Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
22 Δεκεμβρίου 2023

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 215

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 5079

Οργανωτικές και διαδικαστικές διατάξεις για την ανάπτυξη, παρεμβάσεις για την ενίσχυση της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
`Αρθρο 1 Σκοπός
`Αρθρο 2 Αντικείμενο
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
`Αρθρο 3 Διαδικασία αναθεώρησης Τομεακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης και Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης, καθώς και υλοποίηση έργων του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης - Τροποποίηση άρθρου 128 Ν. 4635/2019
`Αρθρο 4 Ρύθμιση θεμάτων ένταξης έργων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων -Προσθήκη παρ. 9 στο άρθρο 33 του Ν. 4314/2014
`Αρθρο 5 Σύναψη δανειακών συμβάσεων για έργα που βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων - Προσθήκη άρθρου 21Α στον Ν. 4914/2022
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 4914/2022
`Αρθρο 6 Προσθήκη αρμοδιοτήτων στα όργανα των Ειδικών Υπηρεσιών που ασκούν καθήκοντα Διαχειριστικής Αρχής ή Ενδιάμεσου Φορέα -Τροποποίηση άρθρου 34 Ν. 4914/2022
`Αρθρο 7 Αρμοδιότητα Διαχειριστικής Αρχής Προγραμμάτων και Διαχειριστικής Αρχής του Στρατηγικού Σχεδίου για την Κοινή Αγροτική Πολιτική - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 38 Ν. 4914/2022
`Αρθρο 8 Διαδικασία ελέγχου δημοσίων συμβάσεων -Τροποποίηση παρ. 17 άρθρου 63 Ν. 4914/2022
`Αρθρο 9 Αρμοδιότητες Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Τροποποίηση παρ. 15 και 16 άρθρου 65 Ν. 4914/2022
`Αρθρο 10 Ζητήματα κινητικότητας υπαλλήλων Ειδικών Υπηρεσιών - Τροποποίηση παρ. 21 άρθρου 66 Ν. 4914/2022
`Αρθρο 11 Επιτάχυνση κλεισίματος πράξεων προγραμματικής περιόδου 2014-2020 -Τροποποίηση παρ. 4 και προσθήκη παρ. 9 στο άρθρο 43 Ν. 4314/2014
`Αρθρο 12 Ρύθμιση για την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού - Προσθήκη παρ. 29 στο άρθρο 65 του ν. 4914/2022
`Αρθρο 13 Χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων από το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
`Αρθρο 14 Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης -Τροποποίηση άρθρου 273 Ν. 4738/2020
`Αρθρο 15 Διεύθυνση Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων - Τροποποίηση άρθρου 274 Ν. 4738/2020
`Αρθρο 16 Διάρθρωση Αυτοτελούς Διεύθυνσης Συντονισμού Δράσης Δανειακής Στήριξης -Προσθήκη άρθρου 276Β στον Ν. 4738/2020
`Αρθρο 17 Ζητήματα προσωπικού Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 278 Ν. 4738/2020
`Αρθρο 18 Ρυθμίσεις για την άσκηση καθηκόντων επίβλεψης από Ιδιωτικό Φορέα κατά την κατασκευή δημοσίων έργων και συμβάσεων μελετών του Υπουργείου Υγείας που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 3912/2011
`Αρθρο 19 Σκοπός της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα» -Τροποποίηση άρθρου 4 άρθρου δεύτερου Ν. 3912/2011
`Αρθρο 20 Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας -Τροποποίηση παρ. 1 εσωτερικού άρθρου 11 άρθρου δεύτερου Ν. 3912/2011
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ -ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 3389/2005
`Αρθρο 21 Ζητήματα οργάνωσης Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα -Τροποποίηση άρθρου 3 Ν. 3389/2005
`Αρθρο 22 Δημιουργία Μονάδας Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα - Τροποποίηση άρθρου 4 Ν. 3389/2005
`Αρθρο 23 Χρηματοδότηση έργων και υπηρεσιών -Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 18 Ν. 3389/2005
`Αρθρο 24 Υλοποίηση έργων τεχνικής βοήθειας και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών -Τροποποίηση παρ. 4 και προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 29 του Ν. 3389/2005
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 4872/2021
`Αρθρο 25 Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης - Τροποποίηση άρθρου 3 N . 4872/2021
`Αρθρο 26 Διάρθρωση Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης - Τροποποίηση άρθρου 4 N . 4872/2021
`Αρθρο 27 Διαχειριστική Αρχή Επιχειρησιακού Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΕΣΠΑ-ΔΑΜ - Τροποποίηση άρθρου 5 N . 4872/2021
`Αρθρο 28 Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού Χρηματοδότησης -Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 6 N . 4872/2021
`Αρθρο 29 Σύσταση Τμήματος Νομικής Υποστήριξης -Τροποποίηση άρθρου 8 N . 4872/2021
`Αρθρο 30 Προσωπικό Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης - Τροποποίηση άρθρου 11 N . 4872/2021
`Αρθρο 31 Αποσπάσεις προσωπικού στην «Ελληνική Εταιρεία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης» και στην Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης -Προσθήκη άρθρου 12Α στον ν. 4872/2021
`Αρθρο 32 Δαπάνες λειτουργίας Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης -Τροποποίηση άρθρου 13 N . 4872/2021
`Αρθρο 33 Εξουσιοδοτικές διατάξεις - Τροποποίηση άρθρου 16 N . 4872/2021
`Αρθρο 34 Ρύθμιση για την απορρόφηση της «ΜΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ Α.Ε.» από τη «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» - Προσθήκη παρ. 10 στο άρθρο 28 του N . 4872/2021
`Αρθρο 35 Καταργούμενες διατάξεις - Κατάργηση άρθρων 7 και 12 N . 4872/2021
ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
`Αρθρο 36 Διασφάλιση αποδοχών προσωπικού δημοσίου τομέα - Προσθήκη άρθρου 20Α στον N . 5045/2023
`Αρθρο 37 Χιλιομετρική αποζημίωση και έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού κατά τις μετακινήσεις στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας
`Αρθρο 38 Καταβληθέντα ποσά για επιδόματα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζομένους της «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Β.Ε.Ε.»
`Αρθρο 39 Αύξηση των επιδομάτων, παροχών και αποζημιώσεων των δικαστικών λειτουργών και του προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
`Αρθρο 40 Ρύθμιση θεμάτων μετεκπαίδευσης -Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 22 N . 4276/2014
`Αρθρο 41 Συμφωνία Συνεισφοράς για την παροχή στήριξης στην Ουκρανία
`Αρθρο 42 Κάλυψη δαπανών του Υπουργείου Εξωτερικών από τις αδιάθετες καθαρές εισπράξεις προξενικών τελών και δικαιωμάτων -Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 441 N . 4781/2021
`Αρθρο 43 Παράταση συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου προσωπικού καθαριότητας για τις ανάγκες καθαριότητας των κτιρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας και περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών -Παράταση συμβάσεων υπηρεσιών φύλαξης και καθαριότητας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 36 N . 5047/2023
`Αρθρο 44 Αποδόσεις σε Δήμους και Περιφέρειες -Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 38 N . 3986/2011
`Αρθρο 45 Επιχορήγηση Μουσείου - Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 66 N . 4607/2019
`Αρθρο 46 Ορισμός υπολόγου για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας της Υπηρεσίας Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού Ρωσίας - Τροποποίηση άρθρου 45 N . 5039/2023
`Αρθρο 47 Δαπάνες για τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης - Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 10 N . 4403/2016
`Αρθρο 48 Ειδικές ρυθμίσεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.»
`Αρθρο 49 Δικαιούχοι της ενίσχυσης Προγραμμάτων για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 10 N . 4918/2022
`Αρθρο 50 Παράταση εξαίρεσης τηλεοπτικών σταθμών περιφερειακής εμβέλειας από ειδικό φόρο τηλεοπτικών διαφημίσεων - Τροποποίηση παρ. 12Α άρθρου πέμπτου N . 3845/2010
`Αρθρο 51 Μονάδες και αρμοδιότητες της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες -Τροποποίηση περ. α΄ παρ. 2 άρθρου 48 N. 4557/2018
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
`Αρθρο 52 Αποφάσεις ολοκλήρωσης και πιστοποίησης της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας σχεδίων του ν. 3299/2004
`Αρθρο 53 Παράταση προθεσμιών ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011
`Αρθρο 54 Παράταση ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 18 N . 4399/2016
`Αρθρο 55 Διασυνοριακές συγχωνεύσεις με κράτος προορισμού την Ελλάδα - Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 141 του ν. 4601/2019
`Αρθρο 56 Λειτουργία τοπικών εμπορικών καταστημάτων την Κυριακή - Τροποποίηση άρθρου 16 ν. 4177/2013
`Αρθρο 57 Ζητήματα προθεσμιών για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς - Τροποποίηση παρ. 17 άρθρου 66 ν. 4849/2021, παρ. 1 άρθρου 54 και παρ. 8 άρθρου 55 ν. 5045/2023, παρ. 12 άρθρου 379 ν. 4412/2016, παρ. 1 άρθρου 96 και άρθρου 97 ν. 5007/2022
`Αρθρο 58 Παράταση μισθώσεων κινηματογράφων και θεάτρων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
`Αρθρο 59 Ενισχύσεις για τις μεταφορές - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 12 N . 2963/2001
`Αρθρο 60 Παράταση λειτουργίας πρατηρίων σταθμών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης -Τροποποίηση περ. β΄ παρ. 3 άρθρου 70 N . 4530/2018
`Αρθρο 61 Παράταση ορίων ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία οχημάτων των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου, ειδικών τουριστικών λεωφορείων, σχολικών λεωφορείων και επιβατηγών δημόσιας χρήσης «ΤΑΞΙ»
`Αρθρο 62 Σκοπός της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.» -Εξουσιοδοτικές διατάξεις -Τροποποίηση παρ. 1 εσωτερικού άρθρου 2 δευτέρου άρθρου ν. 1955/1991
`Αρθρο 63 Ρύθμιση θεμάτων Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 50 N . 5014/2023
`Αρθρο 64 Αναστολή δεσμεύσεων Δημοσίου ή τρίτων έναντι του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος - Αντικατάσταση άρθρου 78 N . 4949/2022
`Αρθρο 65 Παράταση πολεοδομικών προθεσμιών -Τροποποίηση άρθρου 71 N . 4342/2015 και περ. γ΄ παρ. 2 άρθρου 51 N . 4178/2013, παρ. 1 άρθρου 270 N . 5037/2023 και άρθρου 72 N . 4843/2021
ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ
`Αρθρο 66 Παράταση ισχύος ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας
`Αρθρο 67 Δημόσιες συμβάσεις για τη διάθεση εμβολίων κατά του κορωνοϊού COVID-19 στα εμβολιαστικά κέντρα της Επικράτειας -Τροποποίηση παρ. 1 και 4 άρθρου δωδέκατου ν. 5015/2023
`Αρθρο 68 Παράταση χρόνου παραμονής στην υπηρεσία ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας
`Αρθρο 69 Παράταση παραμονής ειδικευόμενων νοσηλευτών - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 32 N . 5057/2023
`Αρθρο 70 Συμβάσεις επικουρικού προσωπικού -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 17 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου εικοστού ν. 4737/2020
`Αρθρο 71 Παράταση συμβάσεων εργασίας προσωπικού COVID-19 σε προνοιακούς φορείς
`Αρθρο 72 Ρυθμίσεις για την ακίνητη περιουσία Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας
`Αρθρο 73 Οικονομική υποστήριξη του Τομέα Αθλητισμού του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
`Αρθρο 74 Παράταση συμβάσεων για την κάλυψη των αναγκών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 134 Ν. 4763/2020
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
`Αρθρο 75 Επιλογή μη εκτελεστικών μελών για τα Διοικητικά Συμβούλια του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου και του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού -Τροποποίηση άρθρου 8 ν. 5021/2023
`Αρθρο 76 Ζητήματα υπηρεσιακής κατάστασης των Γενικών Διευθυντών του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου και του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού και οικονομικής διαχείρισης των εν λόγω Μουσείων -Τροποποίηση παρ. 1 και 16 άρθρου 34 ν. 5021/2023
`Αρθρο 77 Μητρώο Προσωπικού Αρχαιολογικών Εργασιών - Τροποποίηση άρθρου 344 Ν. 4512/2018
`Αρθρο 78 Περάτωση εκκαθάρισης και λύση του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού
ΜΕΡΟΣ Ζ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
`Αρθρο 79 Διοικητικό Συμβούλιο Πολεμικού Μουσείου -Τροποποίηση άρθρου 5 ν.δ. 132/1969
`Αρθρο 80 Αποζημίωση προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας που απασχολείται σε μέτρα τάξης, ασφάλειας και τροχαίας για τη διεξαγωγή αθλητικών συναντήσεων - Τροποποίηση άρθρου 127 ν. 4472/2017, παρ. 10 άρθρου 153 ν. 4472/2017 και παρ. 1 άρθρου 41Δ ν. 2725/1999
`Αρθρο 81 Πληρωμή δαπανών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
`Αρθρο 82 Αμοιβή του διδακτικού προσωπικού στις τρεις εκπαιδευτικές σειρές της Σχολής Εισαγωγικής Εκπαίδευσης Προσωπικού Φύλαξης Σωφρονιστικών Καταστημάτων
`Αρθρο 83 Παράταση συμβάσεων καθαριότητας υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας -Τροποποίηση άρθρου 142 ν. 4876/2021
`Αρθρο 84 Διάθεση κατασχεμένων μέσων -Τροποποίηση παρ. 8 τεσσαρακοστού τέταρτου άρθρου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
`Αρθρο 85 Παράταση της θητείας της Διαρκούς Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Βίας - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 43 ν. 5013/2023
ΜΕΡΟΣ Η΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
`Αρθρο 86 Μεταβατική διάταξη για το σύστημα επιλογής διοικήσεων φορέων του δημοσίου τομέα -Προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 15 του Ν. 5062/2023
`Αρθρο 87 Δάνεια και χρεωστικά ανοίγματα δήμων που έχουν πληγεί από φυσική καταστροφή
`Αρθρο 88 Αποδοχές αποσπασμένων υπαλλήλων στους Φορείς Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 50 ν. 5003/2022
`Αρθρο 89 Δυνατότητα ορισμού περιφερειακού συμβούλου ως προέδρου του Ειδικού Διαβαθμικού Συνδέσμου Νομού Αττικής -Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 211 Ν. 3852/2010
`Αρθρο 90 Δυνατότητα ορισμού περιφερειακού συμβούλου ως προέδρου των αποφασιστικού χαρακτήρα επιτροπών περιφερειακού συμβουλίου - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 164 Ν. 3852/2010
`Αρθρο 91 Ειδική άδεια κατά τη διάρκεια της θητείας των αιρετών της περιφέρειας - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 182 Ν. 3852/2010
`Αρθρο 92 Ορκωμοσία περιφερειακών αρχών -Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 65 ν. 4804/2021 -Σύγκληση δημοτικού και περιφερειακού συμβουλίου για την εκλογή προεδρείου -Μεταβατική διάταξη - Τροποποίηση άρθρου 90 ν. 4804/2021
`Αρθρο 93 Προθεσμία εξόφλησης ή ρύθμισης οφειλών των αιρετών δημοτικών αρχών - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 11 ν. 4804/2021
`Αρθρο 94 Λύση δημοτικών επιχειρήσεων - Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 265 ν. 3463/2006
ΜΕΡΟΣ Θ΄ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ
`Αρθρο 95 Ανώτατο όριο αποδοχών μελών συνταγματικά κατοχυρωμένων ανεξάρτητων αρχών -Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 28 ν. 4354/2015, προσθήκη παρ. 7Α στο άρθρο 3 του ν. 3051/2002
ΜΕΡΟΣ Ι΄ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
`Αρθρο 96 Παράταση προθεσμίας αδειοδότησης παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης και ραδιοφωνικών επιχειρήσεων - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 2 ν. 4339/2015 και παρ. 1 άρθρου 40 ν. 4779/2021
ΜΕΡΟΣ ΙΑ΄ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
`Αρθρο 97 Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών σε αγροτικές εργασίες - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου δέκατου έκτου ν. 4783/2021 -Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επένδυσης πολιτών τρίτων χωρών -Τροποποίηση άρθρου 92 ν. 5007/2022 -Παράταση της έναρξης ισχύος του Κώδικα Μετανάστευσης - Τροποποίηση άρθρου 179 Κώδικα Μετανάστευσης
ΜΕΡΟΣ ΙΒ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 98 Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2023
`Αρθρο 99 Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για τη στήριξη του τουρισμού της νήσου Ρόδου
`Αρθρο 100 Συμβάσεις εργασίας και παράταση ειδικής διαχείρισης ανώνυμης εταιρείας «ΛΑΡΚΟ» -Τροποποίηση άρθρου 97 ν. 4941/2022 και παρ. 10 άρθρου 21 ν. 4664/2020
`Αρθρο 101 Μεταβατικές διατάξεις ν. 5072/2023 περί συμβάσεων μεταβίβασης και διαχείρισης απαιτήσεων - Τροποποίηση περ. ε) παρ. 5 άρθρου 3, άρθρου 41 ν. 5072/2023
`Αρθρο 102 Μειωμένος συντελεστής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στα μη αλκοολούχα ποτά - Αντικατάσταση παρ. 51 Κεφαλαίου Α΄ «ΑΓΑΘΑ» Παραρτήματος ΙΙΙ Κώδικα Φ.Π.Α. και μεταβατική διατήρηση συντελεστών Φ.Π.Α.
`Αρθρο 103 Ρυθμίσεις για την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε. - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 78 ν. 4941/2022
`Αρθρο 104 Ορισμός ως Ενδιάμεσου Φορέα της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας - Προσθήκη παρ. 6α στο άρθρο 13 του ν. 4914/2022
`Αρθρο 105 Δαπάνες του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας» για την προστασία της δημόσιας υγείας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας λόγω της κακοκαιρίας «Daniel» και της κακοκαιρίας «Elias»
`Αρθρο 106 Αποζημίωση μετακινούμενου ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού σε συγκεκριμένες δομές υγείας της ίδιας ή άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου εικοστού και παρ. 1 άρθρου εικοστού πρώτου ν. 5015/2023 - Παράταση παραμονής των ιατρών που έχουν ολοκληρώσει τον χρόνο άσκησης στην ειδικότητα -Τροποποίηση παρ. 2Α άρθρου 134 ν. 5034/2023
`Αρθρο 107 Αποδοχές Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών που δεν έχουν τη βουλευτική ιδιότητα
`Αρθρο 108 Επικαιροποίηση επωνυμίας και σκοπού «ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΘΗΝΑ Α.Ε.» - Τροποποίηση άρθρων 1, 2, 7 και 8 ν. 4539/2018
`Αρθρο 109 Διοικητικό συμβούλιο -Τροποποίηση άρθρου 3 ν. 4539/2018
`Αρθρο 110 Διαδικασία συγκρότησης γνωμοδοτικού τεχνικού συμβουλίου - Τροποποίηση άρθρου 4 N. 4539/2018
`Αρθρο 111 Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές - Τροποποίηση άρθρου 5 ν. 4539/2018
`Αρθρο 112 Επιχορήγηση εταιρείας -Τροποποίηση άρθρου 6 ν. 4539/2018
`Αρθρο 113 Παρατάσεις προσωρινών αδειών λειτουργίας -Προβλέψεις για την λειτουργία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της «Δ.Ε.Η. Α.Ε.» - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 88 N. 4602/2019
`Αρθρο 114 Παρατάσεις περιβαλλοντικών και αναπτυξιακών προθεσμιών - Τροποποίηση παρ. 18 άρθρου 52 ν. 4280/2014, παρ. 1 και 2 άρθρου 144 ν. 4764/2020, παρ. 2 άρθρου 39 και παρ. 6 άρθρου 65 π.δ. 71/2019, παρ. 4 άρθρου 74 ν. 4821/2021 και παρ. 1 άρθρου 16 π.δ. 83/2022
`Αρθρο 115 Ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας
`Αρθρο 116 Ρύθμιση ζητημάτων Υπηρεσιακών Γραμματέων - Τροποποίηση παρ. 4, 6 και 9 άρθρου 36 Ν. 4622/2019
`Αρθρο 117 Ασυμβίβαστο υπαλλήλων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 10, παρ. 4 άρθρου 48 ν. 4804/2021
`Αρθρο 118 Αύξηση του αριθμού των αντιδημάρχων σε δήμους που αποτελούνται από περισσότερες από τέσσερις δημοτικές ενότητες - Προσθήκη παρ. 2Α στο άρθρο 59 του ν. 3852/2010
`Αρθρο 119 Σύναψη δανείων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ Βαθμού
`Αρθρο 120 Δυνατότητα ορισμού άμισθων αντιπεριφερειαρχών και αναπληρωτή περιφερειάρχη - Προσθήκη παρ. 10 και 11 στο άρθρο 160 του ν. 3852/2010 - Σύσταση θέσης Ειδικού Γραμματέα - Προσθήκη παρ. 10 στο άρθρο 242 του ν. 3852/2010
`Αρθρο 121 Αποσπάσεις σε γραφεία Περιφερειαρχών και Αντιπεριφερειαρχών - Τροποποίηση παρ. 11α άρθρου 247 και προσθήκη άρθρου 247Α στον Ν. 3852/2010
`Αρθρο 122 Παράταση συμβάσεων προσωπικού και θέσεων υπαλλήλων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
ΜΕΡΟΣ ΙΓ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
`Αρθρο 123 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2023
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2023
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: