποιών από το ξενοδοχείο στο τόπο εργασίας και αντίστροφα.

41. Το Θέατρο είναι υποχρεωμένο να γνωστοποιεί στους ηθοποιούς τον προγραμματισμό των περιοδειών-ταξιδιών:

α) για περιοδεία εξωτερικού, ένα (1) μήνα νωρίτερα της ημέρας αναχώρησης

β) για περιοδείες στην Ελλάδα, δεκαπέντε (15) ημέρες νωρίτερα της ημέρας αναχώρησης.

42. Στην περιοδεία του εξωτερικού να γίνεται τουλάχιστον μία (1) πρόβα σε κάθε νέο χώρο.

43. Σε εφαρμογή του Ν. 1264/82 άρθ. 6 παρ. 2 , συμφωνείται το Εθνικό Θέατρο, να παρακρατά τη συνδικαλιστική εισφορά των ηθοποιών - μελών του Σ.Ε.Η., το ύψος της οποίας ορίζεται από το Δ.Σ. του Σ.Ε.Η. και να την αποδίδει στο Σ.Ε.Η. στο τέλος κάθε μήνα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ - Οικονομικές ρυθμίσεις

1. Για τη χρονική περίοδο από 28/03/2019 έως 27/03/2020 ο κατώτερος μηνιαίος μισθός για ηθοποιό που εργάζεται στο Εθνικό Θέατρο ορίζεται σε χίλια εκατόν δώδεκα ευρώ 1.112,00€) μικτά.

2. Κατά τη χρονική περίοδο από 28/03/2019 έως 27/03/2020 καταβάλλεται στους δικαιούχους ηθοποιούς οικογενειακό επίδομα ύψους 105 ευρώ.

3. Κατά τη χρονική περίοδο από 28/03/2019 έως 27/03/2020 η ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση των ηθοποιών στο εσωτερικό ορίζεται σε 50 ευρώ και τα έξοδα διανυκτέρευσης ορίζονται σε 45 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4336/2015, (Υποπαράγραφος Δ9, κεφ. Β΄ άρθρο 10, παρ. 5, ΦΕΚ Α΄/94), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 22 του Ν. 4483/2017 , (ΦΕΚ Α΄/107) και η ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση στο εξωτερικό ορίζεται σε 100 ευρώ, ή 80 ευρώ, ανάλογα με την κατηγοριοποίηση της χώρας μετακίνησης σε κατηγορία I, ή κατηγορία II (Υποπαράγραφος Δ9, κεφ. Γ΄ άρθρο 17 του Ν. 4336/2015 ).

4. Ο μηνιαίος μισθός των ηθοποιών που έχουν αποδεδειγμένα συμπληρώσει τριετή τουλάχιστον θητεία στο θέατρο, πρέπει οπωσδήποτε να υπερβαίνει τον ως άνω συμφωνηθέντα βασικό μηνιαίο μισθό των χιλίων εκατόν δώδεκα ευρώ (1.112,00€) μικτά.

5. Ηθοποιός που απασχολείται τη Δευτέρα (περίπτωση κεφ. Δεύτερο παρ. 28) και τις εξαιρέσιμες ημέρες δικαιούται προσαύξηση εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%), που υπολογίζεται στο βασικό μισθό.

6. Η αποζημίωση για την εκτός έδρας παραμονή, καταβάλλεται όταν η εργασία παρέχεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χλμ. από την έδρα του ηθοποιού. Για την ημέρα του ταξιδιού επιστροφής του ηθοποιού στην έδρα, καταβάλλεται το μισό (1/2) της δικαιούμενης εκτός έδρας αποζημίωσης. Σε καμία περίπτωση (παροχή γευμάτων ή άλλων επιπρόσθετων παροχών), η εκτός έδρας αποζημίωση δεν μπορεί να υπολείπεται του ανωτέρω ποσού.

7. Το Θέατρο υποχρεούται να προκαταβάλλει πριν από την αναχώρηση του ηθοποιού στο εξωτερικό τις τακτικές του αποδοχές.

8. Σε περίπτωση εγγραφής της θεατρικής παράστασης σε υλικό φορέα εικόνας ή ήχου και εικόνας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2121/1993, ο ηθοποιός αμείβεται τουλάχιστον με πεντακόσια (500,00) ευρώ. Ειδικά συμφωνείται, ότι για την εγγραφή της θεατρικής παράστασης από την Ε.ΡΤ. ή τον Τηλεοπτικό Σταθμό της Βουλής των Ελλήνων, ο ηθοποιός αμείβεται τουλάχιστον με το ποσό των εκατόν σαράντα έξι (146,00) ευρώ. Στην περίπτωση μαγνητοσκόπησης θεατρικής παράστασης, με σκοπό την προβολή της από την Ε.Ρ.Τ. ή τον Τηλεοπτικό Σταθμό της Βουλής των Ελλήνων, για παιδαγωγικούς λόγους, το Εθνικό Θέατρο, απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του για την ως άνω αμοιβή στους ηθοποιούς, εφόσον όμως έχει την προηγούμενη έγγραφη σύμφωνη γνώμη του Σ.Ε.Η. για την συγκεκριμένη απαλλαγή του.

9. Όροι των ατομικών συμβάσεων ευνοϊκότεροι για τους μισθωτούς δεν θίγονται από την παρούσα και ιδίως δεν μπορούν να μειωθούν τυχόν καταβαλλόμενες ανώτερες αποδοχές.»

Η παρούσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ισχύει από 28/03/2019 έως και 27/03/2020.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: