Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 150
30 Ιουνίου 1967

Α.Ν.23/1967 (1)

Σύμβασις ΕΛΛΑΔΟΣ - ΙΤΑΛΙΑΣ
Περί κυρώσεως της μεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδος και της Ιταλικής Δημοκρατίας συμβάσεως περί αποφυγής της διπλής φορολογίας εν σχέσει προς τους φόρους επί του εισοδήματος (Φ.Ε.Κ. 109/30-6-1967, τ.Α΄).

(1) Ανακοίνωσις «περί ενάρξεως ισχύος της υπογραφείσης εν Αθήναις την 19ην Μαρτίου 1965 Ελληνο-Ιταλικής συμφωνίας περί αποφυγής διπλής φορολογίας και αποτροπής της φοροδιαφυγής εν σχέσει προς τους φόρους εισοδήματος" (Φ.Ε.Κ. 149/10-7-1968, τ.Α΄):

Το Β. Υπουργείον των Εξωτερικών ανακοινοί, ότι την 27ην Ιουνίου 1968 έλαβε χώρα εν Αθήναις η ανταλλαγή των οργάνων επικυρώσεως της υπογραφείσης εν Αθήναις την 19ην Μαρτίου 1965 Ελληνο-Ιταλικής συμφωνίας περί αποφυγής διπλής φορολογίας και αποτροπής της φοροδιαφυγής εν σχέσει προς τους φόρους εισοδήματος.

Η συμφωνία αύτη εκυρώθη δια του Α.Ν. υπ΄ αριθ. 23 δημοσιευθέντος εις Φύλλον Εφημερίδος της Κυβερνήσεως υπ΄ αριθ. 109/1967 (τεύχος Α΄).

Η ισχύς της ως άνω συμφωνίας άρχεται συμφώνως τω άρθρω 27 αυτής από της ανταλλαγής των οργάνων επικυρώσεως, ήτοι την 27ην Ιουνίου 1968.

Ενημερωτικό τεύχος 1, σελ. 81 (Συμβάσεις Ελλάδος με άλλα Κράτη)

`Αρθρον Μόνον

Κυρούται και έχει πλήρη ισχύν νόμου η υπογραφείσα εν Αθήναις την 19ην Μαρτίου 1965 Σύμβασις μεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδος και της Ιταλικής Δημοκρατίας, αποσκοπούσα εις την αποφυγήν της διπλής φορολογίας, εν σχέσει προς τους φόρους επί του εισοδήματος, της οποίας το κείμενον έπεται εις την ελληνικήν και αγγλικήν γλώσσαν, αμφοτέρων των κειμένων όντων εξ ίσου αυθεντικών.

Ο παρών νόμος θέλει ισχύσει από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΣΥΜΒΑΣΙΣ
Μεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδος και της Ιταλικής Δημοκρατίας περί αποφυγής της διπλής φορολογίας εν σχέσει προς τους φόρους εισοδήματος.

Η Αυτού Μεγαλαιότης ο Βασιλεύς των Ελλήνων και ο Πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας.

Επιθυμούντες την αποφυγήν της διπλής φορολογίας και της φοροδιαφυγής εν σχέσει προς τους φόρους εισοδήματος, συνεφώνησαν όπως συνάψωσι την ακόλουθον σύμβασιν. Προς τον σκοπόν τούτον ώρισαν ως πληρεξουσίους των:

Η Α. Μ. ο Βασιλεύς των Ελλήνων

Την Α.Ε. τον Υπουργόν επί των Εξωτερικών κ. Σταυρόν Κωστόπουλον Ο Πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας Την Α.Ε. τον Κον Μάριο Κόντι Πρέσβυν εν Αθήναις.

Οι εν λόγω πληρεξούσιοι επιδείξαντες προς αλλήλους τα πληρεξούσια των έγγραφα, ευρεθέντα εν απολύτω τάξει, συνεφώνησαν ως ακολούθως:

`Αρθρον 1
`Αρθρον 2
`Αρθρον 3
`Αρθρον 4
`Αρθρον 5
`Αρθρον 6
`Αρθρον 7
`Αρθρον 8
`Αρθρον 9
`Αρθρον 10
`Αρθρον 11
`Αρθρον 12
`Αρθρον 13
`Αρθρον 14
`Αρθρον 15
`Αρθρον 16
`Αρθρον 17
`Αρθρον 18
`Αρθρον 19
`Αρθρον 20
`Αρθρον 21
`Αρθρον 22
`Αρθρον 23
`Αρθρον 24
`Αρθρον 25
`Αρθρον 26
`Αρθρον 27
`Αρθρον 28

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: