Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
17 Ιουνίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 3021

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α.1073

Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής κατά το ΑΡΘΡΟ 7ο του Νέου Συνυποσχετικού, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 56 του Ν. 4607/2019 (Α΄ 65), με βάση τις διατάξεις του άρθρου 56Α του ίδιου νόμου.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 6ου, 7ου και 8ου του Νέου Συνυποσχετικού του Ελληνικού Δημοσίου με την Ναυτιλιακή Κοινότητα το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 56 του Ν. 4607/2019 (Α΄ 65) και ισχύει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι την 23.4.2019,

β) του άρθρου 56Α του Ν. 4607/2019 (Α΄ 65),

γ) των άρθρων 5 , 30 , 32 παρ. 2 και 3 , 37 , 42 , 45 και 63Β του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α΄ 170),

δ) του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7 , της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού ,

ε) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β΄ 4738).

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄ 130 και Β΄ 372), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016 .

3. Την υπ΄ αρ. 1 της 20-1-2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ΄ αρ. 39/3/ 30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

4. Την ανάγκη έκδοσης της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής του άρθρου 7ου του Νέου Συνυποσχετικού του Ελληνικού Δημοσίου με τη Ναυτιλιακή Κοινότητα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 56 του Ν. 4607/2019 (Α΄ 65) εφαρμόζοντας τα οριζόμενα στο άρθρο 56Α του ίδιου νόμου.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), αποφασίζουμε:

1. Ο τύπος και το περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής κατά το ΑΡΘΡΟ 7ο του Νέου Συνυποσχετικού, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 56 του Ν. 4607/2019, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 56Α του ίδιου νόμου, έχει, όπως το συνημμένο υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής (Υπόδειγμα Ι).

2. Η πράξη διοικητικού προσδιορισμού της παρ. 1 εκδίδεται με βάση τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 32 του Ν. 4174/2013 από τη Δ.Ο.Υ. Πλοίων Πειραιά με βάση τις καταστάσεις που λαμβάνει από τη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.), για το ύψος του ελλείμματος, όπως αυτό προκύπτει από τις διαπιστώσεις της τριμελούς επιτροπής του 7ου άρθρου του Νέου Συνυποσχετικού.

Το ποσό της εν λόγω παροχής καταβάλλεται εφάπαξ μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης διοικητικού προσδιορισμού και παρακολουθείται με τον ΑΛΕ 1150601001 και το είδος φόρου 1235.

3. Οι οφειλές που προκύπτουν από το έλλειμμα της Νέας Οικειοθελούς Παροχής δεν υπάγονται σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής.

4. Η πράξη που εκδίδεται χειρόγραφα από τη Δ.Ο.Υ. Πλοίων Πειραιά, κοινοποιείται στον υπόχρεο, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 5 του ΚΦΔ. στην προσωπική θυρίδα του (καρτέλα e-Κοινοποιήσεις, που είναι προσβάσιμη μέσω της εφαρμογής Μητρώο και Επικοινωνία της ψηφιακής πύλης myAADE), όπου έχει τη δυνατότητα να τη δει και να την εκτυπώσει. Επιπρόσθετα, αποστέλλεται ηλεκτρονική ειδοποίηση στη δηλωθείσα από τον υπόχρεο διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

5. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την έναρξη ισχύος του Νέου Συνυποσχετικού (ΑΡΘΡΟ 2ο και ΑΡΘΡΟ 4ο), ήτοι τυγχάνει εφαρμογής από τη διετία 2019-2020 (φορολογικά έτη 2018- 2019) και εφεξής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2022
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: